Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Opettajankouluslaitoksen järjestämillä kursseilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja ne rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Koulutustarjonta

Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille

Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opettajille ja ohjaajille, joilla on ulkomailla tai Suomessa yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, mutta joilla ei ole Suomessa muodollista opettajan kelpoisuutta. Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden.

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opettajan pedagogiset opinnot koostuvat perusopinnoista 25 op ja aineopinnoista 35 op. Opettajankoulutuslaitos järjestää opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot 35 op. Opiskelija suorittaa itsenäisesti ja omakustanteisesti kasvatustieteen perusopinnot avoimessa yliopisto-opetuksessa tai yliopistossa erillisopintoina.

Opinnot alkavat syksyllä 2019 ja päättyvät kesällä 2020.

Koulutus toteutetaan Turussa lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä harjoitteluna normaalikoulussa. Opetus koostuu pääosin perjantai-illasta lauantai-iltapäivään sijoittuvista lähiopetusjaksoista (n. 2 kertaa kuukaudessa). Lisäksi järjestetään lähiopetuksena muutama intensiivijakso, jolloin opetusta on myös arkipäivinä. Verkko-opetusta järjestetään arki-iltaisin (maanantai–torstai). Opetusta voi olla myös koulujen loma-aikoina. Lisäksi opintoihin sisältyy opetusharjoittelua, joka järjestetään normaalikoulussa arkipäivinä.

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä ja toteutuksesta löytyvät opetussuunnitelmasta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Valintaperusteet 2019

  • Hakuaika alkaa 23.4.2019
  • Hakuaika päättyy 21.8.2019 klo 16.00
  • Liitteitä voi täydentää 4.9.2019 klo 16.00 asti
  • Kutsut valintakokeeseen: 11.9.2019
  • Valintakoe: 18.9.2019
  • Valintatulokset: 25.9.2019
  • Paikan vastaanotto: viimeistään 2.10.2019
  • Opinnot alkavat: 4.−5.10.2019

 

> Täytä hakulomake tästä!

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Yhteystiedot

Tarja-Riitta Hurme
opettajaksisuomeen@utu.fi

+358 50 339 3578

Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille, joilla on opetettavanaan perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmä. Koulutus antaa tietoa, menetelmiä ja työvälineitä maahanmuuttajataustaisten oppilasryhmien opettamiseen. Opinnoissa tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta ja monikielisyyttä eri näkökulmista.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opintojen laajuus on 25 opintopistettä. Opinnot alkavat syyskuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2020. Lähiopetus järjestetään Turussa noin kaksi kertaa kuussa perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakulomake

Hakuaika päättyy 20.8.2019 kello 16.00.

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Heli Vigren
valmo@utu.fi
+358 50 339 0928

 

Suomi toisena kielenä -opetus

Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa työssään tekemisissä suomea toisena kielenä oppivien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi suomi äidinkielenä tai toisena kielenä ja kirjallisuus -opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, aineenopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan monikielisiä oppilaita.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys toisen kielen oppimisen ja opettamisen keskeisistä teoreettisista ja käytännöllisistä ilmiöistä. Hän tunnistaa ja osaa analysoida niitä suomen kielen ominaispiirteitä, jotka ovat suomea oppivien näkökulmasta haastavia. Lisäksi hän tuntee kielitaidon arvioinnin periaatteet ja osaa arvioida monikielisen oppijan osaamista. Opintokokonaisuus tarjoaa myös näkökulmia kieleen yhteiskunnallisena ilmiönä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suositellaan suomen kielen perusopintoja, sillä S2-opetuksen opintokokonaisuus ei anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan ja täten myöskään S2-opettajan kelpoisuutta.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Suomi toisena kielenä -opetuksen opintokokonaisuuden laajuus on 25 op. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita.

Opetus alkoi 11.9.2018 ja päättyy 23.5.2019. Opetusta on tiistai- ja torstai-iltaisin kello 16.15–19.00. Opintojaksoihin voi sisältyä myös viikonloppuopetusta ja opintokäyntejä.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Aikataulu

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt.

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus

Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus opintokokonaisuus järjestetään Helsingissä. Opinnot soveltuvat varhaiskasvatuksen S2-lastentarhanopettajalle tai ohjaavassa ja konsultoivassa työtehtävässä toimivalle S2-lastentarhanopettajalle tai vastaavalle tai tähän tehtävään suuntautuvalle henkilölle.


Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys toisen kielen oppimisesta, monikielisen lapsen kielenkehittymisestä ja äidinkielen merkityksestä osana lapsen kasvua ja kehitystä sekä kulttuurien merkityksestä identiteetin muodostumisessa. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa arvioida varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista ja tuntee varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan arvioinnin perusteet. Opiskelija osaa kehittää työyhteisön toimintakulttuuria ja tukea oppivaa työyhteisöä. Opiskelija tuntee kulttuurisesti vastuullisen kasvatuksen menetelmiä ja työtapoja ja osaa toimia yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus


Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus opintokokonaisuuden laajuus on 15 op. Opinnot alkoivat tammikuussa 2018 ja päättyvät keväällä 2019. Lähiopetus järjestetään Helsingissä noin kerran kuussa perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Aikataulut

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt.

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa työssään tekemisissä alle kouluikäisten lasten kanssa. Opinnot soveltuvat laajasti erilaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen parissa toimiville henkilöille, mukaan lukien neuvolan henkilöstö. Opintojen ensimmäiset neljä opintojaksoa soveltuvat koko varhaiskasvatuksen sekä neuvolan henkilöstölle. Opintojen kaksi viimeistä opintojaksoa on suunnattu henkilöille, jotka ovat erityisesti vastuussa arvioinnista ja päivähoitoyksiköiden toimintakulttuurin kehittämisestä.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa varhaiskasvatusyhteisössä toimimisesta, monikielisen lapsen kielen kehittymisestä ja kielitaidon arvioinnista, äidinkielen merkityksestä osana lapsen kasvua ja kehitystä sekä kulttuurien merkityksestä identiteetin muodostumisessa. Kulttuuri ymmärretään opinnoissa laajasti niin, että se sisältää esimerkiksi sukupuolen, vammaisuuden, katsomukset ja etnisyyden. Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen kasvatuksen menetelmiä ja työtapoja, osaa toimia yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa sekä osaa kehittää työyhteisönsä toimintakulttuuria ja tukea oppivaa työyhteisöä.

Osaan opintojen yhteydessä järjestettäviin seminaaripäiviin saa osallistua vapaasti, vaikka ei suorittaisi koko opintojaksoa tai kaikkia opintoja. Nämä seminaaripäivät soveltuvat hyvin esimerkiksi päivähoitoyksiköiden koulutuspäiviksi.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti -opintojen laajuus on 1–15 op. Opinnot alkavat helmikuussa 2019.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Alustava aikataulu 2019 - 2020

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Opiskelija voi hakeutua suorittamaan 1–6 opintojaksoa. Opintojaksoista voi valita ne, jotka parhaiten tukevat omaa työnkuvaa, tai suorittaa kaikki opintojaksot. Osa opintojaksoista edellyttää aiemmalle opintojaksolle osallistumista tai muita vastaavia tietoja. Tiedot näistä vaatimuksista löytyvät jokaisen opintojakson kohdalta erikseen. Jokaiselle opintojaksolle valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 10 ja enintään 25 opiskelijaa. Lisäksi opintojen yhteydessä järjestettäviin, laajalle yleisölle suunnattuihin avoimiin seminaaripäiviin voi ilmoittautua suorittamatta opintopisteitä. Seminaareista tiedotetaan erikseen ja niihin järjestetään erillinen ilmoittautuminen.

 

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti -opintokokonaisuuden haku on päättynyt. Voit kuitenkin edelleen hakea jokaiselle yksittäiselle kurssille aina noin kuukautta ennen kunkin kurssin alkamista.
 
Täydennyshaku Monikielisyys 1 op: Haku on päättynyt.
Täydennyshaku Kielitietoinen varhaiskasvatus 3 op: Haku on päättynyt.
Täydennyshaku Kulttuurisesti vastuullinen varhaiskasvatus 4 op: Haku on päättynyt.
Täydennyshaku Kulttuurisesti moninaisen identiteetin tukeminen varhaiskasvatuksessa 1 op: Hakulomake. Haku päättyy 26.8.2019.
Täydennyshaku Kielitaidon arviointi varhaiskasvatuksen henkilöstölle 3 op: Haku aukeaa myöhemmin.
Täydennyshaku Kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatusyhteisön toimintakulttuurin kehittäminen 3 op: Haku aukeaa myöhemmin.
 
Katso kurssien alustava aikataulu tästä: Alustava aikataulu

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Arabian kieli opetushenkilöstölle

Arabian kieli opetushenkilöstölle -kurssi on tarkoitettu opettajille sekä opettajaksi opiskeleville, jotka työssään haluavat hyödyntää arabian kielen alkeiden tuntemusta. Opinnot soveltuvat sekä luokanopettajille että aineenopettajille. Opinnot sopivat myös muille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita arabian kielestä. Kurssilla opitaan arabian alkeet ja opiskellaan erityisesti kouluun liittyvää sanastoa. Kurssilla opittua voi hyödyntää arabian kielisten oppilaiden ja perheiden kanssa työskenneltäessä.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Arabian kieli opetushenkilöstölle -kurssi on 5 opintopisteen laajuinen. Kurssi alkaa 21.1.2019 ja päättyy 13.5.2019. Opetus järjestetään maanantaisin klo 17.00–19.15.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Aikataulu

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt.

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Kiia Kuusento
kiia.k.kuusento@utu.fi
+358 50 512 8564

Islam uskontona ja kulttuurina

Islam uskontona ja kulttuurina -kurssin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti perusopetuksen ja lukion opetushenkilökunta, joilla on opetettavanaan kulttuurisesti moninaisista taustoista tulevia oppilaita. Opintoihin voidaan ottaa myös maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoita. Opinnot sopivat myös muille monikielisestä ja -kulttuurisesta opettamisesta kiinnostuneille henkilöille.

Islam uskontona ja kulttuurina -kurssilla tutustutaan islamiin monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi islamin opetuksen, radikalisoitumisen ja islamilaisten yhteisöjen näkökulmasta. Islam uskontona ja kulttuurina -kurssin tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää kurssin käytyään uskonnon ja kulttuurin merkityksen oppilaan arjessa ja saa valmiuksia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön katsomuksellisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisessa yhteisössä.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Islam uskontona ja kulttuurinalle -kurssi on 5 opintopisteen laajuinen. Kurssi alkaa 16.1.2019 ja päättyy 22.5.2019. Opetus järjestetään keskiviikkoisin klo 17.00–19.15.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Aikataulu

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt.

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Kiia Kuusento
kiia.k.kuusento@utu.fi
+358 50 512 8564

Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet

Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet -opintojakso järjestetään syksyllä 2019 Turussa ja Porissa. Koulutus on tarkoitettu niille henkilöille, jotka opettavat nyt tai tulevaisuudessa suomea toisena kielenä. Opinnot soveltuvat esimerkiksi henkilöille, joilla on suomi äidinkielenä tai toisena kielenä ja kirjallisuus -opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan tai vieraiden kielten opettajan koulutus.

Opintojakson tavoite on, että opiskelija saa työkaluja toiminnallisen suomi toisena kielenä opetuksen toteuttamiseen. Kurssin aikana opiskelija tutustuu suomen kielen ominaispiirteisiin ja kieleen vuorovaikutuksen välineenä monenlaisten käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija ymmärtää toisen kielen oppimisen teorioita ja osaa soveltaa niitä käytännön opetustyöhön.

 

Opintojen laajuus, kesto ja toteutus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä. Opinnot järjestetään kolmena viikonloppuna perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin.

 

Opetussuunnitelma ja aikataulu

Opetussuunnitelma

Koulutuksen aikataulu perjantaisin klo 16.15–18.45 ja lauantaisin klo 9.30–15.00.

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakua kurssille ei ole tällä hetkellä auki. Haku Turun ja Porin koulutuksiin aukeaa syksyllä 2019.

 

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Yhteystiedot

Maria Tyrer
maria.tyrer@utu.fi
+358 50 529 8186

Avoimet seminaarit

Järjestämme opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kaikille avoimia seminaareja kieli- ja kulttuuritietoisuuteen sekä suomi toisena kielenä -opetukseen liittyen. Ilmoittautuminen seminaareihin aukeaa noin kuukautta ennen seminaaripäivää.

 

Lukuvuoden 2019–2020 seminaarit

 

Kulttuurisesti moninaisen identiteetin tukeminen varhaiskasvatuksessa 14.9.2019


Monikielisen oppilaan arviointi 28.9.2019


Osallistavat menetelmät monikielisessä opetuksessa 30.11.2019

 

Lisätietoja:

heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875

anni.itahaarla@utu.fi, puh. 040 593 4130

maria.tyrer@utu.fi, puh. 050 529 8186