Mediatutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
 • Opiskeluvalmiudet 2 op
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkökulmia kuviin ja ääniin: teoria 2 op
 • Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset 3 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Opiskelija syventyy erityisesti häntä kiinnostaviin tutkimusalueisiin valitsemillaan näkökulmakursseilla.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Käytäntöjä, käsitteitä, teorioita 20 op:
  • Media ja verkostot 5 op
  • Mediahistoria ja -arkistot 5 op
  • Mediatutkimuksen menetelmiä I: teksti, kerronta ja tulkinta 5 op
  • Mediatutkimuksen menetelmiä II: tuotanto, käyttö ja yleisöt 5 op
 • Näkökulmia 15 op:
  • Materia, media ja teoria 5 op
  • Medioitu todellisuus 5 op
  • Median lajityypit ja tyylihistoriat 5 op
  • Media ja populaarikulttuuri 5 op
  • Erot ja identiteetit mediakulttuurissa 5 op
  • Media, talous ja työ 5 op
  • Harjoittelu 5 op
  • Mediakasvatus 5 op (voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona, ks. alla)

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Edellytyksenä aineopintoihin osallistumiselle on perusopintojen suoritus. Ks. opetusohjelma alla.

Mediakasvatus 5 op

Mediakasvatus-opintojakso perehdyttää mediakasvatuksen nykytilaan sekä ajankohtaisen tutkimuksen että käytännön harjoitusten näkökulmista. Työstäessään erilaisia media-analyyseja opiskelija saa valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen.

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina. Osallistujilta ei edellytetä aiempia mediatutkimuksen opintoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2029: Mediatutkimuksen aineopinnot ja Mediakasvatus