in English
 
 
Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)

Suomessa syntyy vuosittain merkittävä määrä likaista, sekalaista maatalousmuovijätettä, josta vain murto-osa päätyy kierrätykseen. Pääasiallisesti muovijäte päätyy joko energiaksi tai kaatopaikoille. Maa-, puutarha- ja hevostalousyrittäjät ovat toivoneet nykyistä toimivampia ja kustannuksiltaan edullisimpia keräysjärjestelmiä.

Limuke- hankkeessa halutaan keskittyä haja-asutusalueilla syntyvän maatalous- ja rakennusmuovijätteen (joka ei ole pakkausmateriaalia) keräys- ja kierrätysliiketoiminnan kehittämiseen, koska tällöin erilaisten muovijakeiden määrä (PE-LEED, LD-PE, PP, PE-LD, jne.) pysyy hallinnassa, mutta volyymit säilyvät silti riittävän suurina, jotta kannattavan keräys- ja kierrätysliiketoiminnan edellytykset ovat olemassa.

Likaisen maatalousmuovijätteen keräys- ja kierrätyshankkeessa pilotoidaan Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen alueilla vaihtoehtoisia alueellisia keräysjärjestelmiä ja tarkastellaan muovijätteen ja sen sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia uusina kierrätystuotteina.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on luoda monistettavia alueellisia malleja muovijätteen keräykseen. Näin muovijätteen keräystä ja kierrätystä pystytään tehostamaan. Keräysmalleja pilotoidaan Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen alueilla. Projektissa valmistuu opas muovijätteen lajittelusta sen likaisuuden ja eri muovilajien ja -jakeiden mukaan. Lajittelulla muovijäteraaka-aineen hyödynnettävyyttä ja kierrätystä voidaan tehostaa.

Toisena tavoitteena on löytää ja testata maatalouden muovijätteen ja sen sivuvirran uusia käyttömahdollisuuksia yhteistyössä jalostavien yritysten kanssa. Turun AMK selvittää, kuinka paljon eri maatalousmuoveja voidaan keräyksessä yhdistää siten, että niiden jatkojalostus on edelleen mahdollista. Samalla tutkitaan, minkä verran kyseiset jätteet sisältävät epäpuhtauksia ja minkä verran prosessointimenetelmät sietävät niitä. HAMK:n ohutlevykeskuksessa selvitetään hankkeen aikana kierrätysmuovien mekaanisia ominai¬suuksia ja olosuhdekestävyyttä. Hankkeessa vertaillaan myös neitseellisen materiaalin muovien ja kierrätysmuovien ominaisuuksia.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan selville alueelliset muovijätemäärät ja niiden keskittymät, tehostetaan jätteen syntypaikalla lajittelua ja kehitetään alueellista resurssitehokasta keräystä. Projektissa selviää, onko muovijätteen keräys- ja kierrätysliiketoiminnassa mahdollista luoda uutta kiertotalouteen liittyvää yritystoimintaa ja työpaikkoja sekä uusia muovijätteeseen perustuvia tuotteita ja palveluita.

Toteuttajat

Hanketta toteutetaan yhteistyönä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun biotalous- ja ohutlevykeskuksen sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Turun yliopiston Brahea-keskus koordinoi hanketta ja toteuttaa keräyspilotit yhdessä HAMK:n biotalousyksikön kanssa.

Aikataulu

Hankeaika on 1.9.2016- 31.08.2018.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto.


Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot