Tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan opinnot avoimessa yliopistossa

Tietojenkäsittelytieteen opinnoista voi avoimena yliopisto-opetuksena suorittaa perusopinnot 23 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op. Perusopinnot ja ohjelmointiin keskittyvät opinnot tarjoavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille mahdollisuuksia hakea avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta. Väylien opiskelijakiintiöt ovat suuret!

Opintotarjonnassa on myös muita yksittäisiä opintojaksoja tietojenkäsittelytieteestä ja tietotekniikasta.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 23 op

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja.

Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 3 op
 • Tietojenkäsittelyn perusteet I, tentti 2 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssn harjoitustyö 1 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op
 • Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op

Opinnot järjestetään yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto- ja verkko-opintoina. Opinnot on mahdollista suorittaa myös täysin etäopiskeluna. Ks. opetusohjelmat alla.

Tutustu etukäteen:

> Lisätietoja opintoja suunnitteleville ja testimateriaali

Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op

Opinnot antavat yleiskuvan tietotekniikan keskeisistä asioista ja käsitteistä sekä tietokonelaitteistosta ja sen toiminnasta. Opinnoissa keskitytään algoritmien laadintaan sekä olio-ohjelmointiin Java-kieltä käyttäen.

Opinnot koostuvat perusopintojen opintojaksoista (ei sisällä Tietojenkäsittelytieteen perusteet II 5 op -jaksoa).

Opinnot järjestetään yliopistossa monimuoto- ja verkko-opintoina, jotka on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna. Ks. opetusohjelmat alla.

Muut tietojenkäsittelytieteen opintojaksot

Opinnot järjestetään yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan:

 • Johdatus tekoälyyn 2 op
 • Tekoälyn perusmenetelmät 3 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
 • Data ja vuorovaikutus 5 op
 • Tietokantojen perusteet 1, 5 op
 • Tietokantojen perusteet 2, 2 op

Kaikkien tietojenkäsittelytieteen opintojen opetusohjelmat:

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Tietotekniikan opinnot

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjotaan seuraavia tietotekniikan opintoihin kuuluvia opintojaksoja:

 • Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op
 • Tietoverkkotekniikat 4 op

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Muuta opintotarjontaa

Turun kauppakorkeakoulun avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät tietojärjestelmätieteen opinnot

Turun yliopiston Tekoälyakatemia: Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus