Musiikkitieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Musiikkitieteen opinnot kehittävät musiikkiin liittyvää kriittistä ja analyyttistä ajattelua. LIsäksi opinnot antavat valmiuksia arvioida ja tuottaa musiikkia koskevaa tietoa.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
 • Opiskeluvalmiudet 2 op
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkökulmia kuviin ja ääniin: teoria 2 op
 • Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset 3 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Musiikkitieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa tutustutaan musiikkitieteen tärkeimpiin suuntauksiin, teorioihin ja menetelmiin. Opintojen tavoitteena on kehittää metodisia ja analyyttisia taitoja ja harjaannuttaa itsenäiseen tiedon tuottamiseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Musiikintutkimuksen perusteet 5 op
 • Länsimainen klassinen musiikki 5 op
 • Populaarimusiikki 5 op
 • Työelämävalmiudet I 5 op
 • Menetelmäopinnot I 10 op:
  • Musiikin analyysi ja tulkinta I 5 op
  • Laadulliset ja historialliset menetelmät I 5 op
 • Musiikintutkimuksen suuntauksia ja erityiskysymyksiä 5 op:
  • Suomalainen musiikki 5 op
  • Musiikki, media ja nykykulttuuri I 5 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020