in English
 
 
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot maahanmuuttajataustaisille opettajille

Opintojen toteutus 20162018

Opinnot alkoivat 2.8.2016. Opinnot toteutetaan Turussa lähi- ja verkko-opetuksena pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Arki-iltaisin pidettävään opetukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Viikonloppuisin pidettäviä lähiopetusjaksoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa. Näiden lisäksi pidetään intensiiviopetusviikkoja.

Opintokokonaisuuden opetuskieli on suomi. Opinnot järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja niistä ei peritä maksua.

Luokanopettajan kelpoisuus

Peruopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op ovat yksi osa luokanopettajan kelpoisuutta. Luokanopettajan kelpoisuus määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Kelpoisuuteen vaaditaan maisterin tutkinto, opettajan pedagogiset opinnot (60 op/ 35 ov), perusasteen tai lukion opetettavan aineen opinnot ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Opetettavan aineen opintoja ei edellytetä kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneilta.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Opintojen yhteydessä on mahdollista suorittaa erinomaiseen suomen kielen taitoon tähtäävä Suomi sujuvaksi -opintojakso, josta kerrotaan tarkemmin alla. Erinomaisen kielitaidon osoittaminen edellyttää esimerkiksi yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamista riittävällä tasolla.

Opintojen sisältö

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot toteutetaan kahden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
 • Johdatus akateemiseen opiskeluun 3 op
 • Kieli ja kirjallisuus I ja II yhteensä 8 op
 • Matematiikka I ja II yhteensä 5 op 
 • Historia, yhteiskuntaoppi ja uskonnot 6 op
 • Biologia ja terveystieto 5 op
 • Maantiede 3 op
 • Fysiikka ja kemia 4 op
 • Kuvataide 5 op
 • Käsityö 5 op
 • Musiikki 5 op
 • Liikunta 5 op
 • Ilmiöpohjainen opetus 6 op
Lisätietoa opintojaksoista löydät opetussuunnitelmasta.

Suomi sujuvaksi  -opintojakso

Opintojen yhteydessä järjestetään täydennyskoulutuksena Suomi sujuvaksi  -opintojakso. Jakso suositellaan suoritettavaksi monialaisten 
opintojen yhteydessä. Kaikki Suomi sujuvaksi opintojakson valitsevat opiskelijat suorittavat Opettajan suomi-osion (3 op). Tämän lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa myös Suullinen ilmaisu-osion (1 op) ja/tai Kirjallinen ilmaisu-osion (1 op).
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja

 


Koordinaattori Maria Tyrer

opettajaksisuomeen[at]utu.fi
p.050 529 8186