in English
 
 
Kaupunkitutkimus

Innovaatio- ja yrityskehitys - tutkimuksella vastauksia yhteiskunnan tarpeisiin

Edistämme yliopistotutkimuksesta syntyvien innovaatioiden hyödyntämistä joko uutena yritystoimintana tai osana jo olemassa olevien yritysten liiketoimintaa.
 
Pyrimme löytämään yliopistotasoisella tutkimuksella vastauksia yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä auttamaan tutkimuksen kaupallistamisessa. Keinoina tässä työssä ovat innovaatioiden kehitystoiminta, innovaatiokoulutus sekä innovaatiotoimintaa tukevat tutkimushankkeet.
 

Tarjoamme innovaatio-osaamista käytännön yrityskehitystyön kautta yliopistotutkijoille sekä yksityisen sektorin toimijoille. Yrityskehitystyötä tehdään sekä Turun yliopistossa että yhteistyökumppaniemme kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Erityisesti olemme mukana kehittämässä yritysten toimintamahdollisuuksia Varsinais-Suomen alueella, oli kyse sitten start-upeista, vakiintuneista toimijoista tai alueelle muuttavista yrityksistä.

Korkeakoulutuksen kehittäminen

Tarjoamme palveluita korkeakoulujen ja korkeakouluopetuksen toiminnalliseen ja rakenteelliseen kehittämiseen.
 

Palveluiden tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen sidosryhmätyötä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä edistää korkeakoulutuksen osaamisperustaisuutta, laatua ja kilpailukykyä. Palvelut tuotetaan henkilöstökoulutuksina, valmennuksina, seminaaripäivinä ja kehittämishankkeissa.
Toimimme sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palveluiden kohderyhminä ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johto, opettajat, opintohallinto ja sidosryhmätyötä tekevät sekä korkeakoulujen palveluita hyödyntävät tahot.

Yhteistyö- ja asiantuntijaverkostomme vahvuuksia ja palveluidemme keskeisiä aiheita ovat:
• opetussuunnitelman ja opetuksen osaamisperustaisuus ja työelämänäkökulma
• opetussuunnitelmatyön ja opetuksen arviointi ja laatu
• korkeakouluopiskelijan työelämäosaaminen, asiantuntijana kasvu ja työllistyminen
• osaamisen tunnistaminen ja ohjaus
• oppimisympäristöt
• korkeakoulujen ja niiden eri yksiköiden sidosryhmätyön edistämisen käytännöt sekä osaamisen ja palveluiden markkinointi

Korkeakoulutuksen rakenteellinen kehittämisen kautta voidaan lisätä korkeakoulujen vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa. Vahvuutemme on yhteiskunnallista vuorovaikutusta tukevien rakenteiden vahvistaminen.

Keskeisiä aiheita ovat:
• korkeakoulujen ja niiden eri yksiköiden sidosryhmätyön edistämisen käytännöt
• osaamisen ja palveluiden markkinointi elinikäisen oppimisen strategiat
• aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen käytännöt (AHOT)
• teknologian siirtoa tukevat käytännöt
• korkeakoulujen yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnalliset sitoumukset
•  Bolognan prosessin mukainen korkeakoulutuksen kehittäminen

Käynnissä olevat hankkeet ja muu toiminta
• Live Baltic Campus -hanke kehittää kaupunkitiloja yhteistyötä lisäämällä ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen.
• Korkeakoulukumppani: Yrityksen portti turkulaisten korkeakoulujen palveluihin

Tuloksia
• Seppälä ja Tantarinmäki (toim.): Asiantuntijuus on investointi: yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen konsepti
• Rouhelo ja Trapp (toim.): Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö – viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille
• Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT): tunnistaosaaminen.fi
• Third Mission Albania

Korkeakoulutuopetusta kehittämällä voidaan tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymistä sekä lisätä korkeakoulujen sidosryhmäyhteistyötä. Vahvuutenamme on opetuksen työelämäläheisyyden lisääminen yhteistyöverkostojen ja pedagogisten ratkaisuiden kautta.

Keskeisiä aiheita ovat:
• opetussuunnitelman ja opetuksen osaamisperustaisuus ja työelämänäkökulma
• opetussuunnitelmatyön ja opetuksen arviointi ja laatu
• erilaiset oppimisympäristöt, esim. tietotekniset ratkaisut, työelämän oppimisympäristöt ja simulaatiot
• työelämä- ja yritysyhteistyö opetuksessa
• monitieteisyyden hyödyntäminen
• yleiset työelämätaidot ja yrittäjämäisyys opetuksessa

Tutustu ajankohtaisiin hankkeisiimme:
• HE4u2 - Cultural diversity into higher education to make HE more accessible friendly to everyone
• EIT ICT Labs: eurooppalainen yhteistyöverkosto rakentaa uudenlaista insinöörikoulutusta

Tuloksia
• Kullaslahti ja Yli-Kauppila (toim.): Osaamisperustaisuudesta tekoihin
• Käsikirja osaamisperustaiseen opetussuunnitelmatyöhön
• Smart Classroom on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa luodaan edellytyksiä modernin yliopisto-opetuksen toteuttamiseen
• Kohtaamisia-hanke on tuottanut materiaalia opiskelijayhteistyöhön

Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen lisää ja monipuolistaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Vahvuuksiamme ovat työelämäyhteistyössä rakentuva osaaminen ja sen tunnistaminen.

Keskeisiä aiheita ovat:
• opiskelijan työelämäosaaminen, asiantuntijana kasvu ja työllistyminen
• osaamisen tunnistaminen ja ohjaus
• yleiset työelämätaidot ja yrittäjämäisyys
• yrittäjyysvalmiudet ja yrittäjyys
• autenttiset oppimisympäristöt
• monitieteisyyden hyödyntäminen

Käynnissä oleviin hankkeisiin SparkUp Portti ja Polku voit tutustua vasemmalta.

Tutkinto-opiskelijoille tarjottavat koulutukset
• Challenge Turku: 24 tunnin innovaatioleirit
• Innovation and Business Creation: monitieteinen opintokokonaisuus innovaatiolähtöisestä yritystoiminnasta
• MBA4PhD: yrittäjyyteen ja innovaatioihin keskittyvä MBA-ohjelma ICT- ja Life Science-alojen jatko-opiskelijoille
• Projektiässät: Projektinhallintataitoja kehittävä valmennus, jonka keskiössä on monitieteisessä opiskelijatiimissä toteutettava asiakasprojekti
• Yrityskehityslaboratorio: koulutusohjelma, jossa yritys- tai tuoteidean omistajat voivat jatkojalostaa ideaansa liiketoiminnaksi

Monikulttuurisuus, maahanmuutto ja kotoutuminen

Kohtaatko työssäsi vieraan kulttuurin ja vieraan kielen edustajia? Mitä kaksisuuntainen kotoutuminen tarkoittaa? Millaista on kulttuurienvälinen viestintä ja kulttuuritietoiset työkäytännöt?

Oletko muuttanut Suomeen aikuisena? Miten täydentää kotimaassa hankittua koulutusta suomalaisille työmarkkinoille sopivammaksi? Puuttuko sinulta virallinen kelpoisuus toimia asiantuntija-ammatissasi? Tarvitsetko paremman suomen kielen taidon edetäksesi uralla tai opinnoissa?

Painopistealueitamme ovat
• maahanmuuttajien vastaanotto- ja kotouttamistyöntekijöiden täydennyskoulutus
• kulttuurienvälisen osaamisen lisääminen
• kulttuuritietoisten työmenetelmien vahvistaminen
• maahanmuuttajataustaisten opettajien ja kasvattajien valmennus ja täydennyskoulutus
• koulutusohjaus- ja neuvontapalvelu maahanmuuttajille; erityisesti tutkinnon rinnastuksen haku
• monimuotoiset suomen kielen koulutukset
Tarjoamme käyttöösi tietomme, taitomme, kokemuksemme ja yhteistyöverkostomme, jotta voisit saavuttaa tavoitteesi. Lisätiedot ajankohtaisista koulutuksista ja muista palveluista löytyvät tällä sivulla olevista linkeistä.
Tutustu myös koulutustarjontaamme!

Tuloksia: Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä -hankkeessa selvitettiin teknologian mahdollisuuksia maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa. Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ympäristöala

Ympäristöteema ja kestävä kehitys ovat tärkeitä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Niissä keskeistä ovat yliopiston ja alan asiantuntijoiden yhteistyö ja kansainvälisyys.
Ympäristöteema ja kestävä kehitys ovat tärkeitä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Niissä keskeistä ovat yliopiston ja alan asiantuntijoiden yhteistyö ja kansainvälisyys.
Järjestämme monipuolista alan koulutusta ja toteutamme hankkeita, joissa ympäristö ja kestävä kehitys ovat mukana keskeisissä rooleissa. Yhteistyö kolmannen sektorin, järjestöjen ja yritysten, kanssa on keskeistä.

Painopistealueita ovat:
• ympäristöalan kansalliset ja kansainväliset hankkeet
• ympäristöalan täydennyskoulutus ja lyhytkurssit, tutustu tarkemmin

Toiminnan yhteistyötahoja ovat korkeakoulut ja kunnat sekä kansainvälisesti mm. Saarenmaan yliopistokeskus ja useat eri tahot niin Itämeren alueella kuin laajemmin Euroopassa. Lisäksi olemme mukana ympäristöalan alueellisessa toiminnassa seuraavissa ryhmissä:
• Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyö
• Saaristomeren biosfäärialue
• Aurajokisäätiö
• Bengtskär
• Valonia

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, millaisille yhteistyöhankkeille ja koulutuksille on tarvetta.

Esimerkkejä hankkeistamme:

• Tankkivahti: parantaa veneiden käymäläjätteiden imutyhjennyslaitteiden käytettävyyttä sekä säästää euroja ja ympäristöä
• Hybrid Parks: etsii niin ekologisia, taloudellisia kuin sosiaalisiakin perusteita puistojen ja viheralueiden arvottamiseksi kaupunkien ja alueiden kehittämisessä

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot