in English
 
 
Fysiikka ja kemiaFysiikka ja kemia perusopetuksessa

Fysiikka ja kemia kuuluvat tulevassa tuntijaossa alaluokilla kaikille yhteiseen oppiaineeseen, ympäristöoppiin (valtioneuvoston asetus 28.6.2012).  Fysiikan ja kemian opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat tutkivaan, ilmiökeskeiseen lähestymistapaan. Ympäristöstä ja luonnon ilmiöistä tehtyjen havaintojen ja tutkimusten kautta edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. Keskeisiä sisältöjä alaluokkien fysiikassa ja kemiassa ovat energia ja sähkö, luonnon rakenteet, erilaiset aineet ympärillämme, turvallinen ympäristö ja vastuullinen toiminta luonnossa. Yläluokilla keskeisiä sisältöjä fysiikassa ovat liike ja voima, värähdys- ja aaltoliike, lämpö, sähkö ja luonnon rakenteet sekä kemiassa ilma ja vesi, raaka-aineet ja tuotteet ja elollinen luonto ja yhteiskunta.

Fysiikka ja kemia luokanopettajaopinnoissa

Fysiikan ja kemian opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Turun yksikössä fysiikan ja kemian sisältöjä opiskellaan yhdessä matematiikan sisältöjen kanssa integroiduissa opintojaksoissa. Tutkimustehtävät-opintojaksolla perehdytään fysiikan ja kemian tiedon luonteeseen ja perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöihin havaintojen tekemisen ja mittaamisen avulla. Ongelmanratkaisun ja mallintamisen opintojaksolla opitaan käyttämään ilmiökeskeistä lähestymistapaa ja erilaisia malleja matemaattis-luonnontieteellisen ajattelutavan opettamisessa. Rauman yksikössä vastaavat sisällöt käsitellään omana opintojaksonaan.

Fysiikka ja kemia aineenopettajaopinnoissa

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opettajankoulutuslaitoksella opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen opettajakelpoisuuden perusopetukseen, lukioon ja ammattikoulutuksen eri koulutusasteille aineopintojen perusteella. Pedagogisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy laaja-alaisesti oppimista, oppilaan kehitystä ja koulutusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Oppiaineen opinnoissa tutustutaan ainedidaktiseen tutkimukseen, fysiikan ja kemian valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin, opetuksen suunnitteluun, erilaisiin työ- ja toimintatapoihin, opetusvälineisiin, oppimisympäristöihin ja oppimisen arviointiin.  Pedagogisiin opintoihin sisältyy ohjattua opetusharjoittelua Turun normaalikoulussa.

Fysiikka ja kemia sivuaineena

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoilla on mahdollista suorittaa fysiikan ja kemian opintoja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 

 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi.

Rauma:

Tomi Kärki, yliopistonlehtori
p. 029 450 3551, 050 339 0381

Sari Yrjänäinen, yliopistonlehtori
p. 029 450 3567, 050 407 6801


Turku:

Satu Kankare, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3617, 050 339 5734

Anu Tuominen, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3645, 050 338 5063