Taidehistorian opinnot avoimessa yliopistossa

Miksi taideteokset näyttävät siltä, miltä näyttävät? Mitä merkityksiä kuvilla ja rakennuksilla on ollut omana aikanaan ja eri aikoina ja miten me tulkitsemme niitä? Mitä oman aikamme kuvat kertovat meistä ja kulttuuristamme? Mitä taidehistoriassa tutkitaan ja miten?

Taidehistorian opinnoissa perehdytään visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Ajankohtaisten teorioiden ja tutkimusmenetelmien avulla opitaan ymmärtämään ja analysoimaan laaja-alaisesti taiteen ilmiöitä ja instituutioita mukaan lukien rakennettu ympäristö ja käyttökuvan eri lajit.

Taidehistorian opinnot soveltuvat yleissivistäväksi harrastukseksi, ammatilliseen kehittämiseen tai työn vastapainoksi kaikille kuvataiteista, visuaalisesta kulttuurista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille. Opiskelu antaa valmiuksia työskentelyyn museoissa ja muissa näyttelyinstituutioissa, kulttuurihallinnossa, rakennus- ja kaupunkisuojelussa, kriitikontyössä, kustannusalalla sekä alan opetus- ja tutkimustehtävissä.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkö- ja kuulokulmia: luennot ja harjoitukset 5 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopintoina.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

Taidehistorian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on kuvataiteiden, arkkitehtuurin ja muiden taiteenalojen keskeisten temaattisten ja historiallisten aineistojen tuntemus. Opinnoissa perehdytään myös alan instituutioihin, tutkimusperinteisiin ja ajankohtaisiin tutkimusmetodeihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tieteenalaopinnot 15 op:
  • Maailman taide 5 op
  • Suomen taide 5 op
  • Museoinstituution historia ja kritiikki 5 op
 • Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op:
  • Kuva, tila, materia: teoria 5 op
  • Kuva, tila, materia: tulkinta 5 op
 • Teemaopinnot 10 op (kaksi jaksoa):
  • Antiikin taiteen tutkimus 5 op
  • Keskiajan taiteen tutkimus 5 op
  • Renessanssin ja varhaisen uuden ajan taiteen tutkimus 5 op
  • 1800-luvun taiteen tutkimus 5 op
  • Taiteen modernismin tutkimus 5 op
  • Nykytaiteen tutkimus 5 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021