in English
 
 
Liikunta

Liikunta varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen liikunta luo edellytyksiä lapsen minän rakentumiselle fyysisten kokemusten kautta. Liikunnan toteutuksessa korostuu lapsen omaehtoinen liikkuminen ja sen tukeminen. Tavoitteena on, että liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa syntyy jo varhaislapsuudessa, sillä riittävä ja monipuolinen liikkuminen on edellytys lapsen normaalille fyysiselle kasvulle ja kehitykselle, uusien asioiden ja taitojen oppimiselle. Liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia vahvistaen hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisäten hänen osallistumismahdollisuuksiaan.

Liikunta perusopetuksessa

Liikunta on perusopetuksessa kaikille yhteinen toiminnallinen oppiaine, jonka tavoitteena on kasvattaa oppilaita liikuntaan ja liikunnan avulla.

Liikunnanopetuksessa tarjotaan taitoja, tietoja ja kokemuksia liikunnallisen ja terveyttä edistävän elämäntavan omaksumiseksi. Liikunnanopetuksella vaikutetaan myönteisesti oppilaiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjataan heitä ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys.   Liikunta on myös tehokas oppimisvalmiuksien luoja. Liikunnan myönteinen vaikutus oppimiseen on tärkeää huomioida osana koulun koko toimintakulttuuria. Liikunta onkin perusopetuksessa enemmän kuin oppiaine.
 
Luokanopettajan koulutuksen saanut kasvatustieteen maisteri voi opettaa liikuntaa vuosiluokilla 1–6 ja liikunnan perus- ja aineopinnot (60 op) suoritettuaan myös vuosiluokilla 7–9.

Liikunta lastentarhaopettajaopinnoissa

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella varhaiskasvatuksen liikunnan opinnot sisältyvät varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin. Liikunnan opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy sekä liikunta- että terveyskasvatuksen sisältöjen merkityksiin osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Liikunta luokanopettajaopinnoissa

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella liikunnan opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin yhteisiin opintoihin sekä laajentaviin valinnaisiin/vaihtoehtoisiin opintoihin. Liikunnan opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää koululiikunnan merkityksen osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Opiskelija saa valmiuksia kehittyä liikunnan opettajana sekä tutustuu eri näkökulmista avarasti alakoulun liikuntakasvatukseen.
 
Syventävien opintojen/tutkimuksen alueella Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa on 2000-luvun alusta saakka muodostettu liikunta-alan aiheisiin keskittyviä pro gradu -ryhmiä. Liikuntakasvatuksen professuuri laitoksella mahdollistaa myös liikunta-aiheisten jatko-opintojen suorittamisen.

Liikunta sivuaineena

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos tarjoaa sivuaineopintoina liikunnan perus- ja aineopinnot yht. 60 op. Opinnot perustuvat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan väliseen sopimukseen. Liikuntatieteellinen tiedekunta hyväksyy sekä perus- että aineopintojen opetussuunnitelman. Liikunnan perusopinnot järjestetään tällä hetkellä Raumalla ja Turussa, aineopinnot toteutetaan puoliksi Raumalla ja puoliksi Turussa.
Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi.

Rauma:

Pasi Koski, professori
p. 029 450 3550, 050 339 0373

Susanna Iivonen, yliopistonlehtori
p. 029 450 3544, 050 338 792

Miina Mikkonen, yliopisto-opettaja
p. 040 137 1875

Turku:

Mari Lehmuskallio, lehtori
p. 029 450 3622, 050 438 5204

Joonas Kalari, yliopistonlehtori
p. 029 450 3615, 050 339 5708