in English
 
 
Tutkimusalue: Turvallinen oppimis- ja työympäristö

​Turvallisuutta tarkastellaan fyysisestä, psykososiaalisesta ja pedagogisesta näkökulmasta.  Erityisenä tarkastelun kohteena on toiminnallinen käsityön oppimisympäristö, jossa on tutkimushaasteena työturvallisuuteen ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät kysymykset.

Tutkimusprojektit

OPETURVA – Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia 2013–2015

Hankkeessa toteutetaan opettajankoulutuksen turvallisuuskasvatuksen nykytilan analyysi opettajankoulutuksen kirjoitettuihin opetussuunnitelmiin perusten. Saatujen tutkimustulosten perusteella tehdään toimenpide-ehdotukset opettajankoulutuksen turvallisuuskasvatuksen kehittämissuunnista. Hankkeen aikana kehitetään myös opettajankoulutuksen omaa turvallisuuskulttuuria. Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto ja VALT – Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta.

Viimeisimpiä tutkimuksia:

Somerkoski, B. (2015). Injuries at school: Digital application Green Cross as a safety audition tool. The 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2015. Conference Proceedings. July 12-15 2015, Orlando, Florida. 50–55.

Somerkoski, B. & Lillsunde, P. (2014). Safe Community designation as quality assurance in local security planning. Communications in Computer and Information Science. Volume 0450, 194–202.

Kallio, M. (2014). Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Oppilaiden vastuullisuus, turvallisuustaju ja tuottamistoiminnan riskiraja peruskoulun käsityön opetuksessa. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universistatis Turkuensis. Sarja - ser. C osa - tom. 382.

Somerkoski, B.  (2014). Turvallisuuden edistämistyön ja tapaturmien ehkäisytyön arviointi. Teoksessa B. Somerkoski, A. Impinen & P. Lillsunde (toim.) Turvallisempi kunta. Safe Community –toimintamalli paikallisen turvallisuussuunnittelun tukena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: Juvenes Print.57–62.

Lindfors, E. (2013). Yleissivistävän turvallisuuskasvatuksen haasteet. Teoksessa J.  Mäkinen (toim.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Artikkelikokoelmat n:o 9. Julkaisusarja 2/2013, 145–159.

Somerkoski, B. (2013). Turvallisuus yläkoululaisen kokemana. Teoksessa J. Mäkinen (toim.)  Asevelvollisuuden tulevaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos.  Artikkelikokoelmat n:o 9. Julkaisusarja 2/2013, 133─143.

Lindfors E. (2012). Käsityön työturvallisuus työtilojen arvioinnin perusteella.  Teoksessa E. Lindfors (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus− ja kehittämishaasteita. Proceedings. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö, 9099. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8789-7

Somerkoski, B. (2012). Lasten ja nuorten luvaton sytyttely. Teoksessa E. Lindfors (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus− ja kehittämishaasteita. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8789-7

Somerkoski, B. (2012). Turvallisuus ja liikenne. Teoksessa E. Niemi (toim.) Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010. Opetushallitus. Koulutuksen seurantaraportit. 184–204. http://www.oph.fi/download/140129_Aihekokonaisuuksien_tavoitteiden_toteutumisen_seuranta-arviointi_2010.pdf

Tutkimusalueella toteutettuja pro gradu –opinnäytteitä:

Leino, M. & Vainionpää, J. (2015). Läheltä piti vai pitikö?  Opiskelijalähtöinen tiedonkeruu työturvallisuuskulttuurin kehittäjänä pedagogisessa ympäristössä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma.

Kemppinen, M. & Koskivirta, V. (2015). Sosiaalisen ilmapiirin yhteys työturvallisuuteen perusopetuksen käsityön opetuksessa. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma.

Asiasana:
Tagit:
 

 Tutkimusryhmä

 
  • ​​​Eila Lindfors
  • Brita Somerkoski
  • Tomi Kärki
  • Matti Waitinen

Tohtorikoulutettavat

  • Tiina Ranta – tutkimuksen aihe: Turvallisuusjohtaminen koulutusorganisaation arjen turvallisuustyössä