Kuka voi opiskella avoimessa yliopistossa

Avoimeen yliopisto-opetukseen voi osallistua pohjakoulutuksesta, iästä ja opintojen tavoitteista riippumatta.

Avoimen yliopisto-opetuksen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta osallistua yliopistotasoisiin opintoihin, mutta myös korkeakouluopiskelijat ja tutkinnon suorittaneet voivat suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella joustavasti erilaisissa elämäntilanteissa: työn ohella ja myös osaksi henkilöstökoulutusta, työttömänä, välivuoden aikana, opinto- tai muulla vapaalla, eläkkeellä, osana muita päätoimisia opintoja...

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuminen on omaehtoista, maksullista ja sivutoimista.

Opinto-oikeuden saaminen

Avoimen yliopiston opintoja koskeva opinto-oikeus on opintokohtainen ja määräaikainen. Opinto-oikeus myönnetään pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintokohtaisen opintomaksun perusteella.

  • Usemmissa opinnoissa kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin. 
  • Ilmoittautujilta voidaan myös edellyttää aiempia opintoja, esimerkiksi aineopintokokonaisuuksissa yleensä perusopintojen suoritusta. 
  • Moniin opintoihin voidaan ottaa kaikki halukkaat, mutta erityisesti integroiduissa opinnoissa on yleensä opiskelijakiintiö ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Tarkista ohjeet opintojen opetusohjelmista Opintotarjonta-sivuilta.
  • Ohjeet Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille (intrassa)
Opintososiaaliset tuet ja edut

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, joten opintoihin ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eikä opiskelu oikeuta alennuksiin tai etuihin, jotka on tarkoitettu päätoimisille opiskelijoille.

Avoimen yliopiston opintoja voi opiskella opintovapaalla, ja opintoihin on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi. Myös työttömänä ollessa on mahdollista opiskella tietyin ehdoin avoimessa yliopistossa.

Päätoimisten opiskelijoiden opiskelu avoimessa yliopistossa

Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijan tai muun oppilaitoksen päätoimisen opiskelijan on mahdollista liittää avoimessa yliopistossa tekemänsä opintosuoritukset omiin opintoihinsa, esimerkiksi kesällä suoritettavat opintopisteet voi laskea mukaan kesän opintotukeen.

Opintovapaa

Työssä olevan aikuisopiskelijan opiskelun mahdollistamiseksi on kehitetty opintovapaajärjestelmä. Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä on vapautettu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten.

Lue lisää opintovapaasta  Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulta.

Aikuiskoulutustuki

Avoimen yliopiston opiskelijoiden on opintovapaan aikana mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos avoin yliopisto-opiskelu on hakijalle omaehtoista ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta ja tuen edellyttämästä työssäoloajasta Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Opiskelun tukimuodoista ja rahoituksesta on koottu tietoa myös Opintopolku.fi-palvelun Opiskelun rahoitus -sivulle.

Esteetön opiskelu

Opinnoissa ja opiskelun käytännön järjestelyissä pyritään ottamaan huomioon erityisen tuen tarve.

Lue lisää esteettömyydestä ja erityisjärjestelyistä avoimessa yliopistossa Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivulta, ks. Ohjeita opiskelijoille.

Opiskelu työttömänä

Lue lisää Opiskelu työttömänä -sivulta.

Opiskelun edellytyksista ja opiskelutaidoista

Avoimen yliopiston opinnoissa tarvitaan samanlaisia opiskelutaitoja kuin tutkinto-opinnoissa yleensäkin. Opiskelu avoimessa yliopistossa on omaehtoista ja siinä korostuu aktiivinen omien tavoitteiden asettaminen ja oman työskentelyn suunnittelu.

Opinnoissa edellytettävät opiskelutaidot riippuvat myös siitä, minkä alan ja miten laajoihin opintoihin olet osallistumassa. Muutamia vieraskielisiä kursseja lukuunottamatta opinnoissa edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Osassa opinnoista käytetään englanninkielistä kirjallisuutta.

Pääsääntöisesti opinnoissa edellytetään mahdollisuutta käyttää verkkoyhteyttä opiskelun aikana. Opinnoissa ei edellytetä erityisiä tietoteknisiä taitoja, vaan perustaidot netin ja tekstinkäsittelyohjelman käyttämisessä riittävät.

Tutustumalla opintojen opetusohjelmaan saat selville, millaista kyseisten opintojen suorittaminen on. Oppiaineesta riippuen opintoihin voi sisältyä opiskelutaitoja käsitteleviä aiheita, esimerkiksi ohjeita tiedonhakuun, esseiden kirjoittamiseen ja tenttimiseen. Lisätietoja saa oppiaineiden suunnittelijoilta.

Oppiminen on taito, jota voi myös itse kehittää. Lue lisää Miten avoimessa yliopistossa opiskellaan -sivulta.