in English
 
 
Turvallinen koulu –tutkimus- ja kehittämishanke 2016–2017

Opettajankoulutuksessa laajasti toteutetun opetussuunnitelmatutkimuksen (OPETURVA 2013─2015) tulosten perusteella opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa ei ole turvallisuuden toimintakykyyn liittyviä ja yleisdidaktista turvallisuutta edistäviä osa-alueita juuri lainkaan.

Turvallinen koulu hankkeessa tarkasteltiin turvallisuuskulttuurin ja riskienhallinnan yhteyksiä ja kehitettiin keinoja koulun turvallisuuskulttuurin arviointiin. Samalla lisättiin perusopetuksen opettajien, opettajankouluttajien ja opetusharjoittelijoiden asiantuntemusta turvallisuuskasvatuksen toteuttamisessa.

Hanke kuuluu käsityökasvatuksen Turvallinen oppimis- ja työympäristö -tutkimusalueelle. Hankkeessa oli mukana neljä perusasteen oppilaitosta ja näillä alueilla sijaitsevat pelastuslaitokset ja kolmannen sektorin paikalliset turvallisuustoimijat.

Hankkeen toiminnalliset kokonaisuudet

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Turvallisuuskulttuuria kehittämistoimet toteutettiin teemainterventiolla, jossa toteutettiin ilmiölähtöisesti monialaisia oppimiskokonaisuuksia  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti. Tavoitteena oli väkivallan, kiusaamisen, tapaturmien ja onnettomuuksien väheneminen. Interventio toteutettiin teemapäivinä, työpajoina sekä pelastuslaitoksen ja kolmannen sektorin toteuttamina turvallisuustunteina. Interventiossa olivat mukana Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, Liikenneturva, pelastuslaitokset, Suomen Punainen Risti, paikalliset meripelastusyhdistykset ja VPK:t.

Hanketta osarahoitti Palosuojelurahasto. 

Yhteystiedot

Erikoistutkija Brita Somerkoski, brita.somerkoski(at)utu.fi tai p. 044-2090040

Asiasana:
Tagit: