Avoimen yliopisto-opetuksen oppilaitosyhteistyö

Tervetuloa järjestämään avoimia yliopisto-opintoja yhteistyössä kanssamme!

Turun yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta itse ja yhteistyössä eri puolilla Suomea sijaitsevien oppilaitosten kanssa. Yhteistyöoppilaitoksiamme ovat pääasiassa kesäyliopistot, kansalaisopistot ja kansanopistot. Tavoitteena on tuoda opinnot mahdollisimman monen aikuisopiskelijan ulottuville yhdessä opistojen kanssa.
 
Tällä oppilaitosyhteistyön sivustolla ovat tiedot oppilaitosten järjestettäväksi tarjottavista opinnoista. Lisäksi sivulla ovat ohjeet opetusyhteistyöhön ilmoittautumiseksi ja opetuksen järjestämisestä.
 
Yhteistyöoppilaitosten tarjoamat opinnot ovat esillä Opintotarjonta-sivuillamme
> Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissa
 

Ajankohtaista

Yhdyshenkilöiden perehdytystilaisuus 22.8.2022

Tervetuloa yhteistyöoppilaitosten käytännön järjestelyjä hoitaville yhdyshenkilöille tarkoitettuun perehdytyspäivään maanantaina 22.8.2022 klo 12.00 - 14.30! Tilaisuus pidetään verkkokokousympäristössä.

klo 12.00 – 12.30 Ajankohtaista avoimessa yliopistossa
klo 12.30 – 14.00 Peppi-opintotietojärjestelmä ja yhteistyökäytännöt
klo 14.00 – 14.30 Opintotoiveita, palautetta ja keskustelua

Ilmoittautuminen viimeistään 19.8.2022. Tilaisuus pidetään Zoomissa. Kirjaudu omalla ja oppilaitoksen nimellä.

> Ilmoittautumislomake

Tiedotteet

Vuoden 2021 opintopistetilastot: Tiedot yhteistyöoppilaitoksissa suoritetuista kokonaisopintopistemääristä ovat nähtävissä yliopiston sivulla. Oppiainekohtaiset tiedot on lähetetty yhteistyöoppilaitoksille sähköpostitse toukokuun alussa.

Lisätietoja

Yhteistyön käytännön koordinointi: suunnittelija Jaana Varpe
Oppiaineita koskevat kysymykset: opintojen suunnittelijat
Opintojen markkinointi ja tiedotus: koordinaattori Anitta Lehtonen
Yleinen opintoneuvonta: suunnittelija Seppo Piiparinen

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille

Opintotarjonta lukuvuodeksi 2022 - 2023 ja ilmoittautumislomake

Oppilaitokset voivat valita opetustarjontaansa Turun yliopiston tutkinto-ohjelmien mukaisia opintoja. Opintoja järjestetään lähiopetuksena ja muilla toteutustavoilla, joihin sisältyy oppiaineesta riippuen erilaisia lähi- ja etäopetuksen muotoja. 

Opintojen esittelyt ja tiedot järjestämistavoista, aikatauluista, kustannuksista ym. ovat alla olevilla sivuilla. Oppilaitokset voivat esittää myös omia toiveitaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä Turun yliopiston oppiaineista.

Ilmoittautumiset opintojen järjestämiseen toivomme saavamme 31.12.2021 mennessä, mutta opetuksen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.

Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen oppiaineiden suunnittelijat ottavat yhteyttä oppilaitokseen ja aloittavat opetusyhteistyötä koskevat järjestelyt.

Lähiopetuksen järjestämismahdollisuuksista avoimen yliopiston suunnittelijat sopivat aina tapauskohtaisesti yliopiston oppiaineen ja oppilaitoksen kanssa. Muilla toteutustavoilla järjestettävien opintojen järjestämisoikeus voidaan yleensä myöntää kaikille ilmoittautuneille oppilaitoksille.

Humanististen tieteiden opinnot: Historia ja arkeologia, Luova kirjoittaminen, Sukupuolentutkimuksen perusteet

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Historian ja arkeologian perusopinnot perehdyttävät ihmiskunnan historiaan, sen ajallisiin jaksoihin ja prosesseihin ihmislajin varhaisvaiheista nykyhetkeen. Mitä ovat aikakausien ominaispiirteet ja mitkä ilmiöt yhdistävät niitä? Miten Suomen alueen historia suhteutuu eurooppalaisiin ja globaaleihin kehityslinjoihin? Perusopinnoissa tutustutaan historiatieteiden ja arkeologian tieteelliseen tutkimusprosessiin ja harjoitellaan tutkimusmenetelmien ja lähdeaineistojen käyttöä.

Perusopinnot ovat arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian oppiaineiden yhteiset perusopinnot.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää perusopinnot tai yksittäisiä opintojaksoja. Järjestävien oppilaitosten määrää voidaan joutua rajoittamaan. Myös jaksojen järjestämisestä sovitaan erikseen.

Opintojaksot:

 • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op, sl 2022
 • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, sl 2022
 • Varhaismoderni aika 5 op, sl 2022
 • Moderni aika 5 op, kl 2023
 • Historian ja arkeologian taidot 5 op, kl 2023

Kenelle:

 • opinnot sopivat hyvin tutkinto-opiskelijaksi tähtääville
 • yleissivistykseksi kaikille historiallisesta ajattelusta kiinnostuneille.

Toteutustapa ja kustannukset oppilaitokselle: Monimuoto-opinnot

Aikataulu:

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen.
 • Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2023.

Toteutus:

 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentotallenteita Moodlessa.
 • Opintoihin sisältyy kirjallisia harjoitustöitä ja Moodle-tenttejä.
 • Avoin yliopisto vastaa luento- ja tenttikuluista.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Kustannukset koostuvat tuutorin palkkakustannuksista (tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä, suositus n. 6 - 9 tuntia/opintojakso).

Tuutori:

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto historian alalta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op. 
 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

Historian aineopinnot 35 op (alustava tieto)

Historian aineopinnoissa syvennetään käsitystä historian aineistoista ja tutkimusmenetelmistä, historiantutkimukselle ominaisesta näkökulmasta menneisyyteen, ja erikoistutaan historiantutkimuksen näkökulmiin ja teemoihin. Aineopinnot vahvistavat opiskelijan tutkimuksellisia valmiuksia ja taitoa soveltaa tutkimustaitoja käytännönläheisesti työelämässä. Hänellä on jäsentynyt käsitys historiallisen tiedon tuottamisen kehityslinjoista ja muutoksista, ja hän osaa eritellä historian käyttöä ja merkityksellistämistä yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Temaattisiin opintoihin syventyessään opiskelija ymmärtää, miten tutkimuksessa teoreettinen ja empiirinen työskentely kohtaavat ja miten historialliset tulkinnat muodostuvat ja ovat arvioitavissa. 

Opintojaksot (alustava tieto):

 • Historian aineistot ja menetelmät 20 op:
  • Historian tutkimusmenetelmät 5 op             
  • Tiedon haku ja hallinta 2 op
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
  • Historian kirjoittaminen 5 op
  • Vanhat käsialat, Historia 5 op
 • Historiantutkimuksen näkökulma menneisyyteen 10 op:                                                       
  • Historiankirjoituksen historia 5 op (pakollinen)
  • Historianteoria 5 op
  • Historian käyttö 5 op
  • Historian näkökulma kulttuuriseen muistiin 5 op
 • Temaattiset moduulit 20 op:
  • Moduuli 1: Aatteiden, kokemusten, tunteiden ja uskontokulttuurien historia 
  • Moduuli 6: Historia ja elämäkerronta
  • Moduuli 8: Modernisaation verkostot ja toimijat
  • Moduuli 9: Sukupuolten ja perheen historia
  • Moduuli 10: Taiteiden, populaarikulttuurin ja median historia

Aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Järjestävien oppilaitosten määrää voidaan joutua rajoittamaan. Opintojen järjestämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opintojen suunnittelijaan.

Lisätietoja historian ja arkeologian perusopinnoista sekä historian aineopinnoista: suunnittelija Anu Laukkanen, puh. 040 595 9458, anu.laukkanen@utu.fi

> Historian ja arkeologian opintojen (lv 2021 - 2022) esittelysivut opinnoista kiinnostuneille

Luovan kirjoittamisen opinnot

Luovan kirjoittamisen opintojen tavoitteena on antaa laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Opinnoissa harjoitellaan proosan, lyriikan ja draaman kirjoittamista sekä tietokirjoittamista. Opintoryhmissä analysoidaan yhdessä opiskelijoiden tekemiä kirjoitusharjoituksia, luettuja teoksia tai artikkeleita tai muuta materiaalia.

Avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja sekä aineopinnot 35 op. Opinnot huipentuvat aineopintojen seminaarityöhön, joka voi olla esimerkiksi romaanikäsikirjoitus.

Kenelle:

 • kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen
 • sivuaineeksi tutkinto-opintoihin
 • kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville
 • lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville
 • aineopinnot on tarkoitettu luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Opintojaksot (alustavat tiedot):

1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

2. Proosan kirjoittaminen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

3. Lyriikan kirjoittaminen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

4. Draaman kirjoittaminen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

5. Tietokirjoittaminen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus

Aikataulu:

 • Perusopintojen opetus kestää kaksi lukukautta. Perusopinnot on mahdollista aloittaa myös kevätlukukaudella. Oppilaitos sopii aikatauluista opettajan kanssa
 • Opintokokonaisuudesta voi järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja siten, että niihin kuuluu Johdatus kirjoittamiseen -jakso.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Oppilaitos vastaa opetus- ja arviointikustannuksista.
 • Opetustuntimäärät on ilmoitettu yllä opintojaksokohtaisesti. Koko perusopintojen kustannukset ovat noin 8 000 €.

Opettaja:

 • Opettajana voi toimia Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen/luovan kirjoittamisen oppiaineen hyväksymä opettaja. Opettajan pätevyysvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, julkaistu kirjallisuus ja kokemus kirjoittamisen opettamisesta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot 80 €, yksittäiset jaksot 20 €/opintojakso.
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ajan.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään lähiopetuksena. Opintojen järjestämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opintojen suunnittelijaan.

Lisätietoja luovan kirjoittamisen opinnoista: suunnittelija Matti Salakka, puh. 040 542 1738, matti.salakka@utu.fi

> Luovan kirjoittamisen opintojen esittelysivu (lv 2021 - 2022) opinnoista kiinnostuneille

Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op - UUTTA

Opintojakso on sukupuolentutkimuksen perusopintoihin kuuluva johdantokurssi, jossa tutustutaan yhteiskunnan sukupuolittuneeseen kehitykseen länsimaissa sekä feministisen tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksenasetteluihin. 

Kenelle: 

 • sukupuolen ja muiden erojen yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä kiinnostuneilla 
 • feministisen ajattelun historiasta kiinnostuneille 
 • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille 
 • tutkinto-opinnoista kiinnostuneille. Sukupuolentutkimusta voi opiskella Turun yliopistossa sivuaineena.

Toteutustapa ja kustannukset oppilaitokselle: Monimuoto-opinnot 

Aikataulu:

 • Opintojakson voi järjestää joustavalla aikataululla syyskuusta 2022 alkaen.  

Toteutus:

 • Opinnot soveltuvat toteutettaviksi kansanopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa on omaa humanististen tai yhteiskunnallisten aineiden opetusta. Opintoihin ei sisälly yliopistolta ohjattua opintoryhmätyöskentelyä, mutta kesäyliopistot tai kansalaisopistot voivat järjestää erikseen paikallista opintoryhmätyöskentelyä tuutorin vetämänä.  
 • Kurssin materiaalit, suoritusohjeet sekä muu oheismateriaali ovat Moodlessa. 
 • Kurssin suoritustapa on essee. Avoin yliopisto maksaa esseiden arviointikustannukset. 

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Kustannukset koostuvat tuutorin palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä, suositus n. 6 - 9 tuntia/opintojakso). 

Tuutori: 

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään sukupuolentutkimuksen perus- ja aineopinnot suoritettuna tai vastaavat tiedot. Tuutorin soveltuvuudesta voi neuvotella suunnittelijan kanssa. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Opintojakson opintomaksu 75 €. 
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Anu Laukkanen, puh. 040 595 9458, anu.laukkanen@utu.fi 

> Opintojen esittelysivu (lv 2021 - 2022) opinnoista kiinnostuneille

Kasvatustieteiden opinnot: Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Erityispedagogiikka, Kasvatustiede/varhaiskasvatus: Perhe, kasvatus ja yhteistyö (alustavasti), Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen (MOOC) (alustavasti)

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opinnot

Kasvatus on käytännön toimintaa. Jokainen meistä on kasvatuksen kohde, useat myös itse kasvattajia. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään tätä inhimillistä vuorovaikutusta koko elämänkaaren ajalta lapsuudesta vanhuuteen.

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja. Aikaisemmin erikseen toteutetut aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen perusopinnot yhdistetään kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoiksi lukuvuodesta 2022 - 2023 alkaen. Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen voi opiskelua jatkaa kasvatustieteen aineopintoihin (ks. alla) tai aikuiskasvatustieteen aineopintoihin (integroituna opetuksena Turun yliopistossa). Tarkemmat tiedot perusopinnoista julkaistaan keväällä 2022.

Kenelle: 

 • opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille
 • tutkintoon tähtääville, opettaja- ja ohjaajaopintoihin hakeutuville. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä molempien aineiden aineopinnot voi hyväksilukea osaksi luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoja, osittain opettajan pedagogisiin opintoihin ja sivuaineopinnoiksi useisiin tutkintoihin
 • alasta riippumatta kasvatus-, koulutus-, suunnittelu-, hallinto-, neuvonta- ja tutkimustehtävissä toimiville ja tehtäviin aikoville
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi aikuiskouluttajille ja -opettajille, henkilöstön kehittäjille ja aikuisten parissa työskenteleville.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Aikataulu ja toteutus:

 • Opintoihin tulee valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten.
 • Opinnot kestävät syyskuusta 2022 huhti-toukokuuhun 2023.
 • Aloitusohjaus pidetään syyskuussa Turun yliopistossa ja Moodle-oppimisympäristössä.
 • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla. Osa tuutoroinnista on mahdollista toteuttaa verkko-oppimisympäristössä.
 • Perusopintojen luennot välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 39 - 42 tuntia. Tuutoroinnin määrä voidaan sopia ryhmäkoon mukaan.
 • Opintoihin sisältyy tenttejä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään Moodle-tentteinä. Yliopisto vastaa tenttikuluista.

Tuutori:

 • Tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä tai aikuiskasvatustieteessä.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op.
 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen keston ajan.

Lisätietoja perusopinnoista: suunnittelija Eija Siltari, puh. 050 310 5424, eija.siltari@utu.fi

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Avoin yliopisto järjestää kasvatustieteen aineopinnot verkko-opintoina ja mikäli opiskelijoiden taholta herää riittävää kiinnostusta, voidaan kasvatustieteen aineopinnot järjestää myös monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksessa.

Lisätietoja aineopinnoista: suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi

> Kasvatustieteen opintojen esittelysivut (lv 2021 - 2022) opinnoista kiinnostuneille

Erityispedagogiikan opinnot

Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa erityistä tukea lapsen, nuoren tai aikuisen kasvulle ja oppimiselle silloin, kun hän sitä tarvitsee. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on antaa teoreettisia ja käytännönläheisiä valmiuksia monenlaisten oppijoiden kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä ymmärtämiseen.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja.

Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa erityispedagogiikan aineopinnoilla 35 op. Avoin yliopisto järjestää aineopinnot verkko-opintoina ja mikäli opiskelijoiden taholta herää riittävää kiinnostusta, voidaan aineopinnot järjestää myös monimuoto-opintoina oppilaitoksessanne sopimalla siitä oppiaineen suunnittelijan kanssa.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat. Opinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina.

Opintojaksot (alustava tieto, muutokset mahdollisia):
1.  Johdatus kasvatustieteisiin / Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op
2.  Erityispedagogiikan perusteet 7 op
3.  Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op
4.  Perusopintojen kirjallisuus 7 op
5.  Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Perusopinnoista voi järjestää yksittäisinä opintojaksoina: Johdatus kasvatustieteisiin / Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op,Erityispedagogiikan perusteet 7 op, Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op.

Kenelle:

 • kaikille kasvattajille sekä lasten ja nuorten arjen jakaville
 • tutkinto-opintoihin tähtääville valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuus avoimen yliopiston väylähakuun tai maisterihakuun
 • erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi luokan- tai varhaiskasvatuksenopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Aikataulu ja toteutus:

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten.

 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentoja verkko-oppimisympäristössä.

 • Opintoryhmä kokoontuu syyskuusta 2022 huhtikuuhun 2023 opetusohjelman mukaisesti, keskimäärin kaksi kertaa opintojaksoa kohden. Aloitusohjaus pidetään syyskuun alussa verkkovälitteisesti.

 • Luennot järjestetään arki-iltaisin tai lauantaisin verkko-oppimisympäristössä sekä tallennetaan. Kustannuksista vastaa yliopisto.

 • Tentit järjestetään Moodle-tentteinä. Kirjallisista tehtävistä opiskelija saa numeerisen arvioinnin lisäksi myös sanallista palautetta. Kustannuksista vastaa yliopisto. 

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 33 - 36 tuntia (21 t syyslukukaudella, 12 - 15 t kevätlukukaudella).

Tuutori:

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot erityispedagogiikasta tai aineopinnot ja vankka työkokemus erityiskasvatuksesta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/opintopiste.
 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan. 

Lisätietoja:

suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi

> Erityispedagogiikan opintojen esittelysivu (lv 2021 - 2022) opinnoista kiinnostuneille

Kasvatustiede/varhaiskasvatus: Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op (alustava tieto) - UUTTA

Perhe, kasvatus ja yhteistyö -opintojaksolla opiskelija perehtyy perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tavoitteena on ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys ja oma roolinsa yhteistyössä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osata soveltaa niitä myös käytännössä.

Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman opettajankoulutuslaitos).

Sisältö:

 • perheen määrittely ja moninaiset perheet  
 • perhe eri tieteiden näkökulmasta 
 • perhetutkimuksen tuloksia ja näköaloja 
 • kasvatusvuorovaikutus 
 • kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa 

Kenelle:

 • opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville tai alalla aikoville
 • tutkinto-opintoihin tähtääville
 • kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vanhemmuudesta, erilaisista perheistä ja perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle 

Aikataulu ja toteutus:

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten.  
 • Opintoryhmän työskentely on mahdollista toteuttaa pienryhmäopetuksena oppilaitoksessa tai joko osittain tai kokonaan verkko-oppimisympäristössä. 
 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmätyöskentelyn tuutorin johdolla ja luentotallenteet (3 kpl) verkko-oppimisympäristössä. Luentotallenteiden kustannuksista vastaa yliopisto. 
 • Kirjallisista tehtävistä opiskelija saa numeerisen arvioinnin lisäksi sanallista palautetta ja kustannuksista vastaa yliopisto.  

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia ryhmäkoko huomioiden yhteensä 9 - 12 tuntia.

Tuutori:

 • Oppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Opintojakson maksu on 75 €.  
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan. 

Lisätietoja: suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi

> Opintojakson esittely opinto-oppaassa

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC) (alustava tieto) - UUTTA

Johdatus kestävään kehitykseen ja kasvatukseen -kurssi on tarjolla kaikille avoimena ja maksuttomana verkkokurssina (MOOC) DigiCampus-oppimisympäristössä. Kurssista voi suorittaa avoimessa yliopistossa neljän opintopisteen laajuisen opintosuorituksen.

Opintojakso sopii ja on tarpeellinen kaikille kasvatusalalla toimiville tai alalla hakeutuville. Se sopii kaikille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet:

 • Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet tarkastella ihmisten elämää ja elämäntapaa, maailmaa, kulttuuria ja kasvatus- ja koulutuskysymyksiä sekä näitä koskevia muutospaineita laajasti ja teoreettisesti kestävän kehityksen näkökulmista.
 • Opiskelijalle muodostuu käsitys ympäristön, kulttuurin ja talouselämän tuotanto- ja elämäntapojen tilasta ja niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.
 • Opiskelija tuntee kestävän kehityksen poliittisena ja normatiivisena käsitteenä sekä tieteellisenä tutkimuskohteena.
 • Opiskelija osaa tarkastella erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta ja tunnistaa riippuvuussuhteita kestävän kehityksen eri osa-alueiden välillä.
 • Opiskelija ymmärtää, mitä kestävä kehitys edellyttää yhteiskunnan makro- ja mikrotasoilla.
 • Lisäksi opiskelija hahmottaa sen, kuinka merkittävä tekijä kestävän kehityksen näkökulman vahvistamisessa kasvatuksella ja koulutuksella on nyt ja tulevaisuudessa. 

Sisältö 

 • kestävän kehityksen käsitteen sisältämien lähtökohtaperusteiden ja tulkintojen monialainen tarkastelu ja määrittely sekä perusteiden antaminen kestävälle elämäntavalle ja tulevaisuudelle 
 • kestävän kehityksen näkökulman pääulottuvuuksien (ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen) ja näihin liittyvien nykyisten ja tulevien haasteiden tarkastelu  
 • kestävän kehityksen tarkastelu osana sivistysajattelua ja elämä- ja ekosysteemikeskeisyyttä 
 • kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen merkityksen lähtökohtien ja muutostarpeiden tarkastelu.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle  

Aikataulu ja toteutus:  

 • Opintoryhmän työskentely on mahdollista toteuttaa pienryhmäopetuksena oppilaitoksessa tai joko osittain tai kokonaan verkko-oppimisympäristössä.  
 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmätyöskentelyä tuutorin johdolla, oppimateriaalina tallenteita, podcasteja ja kirjallisuutta verkko-oppimisympäristössä.  
 • Opintojakson esseestä opiskelija saa lyhyen sanallisen palautteen ja kustannuksista vastaa yliopisto.  

Kustannukset oppilaitokselle:  

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia ryhmäkoko huomioiden yhteensä 9 - 12 tuntia.  

Tuutori:  

 • Oppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä.  

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:  

 • Avoimen yliopiston opintomaksu on 45 €.   
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.  

Lisätietoja:  suunnittelija Eija Siltari, puh. 050 310 5424, eija.siltari@utu.fi

> Kurssin esittely opinto-oppaassa

> Lue uutinen uudesta MOOCista

Luonnontieteiden opinnot: Ihmisen fysiologia, Kemia

Ihmisen fysiologia 2 op

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää biologian opintoihin kuuluvan Ihmisen fysiologia -opintojakson. Opintojen järjestämiseen otettavien oppilaitosten määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Opintojakson sisältö:

Hermosto, aistit, umpieritysjärjestelmä, luusto ja lihakset, verenkiertoelimistö, veri ja immuunijärjestelmä, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, lämmönsäätely, virtsaneritysjärjestelmä, lisääntyminen.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvailla ihmisen toimintojen fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet ja pystyy soveltamaan tietämystään arkipäivän havaintoihin. Opintojakso antaa myös valmiudet suomenkielisen terminologian käyttöön fysiologian alalta.

Kenelle:

 • opinnot soveltuvat hyvin esimerkiksi biologian tutkinto-opintoihin tähtääville
 • opinnot antavat valmiuksia myös valintakokeisiin
 • opinnot sopivat osaksi muita opintoja

Toteutustapa ja kustannukset oppilaitokselle

Aikataulu:

 • Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 2022.

Toteutustapa:

 • Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä. Turun yliopiston yliopistonlehtori tarkastaa tenttisuoritukset ja yliopisto vastaa opintosuoritusten arvioinnin kuluista.
 • Opintojen Moodle-oppimisympäristössä on opiskelua tukevaa kuva- ja tekstimateriaalia sekä itsenäisesti tehtäviä harjoituksia. 
 • Turun yliopistossa opintoihin ei sisälly luentoja, mutta halutessaan oppilaitos voi järjestää opiskelua tukevaa opetusta tai ohjausta.

Oppilaitoksen opettaja:

 • Oppilaitokset voivat halutessaan palkata oman opettajan ohjaamaan opintoryhmäänsä.
 • Opettajan tulee olla suorittanut riittävästi fysiologian kursseja ja etenkin Ihmisen fysiologiaa käsittelevän kurssin vähintään arvosanalla 3. Opettajat hyväksytetään biologian oppiaineessa.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Oppilaitos tarjoaa tenttipaikan opiskelijoilleen.
 • Jos oppilaitos haluaa palkata lisäksi oman opettajan ohjaamaan opintoryhmäänsä, maksaa oppilaitos hänelle keskinäisen sopimuksen mukaan palkkion.
 • Katso yleisohjeet kustannusten jakautumisesta Opetusyhteistyön ohjeet -valikosta: Muilla toteutustavoilla järjestettävät opinnot.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintojakson (2 op) opintomaksu on 30 €.
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Lotta Nyholm, puh. 050 312 0939, lotta.nyholm@utu.fi

Kemian opintojaksoja

Kemia on keskeinen, nopeasti kehittyvä luonnontiede, jolla on yhtymäkohtia moniin lähitieteisiin. Kemia tutkii maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä. Tutkimus perustuu molekyylien rakenteiden, reaktioiden, ominaisuuksien ja toimintamekanismien selvittämiseen. Kemian vaikutus ulottuu laajalle muihin luonnontieteisiin, esimerkiksi biologiaan ja fysiikkaan, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää alla esiteltyjä kemian perusopintojen opintojaksoja. Opintojen järjestämiseen otettavien oppilaitosten määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Kenelle:

 • opinnot soveltuvat hyvin kemian tutkinto-opintoihin tähtääville: opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja peruskurssien suoritusten perusteella voi hakea yliopistoon myös avoimen yliopiston väylähaussa
 • opinnot antavat valmiuksia myös valintakokeisiin
 • opinnot sopivat osaksi muita opintoja
 • ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi laboranteille, sairaanhoito- ja ympäristöalalla työskenteleville sekä biotalouteen liittyvissä tehtävissä toimiville.

Opintojaksojen sisällölliset kuvaukset löytyvät kemian opintojen esittelysivulta, ks. opinto-opas.

Kemian peruskurssi I 5 op

 • Syyslukukausi 2022, viikot 37 - 41
 • Luentonauhoitteet (Turun yliopiston opettaja), verkkotehtävät ja tentti (Turun yliopiston opettaja).
 • Suoritettavissa itsenäisesti. Oppilaitos tarjoaa tenttipaikan.

Kemian peruskurssi II 5 op

 • Syyslukukausi 2022, viikot 44 - 49
 • Luentonauhoitteet (Turun yliopiston opettaja), laskuharjoitukset 12 t (oppilaitoksen opettaja) ja tentti (Turun yliopiston opettaja).

Kemia III (Fysikaalisen kemian perusteet) 5 op

 • Kevätlukukausi 2023, viikot 2 - 8
 • Luentonauhoitteet 28 t (Turun yliopiston opettaja), monivalintatehtävät verkko-oppimisympäristö Moodlessa, kotilaskut (oppilaitoksen opettaja). Kotilaskut eivät ole pakollisia, mutta osa tehtävistä liittyy pakollisiin monivalintatehtäviin. Oppilaitoksen oma opettaja voi tarkastaa kotitehtäviä, jos oppilaitoksessa niin halutaan, mutta kurssin arvosteluun se ei vaikuta. 

Kemia IV (Orgaanisen kemian perusteet) 5 op

 • Kevätlukukausi 2023, viikot 10 - 17
 • Luentonauhoitteet 28 t (Turun yliopiston opettaja), monivalintatehtävät verkko-oppimisympäristö Moodlessa, kotitehtävät (oppilaitoksen opettaja). Kotitehtävät eivät ole pakollisia, mutta osa tehtävistä liittyy pakollisiin monivalintatehtäviin. Oppilaitoksen oma opettaja voi tarkastaa kotitehtäviä, jos oppilaitoksessa niin halutaan, mutta kurssin arvosteluun se ei vaikuta. 
 • Kurssi toteutetaan osin käänteisen opetuksen periaatteita soveltaen. Opiskelijat tekevät itsenäisesti opiskellen Moodlessa olevia monivalintatehtäviä ja kotitehtäviä. Kerran viikossa pidettävät luennot tukevat itsenäistä opiskelua. Kotitehtävien ratkaisuja käydään läpi viikoittain järjestettävässä tilaisuudessa. Läsnäolo on vapaaehtoista. Kaikki kontaktiopetus on etäseurattavissa ja myös nauhoitetaan. Tallenteet tulevat Moodleen.

 • Turun yliopiston omien opiskelijoiden kotitehtävien vastauksia ei tarkasteta, mutta jos oppilaitoksessa halutaan, niin paikallinen opettaja voi tarkastaa omien opiskelijoidensa vastaukset, tai opettaja voi ohjata tehtävien tekoa tai muulla lailla osallistua niiden tarkastamiseen.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Ajoitus:

 • Opintojaksot järjestetään lukuvuoden aikana kaikille yhteisen aikataulun mukaan.

Toteutustapa:

 • Katso yleisohjeet kustannusten jakautumisesta Opetusyhteistyön ohjeet -valikosta: Muilla toteutustavoilla järjestettävät opinnot.

 • Kaikkien jaksojen opetus koostuu Turun yliopiston opettajien luentonauhoitteista, jotka ovat katsottavissa Moodlessa. Luentonauhoitteista ei tule kustannuksia oppilaitoksille. Turun yliopiston opettaja myös tarkastaa opintojaksojen loppusuoritukset (tentit, esseet).Turun yliopisto vastaa kaikista toteuttamansa opetuksen (ml. verkkoluennot ja/tai luentotallenteet) kuluista ja opintosuoritusten arvioinnin kuluista.

 • Laskuharjoituksiin ja demonstraatioihin oppilaitos palkkaa oman opettajan. Turun yliopiston opettaja ohjaa oppilaitosopettajaa opintojen alkaessa (verkkovälitteinen tunti) ja tarpeen mukaan sähköpostitse ja puhelimitse.

 • Oppilaitos tarjoaa myös tenttipaikan opiskelijoille.

Opettaja:

 • Opiston palkkaamalla kemian opettajalla on oltava ylempi korkeakoulututkinto, jossa on pääaineena kemia. Opettajankoulutus ja kokemus opetustyöstä katsotaan eduksi, samoin kemian jatko-opinnot. Opettajat hyväksytetään Turun yliopistossa kyseisessä oppiaineessa.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • 75 €/opintojakso.
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Henna Virtanen, puh. 050 467 9540, henna.h.virtanen@utu.fi

Lääketieteelliset opinnot: Psyykkiset traumat (alustavasti)

Psyykkiset traumat (alustavasti)

Lääketieteen opintojaksot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Opintosuoritukset hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Lukuvuodeksi 2022 - 2023 on oppilaitosten järjestettäväksi alustavasti suunnitteilla Psyykkiset traumat (3 op) -opintojakso. Tarkempia tietoa on saatavissa joulukuussa 2021.

Lisätietoja: suunnittelija Katja Kivistö, puh. 050 465 8853, kamkiv@utu.fi

Oikeustieteelliset opinnot

Yhteistyöoppilaitokset voivat hakea Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakson ja seuraavassa esiteltyjen aineopintotasoisten oikeudenalojen perusteet -opintojaksojen järjestämisoikeutta.

Opiskelijoilla tulee olla Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakso suoritettuna hyväksytysti ennen ilmoittautumista aineopintotasoisille opintojaksoille. Aineopintotasoisten opintojaksojen opinnot vastaavat Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja.

Kenelle:

 • oikeustieteelliset opinnot sopivat kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille ja alan tietoja työssään tarvitseville
 • opintoja voi hyödyntää ammattitaidon kehittämiseen myös henkilöstökoulutuksena
 • opinnot antavat valmiuksia oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeville ja ne sopivat välivuoden viettäjille. Oikeustieteelliseen tiedekuntaan on mahdollisuus hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus tai verkko-opetus opintojaksosta riippuen

Aikataulu:

 • Opintojaksoja on mahdollista järjestää syys- ja kevätlukukaudella sekä kesällä.
 • Poikkeuksena ovat Perhe- ja jäämistöoikeuden sekä Työoikeuden opintojaksot, jotka järjestetään sovittuina ajankohtina (sekä Esineoikeus, mikäli se järjestetään verkko-opetuksena).

Toteutus:

 • Oikeustieteelliset opinnot toteutetaan lähiopetuksena lukuunottamatta Perhe- ja jäämistöoikeuden sekä Työoikeuden (alustava tieto) opintojaksoja, jotka järjestetään verkko-opetuksena (myös Esineoikeus voidaan järjestää verkko-opintoina).
 • Aineopintotasoisten opintojen järjestämismahdollisuuksista yhteistyöoppilaitoksissa neuvotellaan aina erikseen. Kaikkien opintojaksojen toteuttaminen oppilaitoksissa ei välttämättä ole mahdollista.
 • Katso yleisohjeet valikosta: Lähiopetuksen järjestäminen ja Muilla toteutustavoilla järjestettävät opinnot.

Kustannukset oppilaitokselle (katso tarkemmat kustannukset opintojaksokohtaisista tiedoista):

 • Oppilaitos vastaa kaikkien lähiopetuksena järjestettävien opintojen opetus- ja tenttikustannuksista (luento-, mahdollisista matka- ja majoituskuluista sekä oppilaitoksessa järjestettävien tenttien valvontakuluista).
 • Avoin yliopisto vastaa Perhe- ja jäämistöoikeuden sekä Työoikeuden (alustava tieto) opintojen opetus- ja tenttikustannuksista, oppilaitos vastaa tentinvalvontakustannuksista. Avoin yliopisto vastaa myös Esineoikeuden jakson kustannuksista, mikäli se järjestetään verkko-opintoina.

Opettajat:

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakson opettajan pätevyysvaatimuksena on oikeustieteen maisteri. Opettaja pitää hyväksyttää tiedekunnassa.

 • Aineopintotasoisten opintojen opettajana voi toimia joko tiedekunnassa opettava tai tiedekunnan hyväksymä opettaja. Opettajat ovat useimmiten tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • lähiopetuksena järjestettävät opintojaksot 20 € / opintojakso
 • Perhe- ja jäämistöoikeus sekä Työoikeus verkko-opetuksena 105 € / opintojakso
 • Esineoikeuden opintojakso 20 € lähiopetuksena tai 105 € verkko-opetuksena
 • Opinto-oikeus on voimassa opintojakson opetuksen järjestämisen ja opintosuoritusten ajan.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva siitä, millaisia teemoja oikeustieteessä tieteenalana käsitellään sekä lähtövalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja oikeudelliseen ajatteluun. Opiskelija saa käsityksen oikeuden merkityksestä yhtenä keskeisenä yhteiskunnallisena normijärjestelmänä sekä perustietoja oikeudellisista käsitteistä, oikeudenalajaotteluista sekä erilaisen sääntelyn, etenkin lainsäädännön, syntymekanismeista, tuomioistuinten toiminnasta ja eri tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista. Lisäksi opiskelija hallitsee perusteita oikeudellisesta tiedonhausta sekä oikeuslähteiden käytöstä.

Sisältö:

Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihin
Oikeus ja oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnassa
Oikeudelliset käsitteet ja oikeudenalajaotuksen yleispiirteet
Oikeudellinen sääntely
Lainsäädäntö ja sen synty
Oikeuden kansainvälisiä, ylikansallisia ja globaaleja ulottuvuuksia
Tuomioistuinten toiminta
Oikeudellisen tiedonhaun perusteet
Opiskelutaidot 

Kurssin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä haettaessa avoimesta yliopistosta opinto-oikeutta oikeustieteen perus- ja aineopintotasoisten opintojaksojen suorittamiseen.

Opetus:

 • Verkkokurssi Moodlessa. 

 • Vapaaehtoisen lähiopetuksen tuntimäärät ja aikataulut oppilaitos sopii opettajan kanssa.

 • Suoritusmuoto: Tehtävien tekeminen Moodle-alueella. Kurssin suorituspäivät sovitaan opettajan kanssa, joka tarkistaa verkkokurssin tehtävät. Tehtävien tarkistus on automatisoitu suurimmalta osin, vain viimeinen oikeustapaustehtävä pitää arvioida, muut tehtävät opettaja tarkistaa vain tehdyiksi. Arviointi hyväksytty-hylätty. 

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Vapaaehtoisen lähiopetuksen tuntipalkkiot.
 • Tehtävien arviointi 9,40 €/suoritus (sis. yhden opiskelijan kaikki tehtävät), uusintasuorituksen arviointi 5 €/suoritus. 

Aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot

Opintojaksoille ilmoittautuvilta opiskelijoilta edellytetään Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson hyväksyttyä suoritusta.

Eurooppaoikeus 6 op

Sisältö:

Euroopan integraation historia
EU:n toimielimet ja lainsäädäntö
Välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu
Perusoikeudet
Ennakkoratkaisupyynnöt
Suorat kanteet
Tavaroiden vapaa liikkuvuus
Henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 24 t. Suoritusmuoto: tentti.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 24 x 95 € = 2 280 € + sivukulut. Tenttikysymysten laadinta 36 €/kpl.
 • Vapaaehtoisen tehtävän arviointi 7,10 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Hallinto-oikeus 7 op

Sisältö:

Hallinto-oikeuden järjestelmä
Julkishallinnon organisaatio
Hallintomenettely
Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
Virkamiesoikeuden perusteet
Kunnallisoikeuden perusteet
Julkisuus ja avoimuus hallinnossa
Oikeustapauksen analysointi ja argumentointi

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 18 t. Suoritusmuoto: tentti.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 18 x 95 € = 1 710 € + sivukulut.
 • Vapaaehtoisen tehtävän arviointi 7,10 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Kansainvälinen oikeus 6 op

Sisältö:

Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
Oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkalunaKansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
Tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
Kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 25 t. Suoritusmuoto: Moodle-tentti tai portfolio-tehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 25 x 114 € = 2 850 € + sivukulut.

Oikeushistoria 6 op

Sisältö:

Eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historia.

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 12 t. Suoritusmuoto: debatti ja tentti tai kirjatentti.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 12 x 81 € = 972 € + sivukulut.
 • Tehtävä- ja tentinarviointikulut: tentti- ja tehtäväkysymysten laadinta 36 €/kpl, tentin arviointipalkkio on 12 €/kpl.
 • Debattitehtävän arviointipalkkio on 9,40 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

Sisältö:

Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
Perintö- ja testamenttioikeus
Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Verkko-opetus:

 • Järjestämismahdollisuus keväällä 2023.
 • Verkko-opetus 20 t. Suoritusmuoto: Moodle-tentti ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.

Valtiosääntöoikeus 7 op

Sisältö:

Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
Lainsäädäntövalta
Hallitusvalta
Tuomiovallan käytön perusteet
Laillisuusvalvonta
Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännönyhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 20 t. Suoritusmuoto: tentti.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 20 x 49 € = 980 € + sivukulut tai 20 x 98 € = 1 960 € + sivukulut opettajasta riippuen.
 • Tehtävä- ja tentinarviointikulut: tentti- ja tehtäväkysymysten laadinta 36 €/kpl. Tentin arviointipalkkio on 12€/kpl. Vapaaehtoisen tehtävän arviointipalkkio 7,10 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 t.

Esineoikeus 7 op (alustava tieto) 

Sisältö: 

Esineoikeuden yleiset perusteet: esineet ja omaisuus, sopimusvapaus ja sen rajoitukset, julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja, hallinta, omistusoikeus, rajoitetut esineoikeudet, esineoikeuksien staattinen suoja, esineoikeudet vaihdannassa, esineoikeudellinen sivullissuoja, kirjaamisjärjestelmä 

Esinevakuudet: esinevakuuksien taloudelliset tarkoitukset, esinevakuustyypit, esinevakuuksien perustaminen ja sivullissitovuuden edellytykset, vakuudenantajan ja -saajan suhde, vakuudensaajan suorituksensaantioikeus ja asema vakuudenantajan maksukyvyttömyysmenettelyissä, esinevakuudet rahoitusjärjestelyissä 

Kiinteistövaihdanta: kiinteistön kauppasopimuksen muoto ja sisältö sekä esisopimus, kiinteistön kaupan ehtojen sääntely, kiinteistön kaupan virheet ja niiden seuraamukset, kiinteistönkauppa ja sivullissuoja, muut kiinteistön luovutukset kuin kiinteistön kauppa, kiinteistökirjaaminen 

Lähi-/verkko-opetus (opistoista/kysynnästä riippuen): 

 • Luento-opetusta 20 t. Suoritusmuoto: Tentti ja mahdollinen vapaaehtoinen lisätehtävä. 

Kustannukset oppilaitokselle (lähiopetus): 

 • Opetuskulut 20 x 81 € = 1 620 € + sivukulut. 
 • Tehtävä- ja tentinarviointikulut: tentti- ja tehtäväkysymysten laadinta 36 €/kpl, tentin arviointipalkkio on 12 €/kpl. 
 • Mahdollisen vapaaehtoisen lisätehtävän arviointipalkkio 7,10 €/kpl 
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia. 

Kustannukset oppilaitokselle (verkko-opetus): 

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut. 

Rikosoikeus 8 op (alustava tieto)

Sisältö:

Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
Rikosvastuun yleiset edellytykset
Keskeiset rikostyypit
Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Luento-/verkko-opetus:

 • Luento/verkko-opetus 20 t.
 • Suoritusmuoto: Moodle-tentti ja vapaaehtoinen harjoitustehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 20 x 95 € = 1 900 € + sivukulut.
 • Tehtävä- ja tentinarviointikulut: tentti- ja tehtäväkysymysten laadinta 36 €/kpl. Tentin arviointipalkkio on 12 €/kpl. Vapaaehtoisen tehtävän arviointipalkkio 7,10 €/kpl.
 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.

Työoikeus 7 op (alustava tieto)

Sisältö:

Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
Työoikeuden normien soveltamisala
Työoikeuden normijärjestelmä
Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Verkko-opetus:

 • Järjestämismahdollisuus on mahdollisesti syksyllä 2022.
 • Verkko-opetus 18 t. Suoritusmuoto: tentti.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Lisätietoja:

suunnittelija Henna Virtanen, puh. 050 467 9540, henna.h.virtanen@utu.fi 

> Oikeustieteellisten opintojen esittelysivu ja väyläopintojen ohjeet opinnoista kiinnostuneille (lukuvuosi 2021 - 2022)

Teknilliset opinnot: Tietojenkäsittelytieteet

Informaatioteknologia kehittyy nopeasti: ohjelmistot uudistuvat ja monipuolistuvat, ohjelmointitekniikka kehittyy ja organisaatioiden ja yritysten toimintaa tehostetaan tietojärjestelmäratkaisujen avulla. Tietotekniikan osaajat ovat tämän päivän yhteiskunnassa keskeisessä asemassa. Tähän tarpeeseen yhteistyöoppilaitokset voivat vastata järjestämällä:

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op

Opinnot antavat opiskelijalle hyvän yleiskuvan tieteenalan keskeisistä asioista ja käsitteistä sekä tietojenkäsittelyn eri osa-alueista. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija algoritmiseen ajatteluun, ohjelmointiin, tietokonelaitteistoon ja sen toimintaan, tietokoneen hyväksikäyttöön sekä tietojärjestelmien analysointiin ja mallintamiseen.

Opintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op antaa yleiskuvan informaatioteknologian keskeisistä käsitteistä ja tietokonelaitteistosta keskittyen algoritmien perusteisiin.
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssilla 6 op opitaan tekemään Java-sovelluksia ja käyttämään joitakin luokkakirjastoja perehtymättä vielä tarkemmin olio-ohjelmoinnin periaatteisiin.
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op perehdyttää olio-ohjelmoinnin yleisiin käsitteisiin ja konstruktioihin Java-kielen avulla. Jaksolla opitaan tekemään omia luokkia, joilla mallinnetaan reaalimaailman asioita ja käsitteitä.
 • Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op -jaksolla käsitellään mm. algoritmeihin liittyviä teoreettisia perusteita ja tutkitaan seikkaperäisesti tietokonejärjestelmän (laitteisto ja ohjelmisto) rakennetta ja toimintaa lähtien loogisten piirien tasolta.

Kenelle:

 • opinnot sopivat yliopistoon tähtääville ja ne tarjoavat mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylähaun kautta
 • opinnoista on hyötyä myös niille, jotka haluavat pätevöityä työssään ja esimerkiksi ohjelmointia opettaville
 • erityisiä pohjakoulutusvaatimuksia ei ole, joskin opiskelijan tulee hallita tietokoneen käytön perusteet.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Aikataulu:

 • Perusopinnot toteutetaan yhteisen opetusohjelman aikataulun mukaisesti. Opinnot alkavat elo-syyskuun 2022 vaihteessa ja päättyvät toukokuussa.

Toteutus:

 • Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristö tehtävineen, luentoineen (myös tallenteet) ja materiaaleineen. Yliopisto-opettaja vastaa kurssien luennoinnista ja muusta sisällöllisestä ja teknisestä tuottamisesta.
 • Oppilaitoksen tuutori järjestää tutoriaalit ja muun lähituen. Tutoriaali on teoriapaketti, joka sisältää viikon asiat tiivistettynä sekä tehtävät yhdessä paketissa. Tarkoituksena on, että opiskelijat tekevät tehtäviä keskenään pareittain ja tuutori/opettaja on paikalla ohjaamassa vinkkien avulla oikeaan suuntaan. Perusopintokokonaisuuden kokoontumisten suositeltu minimimäärä on 20 kertaa (n. 60 t), jolloin ryhmä kokoontuu noin joka toinen viikko. Osa kokoontumisista voidaan toteuttaa verkossa. Tällöin esimerkiksi kaksi eri oppilaitosta voivat järjestää yhteiset opinnot ja jakaa tuutoroinnin keskenään.
 • Jokaiseen kurssiin kuuluu kolme tenttimahdollisuutta. Tenttiminen tapahtuu verkossa ViLLE- oppimisympäristössä lukuun ottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet-jaksoa, joka tentitään valvotusti aikuisoppilaitoksessa tai Turun yliopistossa.  

Tuutori:

 • Opintojen tukena toimii oppiaineen hyväksymä tuutori. Tuutorilla tulee olla 25 op tietojenkäsittelytieteiden opintoja sisältäen myös ohjelmointia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy noin 60 tuntia tuutorointia.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (23 op) 230 €.
 • Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan.

Lisätietoja:

suunnittelija FM Lotta Nyholm, puh. 050 312 0939, lotta.nyholm@utu.fi

vastuuopettaja, tuutori Vilho Kivihalme, Tulevaisuuden teknologioiden laitos, vilho.kivihalme@utu.fi

> Opintojen esittelysivu (lv 2021 - 2022) opinnoista kiinnostuneille

Turun kauppakorkeakoulu: Johtaminen ja organisointi -kurssit

Johtaminen ja organisointi -oppiaineen opintojaksoja

Nykyajan johtaminen edellyttää kykyä toimia muuttuvassa, verkostoituneessa ja entistä vahvemmin globaalissa toimintaympäristössä. Useissa tilanteissa organisaatioiden menestyksekäs johtaminen vaatii sellaista tieto- ja taitopohjaa, johon kuuluu niin johtamisen, organisaatioiden, strategisen johtamisen kuin henkilöstöjohtamisenkin tunteminen.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opetussuunnitelmien mukaisia johtamisen ja organisoinnin kursseja. Opinnoissa perehdytään johtamisen eri teemoihin monipuolisesti. Keskeisiä teemoja ovat mm. henkilöstövoimavarojen johtaminen, strateginen johtaminen ja ihmisten johtaminen. Harjoitustehtävissä opiskelija pääsee syventämään tietoa johtamisen eri teemoista soveltamalla johtamisen ja organisoinnin teorioita käytännön työelämän haasteiden ratkomiseen.

Opintotarjontaan sisältyvät seuraavat opintojaksot ja oppilaitokset voivat tiedustella myös muiden opintojaksojen järjestämismahdollisuutta:

 • Muutoksen johtaminen 5 op

 • Henkilöstöjohtaminen 5 op

 • Organisaatiot ja johtaminen 5 op

Kenelle:

 • johtamisesta, henkilöstön kehittämisestä sekä ylipäätään työelämän ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille
 • eri alojen opiskelijoille
 • ammatillisena koulutuksena esimerkiksi esimiestehtävissä toimiville ja niistä kiinnostuneille, henkilöstön kehittämisestä ja konsultoinnista kiinnostuneille.

Toteutus ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus tai verkko-opetus

Aikataulu:

 • Opintojaksot järjestetään lukukausittain opistojen kanssa erikseen sovittavien aikataulujen mukaan.

Toteutus:

 • Opintojaksoja voi toteuttaa lähi- tai verkko-opetuksena. Opetuksen toteutuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa erikseen.
 • Turun yliopiston opettaja luennoi ja ohjaa opintojaksoon sisältyvät harjoitukset oppilaitoksessa sekä arvioi kaikki opintosuoritukset.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Kustannukset koostuvat opettajan palkkakustannuksista, tenttien järjestämisestä sekä tenttien ja tehtävien laadinnasta ja arvioinnista.
 • Oppilaitos vastaa opetuspalkkioista sekä tenttien ja tehtävien laadinta- ja arviointikuluista, jotka korvataan suoraan opettajalle.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Lähiopetuksena 20 €/opintojakso, verkko-opetuksena 75 €/opintojakso.
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

Lisätietoja

suunnittelija Mia Stening, puh. 050 311 0672, mia.stening@utu.fi

> Esittelysivu (lv 2021 - 2022) opinnoista kiinnostuneille

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot: Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus, Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoilla tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemiseen!

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Opintojaksot:

    1. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
    2. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
    3. Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op
    4. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
    5. Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op

Opintokokonaisuus toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja se vastaa Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) opintoja.
 
Kenelle:

 • erityisesti jo työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työnsä kehittämiseen ja omaan tulevaisuusajatteluunsa tai innovaatiotoimintaan
 • tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa ja myös yrittäjänä. Sitä hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä
 • opinnot tarjoavat erinomaisen tieteellisen ajattelun perustan myös niille korkeakoulututkinnon jo suorittaneille, jotka haluavat täydentää omaa tutkintoaan tai joiden oman paikkakunnan yliopistossa ei ole mahdollisuutta opiskella tulevaisuudentutkimuksen opintoja
 • korkeakoulujen opiskelijoille osaksi tutkintoa useilla eri aloilla.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Ohjatut monimuoto-opinnot
 
Aikataulu:

 • Opinnot järjestetään valmiiksi suunnitellun opetusohjelman ja aikataulun mukaan.
 • Opintokokonaisuus alkaa tammikuussa 2023 ja opintoryhmätyöskentely jatkuu syyslukukaudella 2023.
 • Oppilaitokset voivat järjestää myös yksittäisinä opintojaksoina Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op ja Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op -jaksot.

Toteutus:

 • Opintoihin sisältyy verkon kautta välitettäviä asiantuntijaluentoja ja ohjaavia materiaaleja. Opetus tapahtuu lähi- ja etäopiskeluna esimerkiksi Moodle-, Zoom- ja eDelfoi-työkalujen välityksellä.
 • Opintojaksojen suoritustapoina on kirjallisia tehtäviä, joiden arvioinnista ja kustannuksista vastaa yliopisto.

Kustannukset oppilaitokselle (koko opintokokonaisuus):

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 42 - 51 tuntia.
 • Tuutorin (esimerkiksi maisteri) palkkio 42 - 51 x 43 € = 1 806 - 2 193 € + sivukulut.

Tuutori:

 • Opiston palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tulevaisuudentutkimukseen.
 • Yliopiston oppiaine ehdottaa tuutorit tai hyväksyy heidät.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintokokonaisuus (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op.
 • Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä jaksoilla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus 15 op

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Ohjatut monimuoto-opinnot 
  
Aikataulu: 

 • Opintokokonaisuus alkaa lokakuussa 2022 ja opintoryhmätyöskentely jatkuu kevätlukukaudella 2023. 
 • Opinnot järjestetään valmiiksi suunnitellun opetusohjelman ja aikataulun mukaan. 

Toteutus: 

 • Opintoihin sisältyy ohjaavia verkkomateriaaleja ja -tehtäviä Moodlessa. 
 • Opintojaksojen suoritustapoina on kirjallisia tehtäviä, joiden arvioinnista ja kustannuksista vastaa pääasiassa yliopisto.
 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 45 t (15 t / opintojakso). Jokaisella jaksolla on lisäksi 1 - 2 pienimuotoista verkkotehtävää, jotka tuutori arvioi asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Kustannukset oppilaitokselle (koko opintokokonaisuus): 

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 45 tuntia ja lisäksi 1 - 2 pienimuotoista verkkotehtävää. 
 • Tuutorin (esimerkiksi maisteri) palkkio 45 x 43 € = 1 935 € (+ verkkotehtävät kappalemäärän mukaan) + sivukulut. 

Tuutori: 

 • Kokemus tulevaisuusohjauksesta tai muusta ohjaustyöstä sekä tulevaisuusohjauksen tai tulevaisuudentutkimuksen opinnot.  
 • Oppiaine ehdottaa tuutorit tai hyväksyy heidät. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Opintokokonaisuus (15 op) 150 €.
 • Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan.

Lisätietoja tulevaisuudentutkimuksen opinnoista

suunnittelija Mia Stening, puh. 050 311 0672, mia.stening@utu.fi

> Tulevaisuudentutkimuksen opintojen (lv 2021 - 2022) esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Yhteiskuntatieteelliset opinnot: Poliittinen historia/Valtio-oppi, Psykologia, Evoluutiopsykologia (alustavasti), Sosiaalitieteet, Sosiaalityö

Poliittisen historian perusopinnot 25 op / Valtio-opin perusopinnot 25 op

Turun yliopiston tutkinto-opinnoissa poliittisella historialla ja valtio-opilla on yhteiset perusopinnot, joihin sisältyy yhteisiä opintoja 15 op ja oppiainekohtaisia opintoja 10 op.

Avoimessa yliopistossa perusopinnot voi järjestää erikseen:

Yhteiset opinnot 15 op:
1. Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
2. Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
3. Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op

Poliittisen historian opintojaksot 10 op:
4. Suomalaisten maailmat 5 op
5. Maailmanhistoriat 5 op

Valtio-opin opintojaksot 10 op:
4. Poliittiset järjestelmät 5 op
5. Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Kenelle:

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneille
 • yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottaminen, analyyttiset perustaidot ja peruskäsitteiden tuntemus ovat hyödyksi myös työelämässä ja järjestötoiminnassa eri aloilla
 • tutkinto-opintoihin tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuksia avoimen yliopiston väylähakuun.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Lähiopetus

Aikataulu:

 • Opintojen toteutuksesta ja aikataulusta neuvotellaan erikseen, esimerkiksi mahdollisuudesta opiston oman opetuksen sisällyttämisestä opintoihin.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjatenteillä (6 - 8 tenttiä). Opettajat laskuttavat oppilaitokselta tenttikysymysten laadinnasta (36 €/tentti) ja arvioinnista (9,40 €/kpl).

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 80 €.
 • Opinto-oikeus on voimassa lähiopetuksen keston ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Seppo Piiparinen, puh. 040 867 6746, seppo.piiparinen@utu.fi

> Poliittisen historian opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

> Valtio-opin opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Psykologian perusopinnot 25 op tai opintojaksoja 15 op

Psykologian perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta.

Kenelle:

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille psykologiasta kiinnostuneille ja kaikille ihmisen toimintaa ja hyvinvointia koskevista kysymyksistä kiinnostuneille
 • opinnot antavat hyvän tuen valintakokeisiin tähtäävälle
 • sivuaineeksi mm. opettajaksi aikoville, osaksi muita opintoja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
 • ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville

Yhteistyöoppilaitos voi valita järjestettävät opinnot kahdesta eri mallista:

MALLI 1:  Oppilaitos voi toteuttaa koko perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

1. Kehityspsykologian perusteet 5 op
2. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
3. Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
4. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
5. Tutkimuksen teon perusteet 5 op

MALLI 2:  Oppilaitos voi toteuttaa perusopinnoista kolme opintojaksoa, yhteensä 15 op

1. Kehityspsykologian perusteet 5 op
2. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
3. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Kolmen jakson suorittamisen jälkeen opiskelijat voivat halutessaan tehdä kaksi opintojaksoa lisää verkko-/etäopintoina suoraan avoimeen yliopistoon (ilmoittautuminen opintojaksoille ja maksut erikseen).

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Ohjatut monimuoto-opinnot

 • Ohjatuissa monimuoto-opinnoissa on oppilaitoksessa kokoontuva tuutorin ohjaamana opintoryhmä opiskelijan tukena.
 • Luento-opetus on Psykonetin tuottamaa ja luennot ovat tallenteina Moodlessa. Moodlessa ovat myös suoritusohjeet ja muu tarvittava materiaali.
 • Keskeiset suoritustavat ovat tentit ja tehtävät.

Esimerkit kustannuslaskelmasta:

Malli 2: Kolme opintojaksoa 15 op

 • Opintojen alkuohjaus pidetään syyskuussa verkon kautta ja tuutorointia on kaikkiaan 50 tuntia.
 • Opintoryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein ja työskentely päättyy huhti-/toukokuussa.
 • Kustannukset: 50 t tuutorointia x 44 € = 2 200 € + sivukulut.
 • Tentittäviä osuuksia on oppilaitoksessa kolme, lisäksi rästitentit.

Malli 1: Koko perusopinnot 25 op

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia 78 tuntia ja työskentely jatkuu toukokuuhun asti.
 • Kustannukset: 78 t tuutorointia x 44 € = 3 432 € + sivukulut.
 • Tentittäviä osuuksia on oppilaitoksessa kuusi, lisäksi rästitentit.

Tuutori:

 • Tuutorilla on oltava ylempi korkeakoulututkinto ja psykologian syventävät opinnot.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • kolme opintojaksoa (15 op) 150 €
 • perusopinnot (25 op) 250 €

Evoluutiopsykologian opinnot (alustavaa tietoa)

Turun yliopistossa toteutetaan Evoluutiopsykologian perusopintoja (25 op). Näiden opintojen järjestämisestä myös avoimena yliopisto-opetuksena neuvotellaan parhaillaan niin, että kokonaisuudesta voitaisiin järjestää myös joitakin jaksoja yhteistyöopistoissa. Opintojaksoihin sisältyy verkkoluentoja ja opistolla olisi opintojen tukena opintoryhmä, jossa käytäisiin läpi jaksojen sisältöjä yhteistoiminnallisesti.

Järjestettäviä opintojaksoja voisivat olla esim.

1) Evolutiivinen seksuaalipsykologia (3 op). Kurssilla käsitellään ihmisen seksuaalipsykologian perusteita evolutiivisesta näkökulmasta sekä mm. seksuaalivalinnan perusteita ihmisellä ja eläimillä. 

2) Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen (6 op). Verkkoluennoissa selvitetään mm. sitä, miten evoluutivinen historia näkyy meidän käyttäytymisessämme.

3) Evoluutiopsykologia ja mielenterveys (5 op). Kurssilla käsitellään mm. sitä, kuinka evoluutiopsykologiaa voidaan hyödyntää mielenterveysongelmien alkuperän selittämisessä.

Jos opistonne on alustavasti kiinnostunut opintojen järjestämisestä ja haluatte saada lisätietoja toteuttamismahdollisuuksista, ota yhteyttä suunnittelija Mikko Yliseen.

Lisätietoja:

suunnittelija Mikko Ylinen, puh. 050 310 5093, mikko.ylinen@utu.fi

> Psykologian opintojen (lv 2021 - 2022) esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Turun yliopistossa sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op ovat sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian oppiaineiden yhteiset opinnot. Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Opintojaksot ja suoritusmuodot (alustava tieto):

 • Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op.
  Verkkokurssi, suoritusmuotona kirjalliset tehtävät. (Sama kurssi kuin pääsykoekurssi Yhteiskunta tänään.)
 • Sosiaalitieteiden teoreettiset lähtökohdat 5 op.
  Verkkokurssi, suoritusmuotona tentti. 
 • Sosiaalitieteiden tutkimuskohteet 5 op.
  Verkkokurssi, suoritusmuotona tentti. 
 • Sosiaalitutkimus ja tieteellinen ajattelu 5 op.
  Verkkokurssi, suoritusmuotona tentti. 
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op.
  Verkkokurssi, suoritusmuotona kirjalliset tehtävät. 

Kenelle:

 • kaikille yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneille 
 • valmiuksia sosiaalitieteiden valintakokeisiin tähtääville 
 • avoimen yliopiston väylän hausta kiinnostuneille 
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. 

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle 

Toteutus: 

 • Perusopinnot voi järjestää joustavalla aikataululla syyskuusta 2022 alkaen. 
 • Opintoihin ei sisälly yliopistolta ohjattua opintoryhmätyöskentelyä, mutta opisto voi halutessaan järjestää paikallisen opintoryhmän ja palkata ohjaajan tukemaan opintojen suorittamista. Opinnot sopivat järjestettäviksi erityisesti kansanopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa on omaa yhteiskunnallisten aineiden opetusta.
 • Verkkokurssien materiaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä muu oheismateriaali ovat Moodlessa. 
 • Turun yliopiston vastuuopettajat laativat tentit ja arvioivat kaikki opintosuoritukset. Avoin yliopisto maksaa kaikki opettajien palkkiot.  

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Kustannukset määräytyvät ohjaajan palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä).  
 • Tenttien valvontakulut. 

Opintoryhmän ohjaaja: 

 • Ohjaajalta edellytetään maisterintutkintoa, jossa pääaineena on jokin sosiaalitieteiden oppiaineista tai opintoihin soveltuva pääaine. Ohjaaja pätevyysvaatimuksista voi keskustella suunnittelijan kanssa. 
 • Opintoryhmien työskentely edellyttää ohjaajalta itsenäistä perehtymistä opetussuunnitelmaan kuuluviin oppimateriaaleihin ja tentittävään kirjallisuuteen. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op. 
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja kuulustelujen järjestämisen ajan. 

Lisätietoja: 

suunnittelija Jaana Varpe, puh. 0400 521 990, jaana.varpe@utu.fi

> Sosiaalitieteiden opintojen esittelysivu (lv 2021 - 2022) opinnoista kiinnostuneille

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Sosiaalityön perusopinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen, niiden ennalta ehkäisemiseen ja kohtaamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla sekä tutustuu sosiaalityön tutkimukseen. Opetus on tutkimusperustaista ja kiinnittyy sosiaalityön kohdeilmiöihin.  Opetuksessa kiinnitetään huomiota ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä sekä hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen. Opetuksen painopistealueita ovat esimerkiksi lasten ja perheiden parissa tehtävä sosiaalityö, monikulttuurisuuden kysymykset, lähisuhdeväkivalta sekä marginalisaation ja huono-osaisuuden kysymykset. 

Opintojaksot ja suoritusmuodot (alustava tieto): 

 • Johdatus sosiaalityöhön 5 op.
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto: tentti. 
 • Huono-osaisuus, köyhyys ja sosiaaliset ongelmat 5 op.
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto: kirjalliset tehtävät. 
 • Sosiaalityö ja tutkimus 5 op.
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto: tentti. 
 • Sosiaalityötä lapsiperheiden kanssa 5 op.
  Suoritusmuotona Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op ja Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op -MOOC-verkkokurssien suorittaminen.
 • Käytäntö I, Sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetti ja ammattietiikka 5 op.
  Suoritusmuoto: kirjatentti. 

Kenelle: 

 • valmiuksia sosiaalityön valintakokeisiin tähtääville. Turun yliopistossa sosiaalityöhön ei ole avoimen väylän hakua. Opiskelijavalinta sosiaalityön oppiaineeseen tehdään yhteishaun ja maisterihaun kautta. Maisterihaussa vaaditaan sosiaalityön perus- ja aineopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle 

Toteutus: 

 • Perusopinnot voi järjestää joustavalla aikataululla syyskuusta 2022 alkaen.

 • Opintoihin ei sisälly yliopistolta ohjattua opintoryhmätyöskentelyä, mutta opisto voi halutessaan järjestää paikallisen opintoryhmän ja palkata ohjaajan tukemaan opintojen suorittamista. Opinnot sopivat järjestettäviksi erityisesti kansanopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa on omaa yhteiskunnallisten aineiden opetusta.

 • Verkkokurssien materiaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä muu oheismateriaali ovat Moodlessa.

 • Turun yliopiston vastuuopettajat laativat tentit ja arvioivat kaikki opintosuoritukset. Avoin yliopisto maksaa kaikki opettajien palkkiot.  

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Kustannukset määräytyvät ohjaajan palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä).  
 • Tenttien valvontakulut. 

Opintoryhmän ohjaaja: 

 • Ohjaajalta edellytetään maisterintutkintoa, jossa pääaineena on sosiaalityö, jokin sosiaalitieteiden oppiaineista tai opintoihin soveltuva pääaine. Ohjaajan pätevyysvaatimuksista voi keskustella suunnittelijan kanssa. 
 • Opintoryhmien työskentely edellyttää ohjaajalta itsenäistä perehtymistä opetussuunnitelmaan kuuluviin oppimateriaaleihin ja tentittävään kirjallisuuteen. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op. 
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja kuulustelujen järjestämisen ajan.

Lisätietoja: 

suunnittelija Jaana Varpe, puh. 0400 521 990, jaana.varpe@utu.fi

> Sosiaalityön opintojen (2020 - 2021) esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Monitieteiset opinnot: Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op tai opintojaksoja

Monitieteisen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuuden tavoitteena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää Monikulttuurisuus-opinnoista 25 op laajuisen opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja: Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op, Siirtolaisuus 5 op sekä Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op.

Yksittäisen opintojakson/-jaksojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suorittamaan koko opintokokonaisuuden avoimen yliopiston verkko-opintoina (ilmoittautuminen opintojaksoille ja maksut erikseen).

Opintojaksot (alustava tieto):

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (P), syksy 2022
 • Siirtolaisuus 5 op (P), syksy 2022
 • Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op (P), kevät 2023 
 • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, kevät 2023
 • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op, koko lukuvuoden
 • (uusi opintojakso 3 op), koko lukuvuoden 

Kenelle:

 • Kaikille monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta kiinnostuneille.
 • Siirtolaisten ja pakolaisten parissa toimiville esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: ohjatut monimuoto-opinnot

Aikataulu:

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen.
 • Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2023.

Toteutus:

 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentoja Moodlessa. Luentokustannuksista vastaa yliopisto.
 • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla. Osa tuutoroinnista on mahdollista toteuttaa Moodlessa.
 • Opintoihin sisältyy tenttejä, jotka järjestetään Moodle-tentteinä. Yliopisto vastaa tenttikuluista.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Kustannukset koostuvat tuutorin palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä, suositus n. 6 - 9 tuntia/opintojakso).

Tuutori:

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys monikulttuurisuuden tutkimukseen.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintokokonaisuuden (25 op) opintomaksu 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op.
 • Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä jaksoilla opetuksen keston ajan.

Lisätietoja:

suunnittelija Anu Laukkanen, puh. 040 595 9458, anu.laukkanen@utu.fi

> Monikulttuurisuuden opintojen esittelysivu (lv 2021 - 2022) opinnoista kiinnostuneille

Kieli- ja viestintäopinnot: English, puheviestintä, ruotsi, suomi

Kieli- ja viestintäkurssit

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan kuuluu Turun yliopiston tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja. Alempiin tutkintoihin sisältyy kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Opintojen tarkoituksena on tukea oppiaineiden opiskelua ja antaa valmiuksia työelämässä tarvittavaan äidinkieliseen ja vieraskieliseen viestintään. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot ovat tiedekuntakohtaisia ts. opintojen sisältö ja laajuus vaihtelee tiedekunnittain.

Seuraavassa esiteltävät kurssit vastaavat Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellisen, teknillisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja. Puheviestinnän perusteet ja Suomen kielen kirjallinen viestintä -kursseilla on vastaavuus myös oikeustieteellisen tiedekunnan opintoihin

Kenelle:

 • opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Englannin ja ruotsin kursseilla edellytetään lukion kielitaitoa tai vastaavia tietoja.
 • opinnot sopivat erityisesti tutkinto-opintoihin tähtääville
 • useissa avoimen yliopiston väylän hakukohteissa edellytetään ko. tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäkurssien suorituksia tai vastaavaa taitoa. Hakukriteerit voivat vaihdella vuosittain, joten tarkemmat tiedot tulee tarkistaa oppiainekohtaisesti.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Lähiopetus
 
Aikataulu:

 • Kieli- ja viestintäkurssit järjestetään lähiopetuksena ja niiden järjestämismahdollisuudesta ja opettajavalinnoista neuvotellaan aina erikseen kurssikohtaisesti. Oppilaitos vastaa kaikista opetuskustannuksista.
 • Kurssien järjestämisoikeutta voi hakea joustavasti ympäri vuoden: kursseja voi järjestää oppilaitoksen oppilaitoksen aikataulun mukaan syys- ja kevätlukukaudella sekä kesäisin.

Opettajat:

 • Kurssien opettajina toimivat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opettajat ja/tai keskuksen hyväksymät yhteistyöoppilaitosten ehdottamat opettajat.
 • Pääsääntöisesti opettajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät laudatur- eli syventävät opinnot opetettavassa kielessä sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintomaksu 20 € / kurssi.

English

English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS

This integrated skills course is intended for students to support them in their academic studies. Students develop their abilities in reading, writing, listening and speaking in addition to the special discourse and terminology of their fields, and create a portfolio of work to showcase these skills. Emphasis is placed on active student participation.

By the end of the course students should
- be able to analyse an English academic text and summarise the main ideas orally and in writing
- be more aware of the style that is appropriate in academic writing
- be able to take notes from books and lectures
- be able to take an active part in discussions.

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 40 tuntia. Opetuskielenä englanti.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 40 x 57 € = 2 280 € + sivukulut.

Puheviestintä

Puheviestinnän perusteet 2 op

Kurssilla tutustutaan puheviestinnän eri osa-alueisiin (äänenkäyttö, vuorovaikutustaidot, verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä, kokonaisilmaisu) sekä tehdään harjoituksia ja arvioidaan niitä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii analysoimaan erilaisia puhetilanteita ja viestintätapahtumia ja osaa toimia tarkoituksenmukaisesti yliopisto-opintojen ja työelämän puheviestintätilanteissa.

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 18 tuntia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 18 x 57 € = 1 026 € + sivukulut.

Ruotsi

Inledning till juridisk svenska 2 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija mm. pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja keskustelemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä. Lisäksi opiskelija hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä.

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 24 tuntia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 24 x 57 € = 1 368 € + sivukulut.

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja oikeita rakenteita käyttäen. Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssilla suoritetaan sekä kirjallinen (3 op) että suullinen (2 op) loppukoe.

Kurssin hyväksytty suorittaminen osoittaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.

Lähiopetus ja/tai opetus verkossa:

 • Lähiopetusta 60 t tai lähiopetusta 35 t ja verkko-opetusta 25 t. Opetuksen toteutuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa erikseen.
 • Kurssin opettajana toimii oppilaitoksen palkkaama opettaja.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 60 x 57 € = 3 420 € + sivukulut.

Suomi

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa sellaiset perustiedot ja -taidot, joiden avulla voi menestyksellisesti suoriutua opintojen ja työelämän edellyttämistä kirjallisista töistä.

Kurssilla käsitellään hyvän asiatyylisen tekstin ominaisuuksia, kielenkäyttöä (tekstien tuottamista, arviointia ja muokkausta, kielenhuoltoa) ja kirjallisten opintotehtävien teko-ohjeita.

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 18 tuntia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 18 x 57 € = 1 026 € + sivukulut.

Lisätietoja

suunnittelija Seppo Piiparinen, puh. 040 867 6746, seppo.piiparinen@utu.fi

> Kieli- ja viestintäopintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Opetusyhteistyön ohjeet

Yhteistyön aikataulu
marras-joulukuu
 • Lähetämme seuraavan lukuvuoden opintotarjonnan tiedotteen oppilaitoksille. Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitosyhteistyön sivuilla.
 • Oppilaitokset ilmoittautuvat opintojen järjestämiseen 31.12. mennessä. Vastaanotamme ilmoittautumisia myöhemminkin ja opintojen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.
 • Järjestämme oppilaitosten kanssa opetuksen suunnittelupalavereja.

tammi-maaliskuu

 • Yhdyshenkilötiedote (uutiskirje 1) lähetetään ilmoittautuneille oppilaitoksille.
 • Oppiaineiden suunnittelijat ottavat yhteyttä opintojen järjestämiseen ilmoittautuneisiin oppilaitoksiin ja selvittävät opintojen järjestämisoikeuteen liittyvät kysymykset. Lähiopetuksena järjestettävien opintojen osalta suunnittelijat selvittävät ensin opetuksen järjestämismahdollisuuden yliopiston oppiaineen kanssa ja aloittavat opetuksen organisoinnin oppilaitoksen ja oppiaineen kesken. Muiden opintojen järjestämisoikeus voidaan myöntää pääsääntöisesti kaikille oppilaitoksille, joilla on opintokohtaisten vaatimusten mukainen tuutori ja muut edellytykset opintojen toteuttamiseen. Poikkeuksista mainitaan opintojen kuvauksissa.
 • Tiedottaminen opintotarjonnasta ja opintojen markkinointi alkaa. Opinnoista tiedottamisessa voi hyödyntää Opintotarjonta-sivuillamme julkaistavia opintojen esittelysivuja. Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä – jaetaan tietoa yhdessä!
 • Opintojen (ennakko)tiedot julkaistaan avoimen yliopiston opintotietojärjestelmässä (opinto-opas).
 • Oppilaitosten kanssa järjestetään kevään aikana suunnittelupalavereja.
huhti-toukokuu
 • Yhdyshenkilötiedote (uutiskirje 2) lähetetään oppilaitoksille.
 • Yliopiston tiedekunnat vahvistavat opetussuunnitelmat kahdeksi vuodeksi (uudet opetussuunnitelmat parillisina vuosina).
 • Oppiaineiden suunnittelijat tiedottavat opintojen varmistuneista toteutustiedoista.
 • Oppilaitokset toimittavat opettajien ja tuutorien henkilötiedot avoimeen yliopistoon 31.5. mennessä.
elokuu
 • Oppilaitosten yhdyshenkilöiden perehdytystilaisuus ajankohtaisiin asioihin ja yhteistyökäytäntöihin.
 • Tuutoreiden perehdytys Moodlessa olevan verkkomateriaalin avulla.
 • Järjestämme avoimen yliopisto-opetuksen yleisiä ja oppiainekohtaisia esittelytilaisuuksia.
 • Opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa: Opiskelijaksi ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen sen omien ohjeiden ja ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Sen jälkeen, kun opetuksen järjestäminen oppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos sopii oppiaineen opintosihteerin kanssa opintojen ilmoittautumisajan alkamisesta ja päättymisestä. Opintosihteeri avaa opintokohtaisen ilmoittautumisen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Opisto tiedottaa opiskelijoille ilmoittautumisesta palvelussa.

syys-lokakuu

 • Useimpien opintokokonaisuuksien opetus alkaa.
 • Lähetämme oppilaitokselle yhteistyösopimuksen liitteenä olevan lukuvuosikohtaisen opintotarjonnan allekirjoitettavaksi.

marras-joulukuu

 • Laskutamme erikseen sovitut opintomaksut oppilaitokselta.
 • Opiskelijat ilmoittautuvat kevätlukukaudella alkaviin opintoihin ensin oppilaitokseen ja sen jälkeen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

huhti-toukokuu

 • Useimpien syksyllä alkaneiden perusopintokokonaisuuksien opetus päättyy. Opiskelijoille tiedotetaan keskeneräisten opintojen jatkamismahdollisuuksista.
 • Opiskelijoilta kerätään oppiainekohtaisesti palautetta opinnoista (Webropol-kysely).

kesäkuu

 • Laskutamme erikseen sovitut opintomaksut oppilaitokselta.
syyskuu
 • Aineopintojen opetus (1,5 - 2 lukuvuotta) ja kevätlukukaudella alkaneiden perusopintokokonaisuuksien opetus jatkuu.
Henkilötietolomake: yhdyshenkilön, opettajan ja tuutorin tiedot

Yhteistyöoppilaitoksessa toimivien yhdyshenkilöiden, opettajien ja tuutorien on täytettävä ja palautettava henkilötietolomake yliopiston käyttäjätunnusten (utu-tunnus) hankkimiseksi sekä tiedottamista ja yhteydenpitoa varten.

Tuutorien ja opettajien kannattaa palauttaa lomake mahdollisimman pian sen jälkeen, kun heidät on hyväksytty oppiaineessa/tiedekunnassa.

> Henkilötietolomake

Tiedot tallennetaan Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opettajien, tuutorien ja oppilaitosyhteistyön yhteyshenkilöiden rekisteriin.

> Tietosuojailmoitus

Lähiopetuksen järjestäminen

Lähiopetuksessa opinnot koostuvat pääasiassa yhteistyöoppilaitoksessa järjestettävästä luento-opetuksesta, opintotehtävistä ja/tai tenteistä. Opinnoista riippuen opiskelussa voidaan käyttää myös Moodle-oppimisympäristöä.

Lähiopetuksessa yliopisto vastaa
- opintohallinnosta ja osaltaan opintoneuvonnasta sekä yleisestä opintotarjonnasta tiedottamisesta (mm. Opintopolku-palvelun käyttö)
- mahdollisesta Moodle-oppimisympäristöstä.

Yhteistyöoppilaitos vastaa
- kaikista opetuskuluista sekä opettajien mahdollisista matka- ja majoituskuluista
- kaikista opintosuoritusten arviointikuluista (tehtävien arviointi, tenttien laadinta ja arviointi)
- sopii opettajan kanssa opetus- ja tenttiajoista, opetuksessa tarvittavista tiloista ja välineistä sekä muista yksityiskohdista.

Katso myös opetusyhteistyön sopimuksessa määriteltävät vastuut.

Opintomaksu opiskelijalle ja opinto-oikeuden kesto:
- ks. ohjevalikosta Opintomaksut ja niiden laskutus sekä opinto-oikeudet.

Opettajan rekrytointi ja sopiminen opetuksen toteuttamisesta

Opettajina toimivat yleensä Turun yliopiston oppiaineen omat opettajat, mutta oppilaitos voi myös esittää omaa opettajaehdokasta, jonka hyväksymisestä oppiaine/tiedekunta päättää. Avoimen yliopiston suunnittelija avustaa tarvittaessa pätevien opettajien rekrytoinnissa.

Oppilaitos sopii opettajan kanssa

 • palkkauksesta ja vastaa kaikista opettajan palkka- ja matkakuluista. Opettajan palkkakuluihin sisältyvät opetuspalkkion lisäksi kuulustelujen ja muiden opintosuoritusten laatimisesta ja arvioinnista aiheutuvat kustannukset.
 • opetus- ja kuulusteluajoista, opetuksessa tarvittavista tiloista ja välineistä sekä muista yksityiskohdista.

Opetustuntien määrä vahvistetaan tiedekunnan hyväksymässä opetussuunnitelmassa. Tuntimääristä ja opettajan tehtävistä saa tarkempaa tietoa oppiaineen suunnittelijalta.

Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tuntiopetuspalkkiotaulukko löytyy ohjevalikosta.

Oppilaitoksissa toimivien opettajien, tuutoreiden ja yhdyshenkilöiden on täytettävä ja palautettava henkilötietolomake mm. käyttäjätunnusten hankkimiseksi sekä tiedottamista ja yhteydenpitoa varten. Lomake löytyy valikosta.

Opetusta voidaan tarjonta myös luentotallenteina, jolloin yliopisto vastaa kuluista. Opiskelu tapahtuu opintoryhmässä paikallisen opettajan/tuutorin kanssa, minkä oppilaitos järjestää vapaaehtoisesti omien resurssiensa mukaan ja vastaa kaikista ohjauskuluista. Opinnoissa on käytössä verkko-oppimisympäristö (Moodle), johon on tallennettu luentomateriaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä mahdollisesti muuta oppi-, oheis- ja ohjaavaa materiaalia. Turun yliopiston vastuuopettajat arvioivat kaikki opintosuoritukset, oppilaitos vastaa kaikista arviointikuluista.

Opintokohtaiset ohjeet opiskelun käytänteistä

Avoimen yliopiston suunnittelija ja opintosihteeri tiedottavat oppilaitosten yhdyshenkilöille opintokohtaisesti avoimen yliopiston käytännöistä kuten

 • opiskelijoiden ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa ja opintomaksuista
 • opiskelijoiden käytössä olevista sähköisistä palveluista: opintotietojärjestelmän käyttö (mm. tenttiin ilmoittautuminen, opintosuoritustiedot), Moodle, kirjastopalvelut ym.
Muilla toteutustavoilla järjestettävät opinnot

Opinnot koostuvat pääasiassa opiskelijoiden itsenäisestä opiskelusta ja osallistumisesta tuutorin tai opiston opettajan ohjaamaan opintoryhmätyöskentelyyn. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheisiin, valmistautuu tentteihin ja/tai tekee kirjallisia tehtäviä oppimateriaalin avulla. Opinnoissa hyödynnetään myös verkko-opiskelua. Lisäksi opintoihin voi kuulua yliopiston opettajien antamaa etä- ja/tai lähiopetusta. Luennot voivat olla myös tallenteina. Opintojen Moodle-oppimisympäristöt sisältävät ohjeita, tehtäviä ja oppimateraaleja.

Opiskelu yhteistyöoppilaitoksessa etenee opetusohjelman mukaisesti. Etäopetusajat ja tenttipäivät ovat sitovia, mutta muuten opisto voi useimmissa oppiaineissa sopia opintoryhmän kokoontumisaikataulun ja työskentelytavat joustavasti ohjaajan kanssa.

Turun yliopiston avoin yliopisto vastaa
- opintohallinnosta ja osaltaan opintoneuvonnasta sekä opintotarjonnasta tiedottamisesta (mm. Opintopolku-palvelun käyttö)
- Moodle-oppimisympäristöstä
- tuutorien perehdytyksestä ja tuesta
- kaikista toteuttamansa opetuksen (ml. verkkoluennot ja/tai luentotallenteet) kuluista ja opintosuoritusten arvioinnin kuluista.

Yhteistyöoppilaitos vastaa
- mahdollisista oppilaitoksessa paikan päällä toteutettavan opetuksen tai tuutoroinnin kuluista
- opintojen järjestämiseen tarvittavista tiloista ja laitteista.

Katso myös opetusyhteistyön sopimuksessa määriteltävät vastuut.

Opintomaksu opiskelijalle ja opinto-oikeuden kesto:
- ks. ohjevalikosta Opintomaksut ja niiden laskutus sekä opinto-oikeudet.

Tuutorin tehtävät, rekrytointi ja perehdytys

Tuutori on sekä oman oppiaineensa sisällön että oppimisen ohjauksen asiantuntija. Tuutorin tehtäviin kuuluvat mm.

 • toimiminen yhteydenpitäjänä opiskelijoiden, oppilaitoksen ja avoimen yliopiston välillä
 • perehtyminen opiskeltaviin aiheisiin
 • opintoryhmän työskentelyn ohjaaminen ja opiskelijoiden yksilöllinen ohjaus.

Oppilaitoksen tehtävänä on

 • rekrytoida oppiaineen tuutori ja vastata tuutorin palkkauksesta. Tuutorin pätevyysvaatimukset määritellään oppiaineittain, ks. opintokohtaiset ohjeet. Lisäksi kaikilla tuutoreilla toivotaan olevan kokemusta opetustehtävistä ja pienryhmätoiminnasta. Avoimen yliopiston suunnittelija avustaa tarvittaessa sopivan tuutorin rekrytoinnissa.
 • ilmoittaa tuutoriehdokkaan tiedot avoimeen yliopistoon viimeistään 31.5. henkilötietolomakkeella (ks. ohjevalikko). Suunnittelija tarkistaa tuutorin kelpoisuuden oppiaineen vaatimusten mukaan.
 • sopia palkkauksesta tuutorinsa kanssa, ks. tuntiopetuksen palkkio-ohjeistus.

Tuutorien perehdytys

Turun yliopiston avoin yliopisto tarjoaa tuutoreille tehtävässä tarvittavan perehdytyksen: tuutorit perehtyvät tuutoroinnin perusteisiin Moodlessa olevan verkkomateriaalin avulla. Materiaalissa käsitellään tuutorin roolia ja tehtäviä, ryhmä- ja verkko-ohjausta, oppimisen aktivointia ja tietoverkkoja osana oppimisympäristöä.

Lisäksi tuutorit saavat oppiainekohtaista ohjausta ja tukea oppiaineen suunnittelijalta. Tuutorit perehdytetään opetussuunnitelmiin, opintojaksojen keskeisiin teemoihin ja opintokohtaisiin opiskelukäytäntöihin. Uusille ja vanhoille tuutoreille järjestetään opintokohtaisia ohjaustilaisuuksia verkossa.

Lisätietoja tuutorien perehdytyksestä: suunnittelija Mia Stening (verkkomateriaalin ylläpito), puh. 050 311 0672, mia.stening@utu.fi

Tuntiopetuspalkkiot

Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa maksetaan omille sivutoimisille opettajille oheisen taulukon mukaisesti ylintä palkkiota, mutta oppilaitos voi neuvotella palkkiosta opettajansa / tuutorinsa kanssa.

> Tuntiopetuspalkkiotaulukko 1.6.2021 alkaen

Tiedottaminen opintotarjonnasta ja opintojen markkinointi

Turun yliopiston avoin yliopisto tiedottaa ja markkinoi opintoja monin tavoin eri sidos- ja kohderyhmille. Toimenpiteillä tuemme myös yhteistyöoppilaitosten opintojen markkinointia.

Oppilaitosten oma tiedottaminen tarjonnasta on kuitenkin tärkeää, jotta tieto opiskelumahdollisuuksista tavoittaisi tehokkaasti kaikki potentiaaliset opiskelijat oppilaitosten omilla paikkakunnilla.

 • Opintojen esittelytiedot ja opetusohjelmat

Opintotarjonnasta tiedottamisessa voi hyödyntää avoimen yliopiston Opintotarjonta-sivustolla julkaistavia oppiaineiden esittelysivuja. Sivuilta löytyy opinnoista riippuen tietoa mm. kohderyhmistä.

Esittelysivuilla ovat linkit yliopiston opinto-oppaaseen, jossa julkaistaan opintojen sisältöjen kuvaukset sekä opetuksen toteutustiedot aikatauluineen.

Lukuvuoden 2022 - 2023 tarjontatietoja ei todennäköisesti julkaista Opintopolussa. Tavoitteena on julkaista opintojen tiedot Opintopolussa jälleen jatkossa.

 • Esittelytilaisuudet ja opintoneuvonta

Järjestämme lukukausien alussa opintojen yleisiä esittelytilaisuuksia verkossa, ks. Tapahtumat avoimen yliopisto-opetuksen etusivulta. Oppilaitoksille voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan myös omia info- ja opintoneuvontatilaisuuksia. Kysy tilaisuuksien järjestämisestä avoimen yliopiston opintoneuvojalta tai viestinnän koordinaattorilta.

Avoimen yliopisto-opetuksen etusivulle on koottu ohjeita eri tarpeisiin opintoja suunnitteleville, ks. Tavoitteena tutkinto? ja Osaamista työelämän tarpeisiin.

Turun yliopiston Avoimen väylä -sivustolla julkaistaan hakua koskevat tiedot ja ohjeita.

Avoimen yliopiston opintoneuvojalta voivat kaikki kiinnostuneet kysyä lisätietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta ja omien tavoitteiden mukaisten opintojen valinnasta.

 • Mainonta, jutut ja some - seuraa meitä, tägätään ja jaetaan postauksia yhdessä!

  Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus julkaisee koulutusilmoituksia ympäri vuoden Turun alueen sanomalehdissä ja valtakunnallisissa ammatti-, järjestö- ym. lehdissä. Ilmoituksissa tuodaan esille myös oppilaitosten opintotarjontaa. Oppiaineiden suunnittelijat ja koordinaattori voivat avustaa oppiainekohtaisten tiedotteiden ja juttujen laatimisessa paikallisiin medioihin.

  Julkaisemme ajankohtaista tietoa avoimen yliopiston opintotarjonnasta myös somessa. Linkit löytyvät Oppilaitosyhteistyö-sivun alareunasta.
   
 • Turun yliopiston logo ja graafiset ohjeet

Turun yliopiston logo ja graafiset ohjeet voi ladata Turun yliopiston logo, kuvat ja esittelymateriaalit -sivulta. Logo on käytettävissä graafisten ohjeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Opintojen markkinointiviestinnän ja tiedotuksen yhteyshenkilö:
koordinaattori Anitta Lehtonen

Opintotarjonnan julkaisemisesta Opintopolku.fi-palvelussa

Lukuvuoden 2022 - 2023 tarjontatietoja ei todennäköisesti julkaista Opintopolussa. Tavoitteena on julkaista opintojen tiedot Opintopolussa jälleen jatkossa.

 

Opiskelijavalinta ja ohjeet opiskelijoiden ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa

Opiskelijaksi Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetukseen pääsee pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja avoimen yliopiston opintomaksun suorittamisen perusteella. 

Opiskelijavalinta

 • Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille kiinnostuneille: opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opinnoista kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin mm. opinnoissa vaadittavan kielitaidon suhteen. Yhteistyöoppilaitoksen tulee noudattaa opiskelijavalinnassa avoimen yliopisto-opetuksen avoimuuden periaatetta. 
 • Esitietovaatimukset / edeltävät opinnot: Jos opintoihin osallistujilta vaaditaan edeltäviä opintoja, niistä mainitaan opintojen esitietovaatimuksissa. Suunnittelijat antavat ohjeet yhteistyöoppilaitoksille, joiden tulee tarkistaa edeltävien opintojen suoritustiedot opintoihin ilmoittautuvilta. Myös avoimen yliopiston opintosihteeri tarkistaa edeltävien opintojen suoritustiedot ilmoittautumisvaiheessa ennen kuin opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus. Esimerkiksi aineopintotasoisissa opinnoissa opiskelijoilta edellytetään yleensä perusopintojen tai vastaavien opintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin. Oikeustieteen aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opinto-oikeutta hakevilta edellytetään Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) tai Johdatus oikeustieteeseen (2 - 5 op) tai vastaavan opintojakson suoritusta.
 • Opiskelijakiintiöt: Oppiaineen suunnittelija tiedottaa mahdollisista kiintiöistä opintojen suunnitteluvaiheessa. Kiintiöllisissä opinnoissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai muiden mahdollisten valintaperusteiden perusteella.

Ilmoittautumista koskevat ohjeet

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen sen omien ohjeiden ja ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Oppilaitos tarkistaa edeltävien opintojen suoritustiedot opintoihin ilmoittautuvilta, ks. opiskelijavalinta.

 • Sen jälkeen, kun opintojen järjestäminen oppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos sopii opintosihteerin kanssa ilmoittautumiskohteen avaamisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.
 • Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajan ja ilmoittautumisohjeet. Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille myös, maksaako opiskelija avoimen yliopiston opintomaksun itse ilmoittautumisensa yhteydessä verkkopalvelussa vai laskutetaanko maksut yhteistyöoppilaitoksen kautta.

Sen jälkeen kun opiskelija on ilmoittautunut avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa, hän saa avoimen yliopiston opinto-oikeuden ja oikeuden opiskelijoiden sähköisten palvelujen kuten Moodlen käyttöön.

Opiskelijoille tarkoitetut ohjeet ovat Ilmoittautuminen opintoihin -sivulla:

> Ilmoittautuminen opintoihin, ks. Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitoksen järjestämiin opintoihin

Katso myös ohjeet työttömille opiskelijoille:

> Opiskelu työttömänä avoimessa yliopistossa

 

Opintomaksut ja niiden laskutus sekä opinto-oikeudet

Avoimen yliopiston opintomaksu yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa

Turun yliopistossa avoimen yliopiston opintomaksu ja sen perusteella myönnettävä määräaikainen opinto-oikeus

 • koskee aina yhtä opintokokonaisuutta (esim. perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op) tai yksittäistä opintojaksoa tai kurssia
 • määräytyy opintojen laajuuden ja opetusmuodon mukaan.

Lukuvuonna 2022 - 2023 avoimen yliopiston opintomaksut yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa ovat:

 • lähiopetus: perus- ja aineopinnot 80 €/kokonaisuus, yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 20 €/jakso.
 • muut toteutustavat: perus- ja aineopintokokonaisuudet 10 €/opintopiste, yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 15 €/opintopiste.

Opintojen suunnittelijat ilmoittavat tarkemmat tiedot opintokohtaisista maksuista. Avoimen yliopiston opintomaksun lisäksi oppilaitos voi laskuttaa opiskelijalta oman maksunsa.

Syyslukukaudella 2022 alkavat tietotekniikan perusopinnot 25 op ovat maksuttomia kaikille. Yliopisto ei laskuta opinnoista avoimen yliopiston opintomaksua.

Opintomaksun laskutus opiskelijalta tai oppilaitokselta

Oppilaitos ilmoittaa opintomaksujen laskutustavasta lomakkeella, jolla ilmoittaudutaan opetusyhteistyöhön.

 • Tavallisin tapa on, että opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun itse ilmoittautuessaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.
 • Oppilaitoksen kanssa voidaan sopia, että opintomaksut laskutetaan oppilaitokselta. Avoimen yliopiston opintosihteeri sopii laskutuksesta oppilaitoksen kanssa. Turun yliopisto laskuttaa 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista.
Opintosuorituksia koskevat ohjeet

Avoimen yliopiston opintojen suoritustapoina ovat pääasiassa kirjalliset opintotehtävät ja tentit. Opinnoissa voidaan edellyttää myös aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen.     

Opintojen suunnittelijat antavat tarkemmat tiedot suoritustavoista ja aikatauluista sekä ohjeet tenttijärjestelyistä ym.

Opskelijat näkevät suoritustietonsa avoimen yliopiston opintotietojärjestelmästä.

Opiskelijoille tarkoitetut yleisohjeet opintosuorituksista, suoritusotteista ja todistuksista ovat sivulla:

> Opiskelu avoimessa yliopistossa ja opiskelijapalvelut

Tenttivastausten postittaminen

Oppiaineesta riippuen opintoihin sisältyy edelleen perinteisiä kirjallisia tenttejä, vaikka sähköisten Moodle-tenttien käyttöä pyritäänkin lisäämään.

Tenttivastauslähetysten nopeuttamiseksi ja seurannan takia velvoitamme yhteistyöoppilaitoksia käyttämään lisämaksullista postin Plus-merkkiä. Tällöin lähetyksen kulku on seurattavissa ja jakelu on nopeutettu. Näin varmistetaan myös se, että jos lähetys katoaa, tenttivastaukset ovat tallessa, eikä uutta tenttiä tarvitse järjestää.

Toivomme myös, että postitatte tenttivastaukset mahdollisimman nopeasti - tentin jälkeen heti seuraavana arkipäivänä - ja jos mahdollista, suoraan tentaattoreille. Opintosihteerit lähettävät ohjeet ja tenttivastausten lähetystiedot tenttikysymysten yhteydessä.

Yhteistyöoppilaitokset voivat halutessaan skannata tenttivastaukset ja säilyttää ne oppilaitoksessa sen ajan, kun postilähetys on saapunut tentaattorille. Plus-merkkiä ei tarvitse käyttää näissä lähetyksissä.

>  Plus-merkin ohjeet Postin sivulla

Opetusyhteistyötä koskeva sopimus

Turun yliopisto ja yhteistyöoppilaitos tekevät opetuksen järjestämisestä toistaiseksi voimassaolevan yhteistyösopimuksen, jota täydennetään vuosittaisella liitteellä yhteistyönä järjestettävistä opinnoista.

Turun yliopisto lähettää uusille yhteistyöoppilaitoksille yhteistyösopimuksen kahtena kappaleena sen jälkeen, kun opetuksen järjestäminen on varmistunut. Oppilaitos allekirjoittaa sopimuksen ja palauttaa toisen sopimuskappaleen osoitteella:

Avoin yliopisto-opetus
Suunnittelija Jaana Varpe
20014 TURUN YLIOPISTO