Yleisen historian opinnot avoimessa yliopistossa

Yleinen historia on maailmanhistoriaa: se tutkii maailmaa historiallisen ajan alusta tähän päivään. Opinnoissa tarkastellaan menneisyyttä eri näkökulmista ja tehdään näkyväksi ja ymmärrettäväksi menneisyyden moniäänisyyttä.

Historia-aineiden opinnot aloitetaan yliopistossa arkeologian ja historian yhteisillä perusopinnoilla ja sen jälkeen tutkinto-opiskelija voi valita pääaineekseen arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian. Arkeologian ja historia-aineiden perus- ja aineopintoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Tavoitteena on myös, että opiskelija oivaltaa historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
  • Historian taito 5 op
  • Näkökulmia menneisyyteen 20 op:
    • Avauksia arkeologiaan 5 op
    • Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
    • Suomen historian linja ja murrokset 5 op
    • Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Opinnot järjestetään verkko-opintoina ja integroituna opetuksena yliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2018 - 2019

​Yleisen historian aineopinnot 35 op

Yleisen historian aineopinnot antavat monipuolisen käsityksen historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärryksen yleisen historian tutkimuskentän laajuudesta ja kysymyksenasettelujen monitahoisuudesta.

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Aineopinnot on tarkoitettu historian perusopinnot suorittaneille. Alustavan suunnitelman mukaan aineopinnot järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2020 - 2021.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2018 - 2019