in English
 
 
Engagement in STEM

Projektin tavoitteet 

Projektin päätavoitteena on kehittää autenttinen oppimisympäristö, jolle on ominaista dynaamisuus. Dynaamisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä opiskelijoiden, todellisten tai virtuaalisten työvälineiden (tietokoneohjelmien), ohjaajien, kurssin sekä instituutioiden ja kulttuurisen ympäristön elämistä jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Oppimisympäristöjen sisällöt taas haetaan luonnontieteiden, teknologian, insinööritaidon ja matematiikan alalta, niin sanotuista STEM-aineista (engl. Science, Technology, Engineering and Mathematics). Projektissa keskitytään siis ryhmäpuitteisiin, joiden asettamissa rajoissa opiskelijoiden on joustavasti yhdisteltävä ja sovellettava tuntemiaan käytäntöjä. Tällöin mielenkiinto kohdistetaan myös sellaisiin ryhmäasetelmiin, joiden seurauksena osa opiskelijoista on vaarassa menettää sitoutumisensa ja siten keskeyttää ryhmäaktiviteettiin osallistumisensa. Näin kyetään luomaan yleistämiskelpoinen ymmärtämys opiskelijaa tukevasta sitoutumisesta ja oppimisesta STEM-aineissa. Samalla ymmärtämyksen saavuttamisen kautta ryhmäasetelmien suurentaminen mahdollistuu, mikä on välttämätöntä niin luonnontiedepainotteisen opiskelutavan menestyksekkäässä sisäistämisessä kuin myös paisuttamaan osallistujien intoa osallistua aliedustetuille luonnontieteisiin kurottaville erikoiskursseille. Projektin tarkoitus ei kuitenkaan ole tuottaa ja valikoida kulloisestakin opiskelija-aineksesta huippututkijoita, vaan opettaa tieteellistä ajattelutapaa ja ennen kaikkea luoda sellainen ympäristö, joka kannustaa pitkään sitoutumiseen ja omaehtoiseen pähkäilyyn. Niinpä projektiin sisältyy hieman häivytetysti pyrkimys useiden eri tieteenalojen yhdistämiseen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Yksi projektin haasteista onkin juuri monitieteellisyydestä kumpuava yhteistyö ja asiantuntemus, joita tarvitaan vaativien, autenttisten tehtävien luomiseksi, oppimisen eri sitoutumisasteiden hahmottamiseksi ja kehittyneen kognitiivisen ja motivationaalisen säätelyn ymmärtämiseksi yksilöiden ja vertaisryhmien tapauksessa. Samoin opettajat ja ohjaajat on valmistettava tukemaan oppimista ja sitoutuneisuutta tällaisissa autenttisissa oppimisympäristöissä. Perinteisestä opetuksesta poiketen opettajan on tällöin mukauduttava yksittäisten opiskelijaryhmien strategioissa, tiedoissa, vuorovaikutteisuudessa ja oivalluskyvyissä tapahtuviin muutoksiin siten, että hän tukee opiskelijoiden innovatiivista ajattelua samalla, kun he osallistuvat tehtävän suoritukseen.

Projektin tutkimuskysymykset voidaankin tiivistää kahdeksi pääkokonaisuudeksi, jotka vielä jakaantuvat yhteensä viiteen alakokonaisuuteen. Pääkokonaisuudet ovat yksinkertaistaen pedagogisen mallin luominen ja koejärjestelyn suunnitteluun liittyvien tekijöiden havainnoiminen. Pedagogisen mallin luominen kattaa opettajan tai ohjaajan tiedot asianmukaisista opetuskäytännöistä ja käsitteellisestä viitekehyksestä, opettajan ainetietämyksen ja pedagogisen asiantuntemuksen sekä tehtävärakenteen välisen vuorovaikutteisuuden ja STEM-oppimisympäristöihin tarkoitettujen tuottavaa sitoutumista ja formatiivista arviointia tukevien työvälineiden – olivat ne sitten virtuaalisia tai fyysisiä – suunnittelun. Koejärjestelyn suunnittelun piiriin taas kuuluvat keskeisenä osana pienryhmissä toteutettava kollektiivinen, sitoumuksen kehittymiseen tähtäävä tutkimusprosessi ja tuleviin oppimisympäristöihin valmentavan opiskelijasitoumuksen, sisältötietämyksen ja tieteellisten päättelytaitojen kehittyminen luomalla tätä tukeva teknologian kyllästämä tutkimusympäristö.

Asiasana:
Tagit: