Avoin tiede Turun yliopistossa - Avoimen tutkimuksen politiikka

Turun yliopiston avoimen tutkimuksen politiikassa kuvataan tutkimusprosessin ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avaamiseen liittyvät yliopistotasoiset periaatteet ja linjaukset. Politiikan toimenpideohjelmassa ohjataan ja säännellään käytännön toteutus.

Avoimella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusprosessin avaamista kokonaisuudessaan kaikkien hyödynnettäväksi, mikäli sille ei ole tutkimusetiikkaan tai lainsäädäntöön liittyvää estettä. Tutkimuksen avoimuus kattaa täten tutkimusdatan avaamisen Turun yliopiston datapolitiikan mukaisesti, julkaisujen avaamisen Turun yliopiston julkaisupolitiikan mukaisesti sekä tutkimusmenetelmien ja kaikkien tutkimuksen toistettavuuden ja luotettavuuden kannalta välttämättömien tutkimuksen tekoon liittyvien vaiheiden avaamiseen tämän politiikan mukaisesti.

Lisäksi tutkimuksen avoimuudella viitataan tutkimusprosessin aikaiseen mahdollisimman avoimeen yhteistyöhön, näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen tutkimuksen ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen sekä tulosten julkistamisen, arvottamisen ja hyödyntämisen vaiheissa. Tutkimuksen läpinäkyvyys ja avoimuus voi edistää tutkimuksen laatua, jatkokäyttöä ja vaikuttavuutta. Avointa yhteistyötä edistämällä voidaan lisäksi tukea monitieteistä tutkimusta ja kansalaistiedettä
ja mahdollistaa sellaisen tutkimuksen tekeminen, joka ilman avointa yhteistyötä ei olisi toteutettavissa.

Turun yliopiston avoimen tutkimuksen politiikan valmistelussa on hyödynnetty mm. opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin Tiede ja Tutkimus (ATT) -hankkeen koulutustilaisuuksien ja Avoimen tieteen verkkokurssin antia, Euroopan komission EOSC-huipputapaamisen tallennetta ja esityksiä sekä EOSCpilot-hankkeen verkkosivuilleen tuottamaa materiaalia ja Euroopan komissiolle tuotettua raporttia avoimen tieteen vaikutuksista (2015) ja raporttia tutkijan uran arvioinnista ja avoimen tieteen kannusteista (2017).

Politiikka on valmisteltu avoimesti yliopistoyhteisöä kuullen. Politiikka on varhaisessa valmisteluvaiheessa avattu Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) Tutkimusprosessin avoimuus -työryhmän Wiki-verkkosivustolla avoimeen valmisteluun kansallisella tasolla. Avoimesta valmisteluprosessista on tiedotettu aktiivisesti yliopistoyhteisölle eri viestintäkanavien kautta. Politiikkaa on lisäksi saanut kommentoida Webropol-kyselyn kautta.