in English
 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus varhaiskasvatuksessa

Oman äidinkielen merkitys on varhaiskasvatuksessa keskeinen, sillä kieli on kaiken oppimisen, sosiaalisten taitoja ja ajattelun perusta. Kielen hallintaan liittyvät valmiudet toimivat pienelle lapselle perustana myöhemmille oppimisvalmiuksille, kuten lukemaan oppimiselle ja kirjoittamiselle. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ovat keskeisiä työtapoja varhaiskasvatuksen äidinkielen opiskelussa. Elämyksellisyys, tunteet ja oma kokemus ovat keskeisiä niin kielen, kirjallisuuden kuin mediatekstien tarkastelussa. Erityistä huomiota kiinnitetään kirjallisuuden monipuoliseen käyttöön niin kasvun, tiedonhankinnan, eläytymisen, viihdyttämisen kuin tunteiden käsittelyn välineenäkin. Pohja kirjallisuutta koskeville asenteille luodaan jo varhaiskasvatuksessa. Suullista ja kirjoitettua kirjallisuutta tehdään tutuksi kuuntelemalla, lukemalla ja kertomalla erilaisia tarinoita, kertomuksia, satuja, kuvauksia, juttuja, sarjakuvia, loruja ja runoja. 

Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksessa ja lukiossa

Perusopetuksessa on äidinkielen ja kirjallisuuden opetustunteja yhteensä 42 tuntia. Niistä 76 % (eli 32 tuntia) on luokilla 1−6.  Siksi luokanopettajien vastuu oppiaineeseen perehdyttämisessä on suuri. Perusopetuksen yläluokilla (7−9) ja edelleen lukiossa opettaja jatkaa luokanopettajan aloittamaa työtä kielen-, kirjallisuuden- ja kulttuurinopetuksessa sekä vuorovaikutus- ja mediakasvatuksessa tavoitteenaan syventää ja kehittää entisestään oppilaan tietoja ja taitoja. 

Äidinkieli ja kirjallisuus opettajankoulutuslaitoksen opinnoissa 

Opettajankoulutuslaitoksessa äidinkielen ja kirjallisuuden opintoja on lastentarhanopettajan ja luokanopettajan koulutuksissa. Laitoksessa suoritettavaan kasvatustieteen kandidaatin (KK) tutkintoon sisältyy suomen kielen puhe- ja kirjoitusviestintää. Lisäksi vuosittain on tarjolla useita valinnaisia opintojaksoja äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisen eri aihealueilta.

Äidinkieltä ja kirjallisuutta pääaineenaan opiskelevat voivat pätevöityä ao. oppiaineen opettajaksi suorittamalla aineenopettajaopiskelijoille suunnatut opettajan pedagogiset opinnot.

Äidinkieli ja kirjallisuus lastentarhanopettajaopinnoissa

Äidinkielen ja kirjallisuuden opinnot sisältyvät varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin. Kieleen ja vuorovaikutukseen sekä lastenkirjallisuuteen painottuvan opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedollisia ja taidollisia valmiuksia lapsen kielellisen tietoisuuden, sosiaalisen vuorovaikutuksen, puheen ja kielellisen kehityksen eri osa-alueiden tuntemiseen sekä kielellisten kehityshäiriöiden tunnistamiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus luokanopettajaopinnoissa

Äidinkielen ja kirjallisuuden opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin; opiskelija saa valmiudet opettaa oppiainetta perusopetuksen luokilla 1−6. Opintojen tavoitteena on, että luokanopettajaksi valmistunut hallitsee nykyaikaisten oppimisympäristöjen edellyttämät tiedot, taidot ja menetelmät äidinkieleen ja kirjallisuuden opetuksessa. Luokanopettajan tehtäviin kuuluu nykykoulussa myös äidinkielen ja kirjallisuuden koulukohtaisen opetussuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden opettajien kanssa.

Äidinkieli ja kirjallisuus aineenopettajaopinnoissa

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaopiskelijoiden opettajan pedagogisissa opinnoissa paneudutaan aineenopettajan työn vaatimuksiin, oppiaineen opettamiseen ja oppimiseen sekä suomi toisena kielenä -opetuksen perusteisiin perehtymällä opetussuunnitelmiin, oppiaineen peruspiirteisiin, opetusmenetelmiin, erilaisiin oppimisympäristöihin, oppimisvaikeuksiin ja arviointiin. Äidinkieltä ja kirjallisuutta sisältyy opettajan pedagogisiin opintoihin yli 20 op. 

Äidinkieli ja kirjallisuus sivuaineena

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa humanistisessa tiedekunnassa aineenopettajan kelpoisuuden antavat opinnot suomen kielessä ja kirjallisuudessa. Kaksoiskelpoisuuden äidinkielessä ja kirjallisuudessa hankkinut luokanopettaja saa opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta myös perusopetuksen luokilla 7−9.
Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 


Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi.

Rauma:

Juli-Anna Aerila, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka
p.029 450 3526, 050 576 4319

Turku:

Jorma Immonen, lehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden opetus
p. 029 450 3604, 050 339 4821

Elina Kouki, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden opetus
p. 029 450 3619, 050 339 5743

Rauma ja Turku:

Marianna Hoikkala, yliopisto-opettaja, puheviestinnän didaktiikka
p.029 450 3542, 050 338 7381  ​