in English
 
 
Tutkimusta eri yksiköissä

Tutkimusyksiköt

Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus (OTUK) on kasvatustieteiden tiedekunnan ja psykologian oppiaineen yhteinen tutkimusyhteisö. Keskuksen tarkoituksena on toimia oppimisen ja koulutuksen alaan keskittyvänä monitieteisenä, kansallisesti ja kansainvälisesti huipputason tutkimus- ja jatkokoulutusyksikkönä.

Oppimistutkimuksen keskuksessa pääpaino on oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen kasvatuspsykologisessa ja ainedidaktisessa tutkimuksessa, mihin vahvasti liittyy edistyneiden opetuskäytäntöjen sekä digitaalisen ja muun opetusteknologian kehittäminen ja tutkimus. Keskeisiä tiedekunnan yhteisiä tutkimusteemoja täydentäviä tutkimusalueita ovat 

  • kognitiivisten taitojen ja osaamisen (mm. matematiikka, lukeminen, luonnontieteet, historia, musiikki, tieteellisten käsitteiden ymmärtäminen) pitkän aikavälin kehittyminen, niihin liittyvät kognitiiviset, motivationaaliset ja sosiaaliset säätelyprosessit,
  • taiteen, käsityön ja suunnittelun integroitu, teknologiaa hyödyntävä opetus sekä
  • korkeatasoisen taidon ja asiantuntijuuden kehittyminen ja siihen liittyvät sosiaaliset prosessit.

Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksessa (CELE) tutkitaan oppimista ja koulutusta osana ihmisen elämänkaarta ja sosiaalista sekä kulttuurista toimintaa.

Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksessa pääpaino on kasvatussosiologisessa, koulutuspoliittisessa ja vertailevassa koulutustutkimuksessa. Keskeisiä yhteisiä teemoja täydentäviä tutkimusalueita ovat

  • nuoriso-, korkeakoulu- ja aikuiskoulutus makro- ja mikrotason ilmiönä,
  • vertaileva koulutustutkimus sekä
  • koulutuksen valikointi, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuuden tuottaminen koulutuksen kautta.

Laitokset

Opettajankoulutuslaitoksella tehtävä tutkimus on profiililtaan monitieteistä ja monialaista, ja painopisteenä ovat laaja-alaisesti opetuksen ja oppimisen ilmiöt ja niitä tukeva oppimisympäristöjen tutkimus. Keskeisiä näkökulmia ovat myös eri oppiaineille tyypillisen oppimisen ja opetuksen tutkimus sekä monikulttuurisuuden ja kouluhyvinvoinnin tutkimus.
 
Kasvatustieteiden laitoksella tehdään laajaa, monipuolista ja monitieteistä tutkimusta. Tutkimuksen painopistealueita ovat kasvatussosiologian, koulutuspolitiikan, kasvatushistorian ja vertailevan kasvatustieteen tutkimus.
 
Laitosten tutkimus- ja opetustoimintaa vahvistavat vierailevat professorit ja vanhemmat asiantuntijat ja tiedekunnan dosentit.
Asiasana:
Tagit: