Avoimen yliopisto-opetuksen oppilaitosyhteistyö

Tervetuloa järjestämään avoimia yliopisto-opintoja yhteistyössä kanssamme!

Turun yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta itse ja yhteistyössä eri puolilla Suomea sijaitsevien oppilaitosten kanssa. Yhteistyöoppilaitoksiamme ovat pääasiassa kesäyliopistot, kansalaisopistot ja kansanopistot. Tavoitteena on tuoda opinnot mahdollisimman monen aikuisopiskelijan ulottuville yhdessä oppilaitosten kanssa.
 
Tällä oppilaitosyhteistyön sivustolla ovat tiedot oppilaitosten järjestettäväksi tarjottavista opinnoista sekä ohjeet opetusyhteistyöhön ilmoittautumiseksi ja opetuksen järjestämisestä.
 
Opinnot, joita yhteistyöoppilaitokset järjestävät lukuvuonna 2022 - 2023, ovat esillä Opintotarjonta-sivullamme.

Ajankohtaista

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2023 - 2024

Tiedot yhteistyöoppilaitosten järjestettäväksi tarjottavista opinnoista ovat alla olevassa valikossa. Ilmoittautumiset opintojen järjestämiseen olemme toivoneet saavamme 31.12.2022 mennessä, mutta ilmoittautuminen on mahdollista myöhemminkin. Annamme mielellämme lisätietoja.

Vuoden 2022 opintopistetilastot

Tiedot yhteistyöoppilaitoksissa suoritetuista kokonaisopintopistemääristä ovat nähtävissä yliopiston sivulla. Oppiainekohtaiset tiedot on lähetetty yhteistyöoppilaitoksille sähköpostitse toukokuun alussa.

Lisätietoja

Yhteistyön käytännön koordinointi: suunnittelija Jaana Varpe
Oppiaineita koskevat kysymykset: opintojen suunnittelijat
Opintojen markkinointi ja tiedotus: koordinaattori Anitta Lehtonen
Yleinen opintoneuvonta: suunnittelija Seppo Piiparinen

> Yhteystiedot

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille

Opintotarjonta lukuvuodeksi 2023 - 2024 ja ilmoittautumislomake

Oppilaitokset voivat valita opetustarjontaansa Turun yliopiston tutkinto-ohjelmien mukaisia opintoja. Opintoja järjestetään lähiopetuksena ja monimuoto/verkko-opintoina, joihin sisältyy oppiaineesta riippuen erilaisia lähi- ja etäopetuksen muotoja. 

Opintojen esittelyt ja tiedot järjestämistavoista, aikatauluista, kustannuksista ym. ovat alla olevilla sivuilla. Oppilaitokset voivat esittää myös omia toiveitaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä Turun yliopiston oppiaineista.

Ilmoittautumiset opintojen järjestämiseen toivomme saavamme 31.12.2022 mennessä, mutta opetuksen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.

Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen oppiaineiden suunnittelijat ottavat yhteyttä oppilaitokseen ja aloittavat opetusyhteistyötä koskevat järjestelyt.

Lähiopetuksen järjestämismahdollisuuksista avoimen yliopiston suunnittelijat sopivat aina tapauskohtaisesti yliopiston oppiaineen ja oppilaitoksen kanssa. Monimuoto/verkko-opintoina järjestettävien opintojen järjestämisoikeus voidaan yleensä myöntää kaikille ilmoittautuneille oppilaitoksille.

Humanististen tieteiden opinnot: Historia ja arkeologia, Luova kirjoittaminen, Sukupuolentutkimuksen perusteet

Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op

Historian ja arkeologian perusopinnot perehdyttävät ihmiskunnan historiaan, sen ajallisiin jaksoihin ja prosesseihin ihmislajin varhaisvaiheista nykyhetkeen. Mitä ovat aikakausien ominaispiirteet ja mitkä ilmiöt yhdistävät niitä? Miten Suomen alueen historia suhteutuu eurooppalaisiin ja globaaleihin kehityslinjoihin? Perusopinnoissa tutustutaan historiatieteiden ja arkeologian tieteelliseen tutkimusprosessiin ja harjoitellaan tutkimusmenetelmien ja lähdeaineistojen käyttöä.

Perusopinnot ovat arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian oppiaineiden yhteiset perusopinnot.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää perusopinnot tai yksittäisiä opintojaksoja. Opintojen järjestämisen edellytyksenä on, että oppilaitoksessa on vähintään 5 opiskelijaa.

Avoin yliopisto järjestää myös historian aineopinnot verkko-opintoina ja mikäli opiskelijoiden taholta herää riittävää kiinnostusta, voidaan aineopinnot järjestää myös monimuoto-opintoina oppilaitoksessanne sopimalla siitä oppiaineen suunnittelijan kanssa. 

Opintojaksot:

 • Historia ja arkeologia tieteenaloina 5 op, sl 2023
 • Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, sl 2023
 • Varhaismoderni aika 5 op, sl 2023
 • Moderni aika 5 op, kl 2024
 • Historian ja arkeologian taidot 5 op, kl 2024

Kenelle:

 • opintoja voi tarjota esimerkiksi arkeologisia kenttätöitä, sukututkimusta tai paikallishistoriaa harrastaville, jotka haluavat syventää ymmärrystään historian ja arkeologian tutkimuksesta
 • opinnot sopivat hyvin tutkinto-opiskelijaksi tähtääville
 • yleissivistykseksi kaikille historiallisesta ajattelusta kiinnostuneille.

Toteutustapa ja kustannukset oppilaitokselle: Monimuoto-opinnot

Aikataulu:

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen.
 • Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2023 ja päättyy toukokuussa 2024.

Toteutus:

 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentotallenteita Moodlessa.
 • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla. Tuutorointi on mahdollista toteuttaa myös verkossa. 
 • Opintoihin sisältyy kirjallisia harjoitustöitä ja Moodle-verkkotenttejä.
 • Avoin yliopisto vastaa luento- ja tenttikuluista.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Kustannukset koostuvat tuutorin palkkakustannuksista (tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä, suositus n. 6 - 9 tuntia/opintojakso).

Tuutori:

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto historian alalta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op. 
 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

 

Lisätietoja: suunnittelija Anu Laukkanen, puh. 040 595 9458, anu.laukkanen@utu.fi 

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

 

Luovan kirjoittamisen opinnot

 

Luovan kirjoittamisen opintojen tavoitteena on antaa laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Opinnoissa harjoitellaan proosan, lyriikan ja draaman kirjoittamista sekä tietokirjoittamista. Opintoryhmissä analysoidaan yhdessä opiskelijoiden tekemiä kirjoitusharjoituksia, luettuja teoksia tai artikkeleita tai muuta materiaalia.

Avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja sekä aineopinnot 35 op. Opinnot huipentuvat aineopintojen seminaarityöhön, joka voi olla esimerkiksi romaanikäsikirjoitus.

Kenelle:

 • kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen
 • sivuaineeksi tutkinto-opintoihin
 • kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville
 • lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville
 • aineopinnot on tarkoitettu luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Opintojaksot:

1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.

2. Proosan kirjoittaminen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.

3. Lyriikan kirjoittaminen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.

4. Draaman kirjoittaminen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.

5. Tietokirjoittaminen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena oppimistehtävät.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus

Aikataulu:

 • Perusopintojen opetus kestää kaksi lukukautta. Perusopinnot on mahdollista aloittaa myös kevätlukukaudella. Oppilaitos sopii aikatauluista opettajan kanssa.
 • Opintokokonaisuudesta voi järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja siten, että niihin kuuluu Johdatus kirjoittamiseen -jakso.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Oppilaitos vastaa opetus- ja arviointikustannuksista.
 • Opetustuntimäärät on ilmoitettu yllä opintojaksokohtaisesti. Koko perusopintojen kustannukset ovat noin 8 000 €.

Opettaja:

 • Opettajana voi toimia Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen/luovan kirjoittamisen oppiaineen hyväksymä opettaja. Opettajan pätevyysvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, julkaistu kirjallisuus ja kokemus kirjoittamisen opettamisesta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot 80 €, yksittäiset jaksot 20 €/opintojakso.
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ajan.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään lähiopetuksena. Opintojen järjestämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opintojen suunnittelijaan.

Lisätietoja luovan kirjoittamisen opinnoista: suunnittelija Matti Salakka, puh. 040 542 1738, matti.salakka@utu.fi

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

 

Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op

Yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja moninaisuuteen liittyvää osaamista tarvitaan työelämässä kaikilla aloilla. Sukupuolentutkimuksen perusteet –opintojaksolla johdatellaan pohtimaan sukupuolen ja muiden sosiaalisesti merkittävien erojen, kuten luokan tai seksuaalisuuden merkitystä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Kurssilla tutustutaan erilaisiin sukupuolentutkimuksen suuntauksiin, muun muassa intersektionaalisen tutkimusotteen taustoihin. 

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suorittamaan koko 25 opintopisteen Sukupuolentutkimuksen perusopintokokonaisuuden avoimen yliopiston verkko-opintoina (ilmoittautuminen opintojaksoille ja maksut erikseen), jos kiintiössä on tilaa. 

Toteutustapa ja kustannukset oppilaitokselle: Monimuoto-opinnot 

Aikataulu:

 • Opintojakson voi järjestää joustavalla aikataululla syyskuusta 2023 alkaen.  

Toteutus:

 • Opinnot soveltuvat toteutettaviksi kansanopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa on omaa humanististen tai yhteiskunnallisten aineiden opetusta. Opintoihin ei sisälly yliopistolta ohjattua opintoryhmätyöskentelyä, mutta kesäyliopistot tai kansalaisopistot voivat järjestää erikseen paikallista opintoryhmätyöskentelyä tuutorin vetämänä.  
 • Opintojakson materiaalit, suoritusohjeet sekä muu oheismateriaali ovat Moodlessa. 
 • Opintojakson suoritustapa on essee. Avoin yliopisto maksaa esseiden arviointikustannukset. 

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Kustannukset koostuvat tuutorin palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä, suositus n. 6 - 9 tuntia/opintojakso). 

Tuutori: 

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään sukupuolentutkimuksen perus- ja aineopinnot suoritettuna tai vastaavat tiedot. Tuutorin soveltuvuudesta voi neuvotella suunnittelijan kanssa. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Opintojakson opintomaksu 75 €. 
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Anu Laukkanen, puh. 040 595 9458, anu.laukkanen@utu.fi 

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Kasvatustieteiden opinnot: Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Erityispedagogiikka, Kasvatustiede/varhaiskasvatus: Perhe, kasvatus ja yhteistyö, Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opinnot

Kasvatus on käytännön toimintaa. Jokainen meistä on kasvatuksen kohde, useat myös itse kasvattajia. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään tätä inhimillistä vuorovaikutusta koko elämänkaaren ajalta lapsuudesta vanhuuteen. Aikuiskasvatustiede on yleisen kasvatustieteen tapaan kiinnostunut monipuolisesti kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta, ja sen näkökulma kohdistuu erityisesti aikuisiin, työssä ja vapaa-ajalla tapahtuvaan oppimiseen sekä aikuiskasvatuksen kenttään.   

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja. Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen voi opiskelua jatkaa kasvatustieteen (ks. alla) ja aikuiskasvatustieteen aineopintoihin. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. 

Opintojaksot: 

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op 

Kenelle: 

 • opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille
 • tutkintoon tähtääville, opettaja- ja ohjaajaopintoihin hakeutuville. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä molempien aineiden aineopinnot voi hyväksilukea osaksi luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoja, osittain opettajan pedagogisiin opintoihin ja sivuaineopinnoiksi useisiin tutkintoihin
 • alasta riippumatta kasvatus-, koulutus-, suunnittelu-, hallinto-, neuvonta- ja tutkimustehtävissä toimiville ja tehtäviin aikoville
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi aikuiskouluttajille ja -opettajille, henkilöstön kehittäjille ja aikuisten parissa työskenteleville.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Aikataulu ja toteutus:

 • Opintoihin tulee valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten.
 • Opinnot kestävät syyskuusta 2023 huhti-toukokuuhun 2024.
 • Aloitusohjaus pidetään syyskuussa verkko-oppimisympäristössä.
 • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla. Osa tuutoroinnista on mahdollista toteuttaa verkko-oppimisympäristössä.
 • Perusopintojen luennot välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 39 - 42 tuntia. Tuutoroinnin määrä voidaan sopia ryhmäkoon mukaan.
 • Opintoihin sisältyy tenttejä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään Moodle-verkkotentteinä. Yliopisto vastaa tenttikuluista.

Tuutori:

 • Tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä tai aikuiskasvatustieteessä.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op.
 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen keston ajan.

Lisätietoja perusopinnoista: suunnittelija Eija Siltari, puh. 050 310 5424, eija.siltari@utu.fi

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Avoin yliopisto järjestää kasvatustieteen aineopinnot verkko-opintoina ja mikäli opiskelijoiden taholta herää riittävää kiinnostusta, aineopinnot voidaan järjestää myös monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksessa.

Lisätietoja aineopinnoista: suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi

> Opintojen esittelysivut opinnoista kiinnostuneille

Erityispedagogiikan opinnot

Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa erityistä tukea lapsen, nuoren tai aikuisen kasvulle ja oppimiselle silloin, kun hän sitä tarvitsee. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on antaa teoreettisia ja käytännönläheisiä valmiuksia monenlaisten oppijoiden kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä ymmärtämiseen.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja.

Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa erityispedagogiikan aineopinnoilla 35 op. Avoin yliopisto järjestää aineopinnot verkko-opintoina ja mikäli opiskelijoiden taholta herää riittävää kiinnostusta, voidaan aineopinnot järjestää myös monimuoto-opintoina oppilaitoksessanne sopimalla siitä oppiaineen suunnittelijan kanssa.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Erityispedagogiikan perusopinnot suorittanut opiskelija ymmärtää erityispedagogisia ilmiöitä ja näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla sekä eri elämänvaiheissa. Lisäksi opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiä käsitteitä ja teoriasuuntauksia. Opinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen.  

Opintojaksot: 

 • Erityispedagogiikan perusteet 7 op 
 • Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op  
 • Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op
 • Perusopintojen kirjallisuus 7 op 

Perusopinnoista voi järjestää yksittäisinä opintojaksoina: Erityispedagogiikan perusteet 7 op, Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op ja Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op.  

Kenelle:

 • kaikille kasvattajille sekä lasten ja nuorten arjen jakaville
 • tutkinto-opintoihin tähtääville valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuus avoimen yliopiston väylähakuun tai maisterihakuun
 • erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi luokan- tai varhaiskasvatuksenopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Aikataulu ja toteutus:

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten.

 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentoja verkko-oppimisympäristössä.

 • Opintoryhmä kokoontuu syyskuusta 2023 huhtikuuhun 2024 opetusohjelman mukaisesti. Aloitusohjaus pidetään syyskuun alussa verkkovälitteisesti.

 • Luennot järjestetään arki-iltaisin verkko-oppimisympäristössä sekä tallennetaan. Osa luennoista tulee kuunneltavaksi vain tallenteina. Kustannuksista vastaa yliopisto.

 • Tentit järjestetään Moodle-verkkotentteinä. Kirjallisista tehtävistä opiskelija saa numeerisen arvioinnin lisäksi myös sanallista palautetta. Kustannuksista vastaa yliopisto. 

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 27 - 30 tuntia (18-21 t syyslukukaudella, 9 t kevätlukukaudella).

Tuutori:

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot erityispedagogiikasta tai aineopinnot ja vankka työkokemus erityiskasvatuksesta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/opintopiste.
 • Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa yhden lukuvuoden ajan, yksittäisillä opintojaksoilla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan. 

Lisätietoja:

suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Kasvatustiede/varhaiskasvatus: Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op

Perhe, kasvatus ja yhteistyö -opintojaksolla opiskelija perehtyy perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. Opiskelija tuntee keskeiset perhettä ja kasvatusta koskevat teoriat sekä kykenee tarkastelemaan perhettä eri tieteiden näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys ja oman ammatillisen roolinsa yhteistyössä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä. 

Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman opettajankoulutuslaitos).

Sisältö:

 • vanhemmuuden ja perheen määrittely ja moninaiset perheet
 • vanhemmuus ja perhe eri tieteiden näkökulmasta
 • vanhemmuus, perhe ja koti lapsen kasvu- ja oppimisympäristönä
 • vanhemmuus, kotikasvatus ja perhe tutkimuksissa
 • kasvatusvuorovaikutus  
 • kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa

Kenelle:

 • opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville tai alalla aikoville
 • tutkinto-opintoihin tähtääville
 • kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vanhemmuudesta, erilaisista perheistä ja perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle 

Aikataulu ja toteutus:

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten. 
 • Opintojakso ajoittuu syyslukukauteen ja se voidaan toteuttaa oppilaitoksen oman aikataulun mukaan.  
 • Opintoryhmän työskentely on mahdollista toteuttaa pienryhmäopetuksena oppilaitoksessa tai joko osittain tai kokonaan verkko-oppimisympäristössä. 
 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmätyöskentelyn tuutorin johdolla ja luentotallenteet (3 kpl) verkko-oppimisympäristössä. Luentotallenteiden kustannuksista vastaa yliopisto. 
 • Kirjallisista tehtävistä opiskelija saa numeerisen arvioinnin lisäksi sanallista palautetta ja kustannuksista vastaa yliopisto.  

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia ryhmäkoko huomioiden yhteensä 9 - 12 tuntia.

Tuutori:

 • Oppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Opintojakson maksu on 75 €.  
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan. 

Lisätietoja: suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi

> Opintojakson esittely opinto-oppaassa

Kasvatustiede/varhaiskasvatus: Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa -opintojaksolla opiskelija saa valmiuksia sekä osallisuus -käsitteen ymmärtämiseen että osallisuuskokemuksen merkityksen tunnistamiseen lapsen arjessa ja kehityksessä. Opiskelija osaa reflektoida ja argumentoida sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa lapsen osallisuuden näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kykenee kehittämään omaa pedagogista ajatteluaan ja edistämään osallisuuden lisäämiseen tähtääviä toimintatapoja ammatillisessa toiminnassaan. 

Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman opettajankoulutuslaitos). 

Sisältö: 

 • osallisuus lasten, vanhempien ja työntekijöiden näkökulmasta
 • osallisuus varhaiskasvatuksen laatutekijänä 
 • osallisuus suhteessa lasten omiin tarinoihin, toimijuuteen, arjessa kehitettäviin käytäntöihin
 • sosiokulttuurisen ympäristön merkitys 

Kenelle: 

 • opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville 
 • tutkinto-opintoihin tähtääville ja kaikille lapsen osallisuuden vahvistamisesta kiinnostuneille.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle 

Aikataulu ja toteutus: 

 • Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten. 
 • Opintojakso ajoittuu kevätlukukauteen ja opintojakson aluksi järjestetään yhteinen aloitusluento. Muilta osin opintojakson voi toteuttaa oppilaitoksen oman aikataulun mukaan.
 • Opintoryhmän työskentely on mahdollista toteuttaa pienryhmäopetuksena oppilaitoksessa tai joko osittain tai kokonaan verkko-oppimisympäristössä. 
 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmätyöskentelyn tuutorin johdolla ja luentotallenteet verkko-oppimisympäristössä. Luentotallenteiden kustannuksista vastaa yliopisto. 
 • Opintojakso suoritetaan opiskelijan valinnan mukaan kirjallisena tehtävänä lukupiiri- ja ryhmätyönä tai yksilötyönä tai Moodle-verkkotenttinä. Kustannuksista vastaa yliopisto.   

Kustannukset oppilaitokselle: 

Opintoihin sisältyy tuutorointia ryhmäkoko huomioiden yhteensä 9 - 12 tuntia. 

Tuutori: 

Oppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä.  

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

Opintojakson maksu on 45 €.   

Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.  

Lisätietoja: suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi 

> Opintojakson esittely opinto-oppaassa 

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op

Johdatus kestävään kehitykseen ja kasvatukseen -opintojakso on tarjolla kaikille avoimena ja maksuttomana verkkokurssina (MOOC) DigiCampus-oppimisympäristössä. Kurssista voi suorittaa avoimessa yliopistossa neljän opintopisteen laajuisen opintosuorituksen. Opintosuoritus on maksullinen.

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa? Miten voin opettajana, kasvattajana ja ihmisenä edistää kestävää kehitystä? Ajankohtainen opintojakso antaa kasvatusalalla toimiville tai alalla hakeutuville  ajatuksia ja välineitä kestävään kasvatukseen.  

Opintoryhmässä käsiteltävät tehtävät ja niihin liittyvät keskustelut rikastuttavat oppimista ja auttavat saamaan omaa tarttumapintaa käsiteltäviin asioihin ja ilmiöihin. 

Opintojakso sopii ja on tarpeellinen kaikille kasvatusalalla toimiville tai alalla hakeutuville. Se sopii kaikille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille. Opintojakso on osa uutta Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus –opintokokonaisuutta (25 op). Johdatus-jakson suorittamisen jälkeen opiskelija voi halutessaan suorittaa myös muita kokonaisuuteen kuuluvia jaksoja. Opintojaksot järjestetään avoimessa yliopisto-opetuksessa pääasiassa verkko-opintoina (ilmoittautuminen opintojaksoille ja opintomaksut erikseen).  

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija kykenee tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta ja tunnistaa kestävän kehitykseen liittyvien osa-alueiden keskinäisen yhteyden ja niihin liittyvät vaikutussuhteet.
 • Opiskelija ymmärtää, mitä kestävä kehitys edellyttää yhteiskunnan makro- ja mikrotasoilla.
 • Opiskelija tuntee kestävän kehityksen poliittisena ja normatiivisena käsitteenä sekä tieteellisenä tutkimuskohteena.
 • Opiskelija ymmärtää, ettei jatkuvaan taloudelliseen kasvuun perustuva yhteiskuntajärjestelmä ja ”hyvän elämän” rakentuminen ole ainoa, eikä edes toivottava, mahdollinen tule-vaisuuden todentumisen kehityssuunta, vaan voimme valita toisenkin tien.
 • Opiskelija saa näin työkaluja myös sen hahmottamiseksi, ettei tulevaisuus rakennu itsestään, vaan se on paljolti riippuvainen ihmisten tätä koskevista valinnoista. Lisäksi opiskelija hahmottaa sen, kuinka merkittävä tekijä kasvatus ja koulutus on kestävän kehityksen orientaation ja tulkinnan vahvistumiselle nyt ja tulevaisuudessa. 

Sisältö:

 • kestävän kehityksen käsitteen määrittely, lähtökohdat ja tulkinnat sekä kestävän elämäntavan ja tulevaisuuden yleispiirteet
 • kestävän kehityksen näkökulman pääulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) ja näihin liittyvät nykyiset ja tulevat haasteet  
 • kestävä kehitys osana sivistysajattelua ja ekosysteemikeskeisyyttä 
 • kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen merkityksen lähtökohdat ja muutostarpeet. 

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle  

Aikataulu ja toteutus:  

 • Opintoryhmän työskentely on mahdollista toteuttaa pienryhmäopetuksena oppilaitoksessa tai joko osittain tai kokonaan verkko-oppimisympäristössä.  
 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmätyöskentelyä tuutorin johdolla, oppimateriaalina tallenteita, podcasteja ja kirjallisuutta verkko-oppimisympäristössä.  
 • Opintojakson esseestä opiskelija saa lyhyen sanallisen palautteen ja kustannuksista vastaa yliopisto.  

Kustannukset oppilaitokselle:  

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia ryhmäkoko huomioiden yhteensä 9 - 12 tuntia.  

Tuutori:  

 • Oppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä.  

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:  

 • Avoimen yliopiston opintomaksu on 45 €.   
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.  

Lisätietoja:  suunnittelija Eija Siltari, puh. 050 310 5424, eija.siltari@utu.fi

> Opintojen esittely

Luonnontieteiden opinnot: Biologia: Ihmisen fysiologia, Evoluutiopsykologia, Kemia

Biologia: Ihmisen fysiologia 2 op

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää biologian opintoihin kuuluvan Ihmisen fysiologia -opintojakson. Opintojen järjestämiseen otettavien oppilaitosten määrää voidaan joutua rajoittamaan. Opintojen järjestämisen edellytyksenä on, että oppilaitoksessa on vähintään 5 opiskelijaa. 

Opintojakson sisältö:

Hermosto, aistit, umpieritysjärjestelmä, luusto ja lihakset, verenkiertoelimistö, veri ja immuunijärjestelmä, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, lämmönsäätely, virtsaneritysjärjestelmä, lisääntyminen.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvailla ihmisen toimintojen fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet ja pystyy soveltamaan tietämystään arkipäivän havaintoihin. Opintojakso antaa myös valmiudet suomenkielisen terminologian käyttöön fysiologian alalta.

Kenelle:

 • opinnot soveltuvat hyvin esimerkiksi biologian tutkinto-opintoihin tähtääville
 • opinnot antavat valmiuksia myös valintakokeisiin
 • opinnot sopivat osaksi muita opintoja

Toteutustapa ja kustannukset oppilaitokselle

Aikataulu:

 • Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 2023.

Toteutustapa:

 • Opintojakso suoritetaan oppilaitoksissa lähitenttinä, valvottuna Moodle-tenttinä. Turun yliopiston yliopistonlehtori tarkastaa tenttisuoritukset ja yliopisto vastaa opintosuoritusten arvioinnin kuluista.
 • Opintojen Moodle-oppimisympäristössä on opiskelua tukevaa kuva- ja tekstimateriaalia sekä itsenäisesti tehtäviä harjoituksia. 
 • Turun yliopistossa opintoihin ei sisälly luentoja, mutta halutessaan oppilaitos voi järjestää opiskelua tukevaa opetusta tai ohjausta.

Oppilaitoksen opettaja:

 • Oppilaitokset voivat halutessaan palkata oman opettajan ohjaamaan opintoryhmäänsä.
 • Opettajan tulee olla suorittanut riittävästi fysiologian kursseja ja etenkin Ihmisen fysiologiaa käsittelevän kurssin vähintään arvosanalla 3. Opettajat hyväksytetään biologian oppiaineessa.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Oppilaitos tarjoaa tenttipaikan opiskelijoilleen.
 • Jos oppilaitos haluaa palkata lisäksi oman opettajan ohjaamaan opintoryhmäänsä, maksaa oppilaitos hänelle keskinäisen sopimuksen mukaan palkkion.
 • Katso yleisohjeet kustannusten jakautumisesta Opetusyhteistyön ohjeet -valikosta Monimuoto/verkko-opinnot.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintojakson (2 op) opintomaksu on 30 €.
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Lotta Nyholm, puh. 050 312 0939, lotta.nyholm@utu.fi

> Opintojakson esittely opinto-oppaassa

Evoluutiopsykologian opintojaksoja 14 op

Evoluutiopsykologia on tieteenala, joka tutkii, miten evoluutio ja luonnonvalinta vaikuttavat ihmisen ja muiden eläinten käyttäytymiseen ja mielen toimintaan. Tieteenalassa yhdistyvät kognitiivinen psykologia ja evoluutiobiologia. Evoluutiopsykologia tarjoaa luonnontieteellistä ajattelutapaa ja luonnontieteellisiä tutkimusmenetelmiä ihmistieteisiin. Evoluutiopsykologian opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ymmärtää ihmisen tai muiden eläinten käyttäytymistä ja mielen toimintoja.  

Evoluutiopsykologian opintokokonaisuuden (25 op) kolmea opintojaksoa voidaan toteuttaa myös yhteistyöoppilaitoksissa. Kolmen jakson suorittamisen jälkeen opiskelijat voivat halutessaan tehdä opintokokonaisuuden loput jaksot verkko-opintoina suoraan avoimeen yliopistoon (ilmoittautuminen opintojaksoille ja maksut erikseen).

 • Evolutiivinen seksuaalipsykologia 4 op
  Opintojaksolla käsitellään ihmisen seksuaalipsykologian perusteita evolutiivisesta näkökulmasta sekä mm. seksuaalivalinnan perusteita ihmisellä ja eläimillä.  
 • Evoluutio ja ihmisen käyttäytyminen 5 op
  Verkkoluennoissa selvitetään mm. sitä, miten evolutiivinen historia näkyy meidän käyttäytymisessämme. 
 • Evoluutiopsykologia ja mielenterveys 5 op
  Opintojaksolla käsitellään mm. sitä, kuinka evoluutiopsykologiaa voidaan hyödyntää mielenterveysongelmien alkuperän selittämisessä.

Toteutustapa:

Opintojaksoihin sisältyy verkkoluentoja. Oppilaitos voi järjestää paikallisesti opintoryhmän ja tuutorin vetämässä opintoryhmässä käydään yhdessä keskustellen läpi jaksojen sisältöjä, mutta verkkoluennot opiskellaan kotona. Opintoryhmä voi kokoontua keskustelemaan opintojakson alussa ja lopussa jakson sisällöistä opintojen vastuuopettajan johdolla etäyhteydellä. Suoritustapa on luentotentti (lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa) kaikissa jaksoissa.

Tuutorina voi toimia henkilö, jolla on yliopistotutkinto ja joka samalla perehtyy evoluutiopsykologiaan.  

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Tenttien valvontakulut Tentit järjestetään lähitentteinä, valvotut Moodle-tentit. Yliopisto vastaa tenttien arviointikuluista.
 • Oppilaitos vastaa mahdollisista tuutoroinnin kuluista.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Yksittäiset opintojaksot 15 €/op. 
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: 

suunnittelija Mikko Ylinen, puh. 050 310 5093, mikko.ylinen@utu.fi

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Kemian opintojaksoja

Kemia on keskeinen, nopeasti kehittyvä luonnontiede, jolla on yhtymäkohtia moniin lähitieteisiin. Kemia tutkii maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä. Tutkimus perustuu molekyylien rakenteiden, reaktioiden, ominaisuuksien ja toimintamekanismien selvittämiseen. Kemian vaikutus ulottuu laajalle muihin luonnontieteisiin, esimerkiksi biologiaan ja fysiikkaan, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää alla esiteltyjä kemian perusopintojen opintojaksoja. Opintojen järjestämiseen otettavien oppilaitosten määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Kenelle:

 • opinnot soveltuvat hyvin kemian tutkinto-opintoihin tähtääville: opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja peruskurssien suoritusten perusteella voi hakea yliopistoon myös avoimen yliopiston väylähaussa
 • opinnot sopivat osaksi muita opintoja
 • ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi laboranteille, sairaanhoito- ja ympäristöalalla työskenteleville sekä biotalouteen liittyvissä tehtävissä toimiville.

Opintojaksojen sisällölliset kuvaukset löytyvät kemian opintojen esittelysivulta, ks. opinto-opas.

Kemian peruskurssi I 5 op

 • Syyslukukausi 2023, periodi I
 • Luentotallenteet (Turun yliopiston opettaja), verkkotehtävät ja lähitentti oppilaitoksessa (Turun yliopiston opettaja).

Kemian peruskurssi II 5 op

 • Syyslukukausi 2023, periodi II
 • Luentotallenteet (Turun yliopiston opettaja), laskuharjoitukset 12 t (oppilaitoksen opettaja) ja lähitentti oppilaitoksessa (Turun yliopiston opettaja).

Kemia III (Fysikaalisen kemian perusteet) 5 op

 • Kevätlukukausi 2024, periodi III
 • Luentotallenteet 28 t (Turun yliopiston opettaja), monivalintatehtävät verkko-oppimisympäristö Moodlessa, kotilaskut (oppilaitoksen opettaja). Kotilaskut eivät ole pakollisia, mutta osa tehtävistä liittyy pakollisiin monivalintatehtäviin. Oppilaitoksen oma opettaja voi tarkastaa kotilaskuja, jos oppilaitoksessa niin halutaan, mutta opintojakson arviointiin se ei vaikuta. Moodle-verkkotentti.

Kemia IV (Orgaanisen kemian perusteet) 5 op

 • Kevätlukukausi 2024, periodi IV
 • Luentotallenteet 28 t (Turun yliopiston opettaja), monivalintatehtävät verkko-oppimisympäristö Moodlessa, oppimistehtävät (oppilaitoksen opettaja). Oppimistehtävät eivät ole pakollisia, mutta osa tehtävistä liittyy pakollisiin monivalintatehtäviin. Oppilaitoksen oma opettaja voi tarkastaa oppimistehtäviä, jos oppilaitoksessa niin halutaan, mutta opintojakson arviointiin se ei vaikuta. Moodle-verkkotentti.
 • Opintojakso toteutetaan osin käänteisen opetuksen periaatteita soveltaen. Opiskelijat tekevät itsenäisesti opiskellen Moodlessa olevia monivalintatehtäviä ja oppimistehtäviä. Kerran viikossa pidettävät luennot tukevat itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävien ratkaisuja käydään läpi viikoittain järjestettävässä tilaisuudessa. Läsnäolo on vapaaehtoista. Kaikki kontaktiopetus on etäseurattavissa ja myös nauhoitetaan. Tallenteet tulevat Moodleen.
 • Turun yliopiston omien opiskelijoiden oppimistehtävien vastauksia ei tarkasteta, mutta jos oppilaitoksessa halutaan, niin paikallinen opettaja voi tarkastaa omien opiskelijoidensa vastaukset, tai opettaja voi ohjata tehtävien tekoa tai muulla lailla osallistua niiden tarkastamiseen.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Ajoitus:

 • Opintojaksot järjestetään lukuvuoden aikana kaikille yhteisen aikataulun mukaan.

Toteutustapa:

 • Katso yleisohjeet kustannusten jakautumisesta Opetusyhteistyön ohjeet -valikosta Monimuoto/verkko-opinnot.

 • Kaikkien jaksojen opetus koostuu Turun yliopiston opettajien luentonauhoitteista, jotka ovat katsottavissa Moodlessa. Luentonauhoitteista ei tule kustannuksia oppilaitoksille. Turun yliopiston opettaja myös tarkastaa opintojaksojen loppusuoritukset (tentit, esseet).Turun yliopisto vastaa kaikista toteuttamansa opetuksen (ml. verkkoluennot ja/tai luentotallenteet) kuluista ja opintosuoritusten arvioinnin kuluista.

 • Laskuharjoituksiin ja demonstraatioihin oppilaitos palkkaa oman opettajan. Turun yliopiston opettaja ohjaa oppilaitosopettajaa opintojen alkaessa (verkkovälitteinen tunti) ja tarpeen mukaan sähköpostitse ja puhelimitse.

 • Tentinvalvontakulut peruskurssilla I ja II.

Opettaja:

 • Oppilaitoksen palkkaamalla kemian opettajalla on oltava ylempi korkeakoulututkinto, jossa on pääaineena kemia. Opettajankoulutus ja kokemus opetustyöstä katsotaan eduksi, samoin kemian jatko-opinnot. Opettajat hyväksytetään Turun yliopistossa kemian oppiaineessa.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • 75 €/opintojakso.
 • Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Henna Virtanen, puh. 050 467 9540, henna.h.virtanen@utu.fi

> Opintojaksojen esittelysivu

Lääketieteelliset opinnot

Lääketieteellisen tiedekunnan opintoja ei ole alustavasti tarjolla lukuvuonna 2023–2024 oppilaitosten järjestettävänä.

 

Lisätietoja: suunnittelija Katja Kivistö, puh. 050 465 8853, katja.kivisto@utu.fi

 

Oikeustieteelliset opinnot

Yhteistyöoppilaitokset voivat hakea Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakson ja seuraavassa esiteltyjen aineopintotasoisten oikeudenalojen perusteet -opintojaksojen järjestämisoikeutta.

Opiskelijoilla tulee olla Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakso suoritettuna hyväksytysti ennen ilmoittautumista aineopintotasoisille opintojaksoille. Aineopintotasoisten opintojaksojen opinnot vastaavat Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja.

Kenelle:

 • oikeustieteelliset opinnot sopivat kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille ja alan tietoja työssään tarvitseville
 • opintoja voi hyödyntää ammattitaidon kehittämiseen myös henkilöstökoulutuksena
 • opinnot antavat valmiuksia oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeville ja ne sopivat välivuoden viettäjille. Oikeustieteelliseen tiedekuntaan on mahdollisuus hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus tai verkko-opetus opintojaksosta riippuen

Aikataulu:

 • Opintojaksoja on mahdollista järjestää syys- ja kevätlukukaudella sekä kesällä.
 • Poikkeuksena ovat Perhe- ja jäämistöoikeuden, Työoikeuden (alustava tieto), Rikosoikeuden ja Esineoikeuden (alustava tieto) opintojaksot, jotka järjestetään sovittuina ajankohtina.

Toteutus:

 • Osa oikeustieteellisistä opinnoista toteutetaan lähiopetuksena ja osa toteutetaan kaikille yhteisenä verkko-opetuksena: Perhe- ja jäämistöoikeus, Työoikeus (alustava tieto), Rikosoikeus ja Esineoikeus (alustava tieto).  
 • Aineopintotasoisten opintojen järjestämismahdollisuuksista yhteistyöoppilaitoksissa neuvotellaan aina erikseen. Kaikkien opintojaksojen toteuttaminen oppilaitoksissa ei välttämättä ole mahdollista.
 • Katso yleisohjeet Opetusyhteistyön ohjeet valikosta: Lähiopetuksen järjestäminen ja Monimuoto/verkko-opinnot.

Kustannukset oppilaitokselle (katso tarkemmat kustannukset opintojaksokohtaisista tiedoista):

 • Oppilaitos vastaa kaikkien lähiopetuksena järjestettävien opintojen opetus- ja tenttikustannuksista (luento-, mahdollisista matka- ja majoituskuluista sekä oppilaitoksessa järjestettävien tenttien valvontakuluista).
 • Avoin yliopisto vastaa Perhe- ja jäämistöoikeuden, Työoikeuden (alustava tieto), Rikosoikeuden ja Esineoikeuden (alustava tieto) opintojen opetus- ja tenttikustannuksista, oppilaitos vastaa tentinvalvontakustannuksista.  

Opettajat:

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakson opettajan pätevyysvaatimuksena on oikeustieteen maisteri. Opettaja pitää hyväksyttää tiedekunnassa.
 • Aineopintotasoisten opintojen opettajana voi toimia joko tiedekunnassa opettava tai tiedekunnan hyväksymä opettaja. Opettajat ovat useimmiten tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • lähiopetuksena järjestettävät opintojaksot 20 € / opintojakso
 • Perhe- ja jäämistöoikeus, Työoikeus (alustava tieto), Esineoikeus (alustava tieto) ja Rikosoikeus verkko-opetuksena 15 €/opintopiste
 • Opinto-oikeus on voimassa opintojakson opetuksen järjestämisen ja opintosuoritusten ajan.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva siitä, millaisia teemoja oikeustieteessä tieteenalana käsitellään sekä lähtövalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja oikeudelliseen ajatteluun. Opiskelija saa käsityksen oikeuden merkityksestä yhtenä keskeisenä yhteiskunnallisena normijärjestelmänä sekä perustietoja oikeudellisista käsitteistä, oikeudenalajaotteluista sekä erilaisen sääntelyn, etenkin lainsäädännön, syntymekanismeista, tuomioistuinten toiminnasta ja eri tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista. Lisäksi opiskelija hallitsee perusteita oikeudellisesta tiedonhausta sekä oikeuslähteiden käytöstä.

Sisältö:

Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihin
Oikeus ja oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnassa
Oikeudelliset käsitteet ja oikeudenalajaotuksen yleispiirteet
Oikeudellinen sääntely
Lainsäädäntö ja sen synty
Oikeuden kansainvälisiä, ylikansallisia ja globaaleja ulottuvuuksia
Tuomioistuinten toiminta
Oikeudellisen tiedonhaun perusteet
Opiskelutaidot 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä haettaessa avoimesta yliopistosta opinto-oikeutta oikeustieteen perus- ja aineopintotasoisten opintojaksojen suorittamiseen.

Opetus:

 • Verkkokurssi Moodlessa. 

 • Vapaaehtoisen lähiopetuksen tuntimäärät ja aikataulut oppilaitos sopii opettajan kanssa.

 • Suoritusmuoto: Tehtävien tekeminen Moodle-alueella. Kurssin suorituspäivät valitaan opettajan kanssa avoimen yliopiston ehdottamista palautuspäivistä. Opettaja tarkistaa verkkokurssin tehtävät.Tehtävien tarkistus on automatisoitu suurimmalta osin, vain viimeinen oikeustapaustehtävä pitää arvioida, muut tehtävät opettaja tarkistaa vain tehdyiksi. Arviointi hyväksytty-hylätty. 

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Vapaaehtoisen lähiopetuksen tuntipalkkiot.
 • Tehtävien arviointi 9,40 €/suoritus (sis. yhden opiskelijan kaikki tehtävät), uusintasuorituksen arviointi 5 €/suoritus. 

Aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot

Opintojaksoille ilmoittautuvilta opiskelijoilta edellytetään  Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson hyväksyttyä suoritusta.

Eurooppaoikeus 6 op

Sisältö:

Euroopan integraation historia
EU:n toimielimet ja lainsäädäntö
Välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu
Perusoikeudet
Ennakkoratkaisut
Suorat kanteet
Tavaroiden vapaa liikkuvuus
Henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 24 t. Suoritusmuoto: valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 24 x 95 € = 2 280 € + sivukulut. Tenttikysymysten laadinta 36 €/kpl.
 • Vapaaehtoisen tehtävän arviointi 7,10 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Hallinto-oikeus 7 op

Sisältö:

Hallinto-oikeuden järjestelmä
Julkishallinnon organisaatio
Hallintomenettely
Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
Virkamiesoikeuden perusteet
Kunnallisoikeuden perusteet
Julkisuus ja avoimuus hallinnossa
Oikeustapauksen analysointi ja argumentointi

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 18 t. Suoritusmuoto: valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 18 x 95 € = 1 710 € + sivukulut. Tenttikysymysten laadinta 36€/kpl.
 • Vapaaehtoisen tehtävän arviointi 7,10 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Kansainvälinen oikeus 6 op

Sisältö:

Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
Oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkalunaKansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
Tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
Kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 25 t. Suoritusmuoto: Moodle-tentti tai portfolio-tehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 25 x 114 € = 2 850 € + sivukulut.

Oikeushistoria 6 op

Sisältö:

Eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historia.

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 12 t. Suoritusmuoto: debatti ja tentti TAI kirjatentti (salitentti/valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa).

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 12 x 81 € = 972 € + sivukulut.
 • Tehtävä- ja tentinarviointikulut: tentti- ja tehtäväkysymysten laadinta 36 €/kpl, tentin arviointipalkkio on 12 €/kpl.
 • Debattitehtävän arviointipalkkio on 9,40 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

Sisältö:

Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
Perintö- ja testamenttioikeus
Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Verkko-opetus:

 • Järjestämismahdollisuus keväällä 2024.
 • Verkko-opetus 28 t. Suoritusmuoto: salitentti/valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.
 • Tentinvalvontakulut 3 x3 tuntia.

Valtiosääntöoikeus 7 op

Sisältö:

Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
Lainsäädäntövalta
Hallitusvalta
Tuomiovallan käytön perusteet
Laillisuusvalvonta
Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännönyhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Lähiopetus:

 • Luento-opetusta 20 t. Suoritusmuoto: Moodle-kotitentt TAI valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 20 x 49 € = 980 € + sivukulut tai 20 x 98 € = 1 960 € + sivukulut opettajasta riippuen.
 • Tehtävä- ja tentinarviointikulut: tentti- ja tehtäväkysymysten laadinta 36 €/kpl. Tentin arviointipalkkio on 12€/kpl. Vapaaehtoisen tehtävän arviointipalkkio 7,10 €/kpl.
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 t.

Esineoikeus 7 op (alustava tieto) 

Sisältö: 

Esineoikeuden yleiset perusteet: esineet ja omaisuus, sopimusvapaus ja sen rajoitukset, julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja, hallinta, omistusoikeus, rajoitetut esineoikeudet, esineoikeuksien staattinen suoja, esineoikeudet vaihdannassa, esineoikeudellinen sivullissuoja, kirjaamisjärjestelmä 

Esinevakuudet: esinevakuuksien taloudelliset tarkoitukset, esinevakuustyypit, esinevakuuksien perustaminen ja sivullissitovuuden edellytykset, vakuudenantajan ja -saajan suhde, vakuudensaajan suorituksensaantioikeus ja asema vakuudenantajan maksukyvyttömyysmenettelyissä, esinevakuudet rahoitusjärjestelyissä 

Kiinteistövaihdanta: kiinteistön kauppasopimuksen muoto ja sisältö sekä esisopimus, kiinteistön kaupan ehtojen sääntely, kiinteistön kaupan virheet ja niiden seuraamukset, kiinteistönkauppa ja sivullissuoja, muut kiinteistön luovutukset kuin kiinteistön kauppa, kiinteistökirjaaminen 

Verkko-opetus: 

 • Luento-opetusta 20 t. Suoritusmuoto: valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa ja vapaaehtoinen lisätehtävä. 
 • Esineoikeuden kiintiö on 60 opiskelijaa. Osa oppilaitoksista sai järjestämisoikeuden lv 22-23 ja osalle se myönnettiin alustavasti lukuvuodeksi 23-24. Näillä oppilaitoksilla on etusija opintojakson järjestämiseen, mutta kaikkien oppilaitosten, jotka ovat kiinnostuneita tästä opintojaksosta, pitää ilmoittautua.  
 • Järjestämismahdollisuus on mahdollisesti keväällä 2024. 

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut. 
 • Tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia. 

Rikosoikeus 8 op

Sisältö:

Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
Rikosvastuun yleiset edellytykset
Keskeiset rikostyypit
Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Verkko-opetus:

 • Järjestämismahdollisuus keväällä 2024. 
 • Verkko-opetus 20 t.
 • Suoritusmuoto: Moodle-kotitentti ja vapaaehtoinen harjoitustehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.

Työoikeus 7 op (alustava tieto)

Sisältö:

 • Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet, teoriat ja periaatteet  
 • Työoikeuden normien soveltamisala ja normijärjestelmä  
 • Individuaalisen työoikeuden pääsisältö  
 • Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat  
 • Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit 

Verkko-opetus:

 • Järjestämismahdollisuus on mahdollisesti syksyllä 2023.
 • Verkko-opetus 18 t.
 • Suoritusmuoto: Moodle-kotitentti ja vapaaehtoinen lisätehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.

Lisätietoja:

suunnittelija Henna Virtanen, puh. 050 467 9540, henna.h.virtanen@utu.fi 

> Opintojen esittelysivu ja väyläopintojen ohjeet opinnoista kiinnostuneille

Teknilliset opinnot: Tietotekniikan perusopinnot

Informaatioteknologia kehittyy nopeasti: ohjelmistot uudistuvat ja monipuolistuvat, ohjelmointitekniikka kehittyy ja organisaatioiden ja yritysten toimintaa tehostetaan tietojärjestelmäratkaisujen avulla. Tietotekniikan osaajat ovat tämän päivän yhteiskunnassa keskeisessä asemassa. Tähän tarpeeseen yhteistyöoppilaitokset voivat vastata järjestämällä

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Opinnot antavat opiskelijalle hyvän yleiskuvan tieteenalan keskeisistä asioista ja käsitteistä sekä tietojenkäsittelyn eri osa-alueista. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija algoritmiseen ajatteluun, ohjelmointiin, tietokonelaitteistoon ja sen toimintaan, tietokoneen hyväksikäyttöön sekä tietojärjestelmien analysointiin ja mallintamiseen.

Opintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus tietotekniikkaan 5 op antaa ymmärrystä tietotekniikan eri osa-alueiden perusteista sekä niiden yhteyksistä toisiinsa, kommunikoinnin eri ulottuvuuksista sekä tietotekniikan historiasta. Opiskelija osaa motivoitua oppimaan tietotekniikan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä osaa sijoittaa myöhempien opintojen sisällön osaksi suurempaa kokonaisuutta. 
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op -jaksolla tutustutaan ohjelmointikielten peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-5 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon. 
 • Ohjelmoinnin harjoitustyö 2 op -jaksolla harjoitellaan ohjelmointia Pythonilla käytännössä tekemällä pieni ja toimiva ohjelma. 
 • Tietokantojen perusteet 5 op -jakson jälkeen opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä erityisesti relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet. Hän oppii mallintamaan pienen tietokannan ER-mallin mukaisesti ja muuntamaan sen edelleen relaatiotietokannaksi. Kurssin suorittanut opiskelija osaa lisäksi SQL-kieltä hyväksi käyttäen toteuttaa suunnittelemansa relaatiotietokannan sekä käyttää sitä kohdistamalla tietokantaan SQL:n tavallisimpia kysely- ja päivitysoperaatioita. 
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op -jaksolla tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen, ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia. 
 • Tekoälyn perusteet 2 op -jaksolla tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä tekoäly on, ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Tämän tiedon avulla on mahdollista mm. seurata kriittisesti asiaan liittyvää varsin monenkirjavaa uutisointia. 
 • Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus 1 op -jakson jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan tieto- ja kyberturvallisuuden keskeiset käsitteet, toimijat sekä uhkatekijät. Opiskelija osaa arvioida itseensä kohdistuvia tietoturvauhkia ja niiden vakavuutta, sekä osaa tunnistaa organisaatioon kohdistuvia uhkia. Opiskelija ymmärtää tärkeimpien suojautumismenetelmien merkityksen kyberturvallisuudelle henkilökohtaisella tasolla, ja kykenee ottamaan käyttöön henkilökohtaiseen suojautumiseen tarpeellisia yleisimpiä menetelmiä, toimintatapoja sekä työkaluja. 

Kenelle:

 • opinnot sopivat yliopistoon tähtääville ja ne tarjoavat mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylähaun kautta
 • opinnoista on hyötyä myös niille, jotka haluavat pätevöityä työssään ja esimerkiksi ohjelmointia opettaville
 • erityisiä pohjakoulutusvaatimuksia ei ole, joskin opiskelijan tulee hallita tietokoneen käytön perusteet.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle

Aikataulu:

 • Perusopinnot toteutetaan yhteisen opetusohjelman aikataulun mukaisesti. Opinnot alkavat elo-syyskuun 2023 vaihteessa ja päättyvät toukokuussa 2024.

Toteutus:

 • Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristö tehtävineen, luentoineen (myös tallenteet) ja materiaaleineen. Yliopisto-opettaja vastaa kurssien luennoinnista ja muusta sisällöllisestä ja teknisestä tuottamisesta.
 • Oppilaitoksen tuutori järjestää tutoriaalit ja muun lähituen. Tutoriaali on teoriapaketti, joka sisältää viikon asiat tiivistettynä sekä tehtävät yhdessä paketissa. Tarkoituksena on, että opiskelijat tekevät tehtäviä keskenään pareittain ja tuutori/opettaja on paikalla ohjaamassa vinkkien avulla oikeaan suuntaan. Perusopintokokonaisuuden kokoontumisten suositeltu minimimäärä on 20 kertaa (n. 60 t), jolloin ryhmä kokoontuu noin joka toinen viikko. Osa kokoontumisista voidaan toteuttaa verkossa. Tällöin esimerkiksi kaksi eri oppilaitosta voivat järjestää yhteiset opinnot ja jakaa tuutoroinnin keskenään.
 • Jokaiseen kurssiin kuuluu kolme tenttimahdollisuutta. Tenttiminen tapahtuu verkossa ViLLE- oppimisympäristössä lukuun ottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet-jaksoa, joka tentitään valvotusti yhteistyöoppilaitoksessa tai Turun yliopistossa. Tekoälyn perusteet -opintojakso tentitään Exam-tenttitilassa.

Tuutori:

 • Opintojen tukena toimii oppiaineen hyväksymä tuutori. Tuutorilla tulee olla 25 op tietojenkäsittelytieteiden opintoja sisältäen myös ohjelmointia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opintoihin sisältyy noin 60 tuntia tuutorointia.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot 25 op (maksuttomat opinnot)
 • Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan.

Lisätietoja:

suunnittelija Henna Virtanen, puh. 050 467 9540, henna.h.virtanen@utu.fi 

vastuuopettaja, tuutori Vilho Kivihalme, Tietotekniikan laitos, vilho.kivihalme@utu.fi 

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

“Tietotekniikan opintoja on toteutettu joustavilla järjestelyillä Tampereen kesäyliopistossa” 

Tampereen kesäyliopistossa on tietotekniikan opintoihin osallistunut opiskelijoita monenlaisilta taustoilta, kertoo koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö. - Kiinnostusta on herättänyt se, että opintokokonaisuutta on voinut tarjota edullisemmin kuin monia muita opintoja, sillä yliopisto ei peri näistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintomaksua. Myös opintosuorituksia on tehty mukavasti vuosien aikana.   

Perusopinnoissa on yliopiston ylläpitämä verkko-oppimisympäristö, joka sisältää tehtäviä, luentoja ja luentotallenteita sekä oppimateriaaleja. Oppilaitokselle tulee kustannuksia lähinnä tuutorin palkkaamisesta, tentin järjestämisestä ja mahdollisista tilakustannuksista.  

Oppilaitoksen tuutori pitää opiskelijoille tutoriaaleja yhteensä n. 20 kertaa lukuvuoden aikana, käytännössä 1 - 2 viikon välein. Tuutorin saaminen tietotekniikan alalta on Tampereen kesäyliopiston kokemuksen mukaan ollut helppoa – aiemman tuutorin suositukset auttoivat rekrytoinnissa. 

- Oppilaitos voi järjestää tutoriaaleja myös verkossa ja tarjota siten joustavampia tapoja osallistua opintoihin, korostaa Leiniö-Rönkkö. Tampereen kesäyliopistossa järjestettiin aluksi sekä lähi- että etäosallistumismahdollisuus, mutta sitten kaikki tutoriaalit siirrettiin verkkoon, sillä se tuntui sopivan kaikille.

Perusopintoihin sisältyy opintojakso, jonka tentti suoritetaan Exam-tenttinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistujat voivat käyttää useissa eri korkeakouluissa sijaitsevia tenttitiloja. Lisäksi perusopintoihin kuuluu Turun yliopistossa järjestettävä salitentti. Opinnot järjestävä yhteistyöoppilaitos voi tenti toteuttaa omissa tiloissaan ja tarjota siten helpomman mahdollisuuden opintojen suorittamiseen. 

Turun kauppakorkeakoulun opintojaksoja

Turun kauppakorkeakoulun opintojaksoja ei ole alustavasti tarjolla lukuvuonna 2023–2024 oppilaitosten järjestettävänä. Tarkempia tietoja mahdollisista tulevista opinnoista on saatavissa tammikuussa 2023.

 

Lisätietoja: suunnittelija Mia Stening, puh. 050 311 0672, mia.stening@utu.fi

 

 

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot: Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoilla tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemiseen!

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Opintojaksot:

 1. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
 2. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
 3. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
 4. Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
 5. Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op

Opintokokonaisuus toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja se vastaa Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) opintoja. Oppilaitokset voivat järjestää myös yksittäisinä opintojaksoina Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op ja Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op -jaksot.
 
Kenelle:

 • erityisesti jo työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työnsä kehittämiseen ja omaan tulevaisuusajatteluunsa tai innovaatiotoimintaan
 • tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa ja myös yrittäjänä. Sitä hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä
 • opinnot tarjoavat erinomaisen tieteellisen ajattelun perustan myös niille korkeakoulututkinnon jo suorittaneille, jotka haluavat täydentää omaa tutkintoaan tai joiden oman paikkakunnan yliopistossa ei ole mahdollisuutta opiskella tulevaisuudentutkimuksen opintoja
 • korkeakoulujen opiskelijoille osaksi tutkintoa useilla eri aloilla.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Monimuoto-opinnot
 
Aikataulu:

 • Opinnot järjestetään valmiiksi suunnitellun opetusohjelman ja aikataulun mukaan.
 • Opintokokonaisuus alkaa tammikuussa 2024 ja opintoryhmätyöskentely jatkuu syyslukukaudella 2024.

Toteutus:

 • Opintoihin sisältyy luentotallenteita, ohjaavia verkkomateriaaleja ja tehtäviä Moodlessa. Tuutorointi tapahtuu lähi- ja etäopiskeluna esimerkiksi Zoom -työkalun välityksellä. 
 • Opintojaksojen suoritustapoina on kirjallisia tehtäviä, joiden arvioinnista ja kustannuksista vastaa yliopisto. Poikkeuksena ensimmäisen opintojakson ryhmätyönä laadittava tulevaisuusraportti, jonka tuutori arvioi. 

Kustannukset oppilaitokselle (koko opintokokonaisuus):

 • Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 42 - 51 tuntia 
 • Tuutorin (esimerkiksi maisteri) palkkio 42 - 51 x 50 € = 2100 - 2550 € + sivukulut.
 • 1. opintojakson ryhmätyön arviointipalkkio 14,10 €/kpl. 

Tuutori:

 • Opiston palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tulevaisuudentutkimukseen.
 • Yliopiston oppiaine ehdottaa tuutorit tai hyväksyy heidät.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintokokonaisuus (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 15 €/op.
 • Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa kolmen lukukauden ajan, yksittäisillä jaksoilla opetuksen keston ja opintosuoritusten ajan.

 

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut opintokokonaisuutta ei ole alustavasti tarjolla lukuvuonna 2023–2024 oppilaitosten järjestettävänä. Tarkempia tietoja mahdollisista tulevista opinnoista on saatavissa keväällä 2023.

 

Lisätietoja opinnoista

suunnittelija Mia Stening, puh. 050 311 0672, mia.stening@utu.fi

> Tulevaisuudentutkimuksen opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Yhteiskuntatieteelliset opinnot: Logopedia, Poliittinen historia/Valtio-oppi, Psykologia, Sosiaalitieteet, Sosiaalityö

Logopedian perusopinnot 25 op

Logopedian perusopintojen järjestäminen yhteistyöoppilaitoksissa on mahdollista lukuvuonna 2023–24.  Jos oppilaitos on kiinnostunut opintojen järjestämisestä ja haluatte saada lisätietoja toteuttamismahdollisuuksista ja kustannuksista, ilmoittautukaa opintoihin. Näin saamme tietää, kuinka moni oppilaitos on kiinnostunut opintojen järjestämisestä. Opinnoissa on kiintiö eli voimme joutua karsimaan oppilaitosten määrää. Suunnittelija järjestää opintoihin ilmoittautuneille oppilaitoksille opintoihin liittyvän suunnittelutilaisuuden helmikuussa 2023.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:/p>

 • Logopedian perusteet 5 op 
 • Kieli ja elämänkaari I 5 op 
 • Kieli ja elämänkaari II 5 op 
 • Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op 
 • Introduction to Bilingualism 5 op 

Opintojaksoihin sisältyy verkkoluentoja noin 110 tuntia. Oppilaitoksessa pitää olla opintojen tukena opintoryhmä, jossa käydään läpi jaksojen sisältöjä yhteistoiminnallisesti ja tehdään harjoitteita. Opinnot on mahdollista järjestää niin, että ne aikataulutetaan kolmen lukukauden ajalle. Opintoryhmä kokoontuu jokaisen jakson aikana 3-5 kertaa.

Kustannukset oppilaitokselle: 

Opintoihin sisältyy tuutorointia 55-65 tuntia. Tuutoroinnin määrä voidaan sopia ryhmäkoon mukaan. 

Osa luentokustannuksista, kustannukset tarkentuvat suunnittelutilaisuuteen mennessä.

Tenttien valvontakulut.Tentit järjestetään lähitentteinä, valvotut Moodle-tentit. Yliopisto vastaa tenttien arviointikuluista. 

Tuutori: 

Tuutorin on oltava logopedian asiantuntija, oppiaine hyväksyttää tuutorit. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

Perusopinnot (25 op) 250 € 

Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa kolmen lukukauden ajan.

Lisätietoja:  

suunnittelija Mikko Ylinen, puh. 050 310 5093, mikko.ylinen@utu.fi 

Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

 

Poliittisen historian perusopinnot 25 op / Valtio-opin perusopinnot 25 op

Turun yliopiston tutkinto-opinnoissa poliittisella historialla ja valtio-opilla on yhteiset perusopinnot, joihin sisältyy yhteisiä opintoja 15 op ja oppiainekohtaisia opintoja 10 op. Opintojaksojen sisällölliset kuvaukset löytyvät opintojen esittelysivulta, ks. opinto-opas. 

Avoimessa yliopistossa perusopinnot voi järjestää erikseen:

Yhteiset opinnot 15 op:
1. Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
2. Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
3. Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op

Poliittisen historian opintojaksot 10 op:
4. Suomalaisten maailmat 5 op
5. Maailmanhistoriat 5 op

Valtio-opin opintojaksot 10 op:
4. Poliittiset järjestelmät 5 op
5. Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Kenelle:

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneille
 • yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottaminen, analyyttiset perustaidot ja peruskäsitteiden tuntemus ovat hyödyksi myös työelämässä ja järjestötoiminnassa eri aloilla
 • tutkinto-opintoihin tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuksia avoimen yliopiston väylähakuun.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

Lähiopetus (poikkeus opintojakso P3.1 Ideologioiden muotoutuminen, 3 op verkkokurssi) 

Aikataulu:

 • Opintojen toteutuksesta ja aikataulusta neuvotellaan erikseen, esimerkiksi mahdollisuudesta oppilaitoksen oman opetuksen sisällyttämisestä opintoihin.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjatenteillä (6 - 8 tenttiä). Opettajat laskuttavat oppilaitokselta tenttikysymysten laadinnasta (36 €/tentti) ja arvioinnista (9,40 €/kpl).
 • Lähitenttien valvonta kaikissa opintojaksoissa paitsi verkkokurssilla.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Perusopinnot (25 op) 80 €.
 • Opinto-oikeus on voimassa lähiopetuksen keston ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja:

suunnittelija Seppo Piiparinen, puh. 040 867 6746, seppo.piiparinen@utu.fi

> Poliittisen historian opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

> Valtio-opin opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

 

Psykologian perusopinnot 25 op tai opintojaksoja 15 op

Psykologian perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta.

Kenelle:

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille psykologiasta kiinnostuneille ja kaikille ihmisen toimintaa ja hyvinvointia koskevista kysymyksistä kiinnostuneille
 • opinnot antavat hyvän tuen valintakokeisiin tähtäävälle
 • sivuaineeksi mm. opettajaksi aikoville, osaksi muita opintoja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
 • ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville

Yhteistyöoppilaitos voi valita järjestettävät opinnot kahdesta eri mallista:

MALLI 1:  Oppilaitos voi toteuttaa perusopinnoista kolme opintojaksoa, yhteensä 15 op

1. Kehityspsykologian perusteet 5 op
2. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
3. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Kolmen jakson suorittamisen jälkeen opiskelijat voivat halutessaan tehdä kaksi opintojaksoa lisää verkko-opintoina suoraan avoimeen yliopistoon (ilmoittautuminen opintojaksoille ja maksut erikseen).

MALLI 2:  Oppilaitos voi toteuttaa koko perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

1. Kehityspsykologian perusteet 5 op
2. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
3. Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
4. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
5. Tutkimuksen teon perusteet 5 op

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: monimuoto-opinnot

 • Monimuoto-opinnoissa on oppilaitoksessa kokoontuva tuutorin ohjaama opintoryhmä opiskelijan tukena. 15 op:n mallissa tuutorointia on noin 50 h. Tuutorin palkkio on noin 2210 € (+ sivukulut). 25 op:n mallissa tuutorointikulut ovat noin 3460 € (+sivukulut).  
 • Tuutorilla on oltava ylempi korkeakoulututkinto ja psykologian syventävät opinnot.
 • Luento-opetus on Psykonetin tuottamaa ja luennot ovat tallenteina Moodlessa. Moodlessa ovat myös suoritusohjeet ja muu tarvittava materiaali. 
 • Suoritustapa on lähitentit, valvotut Moodle-tentit oppilaitoksessa, jotka opiskelijat voivat tehdä omilla koneillaan.  

Toteutustapa yhteistyöoppilaitokselle: lähiopetus

 • Oppilaitos voi järjestää psykologian perusopinnot tai kolme opintojaksoa (15 op) lähiopetuksena.
 • Opettajana toimii psykologiasta pääaineena valmistunut henkilö.
 • Opinnoissa voidaan edelleen osin tukena käyttää perusopintojen valmiita verkkoluentoja.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • kolme opintojaksoa (15 op) 150 € (monimuoto-opinnot)
 • perusopinnot (25 op) 250 € (monimuoto-opinnot)
 • kolme opintojaksoa (15 op) tai perusopinnot (25 op) 80 € (lähiopetus)

Lisätietoja:  

suunnittelija Mikko Ylinen, puh. 050 310 5093, mikko.ylinen@utu.fi 

Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Turun yliopistossa sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op ovat sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian oppiaineiden yhteiset opinnot. Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Opintojaksot ja suoritusmuodot:

 • Yhteiskunta tänään 5 op
  Verkkokurssi, suoritusmuotona Moodlessa olevat kirjalliset tehtävät. (Vastaava kurssi kuin pääsykoekurssi Yhteiskunta tänään.)
 • Sosiaalitieteiden oppisuuntaukset 5 op
  Verkkokurssi luentotallenteilla. Suoritusmuoto: lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa.
 • Sosiaalitieteiden tutkimuskohteet 5 op
  Suoritusmuoto: kirjatentti. Lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa.
 • Sosiaalitutkimus ja tieteellinen ajattelu 5 op
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto: verkkotentti. 
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op.
  Suoritusmuoto: kirjatentti. Lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa.

Kenelle:

 • kaikille yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneille 
 • valmiuksia sosiaalitieteiden valintakokeisiin tähtääville 
 • avoimen yliopiston väylän hausta kiinnostuneille 
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. 

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

 • Perusopinnot voi järjestää syyskuusta 2023 alkaen yhden lukuvuoden aikana. 
 • Opintoihin ei sisälly yliopistolta ohjattua opintoryhmätyöskentelyä, mutta oppilaitos voi halutessaan järjestää paikallisen opintoryhmän ja palkata ohjaajan tukemaan opintojen suorittamista. Opinnot sopivat järjestettäviksi erityisesti kansanopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa on omaa yhteiskunnallisten aineiden opetusta.
 • Verkkokurssien materiaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä muu oheismateriaali ovat Moodlessa. 
 • Turun yliopiston vastuuopettajat laativat tentit ja arvioivat kaikki opintosuoritukset. Yliopisto vastaa opettajien palkkioista. 

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Kustannukset määräytyvät ohjaajan palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä).  
 • Lähitenttien valvontakulut. 

Opintoryhmän ohjaaja: 

 • Ohjaajalta edellytetään maisterintutkintoa, jossa pääaineena on jokin sosiaalitieteiden oppiaineista tai opintoihin soveltuva pääaine. Ohjaaja pätevyysvaatimuksista voi keskustella suunnittelijan kanssa. 
 • Opintoryhmätyöskentely edellyttää ohjaajalta itsenäistä perehtymistä opetussuunnitelmaan kuuluviin oppimateriaaleihin ja tentittävään kirjallisuuteen. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Perusopinnot (25 op) 250 €.
 • Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan. 

Lisätietoja: 

suunnittelija Jaana Varpe, puh. 0400 521 990, jaana.varpe@utu.fi

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

 

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Sosiaalityön perusopinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen, niiden ennalta ehkäisemiseen ja kohtaamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla sekä tutustuu sosiaalityön tutkimukseen. Opetus on tutkimusperustaista ja kiinnittyy sosiaalityön kohdeilmiöihin.  Opetuksessa kiinnitetään huomiota ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä sekä hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen. Opetuksen painopistealueita ovat esimerkiksi lasten ja perheiden parissa tehtävä sosiaalityö sekä köyhyyden ja huono-osaisuuden kysymykset. 

Opintojaksot ja suoritusmuodot (alustava tieto): 

 • Johdatus sosiaalityöhön 5 op
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa.
 • Köyhyys, huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat 5 op
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa.
 • Sosiaalityö ja tutkimus 5 op
  Verkkokurssi. Suoritusmuoto verkkotentti.
 • Sosiaalityötä lapsiperheiden kanssa 5 op
  Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op. MOOC-verkkokurssina suoritettava opintojakso, suoritusmuotona Moodlessa olevat oppimistehtävät ja verkkotentti. Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op. 2 op. MOOC-verkkokurssina suoritettava opintojakso, suoritusmuotona Moodlessa olevat oppimistehtävät ja verkkotentti.
 • Käytäntö I, Sosiaalityö ammatillisena ja vuorovaikutuksellisena toimintana 5 op
  Suoritusmuoto lähitentti, valvottu Moodle-tentti oppilaitoksessa.

Kenelle: 

 • valmiuksia sosiaalityön valintakokeisiin tähtääville. Turun yliopistossa sosiaalityöhön ei ole avoimen väylän hakua. Opiskelijavalinta sosiaalityön oppiaineeseen tehdään yhteishaun ja maisterihaun kautta. Maisterihaussa vaaditaan sosiaalityön perus- ja aineopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

 • Perusopinnot voi järjestää syyskuusta 2023 alkaen yhden lukuvuoden aikana. 
 • Opintoihin sisältyy yliopistolta ohjattua opintoryhmätyöskentelyä verkon kautta. Avoin yliopisto maksaa verkko-ohjauksen palkkiot. Oppilaitos voi myös halutessaan järjestää paikallisen opintoryhmän ja palkata ohjaajan tukemaan opintojen suorittamista. Opinnot sopivat järjestettäviksi erityisesti kansanopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa on omaa yhteiskunnallisten aineiden opetusta.
 • Verkkokurssien materiaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä muu oheismateriaali ovat Moodlessa.
 • Turun yliopiston vastuuopettajat laativat tentit ja arvioivat kaikki opintosuoritukset. Yliopisto vastaa opettajien palkkioista. 

Kustannukset oppilaitokselle: 

 • Kustannukset määräytyvät mahdollisen ohjaajan palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä).  
 • Lähitenttien valvontakulut. 

Opintoryhmän ohjaaja: 

 • Ohjaajalta edellytetään soveltuvaa maisterintutkintoa.
 • Opintoryhmätyöskentely edellyttää ohjaajalta itsenäistä perehtymistä opetussuunnitelmaan kuuluviin oppimateriaaleihin ja tentittävään kirjallisuuteen. 

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 

 • Perusopinnot (25 op) 250 €.
 • Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan.

Lisätietoja: 

suunnittelija Jaana Varpe, puh. 0400 521 990, jaana.varpe@utu.fi

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Monitieteiset opinnot: Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuus-opintojen opintojaksoja

Valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä tarvitaan yhä enemmän. Monikulttuurisuus-opinnot auttavat hahmottamaan, miten eri aikoina ja eri paikoissa on suhtauduttu omiin etnisiin vähemmistöihin ja muualta muuttaneisiin, ja millaisia politiikkaa maahanmuuttajia kohtaan on harjoitettu. Myös muuttoliikkeiden syyt ja seuraukset tulevat opinnoissa tutuiksi. Opinnot tarjoavat ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa myös siirtolaisuuden ja kotoutumisen kokemuksesta.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää Monikulttuurisuuden opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja: Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op, Siirtolaisuus 5 op sekä Kotoutuminen ja yhteiskunnallinen vastaanottavuus 5 op. 

Yksittäisen opintojakson/-jaksojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suorittamaan koko 25 opintopisteen opintokokonaisuuden avoimen yliopiston verkko-opintoina (ilmoittautuminen opintojaksoille ja opintomaksu erikseen).  

Opintojaksojen sisällölliset kuvaukset löytyvät opinto-oppaasta. 

Opintojaksot:

Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op, syys-marraskuu 2023 

 • Aikataulutettu verkkokurssi Moodle- oppimisympäristössä. Luentotallenteet ja muut aineistot saatavilla Moodlessa. 
 • Edellyttää aktiivista osallistumista kirjallisesti käytäviin verkkokeskusteluihin.  
 • Arvioitava suoritus oppimispäiväkirja.

Siirtolaisuus 5 op, kl. 2024 

 • Joustavasti kevätlukukauden aikana suoritettavissa oleva verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä. Lyhyet luentotallenteet, lukemistot ja muut materiaalit saatavilla Moodlessa. 
 • Itsenäisesti suoritettava opintojakso. 
 • Arvioitava suoritus Moodle-verkkotentti.

Kotoutuminen ja yhteiskunnallinen vastaanottavuus 5 op, maalis-toukokuu 2024 

 • Aikataulutettu verkkokurssi Moodle- oppimisympäristössä. Luentotallenteet ja muut aineistot saatavilla Moodlessa. 
 • Edellyttää aktiivista osallistumista kirjallisesti käytäviin verkkokeskusteluihin ja oppimistehtävien tekemistä. Kurssin lopussa Moodle-verkkotentti.

Kenelle:

 • Kaikille monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta kiinnostuneille.
 • Siirtolaisten ja pakolaisten parissa toimiville esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: monimuoto-opinnot

 • Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentoja ja muita oppimateriaaleja Moodlessa. Luento- ja arviointikustannuksista vastaa yliopisto. 
 • Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla. Tuutorointi voidaan toteuttaa verkossa tai oppilaitoksessa lähitapaamisina. 

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Kustannukset koostuvat tuutorin palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä, suositus n. 6 - 9 tuntia/opintojakso).

Tuutori:

 • Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys monikulttuurisuuden tutkimukseen.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Yksittäiset opintojaksot 15 €/opintopiste.
 • Yksittäisten opintojaksojen opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja kuulustelujen keston ajan. 

Lisätietoja:

suunnittelija Anu Laukkanen, puh. 040 595 9458, anu.laukkanen@utu.fi

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Kieli- ja viestintäopinnot: English, puheviestintä, ruotsi, suomi

Kieli- ja viestintäkurssit

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan kuuluu Turun yliopiston tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja. Alempiin tutkintoihin sisältyy kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Opintojen tarkoituksena on tukea oppiaineiden opiskelua ja antaa valmiuksia työelämässä tarvittavaan äidinkieliseen ja vieraskieliseen viestintään. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot ovat tiedekuntakohtaisia ts. opintojen sisältö ja laajuus vaihtelee tiedekunnittain.

Seuraavassa esiteltävät kurssit vastaavat Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellisen, teknillisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja. Puheviestinnän perusteet/Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen ja Suomen kielen kirjallinen viestintä -kursseilla on vastaavuus myös oikeustieteellisen tiedekunnan opintoihin

Kenelle:

 • opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Englannin ja ruotsin kursseilla edellytetään lukion kielitaitoa tai vastaavia tietoja.
 • opinnot sopivat erityisesti tutkinto-opintoihin tähtääville
 • useissa avoimen yliopiston väylän hakukohteissa edellytetään ko. tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäkurssien suorituksia tai vastaavaa taitoa. Hakukriteerit voivat vaihdella vuosittain, joten tarkemmat tiedot tulee tarkistaa oppiainekohtaisesti.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Lähiopetus
 
Aikataulu:

 • Kieli- ja viestintäkurssit järjestetään lähiopetuksena ja niiden järjestämismahdollisuudesta ja opettajavalinnoista neuvotellaan aina erikseen kurssikohtaisesti. Oppilaitos vastaa kaikista opetuskustannuksista.
 • Kurssien järjestämisoikeutta voi hakea joustavasti ympäri vuoden: kursseja voi järjestää oppilaitoksen aikataulun mukaan syys- ja kevätlukukaudella sekä kesäisin.

Opettajat:

 • Kurssien opettajina toimivat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opettajat ja/tai keskuksen hyväksymät yhteistyöoppilaitosten ehdottamat opettajat.
 • Pääsääntöisesti opettajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät laudatur- eli syventävät opinnot opetettavassa kielessä sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

 • Opintomaksu 20 € / kurssi.

English

English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS

This integrated skills course is intended for students to support them in their academic studies. Students develop their abilities in reading, writing, listening and speaking in addition to the special discourse and terminology of their fields, and create a portfolio of work to showcase these skills. Emphasis is placed on active student participation.

By the end of the course students should
- be able to analyse an English academic text and summarise the main ideas orally and in writing
- be more aware of the style that is appropriate in academic writing
- be able to take notes from books and lectures
- be able to take an active part in discussions.

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 40 tuntia. Opetuskielenä englanti.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 40 x 57 € = 2 280 € + sivukulut.

Puheviestintä

Puheviestinnän perusteet/Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op

Kurssilla vahvistetaan opiskelun ja työelämän vuorovaikutusosaamista pienryhmä- ja yksilötehtävillä harjoitellen ja reflektoiden omaa toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -ympäristöissä. Opiskelija osallistuu keskusteluihin, työskentelee pienryhmissä, harjoittelee toimimista asiantuntijaroolissa, analysoi toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja kehittää palautetaitojaan sekä ymmärrystään rakentavasta ja eettisestä toimijuudesta vuorovaikutustilanteen osapuolena. 

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 18 tuntia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 18 x 57 € = 1 026 € + sivukulut.

Ruotsi

Inledning till juridisk svenska 2 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja ruotsin kielen taidon kehittämisestään ja tutustuu oman alansa kannalta relevantteihin lähteisiin ja apuvälineisiin  
 • käyttää ruotsin kieltä rohkeasti oman taitotasonsa mukaisesti  
 • ymmärtää pääkohdat oikeudellisiin kysymyksiin liittyvästä puheesta  
 • pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja keskustelemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä  
 • hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä 

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 24 tuntia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 24 x 57 € = 1 368 € + sivukulut.

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun ja työelämään liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa ja tietää, miten kehittää kirjallista kielitaitoaan. Opiskelija ymmärtää teksteistä pääkohdat ja löytää niistä olennaisen tiedon. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja tekstejä, jotka ovat pääosin yhtenäisiä ja ymmärrettäviä. Opiskelija ymmärtää puheesta pääkohdat ja löytää siitä olennaisen tiedon. Opiskelija osaa tuottaa pääosin ymmärrettävää puhetta ja osallistua vuorovaikutukseen: osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan ja osallistua keskusteluun. 
 

Kurssilla suoritetaan sekä kirjallinen (3 op) että suullinen (2 op) loppukoe.Kurssin hyväksytty suorittaminen osoittaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.

Lähiopetus ja/tai opetus verkossa:

 • Lähiopetusta 60 t tai lähiopetusta 35 t ja verkko-opetusta 25 t. Opetuksen toteutuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa erikseen.
 • Kurssin opettajana toimii oppilaitoksen palkkaama opettaja.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 60 x 57 € = 3 420 € + sivukulut.

Suomi

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

Perehdytään akateemisiin tekstitaitoihin, asiatyylin ominaispiirteisiin ja asiatekstien rakenteeseen. Opetellaan tuottamaan opinnoissa keskeisiä tekstilajeja. Perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin. Tarkastellaan lukijan ja kontekstin huomioimista tekstin rakentamisessa ja sanonnan muotoilussa. Kerrataan yleiskielen oikeakielisyyssääntöjä ja opetellaan hyödyntämään kieli- ja kirjoitusoppaita. 

Lähiopetus:

 • Lähiopetusta 18 tuntia.

Kustannukset oppilaitokselle:

 • Opetuskulut 18 x 57 € = 1 026 € + sivukulut.

Lisätietoja

suunnittelija Seppo Piiparinen, puh. 040 867 6746, seppo.piiparinen@utu.fi

> Opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Opetusyhteistyön ohjeet

Yhteistyön aikataulu
marras-joulukuu
 • Lähetämme seuraavan lukuvuoden opintotarjonnan tiedotteen oppilaitoksille. Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitosyhteistyön sivuilla.
 • Oppilaitokset ilmoittautuvat opintojen järjestämiseen 31.12. mennessä. Vastaanotamme ilmoittautumisia myöhemminkin ja opintojen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.
 • Järjestämme oppilaitosten kanssa opetuksen suunnittelupalavereja oppilaitosten pyynnöstä.

tammi-maaliskuu

 • Yhdyshenkilötiedote (uutiskirje 1) lähetetään ilmoittautuneille oppilaitoksille.
 • Oppiaineiden suunnittelijat ottavat yhteyttä opintojen järjestämiseen ilmoittautuneisiin oppilaitoksiin ja selvittävät opintojen järjestämisoikeuteen liittyvät kysymykset. Lähiopetuksena järjestettävien opintojen osalta suunnittelijat selvittävät ensin opetuksen järjestämismahdollisuuden yliopiston oppiaineen kanssa ja aloittavat opetuksen organisoinnin oppilaitoksen ja oppiaineen kesken. Monimuoto/verkko-opintojen järjestämisoikeus voidaan myöntää pääsääntöisesti kaikille oppilaitoksille, joilla on opintokohtaisten vaatimusten mukainen tuutori ja muut edellytykset opintojen toteuttamiseen. Poikkeuksista mainitaan opintojen kuvauksissa.
 • Tiedottaminen opintotarjonnasta ja opintojen markkinointi alkaa. Opinnoista tiedottamisessa voi hyödyntää Opintotarjonta-sivuillamme julkaistavia opintojen esittelysivuja. Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä – jaetaan tietoa yhdessä!
 • Opintojen (ennakko)tiedot julkaistaan avoimen yliopiston opintotietojärjestelmässä (opinto-opas).
 • Oppilaitosten kanssa järjestetään kevään aikana suunnittelupalavereja.
huhti-toukokuu
 • Yhdyshenkilötiedote (uutiskirje 2) lähetetään oppilaitoksille.
 • Yliopiston tiedekunnat vahvistavat opetussuunnitelmat kahdeksi vuodeksi (uudet opetussuunnitelmat parillisina vuosina).
 • Oppiaineiden suunnittelijat tiedottavat opintojen varmistuneista toteutustiedoista.
 • Oppilaitokset toimittavat opettajien ja tuutorien henkilötiedot avoimeen yliopistoon 31.5. mennessä.
elokuu
 • Oppilaitosten yhdyshenkilöiden perehdytystilaisuus ajankohtaisiin asioihin ja yhteistyökäytäntöihin.
 • Tuutoreiden perehdytys Moodlessa olevan verkkomateriaalin avulla.
 • Järjestämme avoimen yliopisto-opetuksen yleisiä ja oppiainekohtaisia esittelytilaisuuksia.
 • Opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa: Opiskelijaksi ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen sen omien ohjeiden ja ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Sen jälkeen, kun opetuksen järjestäminen oppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos sopii oppiaineen opintosihteerin kanssa opintojen ilmoittautumisajan alkamisesta ja päättymisestä. Opintosihteeri avaa opintokohtaisen ilmoittautumisen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Opisto tiedottaa opiskelijoille ilmoittautumisesta palvelussa.

syys-lokakuu

 • Useimpien opintokokonaisuuksien opetus alkaa.
 • Lähetämme oppilaitokselle yhteistyösopimuksen liitteenä olevan lukuvuosikohtaisen opintotarjonnan allekirjoitettavaksi.

marras-joulukuu

 • Laskutamme erikseen sovitut opintomaksut oppilaitokselta.
 • Opiskelijat ilmoittautuvat kevätlukukaudella alkaviin opintoihin ensin oppilaitokseen ja sen jälkeen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

huhti-toukokuu

 • Useimpien syksyllä alkaneiden perusopintokokonaisuuksien opetus päättyy. Opiskelijoille tiedotetaan keskeneräisten opintojen jatkamismahdollisuuksista.
 • Opiskelijoilta kerätään oppiainekohtaisesti palautetta opinnoista (Webropol-kysely).

kesäkuu

 • Laskutamme erikseen sovitut opintomaksut oppilaitokselta.
syyskuu
 • Aineopintojen opetus (1,5 - 2 lukuvuotta) ja kevätlukukaudella alkaneiden perusopintokokonaisuuksien opetus jatkuu.
Henkilötietolomake: yhdyshenkilön, opettajan ja tuutorin tiedot

Henkilötietolomake ja käyttäjätunnus

Yhteistyöoppilaitoksissa toimivat avoimen yliopisto-opetuksen opettajat ja tuutorit tarvitsevat yliopiston käyttäjätunnuksen (UTU-tunnus). Tunnuksella saa käyttöönsä seuraavat järjestelmät:

•         Moodle-oppimisympäristö
•         Peppi-opintotietojärjestelmä (erillinen käyttölupa, ks. ohje)
•         yliopiston kirjaston elektroniset aineistot
•         sähköinen tenttipalvelu (Exam)
•         yliopiston intranet
 

Myös yhteistyöoppilaitoksen yhdyshenkilö tai Moodle-oppimisympäristöä käyttävä henkilökuntaan kuuluva voivat hakea utu-käyttäjätunnusta. Keskustele tarpeesta ja käytöstä ensin oppiaineen suunnittelijan kanssa, utu-tunnuksen hakeminen pitää olla perusteltua.

> Henkilötietolomake

Tiedot tallennetaan Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opettajien, tuutorien ja oppilaitosyhteistyön yhteyshenkilöiden rekisteriin.

> Tietosuojailmoitus

 

Peppi-opintotietojärjestelmä opettajille ja tuutoreille

Turun yliopistossa on käytössä Peppi-opintotietojärjestelmä, joka on myös avoimen yliopisto-opetuksen opettajien ja opintosuoritusten arviointia tekevien tuutorien työväline. Pepin opettajan työpöydältä löytyvät opettajien omat kurssit ja niiden opiskelijat. Opettajat tekevät opintosuoritusten arvioinnin suoraan järjestelmään.

Pepin käyttöön tarvitaan voimassa oleva Turun yliopiston käyttäjätunnus. Lisäksi tarvitset opettajan työpöydän käyttöluvan. Käyttölupahakemus kannattaa palauttaa mahdollisimman pian UTU-käyttäjätunnuksen saamisen jälkeen. Peppi-järjestelmän käyttö opettajanäkymässä edellyttää yliopiston verkkoa tai yliopiston VPN:n käyttöä, jonka voi asentaa yliopiston intrassa olevien ohjeiden mukaisesti veloituksetta omalle koneelle.

> Peppi-opintotietojärjestelmä henkilökunnalle (intrassa)
ks. Opettajan työpöydän käyttöohjeet > Ohjeet avoimen yliopisto-opetuksen opettajille ja tuutoreille.

Jos sinulla on kysyttävää Pepin käytöstä, ota yhteyttä oppiaineen suunnittelijaan.

Lähiopetuksen järjestäminen

Lähiopetuksessa yliopiston opettajat tai yhteistyöoppilaitoksen palkkaamat ja yliopiston oppiaineen hyväksymät opettajat luennoivat, pitävät harjoituksia tai seminaareja oppilaitoksessa. Opiskelijat opiskelevat sekä ryhmässä että itsenäisesti. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa myös verkossa. Tentit järjestetään oppilaitoksessa perinteisinä salitentteinä tai valvottuina Moodle-tentteinä. Opetuksessa voidaan käyttää Moodle-oppimisympäristöä.

Lähiopetuksessa yliopisto vastaa

 • opintohallinnosta ja osaltaan opintoneuvonnasta sekä yleisestä opintotarjonnasta tiedottamisesta (mm. Opintopolku-palvelun käyttö, kun se on mahdollista)
 • mahdollisesta Moodle-oppimisympäristöstä.

Yhteistyöoppilaitos vastaa

 • kaikista opetuskuluista sekä opettajien mahdollisista matka- ja majoituskuluista
 • kaikista opintosuoritusten arviointikuluista (tehtävien arviointi, tenttien laadinta ja arviointi)
 • sopii opettajan kanssa opetus- ja tenttiajoista, opetuksessa tarvittavista tiloista ja välineistä sekä muista yksityiskohdista.

Katso myös opetusyhteistyön sopimuksessa määriteltävät vastuut.

Opintomaksu opiskelijalle ja opinto-oikeuden kesto, ks. ohjevalikosta Opintomaksut ja niiden laskutus sekä opinto-oikeudet.

Opettajan rekrytointi ja sopiminen opetuksen toteuttamisesta

Opettajina toimivat yleensä Turun yliopiston oppiaineen omat opettajat, mutta oppilaitos voi myös esittää omaa opettajaehdokasta, jonka hyväksymisestä oppiaine/tiedekunta päättää. Avoimen yliopiston suunnittelija avustaa tarvittaessa pätevien opettajien rekrytoinnissa.

Oppilaitos sopii opettajan kanssa

 • palkkauksesta ja vastaa kaikista opettajan palkka- ja matkakuluista. Opettajan palkkakuluihin sisältyvät opetuspalkkion lisäksi kuulustelujen ja muiden opintosuoritusten laatimisesta ja arvioinnista aiheutuvat kustannukset.
 • opetus- ja kuulusteluajoista, opetuksessa tarvittavista tiloista ja välineistä sekä muista yksityiskohdista.

Opetustuntien määrä vahvistetaan tiedekunnan hyväksymässä opetussuunnitelmassa. Tuntimääristä ja opettajan tehtävistä saa tarkempaa tietoa oppiaineen suunnittelijalta.

Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tuntiopetuspalkkiotaulukko löytyy ohjevalikosta.

Oppilaitoksissa toimivien opettajien, tuutoreiden ja yhdyshenkilöiden on täytettävä ja palautettava henkilötietolomake mm. käyttäjätunnusten hankkimiseksi sekä tiedottamista ja yhteydenpitoa varten. Lomake löytyy valikosta.

Opetusta voidaan tarjonta myös luentotallenteina, jolloin yliopisto vastaa kuluista. Opiskelu tapahtuu opintoryhmässä paikallisen opettajan/tuutorin kanssa, minkä oppilaitos järjestää vapaaehtoisesti omien resurssiensa mukaan ja vastaa kaikista ohjauskuluista. Opinnoissa on käytössä verkko-oppimisympäristö (Moodle), johon on tallennettu luentomateriaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä mahdollisesti muuta oppi-, oheis- ja ohjaavaa materiaalia. Turun yliopiston vastuuopettajat arvioivat kaikki opintosuoritukset, oppilaitos vastaa kaikista arviointikuluista.

Opintokohtaiset ohjeet opiskelun käytänteistä

Avoimen yliopiston suunnittelija ja opintosihteeri tiedottavat oppilaitosten yhdyshenkilöille opintokohtaisesti avoimen yliopiston käytännöistä kuten

 • opiskelijoiden ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa ja opintomaksuista
 • opiskelijoiden käytössä olevista sähköisistä palveluista: opintotietojärjestelmän käyttö (mm. tenttiin ilmoittautuminen, opintosuoritustiedot), Moodle, kirjastopalvelut ym.
Monimuoto-opinnot ja Verkko-opinnot

Monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun joustavasti eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Opinnot järjestetään useimmiten yhteistyössä paikallisen aikuisoppilaitoksen kanssa tai Turussa. Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät lähi- ja etäopetus sekä itseopiskelu, jota tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla. Monimuoto-opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, mutta opiskelijalla on myös mahdollisuus kasvokkaiseen opintoryhmätyöskentelyyn paikkakuntasidonnaisesti.

Verkko-opinnoissa opinnot toteutetaan kokonaan verkkopohjaisessa oppimisympäristössä (Moodle, Ville tai vastaava). Luennot ovat reaaliaikaista verkko-opetusta ja/tai tallenteina. Verkko-opinnot ovat joko aikataulutettuja eli opintojakso alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana tai sen voi tehdä joustavasti oman aikataulun mukaan.  Opiskelija kuuntelee luentoja, perehtyy verkkomateriaaliin ja tekee tehtäviä oppimisympäristössä sekä on vuorovaikutuksessa muihin opiskelijoihin verkon välityksellä. Opinnot suoritetaan verkko-oppimisympäristössä oppimistehtävillä ja/tai tentillä tai tentti suoritetaan Exam-tenttinä. Exam-tenttipaikkoja on useimmilla korkeakoulupaikkakunnilla. Yhteistyöoppilaitoksissa järjestetään valvottuja Moodle-tenttejä tai salitenttejä.

Turun yliopiston avoin yliopisto vastaa
- opintohallinnosta ja osaltaan opintoneuvonnasta sekä opintotarjonnasta tiedottamisesta (mm. Opintopolku-palvelun käyttö, kun se on mahdollista)
- Moodle-oppimisympäristöstä
- tuutorien perehdytyksestä ja tuesta
- kaikista toteuttamansa opetuksen (ml. verkkoluennot ja/tai luentotallenteet) kuluista ja opintosuoritusten arvioinnin kuluista.

Yhteistyöoppilaitos vastaa
- mahdollisista oppilaitoksessa paikan päällä toteutettavan opetuksen tai tuutoroinnin kuluista
- opintojen järjestämiseen tarvittavista tiloista ja laitteista.

Katso myös opetusyhteistyön sopimuksessa määriteltävät vastuut.

Opintomaksu opiskelijalle ja opinto-oikeuden kesto, ks. ohjevalikosta Opintomaksut ja niiden laskutus sekä opinto-oikeudet.

Tuutorin tehtävät, rekrytointi ja perehdytys

Tuutori on sekä oman oppiaineensa sisällön että oppimisen ohjauksen asiantuntija. Tuutorin tehtäviin kuuluvat mm.

 • toimiminen yhteydenpitäjänä opiskelijoiden, oppilaitoksen ja avoimen yliopiston välillä
 • perehtyminen opiskeltaviin aiheisiin
 • opintoryhmän työskentelyn ohjaaminen ja opiskelijoiden yksilöllinen ohjaus.

Oppilaitoksen tehtävänä on

 • rekrytoida oppiaineen tuutori ja vastata tuutorin palkkauksesta. Tuutorin pätevyysvaatimukset määritellään oppiaineittain, ks. opintokohtaiset ohjeet. Lisäksi kaikilla tuutoreilla toivotaan olevan kokemusta opetustehtävistä ja pienryhmätoiminnasta. Avoimen yliopiston suunnittelija avustaa tarvittaessa sopivan tuutorin rekrytoinnissa.
 • ilmoittaa tuutoriehdokkaan tiedot avoimeen yliopistoon viimeistään 31.5. henkilötietolomakkeella (ks. ohjevalikko). Suunnittelija tarkistaa tuutorin kelpoisuuden oppiaineen vaatimusten mukaan.
 • sopia palkkauksesta tuutorinsa kanssa, ks. tuntiopetuksen palkkio-ohjeistus.

Tuutorien perehdytys

Avoimen yliopiston suunnittelijat antavat tuutoreille tehtävässä tarvittavan perehdytyksen, ohjauksen ja tuen. Tuutorit perehdytetään opetussuunnitelmiin, opintojaksojen keskeisiin teemoihin ja opintokohtaisiin opiskelukäytäntöihin. Uusille ja vanhoille tuutoreille järjestetään opintokohtaisia ohjaustilaisuuksia verkossa.

Tuntiopetuspalkkiot

Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa maksetaan omille sivutoimisille opettajille oheisen taulukon mukaisesti ylintä palkkiota, mutta oppilaitos voi neuvotella palkkiosta opettajansa / tuutorinsa kanssa.

> Tuntiopetuspalkkiotaulukko 1.6.2021 alkaen

Tiedottaminen tarjonnasta ja opintojen markkinointi

Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen osasto tiedottaa ja markkinoi opintoja monin tavoin eri sidos- ja kohderyhmille. Toimenpiteillä tuemme myös yhteistyöoppilaitosten opintojen markkinointia.

Oppilaitosten oma tiedottaminen tarjonnasta on kuitenkin tärkeää, jotta tieto opiskelumahdollisuuksista tavoittaisi tehokkaasti kaikki potentiaaliset opiskelijat oppilaitosten omilla paikkakunnilla.

 • Opintojen esittelytiedot verkkosivuilla

Tarjonnasta tiedottamisessa kannattaa hyödyntää opintojen esittelysivuja, jotka löytyvät tiedekunnittain Opintotarjonta-sivustolta. Lisää linkki opintojen esittelysivulle opiston sivuilta. Sivuilta löytyy tietoa kohderyhmistä, avoimen väylästä, linkit yliopiston oppiaineiden sivuille ym. Sivuilla on myös linkit opinto-oppaaseen (opintojen sisältö).

 • Opintotarjonta Opintopolku.fi-palvelussa

  Avoimen yliopisto-opetuksen tiedot on mahdollista julkaista uudessa Opintopolussa tammikuusta 2023 alkaen. Olemme julkaisseet Opintopolussa kevätlukukauden 2023 tarjonnan tiedot, pääasiassa oppiaineittain. Koulutuksiin on merkitty järjestäjiksi opintoja tarjoavat opistot ja kukin opisto voi julkaista opinnoista omat toteutuksensa. Jos opintoja ei ole esillä opiston omissa koulutuksissa, ota yhteyttä viestinnän koordinaattoriin.

  > Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus Opintopolussa
   
 • Avoimen yliopisto-opetuksen esittelytilaisuudet ja opintoneuvonta

Järjestämme lukukausien alussa opintojen yleisiä esittelytilaisuuksia verkossa, ks. Tapahtumat avoimen yliopisto-opetuksen etusivulta. Oppilaitoksille voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan myös omia info- ja opintoneuvontatilaisuuksia. Kysy tilaisuuksien järjestämisestä avoimen yliopiston opintoneuvojalta tai viestinnän koordinaattorilta.

Avoimen yliopisto-opetuksen etusivulle on koottu ohjeita eri tarpeisiin opintoja suunnitteleville, ks. Tavoitteena tutkinto? ja Osaamista työelämän tarpeisiin.

Turun yliopiston Avoimen väylä -sivustolla julkaistaan hakua koskevat tiedot ja ohjeita.

Avoimen yliopiston opintoneuvojalta voivat kaikki kiinnostuneet kysyä lisätietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta ja omien tavoitteiden mukaisten opintojen valinnasta.

 • Mainonta, jutut ja some - seuraa meitä, tägää, jaetaan postauksia yhdessä

  Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus julkaisee koulutusilmoituksia ympäri vuoden Turun alueen sanomalehdissä ja valtakunnallisissa ammatti-, järjestö- ym. lehdissä. Ilmoituksissa tuodaan esille myös oppilaitosten opintotarjontaa.

  Julkaisemme ajankohtaista tietoa avoimen yliopiston opintotarjonnasta myös somessa. Linkit löytyvät Oppilaitosyhteistyö-sivun alareunasta.
   
 • Turun yliopiston logo ja graafiset ohjeet

Turun yliopiston logo ja graafiset ohjeet voi ladata Turun yliopiston logo, kuvat ja esittelymateriaalit -sivulta. Logo on käytettävissä graafisten ohjeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Opintojen markkinointiviestinnän ja tiedotuksen yhteyshenkilö:
koordinaattori Anitta Lehtonen

Opiskelijavalinta ja ohjeet opiskelijoiden ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa

Opiskelijaksi Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetukseen pääsee pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja avoimen yliopiston opintomaksun suorittamisen perusteella. 

Opiskelijavalinta

 • Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille kiinnostuneille: opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opinnoista kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin mm. opinnoissa vaadittavan kielitaidon suhteen. Yhteistyöoppilaitoksen tulee noudattaa opiskelijavalinnassa avoimen yliopisto-opetuksen avoimuuden periaatetta. 
 • Esitietovaatimukset / edeltävät opinnot: Jos opintoihin osallistujilta vaaditaan edeltäviä opintoja, niistä mainitaan opintojen esitietovaatimuksissa. Suunnittelijat antavat ohjeet yhteistyöoppilaitoksille, joiden tulee tarkistaa edeltävien opintojen suoritustiedot opintoihin ilmoittautuvilta. Myös avoimen yliopiston opintosihteeri tarkistaa edeltävien opintojen suoritustiedot ilmoittautumisvaiheessa ennen kuin opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus. Esimerkiksi aineopintotasoisissa opinnoissa opiskelijoilta edellytetään yleensä perusopintojen tai vastaavien opintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin. Oikeustieteen aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opinto-oikeutta hakevilta edellytetään Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) tai Johdatus oikeustieteeseen (2 - 5 op) tai vastaavan opintojakson suoritusta.
 • Opiskelijakiintiöt: Oppiaineen suunnittelija tiedottaa mahdollisista kiintiöistä opintojen suunnitteluvaiheessa. Kiintiöllisissä opinnoissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai muiden mahdollisten valintaperusteiden perusteella.

Ilmoittautumista koskevat ohjeet

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen sen omien ohjeiden ja ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Oppilaitos tarkistaa edeltävien opintojen suoritustiedot opintoihin ilmoittautuvilta, ks. opiskelijavalinta. Sen jälkeen opiskelijat ilmoittautuvat avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

 1. Kun opintojen järjestäminen oppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos sopii opintosihteerin kanssa ilmoittautumiskohteen avaamisesta ilmoittautumispalvelussa.
 2. Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajasta ja ilmoittautumisohjeista. Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille myös, maksaako opiskelija avoimen yliopiston opintomaksun itse ilmoittautumisensa yhteydessä verkkopalvelussa vai laskutetaanko maksut yhteistyöoppilaitoksen kautta.

Sen jälkeen kun opiskelija on ilmoittautunut avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa, hän saa avoimen yliopiston opinto-oikeuden ja oikeuden opiskelijoiden sähköisten palvelujen kuten Moodlen käyttöön.

Opiskelijoille tarkoitetut ohjeet ovat Ilmoittautuminen opintoihin -sivulla:

> Ilmoittautuminen opintoihin, ks. Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitoksen järjestämiin opintoihin.

Opintomaksut, laskutus ja opinto-oikeudet

Avoimen yliopiston opintomaksu yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa

Turun yliopistossa avoimen yliopiston opintomaksu ja sen perusteella myönnettävä määräaikainen opinto-oikeus

 • koskee aina yhtä opintokokonaisuutta (esim. perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op) tai yksittäistä opintojaksoa tai kurssia
 • määräytyy opintojen laajuuden ja opetusmuodon mukaan.

Lukuvuonna 2022 - 2023 avoimen yliopiston opintomaksut yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa ovat:

 • lähiopetus: perus- ja aineopinnot 80 €/kokonaisuus, yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 20 €/jakso.
 • monimuoto/verkko-opinnot: perus- ja aineopintokokonaisuudet 10 €/opintopiste, yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 15 €/opintopiste.

Opintojen suunnittelijat ilmoittavat tarkemmat tiedot opintokohtaisista maksuista. Avoimen yliopiston opintomaksun lisäksi oppilaitos voi laskuttaa opiskelijalta oman maksunsa. Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan yhdessä erässä ilmoittautumisen yhteydessä ellei opintomaksua laskuteta oppilaitokselta.

Lukukaudella 22-23 ja syyslukukaudella 2023 alkavat tietotekniikan perusopinnot 25 op ovat maksuttomia kaikille. Yliopisto ei laskuta opinnoista avoimen yliopiston opintomaksua.

Opintomaksun laskutus opiskelijalta tai oppilaitokselta

Oppilaitos ilmoittaa opintomaksujen laskutustavasta lomakkeella, jolla ilmoittaudutaan opetusyhteistyöhön.

 • Tavallisin tapa on, että opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun itse ilmoittautuessaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.
 • Oppilaitoksen kanssa voidaan sopia, että opintomaksut laskutetaan oppilaitokselta. Avoimen yliopiston opintosihteeri sopii laskutuksesta oppilaitoksen kanssa. Turun yliopisto laskuttaa 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista.
Opintosuorituksia koskevat ohjeet ja tenttivastausten postitus

Opintosuorituksia koskevat ohjeet

Verkkotentti
Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, joka suoritetaan verkon välityksellä määrättynä ajankohtana ja yleensä omalta tietokoneelta. Opiskelijalla on koko tenttiaineisto käytettävissään tentin aikana, tenttiajan rajallisuuden vuoksi ei ole enää mahdollista opiskella asiaa, vaan sisällöt pitää hallita jo ennen tenttiä. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että aineiston tietoja ei käytetä suoraan vaan tarkoitus on soveltaa tietoa, jonka opiskelija on omaksunut tenttiin valmistautuessaan

Lähitentti
Lähitentti edellyttää läsnäoloa tenttipaikassa ja on valvottu. Tentissä vastataan ennalta ilmoitetun aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin. Tentissä ei saa käyttää materiaaleja apuna. Lähitentti voi olla Exam-tentti Exam-tenttipaikkakunnilla, valvottu Moodle-tentti tai salitentti.

Oppimistehtävä
Oppimistehtävässä laaditaan tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yksi laajempi tehtävä tai useampia rajattuja tehtäviä. Opiskelija tekee opintojaksosta riippuen tehtäviä joko itsenäisesti oman aikataulunsa mukaisesti tai mahdollisesti pari- tai ryhmätyönä. Oppimistehtävä on tyypillisesti kirjallinen työ tai essee, se voi olla myös suullinen esitelmä, podcast, keskustelutehtävä, laskuharjoitus, monivalinta- tai mallivastaustehtävä jne.

Opintojen suunnittelijat antavat opintokohtaisesti tarkemmat tiedot suoritustavoista ja aikatauluista sekä ohjeet tenttijärjestelyistä ym.

Opiskelijat näkevät suoritustietonsa avoimen yliopiston opintotietojärjestelmästä.

Opiskelijoille tarkoitetut yleisohjeet opintosuorituksista, suoritusotteista ja todistuksista ovat sivulla:

> Opiskelu avoimessa yliopistossa ja opiskelijapalvelut

Tenttivastausten postittaminen

Oppiaineesta riippuen opintoihin sisältyy edelleen perinteisiä kirjallisia salitenttejä, vaikka sähköisten Moodle-tenttien käyttöä pyritäänkin lisäämään.

Tenttivastauslähetysten nopeuttamiseksi ja seurannan takia velvoitamme yhteistyöoppilaitoksia käyttämään lisämaksullista postin Plus-merkkiä. Tällöin lähetyksen kulku on seurattavissa ja jakelu on nopeutettu. Näin varmistetaan myös se, että jos lähetys katoaa, tenttivastaukset ovat tallessa, eikä uutta tenttiä tarvitse järjestää.

Toivomme myös, että postitatte tenttivastaukset mahdollisimman nopeasti - tentin jälkeen heti seuraavana arkipäivänä - ja jos mahdollista, suoraan tentaattoreille. Opintosihteerit lähettävät ohjeet ja tenttivastausten lähetystiedot tenttikysymysten yhteydessä.

Yhteistyöoppilaitokset voivat halutessaan skannata tenttivastaukset ja säilyttää ne oppilaitoksessa sen ajan, kun postilähetys on saapunut tentaattorille. Plus-merkkiä ei tarvitse käyttää näissä lähetyksissä.

>  Plus-merkin ohjeet Postin sivulla

Opetusyhteistyötä koskeva sopimus

Turun yliopisto ja yhteistyöoppilaitos tekevät opetuksen järjestämisestä toistaiseksi voimassaolevan yhteistyösopimuksen, jota täydennetään vuosittaisella liitteellä yhteistyönä järjestettävistä opinnoista. Sopimusliite lähetetään lokakuun lopussa ja keväällä alkavien opintojen osalta helmikuussa.

Turun yliopisto lähettää uusille yhteistyöoppilaitoksille yhteistyösopimuksen kahtena kappaleena sen jälkeen, kun opetuksen järjestäminen on varmistunut. Oppilaitos allekirjoittaa sopimuksen ja palauttaa toisen sopimuskappaleen osoitteella:

Avoin yliopisto-opetus
Suunnittelija Jaana Varpe
20014 TURUN YLIOPISTO