Musiikkitieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Musiikkitieteen opinnot kehittävät musiikkiin liittyvää kriittistä ja analyyttistä ajattelua. LIsäksi opinnot antavat valmiuksia arvioida ja tuottaa musiikkia koskevaa tietoa.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkö- ja kuulokulmia: luennot ja harjoitukset 5 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

Musiikkitieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa tutustutaan musiikkitieteen tärkeimpiin suuntauksiin, teorioihin ja menetelmiin. Opintojen tavoitteena on kehittää metodisia ja analyyttisia taitoja ja harjaannuttaa itsenäiseen tiedon tuottamiseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tieteenalaopinnot 15 op:
  • Musiikintutkimuksen perusteet 5 op
  • Klassinen musiikki 5 op
  • Populaarimusiikki 5 op
 • Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op:
  • Musiikin ja äänen analyysi 5 op
  • Musiikin etnografia ja laadullinen tutkimus 5 op
 • Teemaopinnot 10 op (valinnaiset jaksot):
  • Musiikkiteollisuuden ja median toiminnat ja kentät 5 op
  • Musiikki, media ja nykykulttuuri 5 op
  • Harjoittelu 5 op
  • Suomalainen musiikki 5 op tai Finnish Sounds 5 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021