in English
 
 
Valinta tohtorikoulutettavaksi

Edellytykset tohtorin tutkinnon suorittamiseen

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut (Yliopistolaki 558/2009, 37 §):

  1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
  2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai
  3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 558/2009, 37 §).

Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa kasvatustieteen tai filosofian tohtorin tutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa pääaineena kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka tai käsityökasvatus. Suoritettava tutkinto ja pääaine valitaan hakulomakkeessa aiempien opintojen ja/tai tutkimusaiheen perusteella.

Tutkintoa suorittamaan valittavan henkilön aikaisempien opintojen tulee antaa riittävät valmiudet tiedekunnan oppiaineissa suoritettavaan jatkotutkintoon. Valittavan aiempien korkeakoulututkintojen tulee sisältää riittävästi opintoja kasvatustieteellisessä aineessa tai muulla tohtoriohjelmaan soveltuvalla alalla. Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi aiempien opintojen soveltuvuuden tohtoriohjelmaan hakemusten arvioinnin yhteydessä. Tohtoriohjelma voi edellyttää täydentäviä opintoja riittävien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Valittavan Pro gradu -tutkielman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosanan tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1–5) tai cum laude approbatur. Vaatimus ei koske ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Alemmallakin tutkielman arvosanalla voi hakea jatko-opintoihin osoittamalla riittävää tieteellistä näyttöä. Riittäväksi tieteelliseksi näytöksi voidaan katsoa vertaisarvioitu artikkeli, jonka julkaisukanava (lehti, sarja tai kustantaja) yltää Tieteellisen seuran valtuuskunnan JuFo-luokituksessa vähintään tasolle 1 ja jossa hakija on ensimmäisenä kirjoittajana. Lisätietoa JuFo-luokituksesta löytyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkosivuilta www.julkaisufoorumi.fi.

Hakijan tulee osoittaa hakemuksessaan tutkimukselleen tiedekunnan ohjaajavaatimukset täyttävän ohjaajan, joka on hyväksynyt hakijan tutkimussuunnitelman ja lupautunut tutkimuksen ensimmäiseksi ohjaajaksi.

Valinnan perusteet

Hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

  • tutkimussuunnitelman laatu: mm. tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman selkeys ja tutkimuksen toteuttamiskelpoisuus,
  • aikaisempi menestyminen opinnoissa, tutkimuskokemus sekä motivaatio tohtorintutkinnon suorittamiseen,
  • kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito sekä
  • rahoitus- ja ajankäyttösuunnitelman realistisuus.

Opinto-oikeuksia myönnettäessä arvioidaan paitsi hakijan edellytyksiä ja valmiuksia suoriutua jatko-opinnoista myös

  • esitetyn ohjauksen riittävyyttä ja asiantuntijuutta sekä
  • tutkimuksen soveltuvuutta tohtoriohjelmaan

Opinto-oikeutta ei myönnetä, jos hakija ei täytä valinnan ehtoja tai jos hakija ei vertailussa mahdu asetettuihin kiintiöihin.

Jos hakijalla on aktiivinen/voimassaoleva tohtorintutkinnon opinto-oikeus toisessa yliopistossa tai Turun yliopiston toisessa tiedekunnassa, on hakijan esitettävä hakemuksessaan peruste Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan siirtymiselle. Lisäksi vaaditaan aikaisemman ohjaajan kirjallinen suostumus. Muutoin jatko-opinto-oikeuden hakeminen tapahtuu normaalisti tiedekunnan päättämien valintaperusteiden ja käytäntöjen mukaan. Opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa.

Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemukset ja valmistelee opiskelijavalinnan. Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani hyväksyy johtoryhmän esityksen pohjalta uudet opiskelijat. Hakija saa tiedon päätöksestä henkilökohtaisesti. Hylkäysperusteet ilmoitetaan hakijalle kielteisen päätöksen yhteydessä ja päätökseen liitetään valitusosoitus.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit: