in English
 
 
Käsityö

Käsityö varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus perustuu lapsilähtöiseen leikkiin ja kokeilevaan tutkimiseen. Varhaiskasvatuksen käsityön tavoitteena on tutustuttaa lasta sekä koviin että pehmeisiin materiaaleihin ja erilaisiin työtapoihin, joiden avulla lapsi tutustuu esineympäristöönsä ja toteuttaa omia ratkaisujaan mielikuviensa pohjalta ideoiden ja kokeillen.

Käsityö perusopetuksessa

Koulukäsityön tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä konkreettisten luovuutta ja innovatiivisuutta kehittävien kestävän kehityksen periaatteille rakentuvien tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessien avulla. Käsityö on perusopetuksessa kaikille oppilaille yhteinen oppiaine, jonka sisältöalueina ovat tekstiilityö ja tekninen työ. 

Käsityö varhaiskasvatuksen opettajaopinnoissa

Käsityön opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää käsityökasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Käsityöopinnot antavat opiskelijoille valmiudet ohjata alle kouluikäisiä lapsia monipuolisten käsityötehtävien parissa. 

Käsityö luokanopettajaopinnoissa

Käsityön ainedidaktiikan opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Käsityön didaktisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää käsityön kasvatuksellisen tehtävän ja saavuttaa sellaiset taidolliset ja tiedolliset valmiudet, että hän yhteistyössä muiden opettajien kanssa kykenee laatimaan ja toteuttamaan käsityön koulukohtaisen opetussuunnitelman perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. 

Käsityö sivuaineena

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Raumalla voi suorittaa sivuaineopintoina käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op, aineopinnot 44 op sekä syventävät opinnot 70 op.

Luokanopettajan kelpoisuuden saaneella kasvatustieteen maisterilla on oikeus opettaa käsityötä perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 ja käsityökasvatuksen / käsityötieteen perus- ja aineopinnot suoritettuaan myös perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. 

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmaa tarjotaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella. Koulutuksessa opiskelijalle annetaan valmius perusopetuksen käsityön aineenopettajan tehtävien hoitamiseen ja kelpoisuus opettaa käsityötä peruskoulun vuosiluokilla 1-9.

Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 

Rauma:

Jaana Lepistö, laitoksen varajohtaja, yliopistotutkija

Eila Lindfors, professori

Antti Pirhonen, erikoistututkija

Juha Jaatinen, tohtorikoulutettava

Juha Raitinpää yliopisto-opettaja

Mirjami Haapalahti, yliopisto-opettaja  

Miikka Leino, yliopisto-opettaja

Mika Metsärinne, lehtori

Matti Pirttimaa, yliopisto-opettaja

Marja-Leena Rönkkö, yliopistonlehtori

Kalle Virta, lehtori, (t.v.)

Virpi Yliverronen, yliopisto-opettaja, (t.v.)

Rauma ja Turku:

Venla Karjula, yliopisto-opettaja

Jaana Mäki-Tuominen, yliopisto-opettaja (tv.)