Tietojenkäsittelytieteiden alaa esittelevä graafinen kuvituskuva.

Tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opinnot avoimessa yliopistossa

Tietojenkäsittelytieteistä voi avoimena yliopisto-opetuksena suorittaa perusopinnot 23 op ja muita yksittäisiä opintojaksoja. Lisäksi opintotarjonnassa on tietotekniikan opintojaksoja.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot tarjoavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille mahdollisuuksia hakea avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta.

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen opintoja tarjotaan lukuvuonna 2020 - 2021 avoimessa yliopistossa maksuttomina yliopiston saaman kehittämishankerahoituksen johdosta.

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja.

Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op
 • Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op

Perusopinnoista voi opiskella myös suppeammat Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op.

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa monimuoto- ja verkko-opintoina. Lisäksi opintoja järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöopistoissa. Opistot laskuttavat opiskelijoilta omat maksunsa. Katso tarkemmat tiedot opetusohjelmista (alla).

> Lisätietoja opintoja suunnitteleville ja testimateriaali

Muut tietojenkäsittelytieteiden opintojaksot

Opinnot järjestetään yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan:

 • Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
 • Data ja vuorovaikutus 5 op
 • Tietokantojen perusteet 5 op
 • Mixed Reality 5 op
 • Tekoälyn perusteet 2 op (ks. Tekoälyakatemian opinnot)
 • Tekoälyn menetelmät 3 op (ks. Tekoälyakatemian opinnot)

Tietojenkäsittelytieteiden opintojen opetusohjelmat:

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Tietotekniikan opinnot

Opinnot järjestetään yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan:

 • Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
 • Tietoverkkotekniikat 5 op

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Muuta opintotarjontaa

> Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus: Tietojärjestelmätieteen opinnot

> Tekoälyakatemia: Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus