Osaamista kestävän kehityksen kysymyksiin avoimen yliopiston opinnoilla

Ympäristöosaamista ja kestävän kehityksen ratkaisuja tarvitaan kaikilla aloilla!

Kestävän kehityksen tavoitteena on mahdollistaa talouden kehitys ja sosiaalinen hyvinvointi maapallon kantokyvyn puitteissa. Tavoite vaatii sekä uudenlaista asiantuntijuutta että uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Avoimen yliopiston opintotarjonnasta voit valita opintokokonaisuuksia ja kursseja, joilla voit lisätä kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvää tietämystäsi ja taitojasi.

Esimerkkejä opinnoista, joita järjestetään oppiaineesta riippuen Turun yliopistossa, Porin yliopistokeskuksessa, yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina. Katso tarkemmat tiedot opintojen esittelysivuilla olevista opetusohjelmista:

 • Ympäristötiede, perusopinnot 25 op (verkko-opinnot), aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja esim.
  • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
  • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
  • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
  • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Maantiede, perusopinnot 25 op (verkko-opinnot) tai yksittäisiä opintojaksoja esim.
  • Johdatus maantieteeseen 5 op
  • Luonnonvarojen maantiede 5 op
  • Geoinformatiikan perusteet 5 op
  • Klimatologia 3 op
 • LUMA-aineiden kurssi: Kestävä kehitys kouluopetuksessa 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä jaksoja myös verkossa esim.
  • Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
 • Turun kauppakorkeakoulun kurssit, joista voi koota Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden 25 op:
  • Johtaminen ja organisointi: JO13/KV16 Responsible Management 6 ECTS
  • Johtaminen ja organisointi: JOS7 Contemporary Issues in Management 6 ECTS (alustavasti)
  • Johtaminen ja organisointi: JOS6 Firms in Sustainability Transitions 6 ECTS
  • Talousmaantiede: Vastuullisen liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 op
  • Talousmaantiede: TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS
  • TIetojärjestelmätiede: TJS16 Information Technology and Ethics 6 ECTS
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu esim. Nature, Environment and Tourism 3 ECTS
 • Oikeustieteelliset opinnot mm.
  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op
  • Ympäristöoikeus 7 op
 • Sosiaalitieteet ja sosiaalityö
 • Kasvatustieteet: Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 3 op (MOOC), Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus 4 op

Tutustu myös avointen korkeakoulujen yhteiseen opintotarjontaan: