Suomen historian opinnot avoimessa yliopistossa

Miten suomalainen yhteiskunta on kehittynyt keskiajalta nykypäivään? Miten Suomen historia liittyy laajempiin yhteyksiinsä, osaksi Euroopan ja koko maailman historiaa? Miten historiaa koskevaa tietoa tuotetaan?

Historia-aineiden opinnot aloitetaan yliopistossa arkeologian ja historian yhteisillä perusopinnoilla ja sen jälkeen tutkinto-opiskelija voi valita pääaineekseen arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian. Arkeologian ja historia-aineiden perus- ja aineopintoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Tavoitteena on myös, että opiskelija oivaltaa historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
  • Historian taito 5 op
  • Näkökulmia menneisyyteen 20 op:
    • Avauksia arkeologiaan 5 op
    • Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
    • Suomen historian linja ja murrokset 5 op
    • Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Opinnot järjestetään verkko-opintoina ja integroituna opetuksena yliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2018 - 2019

Suomen historian aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa perehdytään eri näkökulmista Suomen historian lähestymistapoihin, lähteisiin sekä tutkimustuloksiin ja -menetelmiin. Lisäksi opinnoissa keskitytään tutkimusmetodeihin ja historian tietämystä syvennetään temaattisilla erikoiskursseilla.

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu historian perusopinnot suorittaneille. Alustavan suunnitelman mukaan aineopinnot järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2020 - 2021.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2018 - 2019