in English
 
 
Väitöskirjat

Tiedekunnassa hyväksytyt väitöskirjat 

Vuodesta 2016 eteenpäin linkit väitöskirjoihin sähköisten julkaisujen arkistossa löytyvät täältä.

2015

Acquah Emmanuel, Responding to changing student demographics in Finland: A study of teachers' developing cultural competence.

Kannisto-Karonen Tuija, Urana työllistyminen.

Iiskala Tuike, Socially shared metacognitive regulation during collaborative learning processes in student dyads and small groups

Silmäri-Salo Sari, Peruskoulun yläkouluvalinnat Turussa. Perheiden yläkouluvalintojen rakentuminen äitien puheissa ja toimissa

Soukainen Ulla, Johtajan jäljillä – Johtaminen varhaiskasvatuksen hajautetuissa organisaatioissa laadun ja pedagogisen tuen näkökulmasta

2014

Aro Mikko, Koulutusinflaatio. Koulutusekspansio ja koulutuksen arvo Suomessa 1970–2008

Kallio Manne, Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Oppilaiden vastuullisuus, turvallisuustaju ja tuottamistoiminnan riskiraja peruskoulun käsityön opetuksessa

Kuurila Erja, Uraohjaus ja urasuunnittelu ammattikorkeakoulussa

Liusvaara Leena, Kun vaan rehtori on korvat auki. Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia

McMullen Jake, Spontaneous Focusing on Quantitative Relations and the Development of Rational Number Conceptual Knowledge

Muuri Annukka, ”Kielestä kiinni”. Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taidon tasossa esiintyy suurta vaihtelua.

Wewer Taina, Assessment of Young Learners’ English Proficiency in Bilingual Content Instruction CLIL

2013

Holst Teija, Vertaileva tapaustutkimus kuusivuotiaiden opetus-oppimis -vuorovaikutuksesta, matematiikkaepisodeista ja lukukäsitteen osaamisesta

Kankaanpää Jenni, Kohti yritysmäistä hyöty-yliopistoa. Valtiovallan tahto Suomessa vuosina 1985–2006 ja kokemukset kolmessa yliopistossa

Laine Pertti, Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja tutkimassa

Maniscalco Rosario, Adult education policy in the European Union during the Lisbon decade. The shift to vocational adult learning and work skills matching

Nivala Markus, Learning Microscopic Pathology: Scaffolding the Early Development of Expertise in Medical Image Interpretation

Penttinen Marjaana, Skill Development in Music Reading. The Eye-Movement Approach

Tiikkala Anne, Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä

Vepsäläinen Marketta ,Pelätty, vihattu vai rakastettu tietotekniikka elinikäisessä työ- ja oppimisympäristössä. Tietotekniikan merkitys työn ja työympäristön hallinnassa

2012 

Fiedler Sebastian, Emancipating and developing learning activity: Systemic intervention and re-instrumentation in higher education

Haltia Nina, Yliopiston reunalla. Tutkimus suomalaisen avoimen yliopiston muotoutumisesta

Jaakkola Tomi, Thinking outside the box: Enhancing science teaching by combining instead of contrasting laboratory and simulation activities

Kuuskorpi Marko, Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö. Käyttäjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila

Marjanen Päivi, Koulukäsityö vuosina 1866 - 2003. Kodin hyvinvointiin kasvattavista tavoitteista kohti elämänhallinnan taitoja

Markkanen Marju, "Hei, mä opin tän asian enkuks!" Toimintatutkimus ympäristötiedon ainesisältöjen ja vieraan kielen oppimisesta sekä opettamisesta englanninkielisissä oppituokioissa

Mäkinen-Streng Mirka, Päämääriä, ajelehtimista, tietämättömyyttä, etsintää. Koulutusvalinnat, opinnot ja koulutuksen vaihtaminen yliopisto-opiskelijoiden kokemana 2000-luvun taitteessa

Ruohola Sirpa, Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa

Salo Vappu, Kotipalvelun työntekijöiden koulutustarpeet ja ammatillisen kasvun tukeminen iäkkäiden ruokailuun ja ravitsemukseen liittyen

Siewiorek Anna, Playing to learn: Business simulation games as leadership learning environments

Taneli Matti, Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta

Tiuraniemi Pirkko, Hyvää yhteisöllistä verkko-oppimista jäljittämässä. Neljän virtuaalisen kirjallisuuskeskustelun sisällönanalyysi

Warinowski Anu, Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Suomalaisten espatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä

2011

Gegenfurtner Andreas, Motivational Influences on Transfer: Dimensions and Boundary Conditions

Kyhä Henna, Koulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoilla. Tutkimus korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymisestä ja työurien alusta Suomessa

Myöhänen Mirja, Esiopetuskirjojen harjoitukset kielellisen tietoisuuden kehittäjinä

Neitola Marita, Lapsen sosiaalisen kompetenssin tukeminen - vanhempien epäsuorat ja suorat vaikutustavat

Nori Hanna, Keille yliopiston portit avautuvat? Tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja eri tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa

Rönkkö Marja-Leena, Käsityön monet merkitykset. Opettajankoulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset ja niiden huomioon ottaminen käsityön opetuksessa

Tuijula Tiina, "Jos tietää, mitä haluaa." Seurantatutkimus lukio-opiskelijoiden itsesäätelystä, opiskelun kulusta ja odotusten toteutumisesta

Vartiainen Katrina, Saksan opiskelijasta saksan opettajaksi. Aineenopettajaopiskelijan ammatillinen kasvu ohjatussa harjoittelussa

2010

Aerila Juli-Anna, Fiktiivisen kirjallisuuden maailmasta monikulttuuriseen Suomeen - Ennakointikertomus kirjallisuudenopetuksen ja monikulttuurisuuskasvatuksen välineenä 

Alho-Malmelin Marika, Avointa väylää maisteriksi. Tutkimus avoimessa yliopistossa opiskelleista ja väylän kautta korkeakouluun tulleista opiskelijoista

Asteljoki Sari, Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminta yrittäjämäisen ja yhteistoiminnallisen toimintatavan rajapinnassa

Broberg Mari, Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi

Junttila Niina, Social competence and loneliness during the school years - Issues in assessment, interrelations and intergenerational transmission

Karlsson-Fält Carola, Kielikeskuksissa toimivien kieltenopettajien käsityksiä ja kokemuksia massayliopiston luomista haasteista

Kouki Elina, "Käsitteitä tarpeen mukaan" Kirjallisuustieteelliset käsitteet lukion kirjallisuudenopetuksessa

Maijala Minna, Integration und Vermittlung landeskundlicher Inhalte im Fremdsprachenunterricht

Petrell Pasi, Ihanteiden kahleissa. Kansakoulunopettajien valmistuksen kehitys kohti ylioppilaspohjaista koulutusta Kaarlo Franssilan henkilöhistorian näkökulmasta tarkasteltuna

Siltala Reijo, Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa

2009

Hilmola Antti, Käsityön opetuksen suunnittelun ja toteutuksen alkuperää etsimässä. Tutkimus käsityön teknisen työn sisältöjen opetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavista tekijöistä peruskoulun yläluokilla

Häivälä Kirsti, Lukion opettajien ääni. Aineenopettajien käsityksiä muutoksista ja visioista lukiossa

Kallo Johanna, OECD education policy. A comparative and historical study focusing on the thematic reviews of tertiary education

Merenluoto Satu, Menestyksekkäät yliopistopelin pelaajat? Tutkimus nopeasti ja nuorena valmistumisesta

Rouhelo Anne, Akateemiset urapolut. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen alan generalistien urapolkujen alkuvaiheet 1980- ja 1990-luvuilla

Ruoholinna Tarita, Ikääntyvät työelämässä. Päihittääkö nuoruus ja koulutus aikuisuuden ja kokemuksen?

Vuorinen Petri, Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education. A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students 

Vänttinen Juha, Saako historiasta selvää? Monikulttuuriset yläkoululaiset historian lähteillä. Historian taidot motiivien, seurauksien, historian tulkintojen ja lähteiden luotettavuuden arvioinneissa

2008

Ilomäki Liisa, The effects of ICT on school: teachers' and students' perspectives

Laaksonen Annele, Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa

Lehmuskallio Mari, Liikuntakulutus kaupunkilaislasten ja -nuorten liikuntasuhteessa

Mehdinezhad Vali, Evaluation of Teacher Education Programs by Students and Graduates

Rantala Krister, Ammatillinen varhaiskasvatus ja näyttötutkintojärjestelmä. Tutkintotilaisuuksien kautta varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi

Salmelainen Ulla, Tiedon välittyminen ja rakentuminen kuntoutuksessa. Moniammatillinen asiantuntijayhteistyö ikäihmisten laitosmuotoisessa kuntoutuksessa

Soilamo Outi, Opettajan monikulttuurinen työ

Somerkoski Brita, Lasten luvaton tuli - perusasteen oppilaat sytyttelijöinä 

Zacheus Tuomas, Luonnonmukaisesta arkiliikunnasta liikunnan eriytymiseen. Suomalaiset liikuntasukupolvet ja liikuntakulttuurin muutos

2007

Helle Laura, Exploring project-based learning in higher education: the interplay between teacher regulation and student self-regulation of learning

Kangaslahti Jukka, Kunnan opetustoimen strategisen johtamisen käytäntöjä ja dilemmoja kartoittamassa

Ketovuori Mikko, Two cultures of arts education, Finland and Canada? An integrated view

Lilja-Viherlampi Liisa-Maria, "Minunkin sisällä soi!" - musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa

Nieminen Marjo, Lastensuojelulapset ja koulutus sosiaali- ja koulutuspoliittisessa keskustelussa 1900-1930-lukujen Suomessa

Nummenmaa Minna, Emotions in a Web-Based Learning Environment

Vuohijoki Teija, Pitää vain selviytyä. Tutkimus rehtorin työstä ja työssä jaksamisesta sukupuolen ja virka-aseman suhteen tarkasteltuna

Vuorio-Lehti Minna, Valkolakin viesti. Ylioppilastutkintokeskustelu Suomessa toisen maailmansodan jälkeen

2006

Annevirta Tiina, Metacognition in Young Primary School Children - a Developmental Approach

Isotalo Panu, Lehtori Janssonin kiusaus. Fenomenografinen näkökulma opettajien käsityksiin opettajien välisen työpaikkakiusaamisen syistä, seurauksista ja ennaltaehkäisystä

Mattinen Aino, Huomio lukumääriin. Tutkimus 3-vuotiaiden lasten matemaattisten taitojen tukemisesta päiväkodissa 

Mikser Rain, Legitimacy of the German concept social pedagogy. A Social-epistemological Analysis 

Moisio Eeva-Liisa, Sairaanhoitajaksi aikuiskoulutuksessa - sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneiden kokemukset sairaanhoitajakoulutuksesta ammattikorkeakoulussa ja yleisten ammattitaitovalmiuksien kehittymisestä

Niukko Sanna, 'Yhteistyötä ilman riskejä'? OECD:n rooli Suomen koulutuspolitiikassa 

Seppänen Piia, Kouluvalintapolitiikka perusopetuksessa - suomalaiskaupunkien koulumarkkinat kansainvälisessä valossa 

Soilamo Arto, Maahanmuuttajaoppilaan osallisuus koulukiusaamisessa 

Temmes Eija, Luonto koululaisten kokemana - tapaustutkimus Hangosta

2005 

Flinck Marja, Itse teossa. Toimintatutkimus ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työssä jaksamisen kehittämishankkeesta vuosilta 2000-2002 

Hannula Minna M., Spontaneous Focusing on Numerosity in the Development of Early Mathematical Skills 

Korhonen Riitta, Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa. Opettajien kokemuksia draamaleikistä lasten oppimis- ja opetustilanteissa 

Koskinen Markku, Koulutuksen perusturva. Perusturvan käsite, tila ja tulevaisuus, kehittämiskohteet ja tulevaisuuden kriisikohdat 

Laes Tuula, Tulevaa opettajaa tunnistamassa - opettajaksi soveltuvuuden arvioinnista 

Laiho Anne, " Sisar tieteen saloissa" - sairaanhoitajien akatemisoimisprojekti Pohjoismaissa 1900-luvulla

Murtonen Mari, Learning of Quantitative Research Methods - University Students' Views, Motivation and Difficulties in Learning 

Mäkelä Riku, Oral Excercises in English in the Finnish Senior Secondary School 

Nevanpää Tiina, "Sillä vois olla jotain tekemistä näitten kasvihuonekaasujen kanssa." Ilmastonlämpeneminen yläluokkalaisten käsityksissä 

Pata Kai, Scaffolding of Collaborative Decision-making on Environmental Dilemmas

Veijola Elsi, Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja omaura 

Virta Kalle, Kingergarten, Sloyd and Classroom Teacher Trainees' Self-Directed Learning, Metacognitive Regulation and Web-Based Support 

2004

Asanti Riitta, Työyhteisö tiimikulttuuria oppimassa. Tapaustutkimus tiimityötä tukevasta koulutusinterventiosta yritysmaailmassa 

Hannula Markku, Affect in Mathematical Thinking and Learning

Heikkinen Vesa, Matka restonomin ydinosaamiseen. Kuvaus majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen osaamisalueista, asiantuntijuudesta ja dynaamisesta ammattitaidosta 

Kõiv Kristi, Inquiry into Family Relationships of Antisocial and Control Group Adolescent Males: Three Viewpoints - Social Control Theory, Attachment Theory and Family System Theory 

Kolehmainen Anneli, Aktivoivan opetuksen vaikutus musiikinkuunteluasenteisiin. Klassisen musiikin kuuntelun opintokokonaisuuden kokeilu luokanopettajakoulutuksessa ja peruskoulussa

Lepistö Jaana, Käsityö kasvatuksen välineenä. Seurantatutkimus opiskelijoiden käsityötä koskevien käsitysten jäsentyneisyydestä ennen luokanopettajakoulutuksen käsityön peruskurssin opintoja ja niiden jälkeen 

Niemi Eero K., Perusopetuksen oppimistulosten kansallinen arviointi ja tulosten hyödyntäminen koulutuspoliittisessa kontekstissa. Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 6. vuosiluokalla vuonna 2000 

Pihlaja Päivi, Varhaiserityiskasvatus suomalaisessa päivähoidossa. Erityisen tuen tarpeet sosiaalis-emotionaalisella ja kielellisen kehityksen alueilla

Veermans Marjaana, Individual Differences in Computer-Supported Inquiry Learning - motivational analyses

2003

Kivikangas Arto, Hyvän opetuksen sekä tuloksellisen oppimisen ehtoihin perustuva eriyttäminen ja yksilöiminen perusasteen 3-6 luokkien käsityö-oppiaineen opetuksessa

Kuusela Anssi, Luokaton vai luokallinen, valikointi vai valtauttaminen. Kamppailu koulutus- ja opetuskäsityksen jouston ja eriytymisen rajoista lukiossa osana nuorisoasteen koulutusjärjestelmän uudistamista

Kähkönen Mari, Millaisena näen tulevan luokkani? Tutkimus luokanopettajaopiskelijoiden mielikuvista luokkahuonetodellisuudessa koulutuksen alussa ja lopussa ja niiden mahdollisesta muutoksesta

Metsärinne Mika, Teknisen käsityön visio-opetus ja -oppiminen. Toiminta- ja tapaustutkimus peruskoulun 9. luokalla

Mäkinen Jarkko, University Students' General Study Orientations. Theoretical background, measurements, and practical implications

Palonen Tuire, Shared Knowledge and the Web of Relationships

Soro Riitta, Opettajien uskomukset tytöistä, pojista ja tasa-arvosta matematiikassa

Vasama Jaana, Lapsen kansallinen identiteetti Virossa. Virolaislapsen kansallinen identiteetti, sen kehittyminen ja yhteys minäkuvaan

Vuorenpää Jouko, Yliopistollisen opettajankoulutuksen kehittyminen Suomessa 1970-luvulta 2000-luvulle

2002

Aho Esko, Historialliset kertomukset lukiolaisten kirjoittamina 

Arvonen Jaana, Toiminta lukemisen tukena. Näkymöintistrategia toisluokkalaisten kirjallisuuden opetuksessa

Huhtala Mikko, Opettajien käsityksiä matematiikan oppimistuloksiin yhteydessä olevista tekijöistä ammatillisissa oppilaitoksissa

Jauhiainen Annukka, Työväen lasten koulutie ja nuorisokasvatuksen yhteiskunnalliset merkitykset. Kansakoulun jatko-opetuskysymys 1800-luvun lopulta 1970-luvulle

Lehtinen Tuija, Oppia kieli kaikki. Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla

Lilja Kari, Matematiikan oppimistuloksiin yhteydessä olevat tekijät peruskoulussa

Merisuo-Storm Tuula, Oppilaan äidinkielen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittyminen kaksikielisessä alkuopetuksessa

Mikkilä-Erdmann Mirjamaija, Textbook Text as a Tool for Promoting Conceptual Change in Science

Ranne Kaarina, Sosiaalipedagogiikan ydintä etsimässä. Sosiaalipedagogiikka suomalaisten ja ruotsalaisten asiantuntijahaastattelujen sekä dokumenttien valossa

Seikkula-Leino Jaana, Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoriutumistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa

Vanttaja Markku, Koulumenestyjät. Tutkimus laudatur-ylioppilaiden koulutus- ja työurista

Vehmas Simo, Deviance, Difference and Human Variety. The Moral Significance of Disability in Modern Bioethics

2001

Kemppinen Lauri, Sivistys on Suomen elinehto: Yrjö-Sakari Yrjö-Koskisen kasvatusajattelu ja koulutuspolitiikka vuosina 1850-1882

Lipponen Lasse, Computer-Supported Collaborative Learning: From Promises to Reality

Merenluoto Kaarina, Lukiolaisen reaaliluku. Lukualueen laajentaminen käsitteellisenä muutoksena matematiikassa

Mikkola Pirjo, Kahden kulttuurin taitajaksi - maahanmuuttajaoppilaan monikulttuurinen identiteetti, tavoitteet ja toiminta

Sirkka Kari A., Sairaanhoitajasta sairaanhoitajaksi - korkea-asteen tutkintoon johtava monimuotokoulutus itseohjatun ammatillisen kasvun ja kehityksen välineenä Suomessa ja Unkarissa 

Virta Ilkka, Siirtoväen kansakoulukysymys sotavuosien Suomessa

2000

Ahtineva Aija, Oppikirja - tiedon välittäjä ja opintojen innoittaja? Lukion kemian oppikirja - Kemian maailma I - tiedonkäsitys ja käyttökokemukset

Hartiala Aini-Kristiina, Acquisition of Teaching Expertise in Content and Language Integrated Learning

Lehti-Laakso Marjut, Suuntana suvaitsevaisuus. Asenteiden muuttuminen, projektiopetuksen, etäopetuksen ja luokkaopetuksen avulla

Lepola Janne, Motivation in Early School Years: Developmental Patterns and Cognitive Consequences

Maijala Hanna, Opiskelijoiden oppimistyylit ja mielekkyyskokemukset luokanopettajakoulutuksessa: Turun opettajankoulutuslaitoksen muutosagenttikoulutuksen arviointia

Saine Harri, Uskonnonopetus Suomen oppivelvollisuuskoulussa 1900-luvulla 

1999

Alamäki Ari, How to Educate Students for a Technological Future: Technology Education in Early Childhood and Primary Education

Jaatinen Päivi, Synergian siemenet ja torajyvät. Tutkimus monialaisen ammattikorkeakoulun organisaatiokulttuurista

Järvinen Heini-Marja, Acquisition of English, in Content and Language Integrated Learning at Elementary Level in the Finnish Comprehensive School

Järvinen Tero, Peruskoulusta toisen asteen koulutukseen. Siirtymävaiheen kokemukset ja koulutusvalintojen taustatekijät oppilaiden kertomina

Laitila Tuomo, Siirtoja koulutuksen ohjauskentällä. Suomen yleissivistävän koulutuksen ohjaus 1980- ja 1990-luvuilla

Rönnholm Raimo, Identiteetin lähteillä. Kulttuurijuuret minuuden ja opiskelun osana

1998

Kankare Pasi, Teknologian lukutaidon toteutuskonteksti peruskoulun teknisessä työssä

Toivonen Pirjo-Maija, Uusien maailmojen viestit. Kirjallisuuden lukemisen semioottis-psykolingvistinen teoria ja käytäntö

Viitanen Pirjo, Hyvät, kauniit ja rumat kuvat. Ensiluokkalaisen taidekuvareseptio

1997

Itkonen Matti, Itseyteni ja toiseutesi - opettajuutemme jäljitetty maa. Esseistinen montaasi kasvatusfilosofian perusteiksi

Järvinen Marjo-Riitta, Eriytyneistä kouluista laaja-alaisia oppimiskeskuksia? Ammatillisten oppilaitosten yhdistäminen suomalaisen koulutuspolitiikan välineenä 1900-luvulla

Kinos Jarmo, Päiväkoti ammattikuntien kamppailujen kenttänä

Koponen Auli, Vilkka-strategia arviointimenetelmänä kirjallisuuden opetuksessa

1996

Kaartinen Vuokko, Aktiivinen oppiminen - lukijaksi ja äidinkielen opettajaksi

Orelma Ari, Insinöörikoulutuksen selviytymismalli epävarmuuden yhteiskunnassa 

Virrankoski Marjatta, Kosmologinen maailmankuva antiikista nykyiseen ja lapsuudesta aikuisuuteen

1995

Heikkilä-Laakso Kristiina, Luokanopettajakoulutuksen valintakokeisiin osallistuneiden ja valittujen persoonallisuus: persoonallisuuden ilmeneminen opetusharjoittelussa ja sen muutos kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

Ilpola-Häni Peija, Suggestopedinen kielenopetus ja sen arviointia: oppilaiden näkökulma

Kojonkoski-Rännäli Seija, Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi

Virta Arja, Abiturientin historian ja yhteiskuntaopin tieto. Reaalikoevastaukset oppilaiden tiedonrakenteiden ja tiedon laadun ilmentäjänä

1994

Virrankoski Osmo, Muukalaisuuden kohtaaminen peruskoulun päättöluokalla: moraalikasvatus peruskoulussa ja päättöluokan oppilaiden kansalliset muukalaisuskomukset sekä ennakkoluulot sosio-kognitiivisena rakenteena 1993

Jauhiainen Arto, Koulu, oppilaiden huolto ja hyvinvointivaltio. Suomen oppivelvollisuuskoulun oppilashuollon ja sen asiantuntijajärjestelmien muotoutuminen 1800-luvun lopulta 1990-luvulle 

Toiskallio Jarmo, Tieto, sivistys ja käytännöllinen viisaus

Valde Eero, Lukion oppilaanohjaus työelämään orientoijana ja uranvalinnassa 1991

Suojanen Ulla, Käsityöllisten työprosessien ja niiden opetuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla

1989

Kananoja Tapani, Työ, taito ja teknologia: yleissivistävän koulun toiminnallisuuteen ja työhön kasvattamisesta

Kivirauma Joel, Erityisopetus ja suomalainen oppivelvollisuuskoulu vuosina 1921-1985 

Kolehmainen Väinö, Sambian ja Suomen välisenä kehitysyhteistyönä toteutettavan practical subjects -oppiaineen kehittämisohjelman arviointi

Rauramo Sirkka-Liisa, Kansakoulun ja peruskoulun kolmas- ja neljäsluokkalaisten kirjoitelmien vertailu

1988

Huttunen Markku, Kasvatustieteen edistymisen käsite. Koosteväitöskirja 

1986 

Lehtonen Kimmo, Musiikki psyykkisen työskentelyn edistäjänä: psykoanalyyttinen tutkimus musiikkiterapian kasvatuksellisista mahdollisuuksista 

1985

Vähätalo Pertti, Opetustaidon ja opetusharjoittelun ohjauksen rakenne: mallien kehittely clarkelaisista lähtökohdista ja sovellutus koulutusohjelmaan

1984

Kurki Leena, Moraalinen orientaatio - tutkimus moraalikasvatuksen yhteiskunnallisista ja yhteisöllisistä lähtökohdista 

Laine Kaarina, Ympäristöopin käsitteiden hallinta koulunkäynnin alussa ja luokittavan käsitteiden opetusstrategian vaikutus siihen

Lehtinen Erno, Motivating Students Towards Planning and Controlling of Thinking Activities: A Constructivist Approach to Learning 

Rinne Risto, Suomen oppivelvollisuuskoulun opetussuunnitelman muutokset vuosina 1916-1970: opetussuunnitelman intentioiden ja lähtökohtien teoreettishistoriallinen tarkastelu

1983

Linnakylä Pirjo, Kirjoittamisen opetuksen ja opiskelun strategiat peruskoulun keskiluokilla ja yläasteella 

1982

Hirvi Vilho, Keskiasteen ammatillisten oppilaitosten yleisjakson äidinkielen opetussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus yleisten ammattikoulujen opettajien arvioimana 

1981

Soininen Marjaana, Tavoiteoppimismallin sovellutus peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokan matematiikkaan ja äidinkieleen 

Suortti Juhani, Opetussuunnitelmaongelma I-II. Teoreettista analyysia opetussuunnitelman ehdoista 

1980

Laurilehto Toivo, Sykliketjut opetuksessa: ongelmanratkaisutaitoa kehittävien verbaalisten sykliketjujen rakenne ja muodostuminen luokkaopetustilanteessa 

Niinistö Kari, Koulutusinnovaation edellytykset ja toteuttaminen: kouluneuvostouudistus pedagogisena, hallinnollisena ja sosiaalisena muutostapahtumana 

Pohjanoksa Aino, Visuaalisen, verbaalisen ja taktiilisen luovuuden kehittämisestä alkuopetusikäisillä: kokeellinen tutkimus harjoitusohjelmien vaikutuksesta 

1978 

Peltonen Juhani, Motivointi strategisena opetustoimenpiteenä 

1977

Lipiäinen Toivo, Oppilashuolto ja erityisesti koulukuraattorin rooli 

Melin Vuokko, Alkuopetus Suomen maaseudulla ennen oppivelvollisuuslakia 1866-1921, I: alkukoulu 1866-1906 

1975

Louhisola Oiva, Oppimistehtävien konstruktiivisuudesta ja niiden ominaisuuksien riippuvuus oppijoiden yksilöllisistä eroista 

1974

Aho Sirkku, Oppilailla esiintyvät käyttäytymisongelmat ja kouluympäristö 

1971

Viitaniemi Eero, Ääneen ja ääneti lukemisen opetuksen suhteellinen tehokkuus: Eksperimentaalinen tutkimus

Asiasana:
Tagit: