Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen

Jos aiot hakea Turun yliopistoon avoimen väylän kautta, tarkista hakukohteen seuraavaa opiskelijavalintaa koskevat ohjeet ja valintaperusteet Opintopolusta, ja laadi oma opiskelusuunnitelmasi hakuun vaadittavista opinnoista.

Vuoden 2021 opiskelijavalintaa koskevat tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään lokakuussa.

 • Ota huomioon, että joissakin hakukohteissa voidaan hyväksyä vain Turun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia avoimia yliopisto-opintoja (kuten oikeustieteellisen tiedekunnan ja pääasiassa myös Turun kauppakorkeakoulun väylähaussa) tai myös muiden korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopistossa ei järjestetä ”väyläopintojen linjoja”, vaan väylähakuihin sopiviin opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston tavallisten ilmoittautumisohjeiden mukaisesti, kaikkiin opintoihin aina erikseen.
 • Hakukohteesta riippuen hakijoilta edellytettävät opinnot ovat suoritettavissa yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Opinnot mitoitetaan opintopisteinä (op): yhden opintopisteen suorittaminen vaatii noin 27 t opiskelua (sisältää myös osallistuminen opetukseen). Opintojen tulee olla suoritettuina hakuohjeissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on sivutoimista opiskelua, joten siihen ei saa valtion opintotukea. Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, ks. ohjeet.
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi.
 • Väylähaussa vaadittavat opinnot ovat hyväksi luettavissa ko. tutkintoon (ks. hoitotieteen opintoja koskevat tarkemmat tiedot). Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen suoritukset kirjataan yliopiston opintosuoritusrekisteriin. 

Julkaisemme tiedekuntakohtaisia ohjeita elokuun aikana.

Humanistinen tiedekunta

Humanistisessa tiedekunnassa vuoden 2020 opiskelijavalinnassa on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta kaikkiin sekä humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) että filosofian maisterin (FM) tutkintoihin tähtääviin tutkinto-ohjelmiin Turun ja Porin kampuksilla. Avoimen väylän kautta ei ole mahdollista hakea pelkän maisterivaiheen sisältäviin tutkinto-ohjelmiin.

 • Avoimen väylän haussa haetaan suoraan pääaineeseen. Väylällä voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen. Hakijoita voidaan hyväksyä enintään 5/oppiaine. Ks. hakukohteet Avoimen väylä -sivun listasta.
 • Valinnassa etusijalla ovat sellaiset hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa tai joilla ei ole korkeakoulututkintoa.
 • Valintaan vaikuttavat hakijan opintomenestys, opintojen laatu ja hakijan opintosuunnitelmassaan osoittama motivaatio.
 • Hakijalta edellytetään vähintään 70 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja. Opintoihin tulee sisältyä vähintään 50 op sen oppiaineen tai vastaavan alan opintoja, jonka opinto-oikeutta haetaan. Lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa tai vieraan kielen kirjallista taitoa.
 • Väylähakuun voidaan hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Tiedekunta ei tee ennakkoarviota toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisten opintojen soveltuvuudesta hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta. Linkit hakukohteisiin ovat Avoimen väylä -sivulla.

Turun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena hakukohteisiin sopivia oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintoja järjestetään integroituna opetuksena Turussa ja Porissa sekä lisäksi verkko-opintoina. Tutustu opintotarjontaan:

> Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkintoihin sopivista opinnoista: hum-info@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on vuoden 2020 opiskelijavalinnassa mahdollisuus hakea väylän kautta kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan. Avoimen yliopiston väylä on tarkoitettu ensisijaisesti niille hakijoille, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa tai joilla ei ole korkeakoulututkintoa.

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma (kasvatustieteiden kandidaatin, KK, ja kasvatustieteiden maisterin, KM, tutkinto, Turku)

 • Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan pääaineisiin valitaan avoimen yliopiston väylän valinnassa yhteensä enintään 18 opiskelijaa. Aloituspaikoista vähintään 12 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Tässä valinnassa voi hakea vain yhteen pääaineeseen.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna
  • Hakukohteen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) perusopinnot (vähintään 25 op) JA perusopinnot sivuaineesta (vähintään 25 op:n kokonaisuus). Hakukohteen perusopinnosta tulee olla kokonaisuusmerkintä ja ne tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin. Sivuaineesta tulee olla kokonaisuusmerkintä.
   TAI
  • Hakukohteen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op), joista aineopinnot tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin. Aineopintoihin tulee sisältyä tai niiden lisäksi on oltava suoritettuna hakukohteen tutkielma tai vastaava. Aineopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.
 • Hakijalta edellytetään myös hyvää suomen kielen taitoa.
 • Opiskelijat valitaan opintosuorituksista saatavien pisteiden perusteella.
 • Valinnassa huomioon otettavat opinnot eivät saa sisältyä aiempaan korkeakoulututkintoon.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma (kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, KK, Rauma)

 • Tutkinto-ohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa avoimen väylän valinnassa.
 • Valintamenettely on kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe perustuu hakijan toimittamiin todistuksiin avoimessa yliopisto-opetuksessa/korkeakoulussa suoritetuista opinnoista ja toinen vaihe on soveltuvuuskoe.
 • Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot: yliopistolliset kasvatustieteen perusopinnot (väh. 25 op), jotka voivat sisältyä aiemmin suoritettuun tutkintoon JA sivuaineopinnoiksi kelpaava yliopistollinen opintokokonaisuus (väh. 25 op) tai kasvatustieteen aineopinnot (väh. 35 op).
 • Hakijalta edellytetään myös hyvää suomen kielen taitoa.
 • Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella

Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta. Linkit hakukohteisiin löytyvät Avoimen väylä -sivun listasta.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Opintoja toteutetaan oppiaineesta riippuen verkko-opintoina sekä monimuoto-opintoina Turussa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turussa. Myös sivuaineiksi sopivia opintoja, esim. psykologian perusopinnot, sosiaalitieteiden perusopinnot.

> Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Väylähakuun sopivat myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset opinnot.

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkintoihin sopivista opinnoista:

Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi
Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta jakautuu 1.1.2021 matemaattis-luonnontieteelliseksi ja teknilliseksi tiedekunnaksi. Ensin mainitussa on vuonna 2021 avoimen väylän hakumahdollisuus kaikkiin pääaineisiin (tavoitetutkinto LuK + FM). Teknillisessä tiedekunnassa avoimen väylän kautta voi hakea tieto- ja viestintätekniikan (TkK + DI), tietojenkäsittelytieteiden (LuK + FM) sekä biokemian (LuK + FM) koulutuksiin. Teknillisen tiedekunnan bio-, kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin ei ole avoimen väylän valintaa. Hakukohteiden määrää väylähaussa ei ole rajattu. Avoimen väylän lisäksi voit hakea yhteisvalinnassa, mikäli täytät hakukelpoisuusvaatimukset.

 • Hakijoilta edellytetään yleistä korkeakoulukelpoisuutta biokemian, kemian ja maantieteen hakukohteissa. Vaikka hyvän suomen kielen taidon vaatimus on kirjattu vain edellä mainittuihin hakukohteisiin, kaikissa luonnontieteiden ja tekniikan hakukohteissa opetus annetaan alemmassa tutkinnossa suomeksi ja hyvä suomen kielen taito on sekä väylä- että tutkinto-opinnoissa menestymisen edellytys.
 • Valinnassa etusijalla ovat sellaiset hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa tai joilla ei ole korkeakoulututkintoa.
 • Opiskelijat valitaan opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen määrän perusteella. Mikäli hakukohteen vaatimuksiin on kirjattu vähimmäiskeskiarvo, heikommalla opintomenestyksellä ei voi tulla valituksi.
 • Hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee 15–68 opintopisteeseen. Vaatimuksiin kirjattu opintopistemäärä on ehdoton minimi, eikä vähemmillä pisteillä voi tulla valituksi. Jossain määrin vaadittu pistemäärä heijastelee hakukohteen hakupainetta. Tilastot aiemmista hakijoiden- ja hyväksyttyjen määristä avoimen väylän valinnassa löydät Hakijatilastot-sivulta.
 • Tietojenkäsittelytieteisiin sekä tieto- ja viestintätekniikkaan voi hakea myös avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien, Defa-hankkeen maksuttomien opintojen perusteella.
 • Ympäristötieteen väylähaussa myönnetään opiskeluoikeus ainoastaan alempaan korkeakoulututkintoon (LuK). Suurin osa tutkintoon kuuluvista opinnoista on suoritettavissa avoimena yliopisto-opetuksena. Turun yliopistossa ei ole tarjolla FM-koulutusta ympäristötieteessä.
 • Jos väylähakuun vaadittavia opintoja ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena, voit hakea erillisten opintojen opinto-oikeutta tai tutustua muiden avointen yliopistojen tarjontaan, mikäli hakukelpoisuusvaatimuksissa ei erikseen vaadita Turun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisista opinnoista ei anneta ennakkoarviota vaan suoritettujen opintojen soveltuvuus hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi arvioidaan hakemusta käsiteltäessä.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta.

Turun yliopiston opinnot avoimena yliopisto-opetuksena:

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään moniin hakukohteisiin sopivia oppiaineiden opintojaksoja, perus- ja aineopintokokonaisuuksia sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintoja järjestetään oppiaineesta riippuen integroituna lähiopetuksena Turussa ja verkko-opintoina.

> Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkintoihin sopivista opinnoista:
info-ml@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on vuoden 2020 opiskelijavalinnassa mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta terveystieteiden koulutukseen (terveystieteiden kandidaatti, TtK, ja terveystieteiden maisteri, TtM), jossa pääaineena on hoitotiede. Hakijoita valitaan enintään viisi.

 • Hakijalta edellytetään soveltuvaa terveysalan koulutusta tai sosiaali- ja terveysalan tutkintoa: joko opistoasteen 2,5-vuotinen koulutus ja sen lisäksi vähintään 9 kk:n erikoistumiskoulutus tai opistoasteella tai ammattikorkeakoulutuksessa vähintään 3,5-vuotisen koulutus.
 • Hakijalta edellytetään terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoihin soveltuvia opintoja vähintään 85 opintopistettä.
 • Väylähaussa vaadittavat perus- ja aineopinnot hoitotieteen pääaineessa (60 op) ovat hyväksi luettavissa ko. tutkintoon. Lisäksi vaaditaan erikseen määriteltyjä opintoja 25 op verran, ja näistä opinnoista osa voidaan sisällyttää tutkintoon.
 • Valinnassa ei huomioida avoimessa yliopistossa ennen v. 2010 suoritettuja opintoja. Hoitotieteen opintojen osalta tämä määräaika koskee vain aineopintokokonaisuuden opintoja.

Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta

Turun yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollisuus opiskella väylähakuun edellytettävistä opinnoista hoitotieteen aineopinnot 35 op sekä esimerkiksi aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja gerontologian perusopinnot 25 op. Hoitotieteen aineopinnot voi opiskella monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja Porissa, kasvatustieteitä voi opiskella joustavasti verkko-opintoina.  

> Hoitotieteen opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Väylähakuun sopivat myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset opinnot.

Lisätietoja hoitotieteen avoimen väylän hakuun ja tutkinto-opinnoista: opo-hoitotiede@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Oikeustieteellinen tiedekunta

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuoden 2020 erillisvalinnassa tutkinto-opiskelijaksi enintään 7 hakijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintoina tai erillisten opintojen suoritusoikeudella suoritettuina Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisina yliopisto-opintoina.

 • Valinnassa ovat etusijalla hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa.
 • Hakijalla on oltava suoritettuna valintaperusteissa tarkemmin määriteltyjä opintoja vähintään 60 opintopistettä. Jokaisen opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä). Lisäksi hakijalta edellytetään ruotsin ja englannin kielen taitoa, ks. valintaperusteet.
 • Valinnassa ei huomioida kieli- ja viestintäopintoja, eikä Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksoa (2 - 5 op). Kieli- ja viestintäopinnot hyväksi luetaan tutkintoon, jos saat opiskeluoikeuden.
 • Oikeustieteen avoimen väylän kautta hakijoiden määrä on kasvanut viime vuosina ja kiintiö on paljon pienempi kuin hakijoiden määrä. Avoimen väylän kautta voi hakea, kun on suorittanut 60 op hyvin tiedoin, mutta valituksi tuleminen on edellyttänyt viime vuosina noin 80 - 100 opintopistettä suoritettuna hyvin tiedoin. Valinnassa opintopistemäärä ei ole ratkaiseva vaan hakupistemäärä. Alin hakupistemäärä tutkinto-opiskelijaksi päässeillä on vaihdellut viimeisen neljän vuoden aikana 47 - 66 hakupisteen välillä. Hakupisteet lasketaan opintojaksojen arvosanoista, arvosanasta 3 tai hyväksytty saa kolme hakupistettä, arvosanasta 4 neljä ja arvosanasta 5 saa viisi hakupistettä. Väylähakuun vaadittavien opintojen suorittaminen edellyttää tavallisesti kahden - neljän vuoden opiskelua.
 • Hyväksytyt opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin (ON) että oikeustieteen maisterin (OTM) tutkintoa.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta. Linkki hakukohteeseen löytyy Avoimen väylä -sivulta.

Oikeustieteellisen tiedekunnan avoin yliopisto-opetus järjestetään pääasiassa lähiopetuksena Turun yliopistossa. Joitakin opintojaksoja järjestetään myös avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Opintotarjonta ja ohjeita opiskeluun on koottu opintojen esittelysivulle:

> Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja avoimen väylän hausta ja tutkinnoista: oik-opi@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu

Avoimen väylähaussa v. 2021 voidaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritusoikeus myöntää 20 hakijalle (kiintiö vahvistetaan viimeistään lokakuussa). Kiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen ja hakija voi hakea näistä vain toiseen yksikköön. Hakijan tulee valita, kumpaan yksikköön hakee.

 • Avoimen väylässä voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot. KTK/KTM-tutkintoa avoimen yliopiston väylän kautta eivät voi kuitenkaan hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneet.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä valintaperusteissa määriteltyjä Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja ja kieliopintoja.
 • Lue tarkemmat tiedot valintaperusteista Opintopolusta:
  > Turku
  > Pori

Kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus järjestetään pääasiassa lähiopetuksena Turun yliopistossa ja Porin yksikössä. Joitakin kursseja järjestetään myös verkossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Tutustu opintotarjontaan ja opiskeluohjeisiin:

> Turun kauppakorkeakoulun opinnot avoimessa yliopistossa
> Väyläopinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja avoimen väylän hausta:
Turku: tseopintotoimisto@utu.fi
Porin yksikkö: poriopintotoimisto@utu.fi

Lisätietoja opiskelusta avoimessa yliopistossa: avoin-tse@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa voi vuoden 2020 avoimen väylän haussa hakea seuraaviin valtiotieteiden kandidaatin (VTK, 120 op) ja valtiotieteiden maisterin (VTM, 180 op) koulutusohjelmiin: filosofia, poliittinen historia, sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia), valtio-oppi.

 • Vuoden 2020 hakukohteiden valintaperusteisiin voi tutustua Opintopolussa, ks. hakukohteet Avoimen väylä -sivulla olevasta listasta.
 • Avoimen väylän haussa haetaan suoraan pääaineeseen.

 • Väylähakua ei ole logopedian, sosiaalityön ja psykologian tutkintoihin.

 • Lisää ohjeita tulossa.

Turun yliopiston opinnot avoimena yliopisto-opetuksena:

> Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa