Avoimen yliopisto-opetuksen oppilaitosyhteistyö

Tervetuloa järjestämään opetusta yhteistyössä kanssamme!

Turun yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta itse ja yhteistyössä eri puolilla Suomea sijaitsevien oppilaitosten kanssa. Yhteistyöoppilaitoksiamme ovat mm. kesäyliopistot, kansalaisopistot ja kansanopistot. Tavoitteena on yhdessä oppilaitosverkoston kanssa tuoda opinnot mahdollisimman monen aikuisopiskelijan ulottuville.
 
Yhteistyöoppilaitokset ja opintotarjonnan tiedot lukuvuoden 2019 - 2020 osalta ovat sivulla > Opintotarjonta paikkakunnittain
 
Näillä oppilaitosyhteistyön sivuilla on tietoa oppilaitosten järjestettäväksi tarjottavista opinnoista, ohjeet opetusyhteistyöhön ilmoittautumiseksi ja käytännön ohjeita opetuksen järjestämiseen. 
 
Ajankohtaiset tiedotteet:
 
Lisätietoja:
 
Yhteistyön käytännön koordinointi: suunnittelija Jaana Varpe
Oppiaineita koskevat kysymykset: opintojen suunnittelijat
Opintojen markkinointi ja tiedotus: koordinaattori Anitta Lehtonen
Yleinen opintoneuvonta: suunnittelija Seppo Piiparinen

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille

Opintotarjonta lukuvuodeksi 2019 - 2020

Oppilaitokset voivat valita opetustarjontaansa monipuolisen valikoiman Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja.

Opintoja järjestetään lähiopetuksena tai monimuoto-opintoina, joihin sisältyy oppiaineesta riippuen erilaisia lähi- ja etäopetuksen muotoja kuten yliopiston opettajien luentoja kontaktiopetuksena tai verkkovälitteisesti, tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä oppilaitoksessa tai verkossa. Opetusmuotoja voidaan räätälöidä oppilaitosten tarpeiden mukaan.

> Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2019 - 2020 -esite (pdf)

Katso tarkemmat tiedot opetuksen järjestämistavoista, aikatauluista, kustannuksista ym. alla olevilta opintojen sivuilta.

Oppilaitokset voivat esittää myös omia toiveitaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä Turun yliopiston oppiaineista.

Humanistiset opinnot: Kulttuurihistoria, Luova kirjoittaminen

Kulttuurihistorian opinnot yhteistyöoppilaitoksille

 

Kulttuurihistoria, perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja, aineopinnot 35 op

Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva tieteenala, jota kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat ja elämisen arki, mutta myös historian merkitys nykyajassa.

Kenelle opinnot sopivat

 • kaikille yleissivistyksensä kehittämisestä kiinnostuneille. Valmiudet ymmärtää kulttuurien ja aikamme ilmiöiden taustoja sekä ihmisten ajattelu- ja toimintatapoja korostuvat yhä enemmän kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
 • tutkintoon tähtääville: opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja tarjoavat mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta. Väylä- ja maisterihakuihin edellytettävät aineopinnot on mahdollista opiskella myös verkko-opintoina.
 • ammatillisen osaamisen lisäämiseen esimerkiksi opetusalalla ja muissa koulutustehtävissä toimiville, kulttuuri-, museo-, media- ja taidealalla työskenteleville tai näille aloille hakeutuville
 • kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot voi liittää historian aineenopettajan opintoihin
 • sivuaineeksi muihin opintoihin.

Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.

Opintojaksot:

1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op

2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op

3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op

4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op:
Antiikin ja keskiajan kulttuurihistoriaa 5 op
Uuden ajan kulttuurihistoria 5 op
1800-luvun kulttuurihistoria 5 op
Kansainvälisyys ja Suomen kulttuurihistoria 5 op
Perheen historia 5 op
Sodan historia 5 op

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

Ohjatut monimuoto-opinnot (ks. ohjeet)

Perusopinnot alkavat syyskuussa 2019 ja opintoryhmätyöskentely päättyy huhtikuussa 2020. Perusopinnoista voi järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja syys- tai kevätlukukaudella. Aikatauluista voidaan sopia erikseen.

Opinnoissa yhdistyvät tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu. Opintoryhmätyöskentelyn voi korvata luento-opetuksella tai verkkotyöskentelyllä. Opintokokonaisuuden voi järjestää myös näiden erilaisina yhdistelminä. Opintoihin sisältyy neljä kirjatenttiä.

Kustannukset oppilaitokselle:
Perusopintoihin sisältyy pakollista opintoryhmätyöskentelyä jaksoissa 1 ja 2 yhteensä 20 tuntia. Jaksoon 4 voi liittää ryhmätapaamisia 20 tuntia.

Tuutori:
Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla korkeakoulututkinto, johon sisältyy korkein arvosana historiassa.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

Perusopinnot 250 €, yksittäiset jaksot 10 €/opintopiste.
Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa kolmen lukukauden ajan, yksittäisillä jaksoilla opetuksen keston ajan.

Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa opiskelija perehtyy kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin ja tulkintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metodologisten valmiuksien lisäämiseen ja kulttuurihistorian tutkimustyön sekä kirjoittamisen harjoitteluun.

Opintojaksot:

1.  Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 5 op
2.  Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op
3.  Kulttuurihistorian teemoja 5 op
4.  Kulttuurihistorian metodologia 10 op
5.  Proseminaari 10 op

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

Verkkovälitteinen monimuoto-opetus (ks. ohjeet)

Opetus kestää 1,5 - 2 lukuvuotta. Aineopinnot koostuvat verkko-opiskelusta ja itsenäisestä opiskelusta, jota tuetaan oppilaitoksissa tuutorin ohjaamilla ryhmätapaamisilla. Tapaamisten määrä voidaan räätälöidä ryhmän koon mukaan.

Avoin yliopisto vastaa verkko-opetuksen järjestämisestä ja opintosuoritusten vastaanottamisesta sekä näistä aiheutuvista kuluista. Oppilaitos sopii verkko-opiskelun tukena olevien ryhmätapaamisten tuntimäärästä ja näiltä osin tuutorin palkkauksesta.

Tuutori:
Tuutorilla tulee olla korkeakoulututkinto, johon sisältyy korkein arvosana historiassa.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Aineopinnot 210 €. Opinto-oikeus on voimassa kolmen vuoden ajan.

Lisätietoja kulttuurihistorian opinnoista:

Suunnittelija Katriina Mäkinen, puh. 040 595 9458, katriina.makinen@utu.fi

> Kulttuurihistorian opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Luovan kirjoittamisen opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Luovan kirjoittamisen opintojen tavoitteena on antaa laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Opinnoissa harjoitellaan proosan, lyriikan ja draaman kirjoittamista sekä tietokirjoittamista. Opintoryhmissä analysoidaan yhdessä opiskelijoiden tekemiä kirjoitusharjoituksia, luettuja teoksia tai artikkeleita tai muuta materiaalia. Opinnot huipentuvat aineopintojen seminaarityöhön, joka voi olla esimerkiksi romaanikäsikirjoitus.

Kenelle:

 • kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen
 • sivuaineeksi tutkinto-opintoihin
 • kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville
 • lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville
 • aineopinnot on tarkoitettu luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Opintojaksot:

1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

2. Proosan kirjoittaminen 6 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

4. Draaman kirjoittaminen 4 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

5. Tietokirjoittaminen 4 op
Luento-opetusta 12 t, ryhmäohjausta (harjoituksia) 12 t. Suorituksena opintotehtävät.

6. Arviointi ja koonti 2 op
Seminaarityyppinen tapaaminen ja kolme opetustuntia neljää tai viittä opiskelijaa kohden.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

Lähiopetus (ks. ohjeet)

Perusopintojen opetus kestää yhden lukuvuoden. Perusopinnot on mahdollista aloittaa myös kevätlukukaudella 2020. Oppilaitos sopii aikatauluista opettajan kanssa. Opintokokonaisuudesta voi järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja siten, että niihin kuuluu Johdatus kirjoittamiseen -jakso, jonka suorittamista edellytetään kaikilta opiskelijoilta.

Kustannukset oppilaitokselle:
Oppilaitos vastaa opetus- ja arviointikustannuksista. Opetustuntimäärät on ilmoitettu yllä opintojaksokohtaisesti. Koko perusopintojen kustannukset noin 8 000 €.

Opettaja:
Opettajana voi toimia Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen/luovan kirjoittamisen oppiaineen hyväksymä opettaja. Opettajan pätevyysvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, julkaistu kirjallisuus ja kokemus kirjoittamisen opettamisesta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Perusopinnot 80 €, yksittäiset jaksot 20 €/opintojakso.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ajan.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään lähiopetuksena. Opintojen järjestämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opintojen suunnittelijaan.

Lisätietoja luovan kirjoittamisen opinnoista:

Suunnittelija Matti Salakka, puh. 040 542 1738, matti.salakka@utu.fi

> Luovan kirjoittamisen opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

”Oli hauskaa nähdä, miten erilaisia kirjoittamistapoja ja tyylejä on olemassa, ja itsekin kokeilla, kuinka kirjoittaminen sujuu minkäkin tyylin mukaan.”

"Olen omaksunut suunnitelmallisen kirjoittamistavan. En enää odota
inspiraatioita, vaan etsin tietoisesti kirjoittamisen lähtöpisteen, aiheen, teeman tai idean, jota lähden kehittelemään.”

"Sain uusia avartavia työkaluja itselleni kirjoittajana. Opinnoissa pääsi ohjatusti kokeilemaan työskentelyä, joka perustui tiedonhakuun ja tiedon hyödyntämiseen omassa tekstissä. Tieto syventää myös fiktiivistä tekstiä, vaikkei se faktoina lukijalle ilmenisikään."

"Opinnot vahvistivat omaa kirjoittajaidentiteettiäni."

 

Kasvatustieteiden opinnot: Aikuiskasvatustiede, Erityispedagogiikka, Kasvatustiede

Aikuiskasvatustieteen opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset edellyttävät uuden oppimista ja uudelleen kouluttautumista. Yli puolet suomalaisista aikuisista opiskelee vuosittain. Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää lukuvuonna 2019 - 2020 aikuiskasvatustieteen perusopinnot, joissa perehdytään aikuisen oppimiseen ja oppimisen ohjaukseen sekä aikuiskoulutukseen ilmiönä.

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen perusteet aikuiskasvatuksen näkökulmasta.

Opintojaksot:  
1.  Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
2.  Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
3.  Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
4.  Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
5.  Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Perusopinnoista voi järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja, esimerkiksi yhden jakson lukukaudessa. Suosittelemme Aikuiskasvatuksen psykologia -jaksoa, jossa perehdytään aikuisen oppimisen psykologisiin perusteisiin. Aiheina ovat mm. ammatillinen kasvu, oppiminen työelämässä ja ryhmäilmiöt.

Yksittäiseksi jaksoksi sopii hyvin myös Aikuis- ja työelämän koulutus -jakso, jossa syvennytään mm. aikuiskoulutuksen moninaiseen toimintakenttään, koulutuksen merkitykseen aikuisen elämässä, aikuispedagogiikkaan, oppimiseen työelämässä, henkilöstökoulutukseen ja työhyvinvointiin.

Kenelle:

 • kaikille aikuisen oppimisesta ja ohjaamisesta kiinnostuneille
 • tutkinto-opintoihin tähtääville valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuus avoimen yliopiston väylähakuun tai maisterihakuun
 • opettaja- ja ohjaajaopintoihin hakeutuville
 • sivuaineeksi useisiin tutkintoihin
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi aikuiskouluttajille ja -opettajille, henkilöstön kehittäjille ja aikuisten parissa työskenteleville
 • kansalaisopistojen opettajille, joiden palkassa huomioidaan opintojen suorittaminen.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Ohjatut monimuoto-opinnot

Monimuoto-opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten. Opinnot kestävät syyskuusta 2019 kesäkuuhun 2020. Aloitusohjaus pidetään syyskuussa verkkovälitteisesti.

Opintoihin sisältyy yliopisto-opettajien luentoa ja verkkoluentotallenteita. Luennot järjestetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja mahdollisuuksien mukaan myös tallenteina. Kustannuksista vastaa yliopisto.

Kustannukset oppilaitokselle:
Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 42 tuntia (18 t syyslukukaudella ja 24 t kevätlukukaudella). Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla. Osa tuutoroinnista on mahdollista toteuttaa verkko-oppimisympäristössä. Kustannuksista vastaa opinnot järjestävä oppilaitos. Suositustuntipalkkio (aikuis)kasvatustieteen maisterille on 31,43 - 42,93 € / tunti.

Opintoihin sisältyy kolme tenttiä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään oppilaitoksessa, Moodle-tentteinä ja sähköisen tentin tenttitilassa Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa. Oppilaitos vastaa esim. jakson ensimmäisen tentin valvonnasta, muista kuluista vastaa yliopisto.

Tuutori:
Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto (aikuis)kasvatustieteessä.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Perusopinnot 250 €, yksittäiset jaksot 10 €/opintopiste.
Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa kolme lukuvuotta, yksittäisilllä jaksoilla opetuksen keston ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Eija Siltari, puh. 050 310 5424, eija.siltari@utu.fi

> Aikuiskasvatustieteen opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Erityispedagogiikan opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa erityistä tukea lapsen, nuoren tai aikuisen kasvulle ja oppimiselle silloin, kun hän sitä tarvitsee. Erityispedagogiikan opintojen tavoitteena on antaa teoreettisia ja käytännönläheisiä valmiuksia monenlaisten oppijoiden kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä ymmärtämiseen.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat. Opinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina.

Opintojaksot:
1.  Johdatus kasvatustieteisiin / Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op
2.  Erityispedagogiikan perusteet 7 op
3.  Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op
4.  Perusopintojen kirjallisuus 7 op
5.  Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Perusopinnoista voi järjestää myös yksittäisenä opintojaksona Erityispedagogiikan perusteet 7 op tai tutustumisjaksona kasvatustieteellisiin opintoihin Johdatus kasvatustieteisiin 4 op.

Kenelle:

 • kaikille kasvattajille sekä lasten ja nuorten arjen jakaville
 • tutkinto-opintoihin tähtääville valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuus avoimen yliopiston väylähakuun tai maisterihakuun
 • erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi luokan- tai lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitoksessa: Ohjatut monimuoto-opinnot

Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten. Opiskelu sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua, opintoryhmäkokoontumisia tuutorin johdolla ja luentoja Turun yliopistossa tai verkko-oppimisympäristössä.

Opintoryhmä kokoontuu syyskuusta 2019 huhtikuuhun 2020 opetusohjelman mukaisesti. Aloitusohjaus pidetään syyskuussa Turun yliopistossa ja verkkovälitteisesti.

Luennot järjestetään arki-iltaisin tai lauantaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä sekä tallennetaan. Kustannuksista vastaa yliopisto.

Tentit järjestetään Moodle-tentteinä tai sähköisen tentin tenttitilassa Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa, eikä niistä tule kustannuksia oppilaitokselle. Kirjallisista tehtävistä opiskelija saa numeerisen arvioinnin lisäksi myös sanallista palautetta.

Kustannukset oppilaitokselle:
Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 33 - 36 tuntia (21 t syyslukukaudella, 12 - 15 t kevätlukukaudella). Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kaksi kertaa opintojaksoa kohden.

Tuutori:
Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot erityispedagogiikasta tai aineopinnot ja vankka työkokemus erityiskasvatuksesta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Perusopinnot 250 €, yksittäiset jaksot 10 €/opintopiste. Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa kolme lukuvuotta, yksittäisilllä jaksoilla opetuksen keston ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija on syventänyt ajattelu- ja lukutaitoaan perehtymällä keskeisiin erityispedagogisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin sekä tutkimuksen tekemiseen itseään kiinnostavasta tutkimusaiheesta. Opintojen aikana opiskelija rakentaa käsitystään erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten opetuksesta, oppimisesta sekä erityiskasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintojaksot:
1.  Erityiskasvatuksen historia 3 op
2.  Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op
3.  Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta 5 op
4.  Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 5 op
5.  Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op
6.  Koulutuksen ja opetuksen arviointi 4 op
7. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
8. Proseminaari 8 op

Kenelle:

 • aineopintojen opiskelijalla tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot 25 op vähintään hyvin tiedoin. Huom! Koskee myös yksittäisille jaksoille osallistujia.
 • tutkinto-opintoihin tähtääville: valmiuksia valintakokeisiin, mahdollisuus avoimen yliopiston väylähakuun ja maisterihakuun
 • erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi luokan- tai lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö sekä kolmannen sektorin toimijat
 • aineopinnot edistävät ammatillista kasvua sekä antavat pedagogisia valmiuksia erityistukea tarvitsevien ihmisten kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen
 • kaikille kasvattajille sekä lasten ja nuorten arjen jakaville, jotka ovat kiinnostuneista erityispedagogiikan ilmiöistä.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitoksessa: Ohjatut monimuoto-opinnot

Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten.

Aineopinnot kestävät noin kolme lukukautta (syyskuu 2019 - syyslukukausi 2020). Lisäksi kevätlukukaudella 2021 järjestetään oppilaitoksessa proseminaarin palauteseminaari ja näistä opetuskustannuksista vastaa yliopisto. Aloitusohjaus pidetään syyskuussa 2019 verkkovälitteisesti.

Yliopiston lehtoreiden ja yliopisto-opettajien pitämät luennot järjestetään arki-iltoina tai lauantaisin. Luennoille voi osallistua Turun yliopistossa tai verkko-oppimisympäristössä ja pääsääntöisesti luennot myös tallennetaan. Proseminaariin sisältyy yksi lauantaina pidettävä opetuspäivä, mikä edellyttää osallistumista opetukseen Turun yliopistossa. Kustannuksista vastaa yliopisto.

Tentit järjestetään moodletentteinä (ja lisäksi yksi tentti myös sähköisen tentin tenttitilassa Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa), eikä niistä tule kustannuksia oppilaitokselle. Kirjallisista tehtävistä opiskelija saa numeerisen arvioinnin lisäksi useimmiten myös sanallista palautetta.

Kustannukset oppilaitokselle:
Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kaksi kertaa opintojaksoa kohden. Aineopintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 54 tuntia (15 t syyslukukaudella, 21 t kevätlukukaudella ja 18 t syyslukukaudella 2020).

Tuutori:
Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja syventävät opinnot erityispedagogiikasta tai aineopinnot ja vankka työkokemus erityiskasvatuksesta.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Aineopinnot 350 € (laskutuserät 210 € ja 140 €), yksittäiset jaksot 10 €/opintopiste. Opinto-oikeus on voimassa opintokokonaisuudessa kolmen vuoden ajan, yksittäisillä jaksoilla opetuksen keston ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi

> Erityispedagogiikan opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

"Yksi opiskelun parhaita puolia on ollut opintoryhmä. Mukana oli aikuisia, joilla on työurien ja elämänkokemuksen kautta monenlaista jaettavaa toisillekin opiskelijoille."

"Jokainen luokan- ja aineenopettaja tarvitsee erityispedagogiikan tietämystä työssään. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut myös yleisopetuksessa."

"Opinnot ovat laajentaneet melkoisesti omaa näkemystä erilaisuudesta ja auttaneet ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ylipäätään."

Kasvatustieteen opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Kasvatus on käytännön toimintaa. Jokainen meistä on kasvatuksen kohde, useat myös itse kasvattajia. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään tätä inhimillistä vuorovaikutusta koko elämänkaaren ajalta lapsuudesta vanhuuteen. Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää lukuvuonna 2019 - 2020 kasvatustieteen perusopinnot tai niihin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja ja kasvatustieteen aineopinnot

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Kasvatustieteen perusopintojen päämäärä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Opintojaksot:
1.  Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
2.  Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
3.  Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
4.  Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
5.  Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op

Perusopinnoista voi järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja. Suosittelemme Johdatus kasvatustieteisiin -jaksoa, joka toimii hyvin tutustumisjaksona tieteenalaan, ja Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op -jaksoa.

Kenelle:

 • opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille
 • valintakokeisiin, avoimen yliopiston väylähakuun ja maisterihakuun tähtääville
 • alasta riippumatta kasvatus-, koulutus-, suunnittelu-, hallinto-, neuvonta- ja tutkimustehtävissä toimiville ja tehtäviin aikoville
 • kasvatustieteen perus- ja aineopinnot voi hyväksilukea myös osaksi luokanopettaja- ja lastentarhanopettajakoulutuksen tutkintoja, osittain opettajan pedagogisiin opintoihin
 • sivuaineopinnoiksi moneen tutkintoon.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Ohjatut monimuoto-opinnot

Opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten. Opinnot kestävät syyskuusta huhtikuuhun. Aloitusohjaus pidetään syyskuussa Turun yliopistossa ja verkko-oppimisympäristössä. Perusopintojen yhdeksän luentoa pidetään arki-iltaisin Turun yliopistossa ja ne välitetään verkko-oppimisympäristössä ja tallenteina.

Kustannukset oppilaitokselle:
Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 39 tuntia (21 t syyslukukaudella, sis. 3 t verkkotuutorointia, ja 18 t kevätlukukaudella). Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kolme kertaa opintojaksolla. Tuutoroinnin määrä voidaan sopia ryhmäkoon mukaan. Osa tuutoroinnista on mahdollista toteuttaa verkko-oppimisympäristössä. Kustannuksista vastaa oppilaitos.

Opintoihin sisältyy kolme tenttiä ja tarvittaessa rästitentit. Tentit järjestetään oppilaitoksessa, Moodle-tentteinä ja sähköisen tentin tenttitilassa Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa. Oppilaitos vastaa esim. jakson ensimmäisen tentin valvonnasta, muista kuluista vastaa yliopisto.

Tuutori:
Tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Perusopinnot 250 €, yksittäiset jaksot 10 €/opintopiste.
Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa kolmen lukukauden ajan, yksittäisillä jaksoilla opetuksen keston ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Eija Siltari, puh. 050 310 5424, eija.siltari@utu.fi

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa on tavoitteena opiskelijan kasvatustieteellisen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opiskelija rakentaa ja jäsentää käsitystään opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä. Proseminaarissa laadittava pienimuotoinen tutkielma ja monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että opiskelija voi painottaa sisältöjä oman työnsä tai mielenkiintonsa mukaan.

Opintojaksot:
1.  Kasvatuksen psykologia 4 op
2.  Koulutuspolitiikka 6 op
3.  Kasvatuksen historia 3 op
4.  Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
5.  Kasvatusfilosofia 3 op
6.  Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
7.  Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
8.  Proseminaari 8 op

Kenelle:

 • aineopintojen opiskelijalla tulee olla suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin
 • opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille
 • valintakokeisiin, avoimen yliopiston väylähakuun ja maisterihakuun tähtääville
 • alasta riippumatta kasvatus-, koulutus-, suunnittelu-, hallinto-, neuvonta- ja tutkimustehtävissä toimiville ja tehtäviin aikoville
 • kasvatustieteen perus- ja aineopinnot voi hyväksilukea osaksi luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoja sekä osittain myös opettajan pedagogisiin opintoihin
 • sivuaineopinnoiksi moneen tutkintoon.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Ohjatut monimuoto-opinnot

Opinnot kestävät noin kolme lukukautta, mutta myös lyhyemmästä aikataulusta voidaan sopia erikseen. Kaikille opintoryhmille yhteinen aloitusohjaus pidetään syyskuussa 2019 verkkovälitteisesti.

Luennot järjestetään arki-iltoina tai lauantaisin Turun yliopistossa ja verkko-oppimisympäristössä ja pääsääntöisesti luennot myös tallennetaan. Proseminaariin sisältyy yksi Turun yliopistossa lauantaina pidettävä opetuspäivä, jossa on osallistumisvelvollisuus. Lisäksi kevätlukukaudella 2021 järjestetään oppilaitoksessa proseminaarin palauteseminaari, jonka opetuskustannuksista vastaa yliopisto.

Tentit järjestetään moodletentteinä eikä niistä tule kustannuksia oppilaitokselle. Kirjallisista tehtävistä opiskelija saa numeerisen arvioinnin lisäksi myös sanallista palautetta.

Kustannukset oppilaitokselle:
Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 57 tuntia (syyslukukausi 2019: 21 t, kevätlukukausi 2020: 21 t, syyslukukausi 2020: 15 t.). Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla keskimäärin kaksi kertaa opintojaksoa kohden. Ryhmäkokoontumisten määrä ja ajoitus voidaan toteuttaa joustavasti ja osa tuutoroinnista on mahdollista toteuttaa verkkoympäristössä. Kustannuksista vastaa oppilaitos.

Tuutori:
Tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteessä.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Aineopinnot 350 € (laskutuserät 210 € ja 140 €), yksittäiset jaksot 10 €/opintopiste. Opinto-oikeus on voimassa opintokokonaisuudessa kolmen vuoden ajan, yksittäisillä jaksoilla opetuksen keston ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Hannele Massinen, puh. 050 591 7072, hannele.massinen@utu.fi

> Kasvatustieteen opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Turun kauppakorkeakoulun kurssit

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opetussuunnitelmien opintojaksoja/kursseja:

Johtaminen ja organisointi -oppiaineen opintojaksoja

Nykyajan johtaminen edellyttää kykyä toimia muuttuvassa, verkostoituneessa ja entistä vahvemmin globaalissa toimintaympäristössä. Useissa tilanteissa organisaatioiden menestyksekäs johtaminen vaatii sellaista tieto- ja taitopohjaa, johon kuuluu niin johtamisen, organisaatioiden, strategisen johtamisen kuin henkilöstöjohtamisenkin tunteminen.

Johtamisen ja organisoinnin opinnoissa perehdytään johtamisen eri teemoihin monipuolisesti. Keskeisiä teemoja ovat mm. henkilöstövoimavarojen johtaminen, strateginen johtaminen ja ihmisten johtaminen. Harjoitustehtävissä opiskelija pääsee syventämään tietoa johtamisen eri teemoista soveltamalla johtamisen ja organisoinnin teorioita käytännön työelämän haasteiden ratkomiseen.

Opintojaksot:

Muutoksen johtaminen 5 op

 • Lähiopetus tai verkkovälitteinen monimuoto-opetus
 • Suoritustapa: kirjalliset harjoitustyöt tai verkkotehtävät

Henkilöstöjohtaminen 5 op

 • Lähiopetus tai verkkovälitteinen monimuoto-opetus
 • Suoritustapa: kirjalliset harjoitustyöt ja tentti tai verkkotehtävät ja tentti

Työhyvinvointi 5 op

 • Lähiopetus
 • Suoritustapa: kirjalliset harjoitustyöt

Kenelle:

 • johtamisesta, henkilöstön kehittämisestä sekä ylipäätään työelämän ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille
 • eri alojen opiskelijoille
 • ammatillisena koulutuksena esimerkiksi esimiestehtävissä toimiville ja niistä kiinnostuneille, henkilöstön kehittämisestä ja konsultoinnista kiinnostuneille.

Toteutus ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

Opintojaksoja voi toteuttaa lähiopetuksena tai osan kursseista myös verkkovälitteisenä monimuoto-opetuksena. Opintojaksot järjestetään lukukausittain opistojen kanssa erikseen sovittavien aikataulujen mukaan.

A. Toteutus lähiopetuksena

Opiskelu oppilaitoksessa tapahtuu opintoryhmässä Turun yliopiston opettajan kanssa. Opettaja luennoi ja ohjaa opintojaksoon sisältyvät harjoitukset oppilaitoksessa sekä arvioi kaikki opintosuoritukset.

Kustannukset oppilaitokselle:
Oppilaitos vastaa opetuspalkkioista sekä tenttien ja tehtävien laadinta- ja arviointikuluista, jotka korvataan suoraan opettajalle.

Kustannukset oppilaitokselle määräytyvät opettajan palkkakustannuksista, tenttien järjestämisestä sekä tenttien ja tehtävien laadinnasta ja arvioinnista. Esim. kirjatentin arviointikulut ovat 9,40 €/tentti ja laadintakulut 36 €/tentti (3 tenttikertaa/opintojakso). Yhden harjoitustyön arviointikulut ovat 11,80 - 14,10 € (kirjallinen palaute).

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €/opintojakso.

B. Toteutus verkkovälitteisenä monimuoto-opetuksena

Opiskelu oppilaitoksessa tapahtuu opintoryhmässä paikallisen tuutorin ohjauksessa. Opinnoissa on käytössä verkko-oppimisympäristö, jossa on luentotallenteet, opintojaksojen suoritusohjeet ja muuta ohjaavaa materiaalia. Opintoryhmien työskentely edellyttää ohjaajalta paneutumista opintovaatimuksiin kuuluviin oppimateriaaleihin ja tentittävään kirjallisuuteen. Turun yliopiston vastuuopettajat arvioivat kaikki opintosuoritukset.

Kustannukset oppilaitokselle:
Oppilaitos vastaa tenttien ja tehtävien laadinta- ja arviointikuluista, jotka korvataan suoraan opettajille.

Kustannukset oppilaitokselle määräytyvät tuutorin palkkakustannuksista, tenttien järjestämisestä sekä tenttien ja tehtävien laadinnasta ja arvioinnista. Esim. kirjatentin arviointikulut ovat 9,40 €/tentti ja laadintakulut 36 €/tentti (3 tenttikertaa/opintojakso). Yhden harjoitustyön arviointikulut ovat 11,80 - 14,10 € (kirjallinen palaute).

Tuutori:
Kauppatieteellisten opintojaksojen tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto kauppatieteessä tai hän voi olla opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija ja perehtynyt kyseiseen oppiaineeseen.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €/opintojakso.

Lisätietoja: suunnittelija Mia Stening, puh. 050 311 0672, mia.stening@utu.fi

> Esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoilla tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemiseen!

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Opintojaksot:

    1. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
    2. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
    3. Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op
    4. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
    5. Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op

Opintokokonaisuus toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja se vastaa Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) opintoja.
 
Kenelle:

 • erityisesti jo työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työnsä kehittämiseen ja omaan tulevaisuusajatteluunsa tai innovaatiotoimintaan
 • tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa ja myös yrittäjänä. Sitä hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä
 • opinnot tarjoavat erinomaisen tieteellisen ajattelun perustan myös niille korkeakoulututkinnon jo suorittaneille, jotka haluavat täydentää omaa tutkintoaan tai joiden oman paikkakunnan yliopistossa ei ole mahdollisuutta opiskella tulevaisuudentutkimuksen opintoja
 • korkeakoulujen opiskelijoille osaksi tutkintoa useilla eri aloilla.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Ohjatut monimuoto-opinnot
 
Opintokokonaisuus alkaa tammikuussa 2020 ja opintoryhmätyöskentely jatkuu syyslukukaudella 2020. Opinnot järjestetään valmiiksi suunnitellun opetusohjelman ja aikataulun mukaan. Oppilaitokset voivat järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja.
 
Opintoihin sisältyy verkon kautta välitettäviä asiantuntijaluentoja ja ohjaavia materiaaleja. Opetuksen keskeiset periaatteet ovat monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opetus tapahtuu lähi- ja etäopiskeluna esimerkiksi Moodle-, AC- ja eDelfoi-työkalujen välityksellä. Opintojaksot mahdollistavat opettajien, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden tehokkaan vuorovaikutuksen.
 
Opintojaksojen suoritustapoina on kirjallisia tehtäviä, joiden arvioinnista ja kustannuksista vastaa yliopisto.
 
Kustannukset oppilaitokselle (koko opintokokonaisuus):
Opintoihin sisältyy tuutorointia yhteensä 42 - 51 tuntia.
Tuutorin (esimerkiksi maisteri) palkkio 42 - 51 x 43 € = 1 806 - 2 193 € + sivukulut.
 
Tuutori:
Opiston palkkaamalla tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tulevaisuudentutkimukseen. Yliopiston oppiaine ehdottaa tuutorit tai hyväksyy heidät.
 
Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:

Opintokokonaisuus (25 op) 250 €, yksittäiset opintojaksot 10 €/opintopiste. Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa kolmen lukukauden ajan ja yksittäisillä jaksoilla opetuksen keston ajan.
 
Huom! Opintokokonaisuuden ja yksittäisten opintojaksojen järjestämiseen on mahdollista ilmoittautua myöhemminkin. Kysy lisätietoja!

Lisätietoja: suunnittelija Mia Stening, puh. 050 311 0672, mia.stening@utu.fi

> Tulevaisuudentutkimuksen opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Luonnontieteiden opinnot: Kemia

Kemia on keskeinen, nopeasti kehittyvä luonnontiede, jolla on yhtymäkohtia moniin lähitieteisiin. Kemia tutkii maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä. Tutkimus perustuu molekyylien rakenteiden, reaktioiden, ominaisuuksien ja toimintamekanismien selvittämiseen. Kemian vaikutus ulottuu laajalle muihin luonnontieteisiin, esimerkiksi biologiaan ja fysiikkaan, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää alla esiteltyjä opintojaksoja. Opintojen järjestämiseen otettavien oppilaitosten määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Opintojaksojen sisällölliset kuvaukset löytyvät opetusohjelmista kemian opintojen esittelysivulta.
 
Kenelle:

 • opinnot soveltuvat hyvin tutkinto-opintoihin tähtääville: opinnot antavat valmiuksia kemian lisäksi myös biologian ja lääketieteen valintakokeisiin
 • opinnot sopivat osaksi muita opintoja
 • ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi laboranteille, sairaanhoito- ja ympäristöalalla työskenteleville sekä biotalouteen liittyvissä tehtävissä toimiville.

Kemian peruskurssi I 4 op

Ajoitus: Syyslukukausi 2019, viikot 37 - 41

Luentonauhoitteet 34 t (Turun yliopiston opettaja), essee ja tentti (Turun yliopiston opettaja). Suoritettavissa itsenäisesti (oppilaitos tarjoaa tenttipaikan).

Kemian peruskurssi II 4 op

Ajoitus: Syyslukukausi 2019, viikot 44 - 49

Luentonauhoitteet 29 t (Turun yliopiston opettaja), laskuharjoitukset 5 t (oppilaitoksen opettaja) ja tentti (Turun yliopiston opettaja).

Kemia III 4 op

Ajoitus: Kevätlukukausi 2020, viikot 2 - 8
     
Luentonauhoitteet 28 t (Turun yliopiston opettaja), verkko-opiskelu, laskuharjoitukset (oppilaitoksen opettaja).

Kemia IV 4 op

Ajoitus: Kevätlukukausi 2020, viikot 10- 16
     
Luentonauhoitteet 4 t (Turun yliopiston opettaja), verkko-opiskelu, viikoittaiset demonstraatiot (oppilaitoksen opettaja).

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitoksissa:
 
Verkkovälitteinen monimuoto-opetus
 
Opintojaksot järjestetään kaikille yhteisen aikataulun mukaan. Kaikkien jaksojen opetus koostuu Turun yliopiston opettajien luentonauhoitteista, jotka ovat katsottavissa Moodlessa. Luentonauhoitteista ei tule kustannuksia oppilaitoksille.
 
Kemian peruskurssi I:ssa ja II:ssa Turun yliopiston opettaja myös tarkastaa opintojaksojen loppusuoritukset (tentit, esseet). Oppilaitos maksaa tenttien ja esseiden tarkastuspalkkiot (+ mahdolliset uusinnat) yliopiston opettajalle. Suosituspalkkiomme on 9,40 €/tentti tai essee. Oppilaitos sopii palkkioista suoraan opettajien kanssa.
 
Kaikkiin laskuharjoituksiin ja demonstraatioihin oppilaitos palkkaa oman opettajan. Oppilaitos tarjoaa myös tenttipaikan opiskelijoille.
 
Turun yliopiston opettaja ohjaa oppilaitosopettajaa opintojen alkaessa (verkkovälitteinen tunti) ja tarpeen mukaan sähköpostitse ja puhelimitse. Oppilaitos maksaa tästä 3 t palkkion opettajalle. Palkkiosuosituksemme on opetustuntipalkkio verkko-ohjauksen mukaan.
 
Opettaja:
Opiston palkkaamalla kemian opettajalla on oltava ylempi korkeakoulututkinto, jossa on pääaineena kemia. Opettajankoulutus ja kokemus opetustyöstä katsotaan eduksi, samoin kemian jatko-opinnot. Opettajat hyväksytetään Turun yliopistossa kyseisessä oppiaineessa.
 
Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 60 €/opintojakso.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Lotta Nyholm, puh. 050 312 0939, lotta.nyholm@utu.fi

Lääke- ja terveystieteelliset opinnot: Gerontologia, Hoitotiede, Stressilääketiede

Gerontologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Gerontologian opinnoissa ikääntymistä ja ikääntyneitä tarkastellaan monitieteisesti lääketieteen, sosiaalitieteen ja hoitotieteen näkökulmista.

Yhteistyöoppilaitokset voivat järjestää gerontologian perusopinnot 25 op tai niihin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja. Perusopintojen kesto on kolme lukukautta ja ne on mahdollista aloittaa joka toinen vuosi. Väliin jäävinä lukukausina voi järjestääyksittäisiä opintojaksoja.

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva vanhenemisesta usean eri tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija perehtyy vanhuspolitiikkaan, vanhustenhuollon palveluihin, tavallisimpiin vanhuusiän sairauksiin ja niiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn, vanhukseen hoitotyön asiakkaana sekä tieteellisen tutkimuksen merkitykseen gerontologisen tiedon tuottamisessa. Vanhenemisen ilmiöitä tarkastellaan yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmista.
 
Opintojaksot:
 
Syyslukukaudella 2019:

 • Johdatus gerontologiaan 5 op
  Verkkovälitteiset luennot (8 t), kolme opintoryhmäkokoontumista (3 t/kerta), harjoitustyö ja verkkokeskustelu sekä tentti.
 • Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
  Verkkovälitteiset luennot (14 t), kolme opintoryhmäkokoontumista (3 t/kerta), tentti.

Kevätlukukaudella 2020:

 • Ikääntyminen murroksessa 5 op
  Verkkovälitteiset luennot (4 t), neljä opintoryhmäkokoontumista (3 t/kerta), kirjallinen työ.
 • Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op
  Kuusi opintoryhmäkokoontumista (3 t/kerta), kirjallinen työ.

Syyslukukaudella 2020:

 • Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op
  Verkkovälitteiset luennot (10 t), neljä opintoryhmäkokoontumista (3 t/kerta), tentti.

Kenelle:

 • käytännön vanhustyössä työskenteleville esim. lähihoitajille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, sosionomeille, fysioterapeuteille
 • asiantuntijuuden kehittämiseen vanhustyön hallinto-, suunnittelu-, esimies- ym. tehtävissä toimiville
 • ikääntyvien asumis- ja ravitsemuspalveluiden suunnittelijoille ja tuottajille
 • sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimiville ja vapaaehtoistyöntekijöille
 • osaksi muita sosiaali- ja terveysalan opintoja
 • kaikille ikääntymisen ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille, ikäihmisten ravitsemus- ja päihdeneuvontaa toteuttaville ja lääkealan osaajille.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Monimuoto-opinnot

Perusopintojen opetus kestää kolme lukukautta: opinnot alkavat syyskuussa 2019  ja päättyvät syksyllä 2020. Monimuoto-opinnoissa on valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu opetusohjelma opiskeluohjeineen tuutorin ja opintoryhmän työskentelyä varten. Yksittäiset jaksot järjestetään opetusohjelman aikataulun mukaisesti.

Opintoihin sisältyy lääketieteen, sosiaalitieteen ja hoitotieteen asiantuntijoiden pitämiä verkkoluentoja ja tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä. Suoritusmuotona on kirjallinen tentti, kirjallinen työ ja/tai harjoitustyö.

Kustannukset oppilaitokselle:
Tuutoroinnista ja tenttien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Tuutori:
Yhteistyöoppilaitoksen tuutorilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto hoitotieteessä, yhteiskuntatieteissä tai lääketieteessä ja osoitus gerontologian opinnoista.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Perusopinnot 25 op 250 €, yksittäiset opintojaksot 10 €/opintopiste.
Perusopintojen opinto-oikeus on voimassa 1,5 vuotta (3 lukukautta).
Yksittäisillä opintojaksoilla opinto-oikeus on voimassa tenttien tai muiden opintosuoritusten ajan.

> Gerontologian opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Hoitotieteen aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian ja hoitotieteen tutkimusmetodikaan perusteiden hyvä tuntemus sekä valmiudet tuottaa tieteelliseen tietoon perustuva, teoreettinen kirjallinen työ valitsemastaan hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta.

Opintojaksot:
1. Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1, 7 op
2. Hoitotieteen teoria 1, 7 op
3. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op
4. Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
5. Tilastolliset analyysimenetelmät 1 op
6. Tutkielmaseminaari 4 op
7. Kirjallinen tutkielma 6 op

Kenelle:

 • aineopintoihin ilmoittautuvilla tulee olla terveysalan AMK-tutkinto tai hoitotieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuna
 • avoimen yliopiston väylähaun kautta TtM-tutkintoon tähtääville
 • ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka haluavat saada uusinta tietoa käytännön hoitotyöstä tutkimuksen ja teoreettisen tiedon näkökulmasta, sekä terveydenhuollon kehittämisestä ja ihmisten hyvästä hoidosta kiinnostuneille.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

Ohjatut monimuoto-opinnot

Aineopinnot kestävät noin kolme lukukautta syyslukukaudesta 2019 syyslukukauteen 2020. Opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla oppilaitoksessa. Lisäksi opintoihin kuuluu Turusta verkon kautta välitettäviä luentoa. Kolmeen jaksoon sisältyy tentti ja mahdolliset rästitentit. Tutkimusmetodiikka-opintojaksolla on pakollista tilastotieteen lähiopetusta kolmesta viiteen lauantaipäivänä Turussa.

Kustannukset oppilaitokselle:
63 t tuutorointia sekä tutkielmaseminaarin ja tutkielman ohjauksen liittyvät tuutoroinnit, jotka määräytyvät ryhmän koon mukaan.

Tuutori:
Yhteistyöoppilaitoksen palkkaamalla tuutorilla tulee olla terveydenhuollon tai terveystieteiden maisteritutkinto (pääaineena hoitotiede). Lisäksi tuutorin tulee olla hoitotieteen jatko-opiskelija.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Aineopinnot 350 € (laskutuserät 210 € ja 140 €).
Opinto-oikeus on voimassa kolme lukuvuotta.

> Hoitotieteen opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Lääketieteen opintojaksot yhteistyöoppilaitoksille

Opintojaksot kuuluvat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinnon valinnaisiin opintoihin. Lukuvuonna 2019 - 2020 yhteistyöoppilaitosten järjestettäväksi tarjotaan Stressilääketiede-opintojaksoa.

Stressilääketiede 3 op

Stressi koskettaa jokaista työelämässä ja muilla elämänalueilla. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona.
 
Sisältö:

 • stressin perusteet
 • stressi ja mielenterveys - tutkimuksesta klinikkaan
 • prenataalistressi
 • stressi työelämässä
 • stressi ja alkoholi
 • stressi ja uni
 • stressi ja lapsettomuus
 • kulttuurinen näkökulma stressiin
 • tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi

Kenelle:

 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveys- ja sosiaalialalla työskenteleville
 • sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
 • yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta ja hyvinvointiin littyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

Verkkovälitteinen monimuoto-opetus

Opintojakso järjestetään syksyllä 2019. Opintojaksoon sisältyy asiantuntijaluentoja, jotka pidetään Turun yliopistossa ja välitetään verkon kautta oppilaitoksille (alustavasti n. 18 luentoa, 9 x 2 t). Suoritustapana on kirjallinen tentti.

Kustannukset oppilaitokselle:
tenttikorjauspalkkioiden maksaminen jakson vastuuopettajalle (9,40 €/tentti).

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 30 €.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja kuulustelujen järjestämisen ajan.

> Stressilääketieteen opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Lisätietoja lääketieteellisistä opinnoista:
suunnittelija Katja Kivistö, puh. 050 465 8853, kamkiv@utu.fi

Oikeustieteelliset opinnot

Oikeustieteelliset opinnot yhteistyöoppilaitoksille

Yhteistyöoppilaitokset voivat hakea Johdatus oikeustieteeseen -kurssin ja seuraavassa esiteltyjen aineopintotasoisten oikeudenalojen perusteet -opintojaksojen järjestämisoikeutta.

Opiskelijoilla tulee olla Johdatus oikeustieteeseen -kurssi suoritettuna hyväksytysti ennen ilmoittautumista aineopintotasoisille opintojaksoille. Aineopintotasoisten opintojaksojen opinnot vastaavat Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja.

Kenelle:

 • oikeustieteelliset opinnot sopivat kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille ja alan tietoja työssään tarvitseville
 • opintoja voi hyödyntää ammattitaidon kehittämiseen myös henkilöstökoulutuksena
 • opinnot antavat valmiuksia oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeville ja ne sopivat välivuoden viettäjille.Oikeustieteelliseen tiedekuntaan on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston väylän kautta.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:

Lähiopetuksena tai verkkovälitteisenä monimuoto-opetuksena

Oikeustieteelliset opinnot toteutetaan lähiopetuksena lukuunottamatta Perhe- ja jäämistöoikeuden ja Työoikeuden jaksoja, jotka järjestetään verkkovälitteisenä monimuoto-opetuksena. Oppilaitos vastaa kaikkien lähiopetuksena järjestettävien opintojen opetus- ja tenttikustannuksista (luento-, mahdollisista matka- ja majoituskuluista sekä tenttien valvontakuluista). Katso tarkemmat kustannukset opintokohtaisista tiedoista. Opintojaksoja on mahdollista järjestää syys- ja kevätlukukaudella sekä kesällä.

Aineopintotasoisten opintojen järjestämismahdollisuuksista yhteistyöoppilaitoksissa neuvotellaan aina erikseen. Kaikkien opintojaksojen toteuttaminen oppilaitoksissa ei välttämättä ole mahdollista.

Opettajat:
Johdatus oikeustieteeseen -kurssin opettajana voi toimia muukin kuin Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa työskentelevä oikeustieteen maisteri. Opettaja pitää hyväksyttää tiedekunnassa.

Aineopintotasoisten opintojen opettajana voi toimia joko tiedekunnassa opettava tai tiedekunnan kanssa yhteistyötä tehnyt henkilö, jonka tiedekunta on hyväksynyt opettajaksi. Opettajat ovat useimmiten tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.

Sisältö:

 • Peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta
 • Oikeudelliset peruskäsitteet
 • Oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa
 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet
 • Yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit.

Kurssin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä haettaessa avoimesta yliopistosta opinto-oikeutta oikeustieteen perus- ja aineopintotasoisten opintojaksojen suorittamiseen.

Lähiopetus: Luento-opetusta 20 - 30 t. Yhteistyöoppilaitoksessa toimiva opettaja vastaa kurssin luento-opetuksesta ja tenttien arvioinnista. Moodle-tentti.

Kustannukset oppilaitokselle:
opetuskulut maksimi 30 x 56 € = 1 680 € + sivukulut.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot

Opintojaksoille ilmoittautuvilta opiskelijoilta edellytetään Johdatus oikeustieteeseen 2 op -opintojakson hyväksyttyä suoritusta.

Hallinto-oikeus 7 op

Sisältö:

 • Hallinto-oikeuden järjestelmä
 • Julkishallinnon organisaatio
 • Hallintomenettely
 • Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
 • Virkamiesoikeuden perusteet
 • Kunnallisoikeuden perusteet
 • Julkisuus ja avoimuus hallinnossa

Lähiopetus: Luento-opetusta 20 t ja tentti.

Kustannukset oppilaitokselle:
opetuskulut 20 x 93 € = 1860 € + sivukulut, tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia. Vapaaehtoisen tehtävän arviointi 7,20 € tai 9,60/kpl.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Kansainvälinen oikeus 6 op

Sisältö:

 • Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
 • Oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
 • Kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
 • Tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
 • Kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Lähiopetus: Luento-opetusta 24 t. Suoritusmuotona joko Moodle-tentti tai portfolio-tehtävä.

Kustannukset oppilaitokselle: opetuskulut 24 x 112 € = 2 688 € + sivukulut, ei tentinvalvontakuluja.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Oikeushistoria 6 op

Sisältö:

 • Eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historia.

Lähiopetus: Luento-opetusta 8 t ja 1 - 2 t verkko-opetuksena. Suoritusmuotona debatti ja tentti tai kirjatentti.
 
Kustannukset oppilaitokselle:
opetuskulut maksimi 10 x 93 € = 930 € + sivukulut, tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia.
 
Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

Tällä yhteistyöoppilaitosten opintotarjontaan sisältyvällä opintojaksolla on kaksivuotinen suunnitelma ja lukuvuosien 2018 - 2019 ja 2019 - 2020 opintojen järjestäjät on jo päätetty.

Rikosoikeus 8 op

Sisältö:

 • Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
 • Rikosvastuun yleiset edellytykset
 • Keskeiset rikostyypit
 • Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Lähiopetus: Luento-opetusta 20 t. Suoritusmuotona Moodle-tentti.
 
Kustannukset oppilaitokselle:
opetuskulut 20 x 49 € = 980 € + sivukulut.  Tehtävä- ja tentinarviointikulut: tentti- ja tehtäväkysymysten laadinta 2x36 €. Tentin arviointipalkkio on 12€/kpl. Vapaaehtoisen tehtävän arviointipalkkio 9,60 €/kpl.
 
Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Työoikeus 7 op

Sisältö:

 • Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
 • Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
 • Työoikeuden normien soveltamisala
 • Työoikeuden normijärjestelmä
 • Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
 • Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Verkkovälitteinen monimuoto-opetus: Verkkovälitteinen opetus 24 t ja tentti. Järjestämismahdollisuus vain syksyllä 2019.

Kustannukset oppilaitokselle:
tentin laadintakulut (36 €/tentti), arviointikulut (12 €/tentti) ja tentinvalvontakulut 3 x 3 tuntia. Mahdolliset ohjaus- ja verkkoluentojen tukikulut.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 60 €.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Valtiosääntöoikeus 7 op

Sisältö:

 • Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
 • Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
 • Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
 • Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
 • Lainsäädäntövalta
 • Hallitusvalta
 • Tuomiovallan käytön perusteet
 • Laillisuusvalvonta
 • Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
 • EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännönyhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Lähiopetus: Luento-opetusta 20 t, tentti.

Kustannukset oppilaitokselle:
opetuskulut 20 x 49 € = 980 € + sivukulut, tentinvalvontakulut 3 x 3 t.
Tehtävä- ja tentinarviointikulut: tentti- ja tehtäväkysymysten laadinta 2 x 36 €. Tentin arviointipalkkio on 12€/kpl. Vapaaehtoisen tehtävän arviointipalkkio 7,20 €/kpl tai 9,60 €/kpl.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen järjestämisen ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Jaavna Varpe, puh. 0400 521 990, jaana.varpe@utu.fi

> Oikeustieteellisten opintojen esittelysivu ja väyläopintojen ohjeet opinnoista kiinnostuneille

Yhteiskuntatieteelliset opinnot: Poliittinen historia/valtio-oppi, Psykologia, Sosiaalitieteet

Poliittisen historian perusopinnot 25 op / Valtio-opin perusopinnot 25 op

Turun yliopiston tutkinto-opinnoissa poliittisella historialla ja valtio-opilla on yhteiset perusopinnot, joihin sisältyy yhteisiä opintoja 15 op ja oppiainekohtaisia opintoja 10 op.

Avoimessa yliopistossa perusopinnot voi järjestää erikseen:

Yhteiset opinnot 15 op:
1. Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
2. Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
3. Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op

Poliittisen historian opintojaksot 10 op:
4. Suomalaisten maailmat 5 op
5. Maailmanhistoriat 5 op

Valtio-opin opintojaksot 10 op:
4. Poliittiset järjestelmät 5 op
5. Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Kenelle:

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneille
 • yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottaminen, analyyttiset perustaidot ja peruskäsitteiden tuntemus ovat hyödyksi myös työelämässä ja järjestötoiminnassa eri aloilla
 • tutkinto-opintoihin tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuksia avoimen yliopiston väylähakuun.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:Lähiopetus

Opintojen toteutuksesta ja aikataulusta neuvotellaan erikseen, esimerkiksi mahdollisuudesta opiston oman opetuksen sisällyttämisestä opintoihin. Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjatenteillä (6 - 8 tenttiä). Opettajat laskuttavat oppilaitokselta tenttikysymysten laadinnasta (36 €/tentti) ja arvioinnista (9,40 €/kpl).

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: Perusopinnot 80 €.
Opinto-oikeus on voimassa lähiopetuksen keston ja kuulustelujen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Seppo Piiparinen, puh. 040 867 6746, seppo.piiparinen@utu.fi

> Poliittisen historian opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

> Valtio-opin opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Psykologian perusopinnot 25 op tai perusopintojen opintojaksoja 15 op

Psykologian perusopintojen 25 op tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta.

Kenelle:

 • yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille psykologiasta kiinnostuneille ja kaikille ihmisen toimintaa ja hyvinvointia koskevista kysymyksistä kiinnostuneille
 • opinnot antavat hyvän tuen valintakokeisiin tähtäävälle
 • sivuaineeksi mm. opettajaksi aikoville, osaksi muita opintoja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
 • ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville

Yhteistyöoppilaitos voi valita järjestettävät opinnot kahdesta eri mallista:

MALLI 1:
Oppilaitos voi toteuttaa koko perusopinnot 25 op. Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

1. Kehityspsykologian perusteet 5 op
2. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
3. Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
4. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
5. Tutkimuksen teon perusteet 5 op

MALLI 2:
Oppilaitos voi toteuttaa perusopinnoista kolme opintojaksoa, yhteensä 15 op:

1. Kehityspsykologian perusteet 5 op
2. Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
3. Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Kolmen jakson suorittamisen jälkeen opiskelijat voivat halutessaan tehdä kaksi opintojaksoa lisää verkko-/etäopintoina suoraan avoimeen yliopistoon (ilmoittautuminen opintojaksoille ja maksut erikseen).

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Ohjatut monimuoto-opinnot

Ohjatuissa monimuoto-opinnoissa on oppilaitoksessa kokoontuva opintoryhmä opiskelijan tukena. Luento-opetus on Psykonetin tuottamaa ja luennot ovat tallenteina Moodlessa, jossa ovat myös suoritusohjeet ja muu tarvittava materiaali. Keskeiset suoritustavat ovat tentit ja tehtävät.

Esimerkit kustannuslaskelmasta:

Kolmen opintojakson (15 op) malli:
Opintojen alkuohjaus pidetään syyskuussa verkon kautta ja tuutorointia on kaikkiaan 48 tuntia. Opintoryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein ja työskentely päättyy huhtikuussa.
Kustannukset: 48 t tuutorointia x 43 € = 2064 € + sivukulut.
Tentittäviä osuuksia on oppilaitoksessa kolme, lisäksi rästitentit.

Koko perusopinnot (25 op):
Opintoihin sisältyy tuutorointia 78 tuntia ja työskentely jatkuu toukokuuhun.
Kustannukset: 78 t tuutorointia x 43 € = 3354 € + sivukulut.
Tentittäviä osuuksia on oppilaitoksessa kuusi, lisäksi rästitentit.  

Tuutori:
Tuutorilla on oltava ylempi korkeakoulututkinto ja psykologian syventävät opinnot.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Kolme opintojaksoa (15 op) 150 €, perusopinnot (25 op) 250 €.

Lisätietoja: suunnittelija Mikko Ylinen, puh. 050 310 5093, mikko.ylinen@utu.fi

> Psykologian opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Turun yliopistossa sosiaalitieteissä - sosiaalipolitiikka, sosiologia ja taloussosiologia - on yhteiset perusopinnot:

 • Sosiaalipolitiikka tutkii hyvinvointia, sen puutteita ja jakautumista yhteiskunnassa sekä instituutioita, joilla yksilöiden hyvinvointia pyritään ylläpitämään.
 • Sosiologia tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutoksia.
 • Taloussosiologia tarkastelee sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa ja tutkii erilaisia taloudellisia toimintaympäristöjä ja niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.

Sosiaalitieteiden perusopintojen 25 opintojaksot:

1. Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op
Suoritusmuotona luento- ja kirjatentti (luentotallenteet, jakso tentitään kahdessa osassa).
2. Suomalainen yhteiskunta 5 op
Suoritusmuotona kirjatentti.
3. Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op
Verkkokurssi, suoritusmuotona Moodle-tentti.
4. Ajankohtaista yhteiskunnasta 5 op
Verkkovälitteinen opetus tai verkkokurssi, suoritusmuotona kirjalliset tehtävät.

Kenelle:

 • kaikille yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneille
 • valmiuksia sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, sosiologian ja taloussosiologian valintakokeisiin tähtääville
 • avoimen yliopiston väylähausta kiinnostuneille (sosiaalitieteiden tutkinto-opintoihin, ei sosiaalityön)
 • ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle: Verkkovälitteinen monimuoto-opetus

Opinnot soveltuvat toteutettaviksi kansanopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa on omaa yhteiskunnallisten aineiden opetusta. Opiskelu oppilaitoksessa tapahtuu opintoryhmässä paikallisen opettajan/tuutorin ohjauksessa. Perusopinnot voi järjestää joustavalla aikataululla syyskuusta alkaen.

Johdatus sosiaalitieteisiin -jakson luentotallenteet, verkkokurssien materiaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä muu oheismateriaali on Moodlessa. Turun yliopiston vastuuopettajat laativat tentit ja arvioivat kaikki opintosuoritukset.

Kustannukset oppilaitokselle:
Kustannukset määräytyvät opettajan/tuutorin palkkakustannuksista (ohjauksen tuntimäärä on oppilaitoksen päätettävissä) ja tenttien järjestämisestä sekä laadinta- ja arviointikuluista. Neljän tentin arviointikulut ovat 9,40 €/tentti, tenttien laadintakustannukset 36 €/tentti. Ajankohtaista yhteiskunnassa -opintojakson tehtävien arviointikulut 11,90 €/tehtävä.

Opettaja/tuutori:
Opettajalta/tuutorilta edellytetään maisterintutkintoa, jossa pääaineena on jokin sosiaalitieteiden oppiaineista tai opintoihin soveltuva pääaine. Opintoryhmien työskentely edellyttää opettajalta/tuutorilta paneutumista opintovaatimuksiin kuuluviin oppimateriaaleihin ja tentittävään kirjallisuuteen.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle:
Perusopinnot 160 €.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja kuulustelujen järjestämisen ajan.

Lisätietoja: suunnittelija Jaana Varpe, puh. 0400 521 990, jaana.varpe@utu.fi

> Sosiaalitieteiden opintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Kieli- ja viestintäopinnot

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan kuuluu Turun yliopiston tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja. Opintojen tarkoituksena on tukea oppiaineiden opiskelua ja antaa valmiuksia työelämässä tarvittavaan äidinkieliseen ja vieraskieliseen viestintään.

Alempiin tutkintoihin sisältyy kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot ovat tiedekuntakohtaisia ts. opintojen sisältö ja laajuus vaihtelee tiedekunnittain. Seuraavassa esiteltävät kurssit vastaavat Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, luonnontieteiden ja tekniikan sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia kieli- ja viestintäopintoja. Puheviestinnän perusteet ja Suomen kielen kirjallinen viestintä -kursseilla on vastaavuus myös oikeustieteellisen tiedekunnan opintoihin.

Kenelle:

 • opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Huom! Englannin ja ruotsin kursseilla edellytetään lukion kielitaitoa tai vastaavia tietoja.
 • opinnot sopivat erityisesti tutkinto-opintoihin tähtääville
 • useimmissa avoimen yliopiston väylähauissa edellytetään ko. tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäkurssien suorituksia tai vastaavaa taitoa. Hakukriteerit voivat vaihdella vuosittain, joten tarkemmat tiedot tulee tarkistaa oppiainekohtaisesti.

Toteutustapa ja kustannukset yhteistyöoppilaitokselle:
 
Kieli- ja viestintäkurssit järjestetään lähiopetuksena ja opetuksen järjestämismahdollisuuksista ja opettajavalinnoista neuvotellaan aina erikseen kunkin kurssin kohdalla.
 
Järjestämisoikeutta voi hakea joustavasti ympäri vuoden: kursseja voi järjestää oppilaitoksen oman aikataulun mukaan syys- ja kevätlukukaudella sekä kesäisin. Oppilaitos vastaa kaikista opetuskustannuksista.
 
Opettajat:
Kurssien opettajina toimivat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opettajat ja/tai keskuksen hyväksymät yhteistyöoppilaitosten ehdottamat opettajat. Pääsääntöisesti opettajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät laudatur- eli syventävät opinnot opetettavassa kielessä sekä opettajan pedagogiset opinnot.

ENGLISH

English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS

This integrated skills course is intended for students to support them in their academic studies. Students develop their abilities in reading, writing, listening and speaking in addition to the special discourse and terminology of their fields, and create a portfolio of work to showcase these skills. Emphasis is placed on active student participation.

By the end of the course students should
- be able to analyse an English academic text and summarise the main ideas orally and in
writing
- be more aware of the style that is appropriate in academic writing
- be able to take notes from books and lectures
- be able to take an active part in discussions.

Lähiopetusta 40 tuntia. Opetuskielenä englanti.
Kustannukset oppilaitokselle: opetuskulut 40 x 56 € = 2 240 € + sivukulut.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.

PUHEVIESTINTÄ

Puheviestinnän perusteet 2 op

Kurssilla tutustutaan puheviestinnän eri osa-alueisiin (äänenkäyttö, vuorovaikutustaidot, verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä, kokonaisilmaisu) sekä tehdään harjoituksia ja arvioidaan niitä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii analysoimaan erilaisia puhetilanteita ja viestintätapahtumia ja osaa toimia tarkoituksenmukaisesti yliopisto-opintojen ja työelämän puheviestintätilanteissa.

Lähiopetusta 18 tuntia.
Kustannukset oppilaitokselle: opetuskulut 18 x 56 € = 1 008 € + sivukulut.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.

RUOTSI

Inledning till juridisk svenska 2 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija mm. pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja keskustelemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä. Lisäksi opiskelija hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä.

Lähiopetusta 24 tuntia.
Kustannukset oppilaitokselle: opetuskulut 24 x 56 € = 1 344 € + sivukulut.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja oikeita rakenteita käyttäen. Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssilla suoritetaan sekä kirjallinen (3 op) että suullinen (2 op) loppukoe.

Kurssin hyväksytty suorittaminen osoittaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.

Lähiopetusta 35 tuntia ja verkko-opetusta 25 tuntia.
Kustannukset oppilaitokselle: Verkko-opetuksesta vastaa Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opettaja. Opetuskulut 35 x 56 € ja 25 x 69 € = 3 685 € + sivukulut.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.

SUOMI

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa sellaiset perustiedot ja -taidot, joiden avulla voi menestyksellisesti suoriutua opintojen ja työelämän edellyttämistä kirjallisista töistä.

Kurssilla käsitellään hyvän asiatyylisen tekstin ominaisuuksia, kielenkäyttöä (tekstien tuottamista, arviointia ja muokkausta, kielenhuoltoa) ja kirjallisten opintotehtävien teko-ohjeita.

Lähiopetusta 18 tuntia.
Kustannukset oppilaitokselle: opetuskulut 18 x 56 € = 1 008 € + sivukulut.

Avoimen yliopiston opintomaksu opiskelijalle: 20 €.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista:
suunnittelija Seppo Piiparinen, puh. 040 867 6746, seppo.piiparinen@utu.fi

> Kieli- ja viestintäopintojen esittelysivu opinnoista kiinnostuneille

Ilmoittautumislomake

Ilmoittautumiset opintojen järjestämiseen toivomme saavamme 31.12.2018 mennessä, mutta opetuksen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.

Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen oppiaineiden suunnittelijat ottavat yhteyttä oppilaitokseen ja aloittavat opetusyhteistyötä koskevat järjestelyt.

Monimuoto-opintojen järjestämisoikeus voidaan yleensä myöntää kaikille ilmoittautuneille oppilaitoksille.

Lähiopetuksen järjestämismahdollisuuksista avoimen yliopiston suunnittelijat sopivat aina tapauskohtaisesti yliopiston oppiaineen ja oppilaitoksen kanssa.

Opetusyhteistyön ohjeet

Yhteistyön aikataulu
marras-joulukuu
 • Postitamme seuraavan lukuvuoden opintotarjontaesitteen oppilaitoksille. Tarkemmat tiedot julkaistaan Oppilaitosyhteistyön Ilmoittautuminen opintoihin -sivulla.
 • Oppilaitokset ilmoittautuvat opintojen järjestämiseen 31.12. mennessä. Vastaanotamme ilmoittautumisia myöhemminkin ja opintojen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.
 • Järjestämme oppilaitosten kanssa opetuksen suunnittelupalavereja.

tammi-maaliskuu

 • Oppiaineiden suunnittelijat ottavat yhteyttä opintojen järjestämiseen ilmoittautuneisiin oppilaitoksiin ja selvittävät opintojen järjestämisoikeuteen liittyvät kysymykset ja ohjeet: Ohjattujen monimuoto-opintojen järjestämisoikeus voidaan myöntää periaatteessa kaikille oppilaitoksille, joilla on opintokohtaisten vaatimusten mukainen tuutori ja muut edellytykset opintojen toteuttamiseen. Verkkovälitteisen monimuoto-opetuksen ja lähiopetuksen osalta suunnittelijat selvittävät ensin opetuksen järjestämismahdollisuuden yliopiston oppiaineen kanssa ja aloittavat opetuksen organisoinnin oppilaitoksen ja oppiaineen kesken.
 • Tiedottaminen opintotarjonnasta ja opintojen markkinointi alkaa. Lähetämme oppilaitoksille opetusohjelmien linkit Avoimen yliopiston Nettiopsuun ja ohjeet opintojen tietojen julkaisemiseen Opintopolussa. Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä – jaetaan tietoa yhdessä!
 • Yhdyshenkilötiedote 1 lähetetään ilmoittautuneille oppilaitoksille.
 • Opintojen (ennakko)tiedot julkaistaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa ja Opintopolku.fi-palvelussa.
 • Opintojen markkinointi alkaa. Oppilaitosten kanssa järjestetään kevään aikana suunnittelupalavereja opiskelijarekrytoinnin tueksi.
huhti-toukokuu
 • Yhdyshenkilötiedote 2 lähetetään oppilaitoksille.
 • Yliopiston tiedekunnat vahvistavat opetussuunnitelmat kahdeksi vuodeksi (uudet opetussuunnitelmat parillisina vuosina).
 • Oppiaineiden suunnittelijat tiedottavat syksyn opintojen varmistuneista opetusohjelmista (toteutustiedot aikatauluineen).
 • Lähetämme oppilaitoksille opintojen markkinointiesitteitä.
 • Oppilaitokset toimittavat opettajien ja tuutorien henkilötiedot avoimeen yliopistoon 31.5. mennessä.
elokuu
 • Oppilaitosten yhdyshenkilöiden perehdytystilaisuus (AC) ajankohtaisiin asioihin ja yhteistyökäytäntöihin.
 • Tuutoreiden perehdytys Moodlessa olevan verkkomateriaalin avulla.
 • Järjestämme avoimen yliopisto-opetuksen yleisiä ja oppiainekohtaisia esittelytilaisuuksia, myös verkon kautta.
 • Opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa: Opiskelijaksi ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen sen omien ohjeiden ja ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Sen jälkeen, kun opetuksen järjestäminen oppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos sopii opintosihteerin kanssa ilmoittautumiskohteen avaamisesta Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa ja opiskelijat ilmoittautuvat Turun yliopiston avoimeen yliopistoon.

syys-lokakuu

 • Useimpien opintokokonaisuuksien opetus alkaa.
 • Lähetämme oppilaitokselle yhteistyösopimuksen liitteenä olevan lukuvuosikohtaisen opintotarjonnan allekirjoitettavaksi.
 • Laskutamme erikseen sovitut opintomaksut oppilaitokselta.

joulukuu

 • Opiskelijat ilmoittautuvat kevätlukukaudella alkaviin opintoihin ensin oppilaitokseen ja sen jälkeen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa.
tammi-maaliskuu
 • Laskutamme erikseen sovitut opintomaksut oppilaitokselta.

huhti-toukokuu

 • Useimpien syksyllä alkaneiden perusopintokokonaisuuksien opetus päättyy. Opiskelijoille tiedotetaan keskeneräisten opintojen jatkamismahdollisuuksista.
 • Opiskelijoilta kerätään oppiainekohtaisesti palautetta opinnoista (Webropol-kysely).
 • Opiskelijat voivat pyytää oppiaineen opintosihteeriltä virallisen otteen opintosuorituksistaan sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu. Kieli- ja viestintäkurssien suorituksista lähetetään opintorekisteriote kaikille kurssin suorittaneille ilman eri pyyntöä.
syyskuu
 • Aineopintojen opetus (1,5 - 2 lukuvuotta) ja kevätlukukaudella alkaneiden perusopintokokonaisuuksien opetus jatkuu.
Lähiopetuksen järjestäminen

Lähiopetuksessa opinnot koostuvat pääasiassa yhteistyöoppilaitoksessa järjestettävästä luento-opetuksesta, harjoituksista ja kirjatenteistä. Opinnoista riippuen opiskelussa voidaan käyttää myös Moodle-oppimisympäristöä.

Opettajan rekrytointi ja sopiminen opetuksen toteuttamisesta

Opettajina toimivat yleensä Turun yliopiston oppiaineen omat opettajat, mutta oppilaitos voi myös esittää omaa opettajaehdokasta, jonka hyväksymisestä oppiaine päättää. Avoin yliopisto avustaa tarvittaessa pätevien opettajien rekrytoinnissa.

Oppilaitos sopii opettajan kanssa

 • palkkauksesta ja vastaa kaikista opettajan palkka- ja matkakuluista. Opettajan palkkakuluihin sisältyvät opetuspalkkion lisäksi kuulustelujen ja muiden opintosuoritusten laatimisesta ja arvioinnista aiheutuvat kustannukset.
 • opetus- ja kuulusteluajoista, opetuksessa tarvittavista tiloista ja välineistä sekä muista yksityiskohdista.

Opetustuntien määrä vahvistetaan tiedekunnan hyväksymässä opetussuunnitelmassa. Tuntimääristä ja opettajan tehtävistä saa tarkempaa tietoa oppiaineen suunnittelijalta.

Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tuntiopetuspalkkiotaulukko löytyy ohjevalikosta.

Oppilaitoksissa toimivien opettajien, tuutoreiden ja yhdyshenkilöiden on täytettävä ja palautettava henkilötietolomake mm. käyttäjätunnusten hankkimiseksi sekä tiedottamista ja yhteydenpitoa varten. Lomake löytyy valikosta.

Oppiainekohtaista tietoa opiskelun käytänteistä

Avoimen yliopiston suunnittelija tiedottaa oppilaitosten rehtoreille ja yhdyshenkilöille oppiainekohtaisesti avoimen yliopiston käytännöistä kuten

 • opiskelijoiden ilmoittautumisesta ja opintomaksuista
 • Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelun käytöstä (tenttiin ilmoittautuminen, opintosuoritustiedot)
 • opiskelijoiden käytössä olevista sähköisistä palveluista (Moodle, kirjastopalvelut ym.).
Monimuoto-opintojen järjestäminen

Monimuoto-opinnot: ohjattu monimuoto-opetus

Monimuoto-opinnot koostuvat opiskelijoiden itsenäisestä opiskelusta, osallistumisesta tuutoroituun opintoryhmätyöskentelyyn ja yliopiston opettajien antamasta etä- ja/tai lähiopetuksesta. Monimuoto-opinnot perustuvat opiskelijan aktiivista roolia korostavaan oppimiskäsitykseen. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheisiin, valmistautuu tentteihin ja/tai tekee kirjallisia tehtäviä oppimateriaalin avulla.

Opiskelijan tukena on joustava ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö. Oppimisympäristöön kuuluu tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely yhteistyöoppilaitoksessa. Opiskelija työskentelee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuvassa opintoryhmässä muiden opiskelijoiden ja tuutorin kanssa. Olennainen osa ryhmän työskentelyä on sisällöllisten kysymysten käsittely itseopiskelutehtävien pohjalta. Ryhmätyöskentely tukee myös opintosuoritusten tekemistä.

Opinnoissa hyödynnetään myös verkko-opiskelua. Oppiaineiden Moodle-oppimisympäristöt sisältävät ohjeita, tehtäviä ja oppimateraaleja opintojen suorittamista varten.

Opintoihin voi sisältyä yliopiston opettajien antamaa opetusta kuten luentoja, alustuksia ja seminaareja joko Turussa tai erikseen sovittavilla paikkakunnilla tai verkon välityksellä. Yliopiston opettajat vastaanottavat ja arvioivat opintosuoritukset ja antavat opiskelijalle oppimista ohjaavaa kirjallista palautetta. Turun yliopiston avoin yliopisto vastaa monimuoto-opinnoissa yliopiston opettajien antaman etäopetuksen palkkioista sekä kuulustelujen ja tehtävien laatimis- ja arviointipalkkioista.

Perusopintojen opintoryhmät kokoontuvat säännöllisesti, aineopinnoissa kokoontumiskertoja on harvemmin. Opetusohjelman mukaiset etäopetusajat ja tenttipäivät ovat sitovia, mutta muuten ryhmä voi useimmissa oppiaineissa muokata kokoontumisaikataulunsa ja työskentelymuotonsa joustavasti tuutorin kanssa.

Monimuoto-opinnot: verkkovälitteinen monimuoto-opetus

Verkkovälitteisessä monimuoto-opetuksessa opetus välitetään joko verkon kautta ja/tai luentotallenteina, yliopisto vastaa luento-opetuskuluista. Opiskelu tapahtuu opintoryhmässä paikallisen opettajan/tuutorin kanssa, minkä oppilaitos järjestää vapaaehtoisesti omien resurssien mukaan ja vastaa kaikista ohjauskuluista. Opinnoissa on käytössä verkko-oppimisympäristö (Moodle), johon on tallennettu luentomateriaalit, opintojaksojen suoritusohjeet sekä mahdollisesti muuta oppi-, oheis- ja ohjaavaa materiaalia. Turun yliopiston vastuuopettajat arvioivat kaikki opintosuoritukset, oppilaitos vastaa kaikista arviointikuluista.

Tuutorin tehtävät, rekrytointi ja palkkaus

Monimuoto-opintojen toteuttamisessa on tuutorilla keskeinen rooli. Tuutori on sekä oman oppiaineensa sisällön että oppimisen ohjauksen asiantuntija. Tuutorin tehtäviin kuuluvat mm.

 • toimiminen yhteydenpitäjänä opiskelijoiden, oppilaitoksen ja avoimen yliopiston välillä
 • opintoryhmän työskentelyn suunnittelu, ohjaus ja organisointi
 • perehtyminen opiskeltaviin aiheisiin
 • ryhmäistuntojen sekä niihin mahdollisesti liittyvän verkko-opiskelun ohjaus
 • opiskelijoiden oppimisen yksilöllinen ohjaus.

Oppilaitoksen tehtävänä on

 • rekrytoida oppiaineen tuutori ja vastata tuutorin palkkauksesta. Avoimen yliopiston suunnittelija avustaa tarvittaessa sopivan tuutorin rekrytoinnissa. Tuutorin pätevyysvaatimukset määritellään oppiaineittain, ks. XXX. Lisäksi kaikilla tuutoreilla toivotaan olevan kokemusta opetustehtävistä ja pienryhmätoiminnasta.
 • ilmoittaa tuutoriehdokkaan tiedot avoimeen yliopistoon 31.5. mennessä opettajien ja tuutorien henkilötietolomakkeella (ks. ohjevalikko). Suunnittelija tarkistaa tuutorin kelpoisuuden oppiaineen vaatimusten mukaan.
 • sopia palkkauksesta tuutorinsa kanssa ja vastaa tuutorin koulutukseen ja ohjaukseen mahdollisesti liittyvistä matka- ja yhteydenpitokuluista, ks. tuntiopetuksen palkkio-ohjeistus.

Tuutorien perehdytys

Turun yliopiston avoin yliopisto tarjoaa tuutoreille tehtävässä tarvittavan perehdytyksen: tuutorit perehtyvät tuutoroinnin perusteisiin Moodlessa olevan verkkomateriaalin avulla. Materiaalissa käsitellään tuutorin roolia ja tehtäviä, ryhmä- ja verkko-ohjausta, oppimisen aktivointia ja tietoverkkoja osana oppimisympäristöä. Tavoitteena on, että tuutori

 • hahmottaa tuutoroinnin osana avointa yliopisto-opetusta
 • osaa perehdyttää opiskelijat avoimen yliopisto-opiskelun periaatteisiin ja käytäntöihin omassa oppiaineessaan
 • perehtyy aikuisen oppimisen erityispiirteisiin ja osaa hahmottaa niiden pohjalta ohjauksen tavoitteet sekä toimintatavat
 • ymmärtää aktivoivien menetelmien merkityksen oppimisen edistämisessä ja osaa hyödyntää niitä
 • toimii tavoitteellisesti, joustavasti ja määrätietoisesti erilaisten aikuisopiskelijoiden kanssa
 • tutustuu opetusteknologiaan (erityisesti tietoverkkoihin) ja sen hyödyntämiseen ohjauksessa
 • arvioi tapaansa toimia tuutorina ja kehittää ohjaustaan saamansa palautteen perusteella.

Lisäksi tuutorit saavat oppiainekohtaista ohjausta ja tukea oppiaineen suunnittelijalta. Tuutorit perehdytetään opetussuunnitelmiin, opintojaksojen keskeisiin teemoihin ja oppiaineen käytäntöihin. Oppiainekohtaisia verkko-ohjaustilaisuuksia järjestetään sekä uusille että vanhoille tuutoreille.

Lisätietoja tuutorien perehdytyksestä:

suunnittelija Mia Stening (verkkomateriaalin ylläpito)
opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki (tuutoreiden yhteystietojen ylläpitäminen)

> Yhteystiedot

 

Tuntiopetuspalkkiot

Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa maksetaan omille sivutoimisille opettajille taulukon ylintä palkkiota, mutta oppilaitos voi neuvotella palkkiosta opettajan / tuutorin kanssa.

> Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tuntiopetuspalkkiot (pdf)

Yhdyshenkilön, opettajan ja tuutorin henkilötietolomake

Yhteistyöoppilaitoksessa toimivien yhdyshenkilöiden, opettajien ja tuutorien on täytettävä ja palautettava henkilötietolomake yliopiston käyttäjätunnusten hankkimiseksi sekä tiedottamista ja yhteydenpitoa varten.

Tiedot kerätään Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opettaja-, tuutori- ja yhteyshenkilörekisteriin.

> Henkilötietolomake

> Tietosuojailmoitus (pdf)

Tiedottaminen opintotarjonnasta ja opintojen markkinointi

Turun yliopiston avoin yliopisto tiedottaa ja markkinoi opintoja monin tavoin eri sidos- ja kohderyhmille. Toimenpiteillä tuemme myös yhteistyöoppilaitosten opintojen markkinointia. Oppilaitosten oma tiedottaminen tarjonnasta on kuitenkin tärkeää, jotta tieto opiskelumahdollisuuksista tavoittaisi tehokkaasti kaikki potentiaaliset opiskelijat oppilaitosten omilla paikkakunnilla.

 • Opintotarjonnan tiedot ja opetusohjelmat Avoimen yliopiston Nettiopsussa

Avoimen yliopiston Nettiopsussa julkaistaan ja ylläpidetään ajan tasalla opintojen opetusohjelmat, jotka sisältävät opetussuunnitelmatiedot (mm. sisältö, osaamistavoitteet) sekä opetuksen toteutusta ja opiskelun aikatauluja koskevat tiedot.

Oppilaitos voi hyödyntää verkkosivuillaan ja muussa tiedotuksessaan linkitystä Avoimen yliopiston Nettiopsussa julkaistuun opiston omien opintojen opetusohjelmiin. Avoimen yliopiston suunnittelija lähettää opetusohjelmien linkit oppilaitoksille.

 • Opintotarjonnan julkaiseminen Opintopolku.fi-palvelussa

Turun yliopiston avoimen yliopiston opinnoista siirretään Opintopolku-järjestelmään suppeat perustiedot. Oppilaitos voi täydentää tietoja järjestelmässä ja julkaista ne. Ks. lisää ohjeista: Opintotarjonnan julkaiseminen Opintopolku.fi-palvelussa.

 • Opintojen esittelytekstit ja ohjeita avoimen yliopiston verkkosivuilla

Tiedottamisessa voi hyödyntää opintojen esittelysivuilla olevia kohderyhmille tarkoitettuja esittelytekstejä.

Teemme opinnoista myös esitteitä (A4, painettuja ja pdf), joita lähetetään yhteistyöoppilaitosten käyttöön sekä suoraan yleiseen jakeluun mm. oppilaitospaikkakuntien kirjastoille ja TE-toimistojen koulutusneuvojille. Esitteitä voi tilata lisää tarpeen mukaan esim. koulutusinfotilaisuuksiin.

Turun yliopiston avoimen yliopiston opintoesite ilmestyy vuosittain kesä-heinäkuussa. Esitevihkonen sisältää avoimen yliopisto-opetuksen ja opintojen yleisesittelyn sekä tiedot yhteistyöoppilaitosten opintotarjonnasta. Lähetämme opintoesitteitä mm. TE-toimistojen koulutusneuvojille. Opintoesite on maksuton ja sitä voi tilata sähköpostitse osoitteella avoin[at]utu.fi  Esite on selattavissa myös sähköisenä Opintotarjonta-sivulla.

Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivuille on koottu ohjeita tutkintoon tähtääviä opintoja suunnitteleville kuten välivuoden viettäjille, avoimen yliopiston väylästä ja muista erillishauista kiinnostuneille. Sivulla kerrotaan myös avoimen yliopiston opintojen hyödyistä työelämän tarpeisiin osaamistaan kehittäville.

 • Esittelytilaisuudet ja opintoneuvonta

Järjestämme opintojen yleisiä esittelytilaisuuksia, myös verkon kautta (AC), ja osallistumme mielellämme yhteistyöoppilaitoksissa ja niiden alueella järjestettäviin koulutustarjonnan esittelytilaisuuksiin. Oppilaitoksille voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan myös omia info- ja opintoneuvontatilaisuuksia. Kysy tilaisuuksien järjestämisestä avoimen yliopiston opintoneuvojalta, koordinaattorilta tai oppiaineen suunnittelijalta!

Avoimen yliopiston opintoneuvojalta voivat kaikki kiinnostuneet kysyä lisätietoja opinnoista ja opiskelusta sekä ohjeita omien tavoitteiden mukaisten opintojen suunnitteluun.

 • Turun yliopiston logo ja graafiset ohjeet

Turun yliopiston logo ja graafiset ohjeet ovat uudistuneet syksyllä 2018. Logon voi ladata Turun yliopiston logo, kuvat ja esittelymateriaalit -sivulta ja se on käytettävissä graafisten ohjeiden mukaisesti.

 • Mainonta, jutut ja some

Turun yliopiston avoin yliopisto julkaisee koulutusilmoituksia ympäri vuoden Turun alueen sanomalehdissä ja valtakunnallisissa ammatti-, järjestö- ym. lehdissä. Ilmoituksissa tuodaan esille myös oppilaitosten opintotarjontaa. Oppiaineiden suunnittelijat ja koordinaattori voivat avustaa oppiainekohtaisten tiedotteiden ja juttujen laatimisessa paikallisiin lehtiin ja nettisivuille.

Julkaisemme ajankohtaista tietoa avoimen yliopiston opinnoista myös somessa. Linkit löytyvät Oppilaitosyhteistyö-sivun alareunasta. Seuraa meitä ja jaetaan postauksia yhdessä!

Opintotarjonnan julkaiseminen Opintopolku.fi-palvelussa

Yliopistot huolehtivat siitä, että Opintopolku-järjestelmään tallennetaan tiedot yhteistyöoppilaitosten tarjonnassa olevista avoimen yliopiston opinnoista. Oppilaitos voi täydentää koulutustietoihin itse omat ilmoittautumisaikansa ja -ohjeensa, maksunsa ym. tiedot ja julkaista opintotarjonnan tiedot Opintopolussa.

Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opetusohjelmat julkaistaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa ja niistä siirtyvät suppeat perustiedot luonnostilassa Opintopolku.fi-palveluun. Opintopolkuun siirtyvät vain opintojen sisältöä ja osaamistavoitteita koskevat tiedot sekä ilmoittautumis- ja maksutietoja ja linkityksiä, mutta ei opetuksen toteutusta, suoritustapaa, kirjallisuutta ja opettajaa koskevia tietoja.

Oppilaitos voi käsitellä tietoja Opintopolku-järjestelmässä sen jälkeen, kun avoimen yliopiston opintosihteeri on lisännyt oppilaitoksen järjestämiin opintoihin (= koulutukseen) yhteistyöoppilaitokselle roolin Järjestävä (Järjestävät organisaatiot). Opintojen suunnittelijat tiedottavat tästä yhteistyöoppilaitoksille ja ohjeistavat samalla, miten kannattaa hyödyntää Avoimen yliopiston Nettiopsussa julkaistavia tarkempia tietoja.

Opintopolun Virkailijan työpöydälle kirjaudutaan tunnuksilla, jotka saa esimerkiksi oman organisaation Opintopolku-vastuukäyttäjältä/pääkäyttäjältä.

Ohjeet oppilaitokselle tietojen käsittelyyn Opintopolun virkailijaliittymässä:

 • Oppilaitoksen omassa näkymässä koulutukset listautuvat Järjestettävät koulutukset -välilehdelle, josta voi valita koulutuksen järjestettäväksi. Näin syntyy oppilaitoksen kopio avoimen yliopiston koulutuksesta.
 • Oppilaitos luo haun. Katso OPH:n ohjeet ja ohjevideo.
 • Oppilaitos muokkaa Koulutukset-välilehdellä omaa kopiotaan koulutuksesta. Oppilaitos voi lisätä tietoja ja ohjeita. Ks. ohjeet tekstistä alla.
 • Oppilaitos luo hakukohteen, jolla muokattu koulutus liitetään hakuun. Ks. OPH:n ohjeet.
 • Oppilaitos julkaisee koulutuksen. Ks. OPH:n ohjeet.

​OPH:n julkaisemat Opintopolun käyttöohjeet virkailijoille (Huom! Ohjeet kannattaa avata uuteen ikkunaan!):

> Avoimen korkeakoulutuksen tallentaminen koulutusta järjestävään oppilaitokseen Opintopolussa -ohjevideo
Huom! Videon alusta poiketen koulutuksen tallentaminen aloitetaan nykyään valitsemalla Opintopolussa Koulutustarjonta-valikosta "Koulutusten ja hakukohteiden ylläpito".

> Haun luominen Opintopolussa -ohjevideo
Huom! Videon alusta poiketen haun luominen aloitetaan nykyään valitsemalla Opintopolussa Koulutustarjonta-valikosta "Haun ylläpito".

> Virkailijan palvelun käyttöohjeet

Muokkausohjeita Perustiedot-välilehdellä:

 • Opintojen nimi: Oppilaitos poistaa Opinnon nimi -kentästä oppilaitoksen nimen.
 • Maksullinen: Jos oppilaitos on ilmoittanut oman maksunsa avoimeen yliopistoon, siirtyy tieto koko maksusta Avoimen yliopiston Nettiopsusta Opintopolkuun. Jos maksutietoa ei ole, on Opintopolkuun siirtynyt vain avoimen yliopiston opintomaksu.
 • Oppiaineet / Avainsanat -kentästä ei saa poistaa avoimen yliopiston määrittelemiä avainsanoja, mutta niitä voi lisätä. Avainsanat näkyvät ns. tageina opintojen nimen alla julkisella puolella.

Muokkausohjeita Kuvailevat tiedot -välilehdellä:

 • Opinnon sisältö (julkisella sivulla Koulutuksen sisältö) ja Opinnon tavoite (julkisella sivulla Tavoitteet) -kenttien tekstejä ei saa muokata, koska ne ovat tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaista tietoa. Avoin yliopisto tiedottaa yhteistyöoppilaitokselle mahdollisista muutoksista.
 • Seuraavia Opinnon sisältö -kentässä olevia linkkejä ei saa poistaa:
  • Opetusohjelma ja yhteystiedot Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa (linkki Avoimen yliopiston Nettiopsun opetusohjelmaan)
  • Opintojen esittely (linkki opintojen esittelysivulle)
 • Opetuksen aika ja paikka -kenttään oppilaitos voi kopioida tiedot Avoimen yliopiston Nettiopsussa julkaistusta opetusohjelmasta (ks. Opetus-kenttä) ja lisätä omia opetuksen toteutusta koskevia tietojaan. Avoin yliopisto tiedottaa suoraan oppilaitosten yhteyshenkilöille mahdollisista muutoksista.
 • Maksullisuus-kenttään siirtyy maksutieto Avoimen yliopiston Nettiopsusta seuraavasti, esim. 20.00 € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 60.00 €), lisäksi maksun yhteissumma tulee näkyviin harmaaseen laatikkoon. Kenttään voi lisätä oppilaitoksen omia tietoja, mutta Opintopolussa tulee näkyä selvästi sekä yhteistyöoppilaitoksen oma maksu että avoimen yliopiston opintomaksu.
 • Lisätietoja-kentässä on avoimen yliopiston teksti ja linkki, esim.:
  Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa: 1.9.2018 - XX.X.2018
  Älä poista linkkiä, koska siitä löytyvät avoimen yliopiston ilmoittautumis- ja maksuehdot.
  Oppilaitos voi kirjoittaa tekstin yläpuolelle omat ilmoittautumista ja perumista koskevat ohjeensa.
  Linkissä ilmoitettava ilmoittautumisaika on alustava. Opiskelijoiden ilmoittautuminen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa alkaa vasta sen jälkeen, kun opintojen järjestäminen oppilaitoksessa on varmistunut, ja oppilaitoksen kanssa sovitaan erikseen ilmoittautumisajan alkamis- ja päättymispäivistä Avoimen yliopiston Nettiopsussa.
 • Kaikissa Opintopolussa julkaistavissa tiedoissa ja ohjeissa kuten maksu- ja peruutusehdoissa, ilmoittautumisajoissa ym. pitää aina olla lukijan kannalta selvästi esillä se, mikä koskee opinnot järjestävää oppilaitosta ja mikä Turun yliopiston avointa yliopistoa.

Lisätietoja:

> Opintopolku-koulutus yhteistyöoppilaitoksille 9.8.2016 TY, Lauri Pohjanen (ppt)

Lisätietoja Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tietojen julkaisemisesta voi kysyä opintosihteereiltä.

Opiskelijavalinta ja ohjeet ilmoittautumiseen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa

Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi pääsee pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja avoimen yliopiston opintomaksun suorittamisen perusteella. 

Opiskelijavalinta

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille kiinnostuneille: opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opinnoista kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin mm. opinnoissa vaadittavan kielitaidon suhteen. Yhteistyöoppilaitoksen tulee noudattaa opiskelijavalinnassa avoimen yliopisto-opetuksen avoimuuden periaatetta.

 • Mikäli opinnoissa vaaditaan edeltäviä opintoja, niistä mainitaan opetusohjelmassa ilmoittautumisohjeiden yhteydessä. Opintosihteeri tarkistaa edeltävien opintojen suoritustiedot ilmoittautumisvaiheessa ennen kuin opinto-oikeus myönnetään. Aineopintotasoisiin opintoihin hyväksyttäviltä opiskelijoilta edellytetään perusopintojen tai vastaavien opintojen suorittamista yleensä vähintään hyvin tiedoin. Oikeustieteen perus- ja aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opinto-oikeutta hakevilta edellytetään Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta.
 • Opiskelijakiintiöt: Opintoryhmien kokoa ei yleensä ole rajoitettu, mutta jos opinnoissa on opiskelijakiintiö, opiskelijat valitaan kiintiön rajoissa ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppiaineen suunnittelija tiedottaa mahdollisista kiintiöistä tai ryhmän kokoa koskevista suosituksista opintojen suunnitteluvaiheessa.

Ilmoittautumismenettelyn ohjeet oppilaitoksille

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan

1) ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen sen omien ohjeiden ja ilmoittautumisaikojen mukaisesti.

2) Sen jälkeen, kun opetuksen järjestäminen oppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos sopii opintosihteerin kanssa ilmoittautumiskohteen avaamisesta Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Oppilaitos tiedottaa ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajasta ja ilmoittautumisohjeista opiskelijoille. Opiskelijat ilmoittautuvat Turun yliopiston avoimeen yliopistoon.

Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille samalla myös siitä, maksaako opiskelija avoimen yliopiston opintomaksun joko Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa tekemänsä ilmoittautumisen yhteydessä verkkopalvelussa vai laskutetaanko maksut yhteistyöoppilaitoksen kautta.

Vain Avoimen yliopiston Nettiopsussa ilmoittautunut opiskelija saa avoimen yliopiston opinto-oikeuden ja oikeuden opiskelijoiden sähköisten palvelujen (mm. Moodle-oppimisympäristön) käyttöön.

> Ilmoittautuminen opintoihin ja opiskelijapalvelut -sivulla on yleiset ohjeet ja lisäksi Näin ilmoittaudut opintoihin -linkistä löytyvät ohjeet yhteistyöoppilaitosten opintoihin ilmoittautuville.

Opintomaksut ja niiden laskutus sekä opinto-oikeudet

Avoimen yliopiston opintomaksu

Turun yliopistossa avoimen yliopiston opintomaksu ja sen perusteella myönnettävä määräaikainen opinto-oikeus

 • koskee aina yhtä opintokokonaisuutta (perusopinnot, aineopinnot) tai yksittäistä opintojaksoa tai kurssia
 • määräytyy opintojen laajuuden ja opetusmuodon mukaan.

Opintojen suunnittelijat ilmoittavat tarkemmat tiedot opintokohtaisista opintomaksuista. Kooste oppilaitoksessa lähiopetuksena ja monimuoto-opintoina järjestettävien opintojen opintomaksuista ja opinto-oikeuden kestosta on opiskelijoille tarkoitetulla Näin ilmoittaudut opintoihin -sivulla.

Avoimen yliopiston opintomaksun lisäksi oppilaitos voi laskuttaa opiskelijalta oman maksunsa. Kokonaismaksu ilmoitetaan Avoimen yliopiston Nettiopsussa julkaistavassa opetusohjelmassa.

Opintomaksujen laskutus

Oppiaineen suunnittelija sopii laskutustavasta oppilaitoksen kanssa opetuksen suunnittelun yhteydessä:
 • Tavallisin tapa on, että opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintomaksun itse ilmoittautumisensa yhteydessä Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa.  
 • Oppilaitoksen kanssa voidaan sopia, että opintomaksut laskutetaan oppilaitokselta. Tällöin opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopistoon tavalliseen tapaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa, mutta palvelu ei toimita heille laskua. Avoimen yliopiston koulutussihteeri huolehtii laskutuksesta oppilaitoksen kanssa.
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä, paitsi aineopinnoissa kahdessa erässä (ks. ilmoittautumis- ja maksuehdot). Oikeus opintojen suorittamiseen ja opintorekisteriotteen saamiseen tulee voimaan, kun koko opintomaksu on maksettu.​
 
Huom! Turun yliopisto alkoi periä v. 2016 alkaen 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista (ei koske Avoimen yliopiston Nettiopsun kautta tapahtuvaa verkkomaksamista, vaan ainoastaan laskutusta).
Opintosuorituksia koskevat ohjeet

Avoimen yliopiston opintojen suoritustapoina ovat pääasiassa kirjalliset opintotehtävät, kirjatentit ja luentotentit. Opinnoissa voidaan edellyttää myös aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen.     

Opintojen opetusohjelmat sisältävät tiedot suoritustavoista ja aikatauluista. Opintojen suunnittelijat antavat tarkemmat ohjeet tenttien toteutustavoista ym.

Opintosuoritusten tulokset ovat nähtävissä Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa.

Opiskelijoille tarkoitetut ohjeet suoritustiedoista ja opintosuoritusotteista, todistuksista ym. ovat sivulla

> Ilmoittautuminen opintoihin ja opiskelijapalvelut

Opetusyhteistyötä koskeva sopimus

Turun yliopisto ja yhteistyöoppilaitos tekevät opetuksen järjestämisestä toistaiseksi voimassaolevan yhteistyösopimuksen, jota täydennetään vuosittaisella liitteellä yhteistyönä järjestettävistä opinnoista.

Turun yliopisto lähettää uusille yhteistyöoppilaitoksille yhteistyösopimuksen kahtena kappaleena sen jälkeen, kun opetuksen järjestäminen on varmistunut. Oppilaitos allekirjoittaa sopimuksen ja palauttaa toisen sopimuskappaleen osoitteella:

Avoin yliopisto-opetus
Opintosihteeri Taru Wester
20014 TURUN YLIOPISTO