in English
 
 
Hannu Jaatinen
Ratkaisukeskeisyyttä OP-Pohjolan yritysliiketoiminnan arkeen
​Julkaistu Turun kauppakorkeakoulun Mercurius-lehden numerossa 3/2014. 
Teksti Taru Suhonen, kuvat Timo Oksanen
TSE exe on suunnitellut ja toteuttanut OP-Pohjolan kanssa kaksi yritysliiketoiminnan johtamisen valmennusohjelmaa. Toinen ohjelmista on suunnattu ryhmän yritysliiketoiminnan johdossa ja myynnin johdossa toimiville, toinen myynnin ja asiakkuuksien esimiestehtävissä toimiville. Yhteistyö on ollut käynnissä vuodesta 2012. 

Lähiopetusjaksot järjestetään pääosin Turun kauppakorkeakoululla, osallistujat tulevat eri puolilta Suomea OP-Pohjolan keskusyhteisöstä Helsingistä ja alueosuuspankeista. 
 
OP-Pohjolan yrityspankkiliiketoiminnan johtaja Hannu Jaatinen on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön. Hän sanoo, että yliopistotoimijan kanssa rakennettavien koulutusten teemat ovat ajankohtaisia ja kauppakorkeakoulun asiantuntijat tuovat sisältöihin teoriataustaa, joka tarjoaa viitekehyksen oman organisaation asioille.

‒TSE exe valikoitui kumppaniksemme, koska se lähti joustavasti toteuttamaan ohjelmaa meidän tavoitteidemme mukaisesti. Siitäkään ei ole haittaa, että meitä on johdossa useampia, pääjohtaja Reijo Karhinen mukaan lukien, jotka olemme valmistuneet Turun kauppakorkeakoulusta ja tunnemme talon, Jaatinen sanoo.

Muuttuva toimiala vaatii osaamista 

OP-Pohjola-ryhmässä järjestetään paljon erilaisia henkilöstökoulutuksia eri organisaatiotasoilla. Hannu Jaatinen korostaa, että kaiken kaikkiaan osaamisen merkitys isossa organisaatiossa ja muuttuvalla toimialalla on suuri. 
Hän nimeää kaksi isoa muutoksen ajuria. Ensinnäkin finanssikriisin jälkeen sääntelymaailman muuttuminen ja kehittyminen asettavat liiketoiminnalle uusia haasteita. 

‒ Yrityspankkiliiketoimintaan liittyy tuottojen ohella myös suuret riskit.  Jotta liiketoimintaa voisi menestyksellisesti harjoittaa, pitää olla osaava henkilöstö, joka hallitsee toimialan ja tuntee liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset. Pitää ymmärtää, mihin maailma on menossa ja mitä vaikutuksia sääntelyn muuttumisesta liiketoiminnassa seuraa.

Digitalisoituminen on toinen muutosajuri, jonka vaikutukset tulevat Jaatisen mukaan olemaan erittäin suuria. 
‒ OP-Pohjola-ryhmän yrityspankkiliiketoiminnassa tämä koskee kaikkia asiakasryhmiä, mutta korostuu pk-asiakkaiden kohdalla, jotka käyttävät palveluita eri kanavissa. Sähköisten järjestelmien toimivuudella on tietysti suuri merkitys myös isojen asiakkaiden kohdalla, vaikka palvelemme heitä paljon myös henkilökohtaisesti.  
 
Jaatinen painottaa, että osaamisen merkitys on kaiken kaikkiaan suuri. 
‒ Esimerkiksi myynnissämme emme luukuta yhtä valmista tuotetta, vaan kaikki ratkaisut lähtevät asiakkaan tarpeesta. Ratkaisukeskeisyys on meillä kehittämisen painopisteenä, Jaatinen kertoo.  

Osaamista yksiköille ja organisaatiolle 

Hannu Jaatinen korostaa, että OP-Pohjola-ryhmässä yksilöiden kehittäminen nähdään panostuksena koko organisaation osaamiseen. 
‒ Tämä on iso kokonaisuus. Meillä paljon on kiinni siitä, miten asiakaspinnassa työskentelevä henkilö osaa hyödyntää koko organisaatiota ja johtaa asiakkuutta matriisissa: ottaa oikean soittimen esiin silloin, kun sitä tarvitaan ‒ kuin orkesterinjohtaja. Tämäntyyppisessä koulutuksessa on tärkeää, että tutustuu ihmisiin ja kasvattaa omaa verkostoaan. Arjessa emme välttämättä kohtaa toisiamme, varsinkin jos puhutaan eri asiakas- ja liiketoimintasegmenteistä.

Toisena ohjelman erityisenä antina Jaatinen mainitsee johtamiskoulutusohjelmaan kuuluvat kehittämistyöt. 
‒ Olemme voimakkaasti hakeneet sitä, että ne hyödyttävät organisaatiotamme suoraan. Olen esimerkiksi omien koulutukseen osallistuvien alaisteni kanssa sparrannut aiheita yhdessä. Tämä on mahdollisuus miettiä asioita arjen ulkopuolella. Omasta perustutkinnostanikin on jo pitkä aika, joten tiedän, että päivittäminen on aina hyvä asia. Koulutuksissa pääsee taas kiinni siihen, mikä tässä ajassa on tärkeää. 

Verkostoitumista ja uusia ajatuksia


Jussi Taulu on OTM ja Turun kauppakorkeakoulusta valmistunut KTM
 

Jussi Taulu työskentelee myyntijohtajana Turun Seudun Osuuspankin Yrityspankissa. Hän osallistui viimeisimpään YLT-Top-ohjelmaan, johon OP-Pohjola kutsui myynnin johtotehtävissä olevia työntekijöitään esimiesten kautta. Ohjelman tavoitteena on nostaa esille ryhmän osallistujista ja organisaatiosta nousevia aiheita ja mahdollistaa niistä keskusteleminen ja toisilta oppiminen. 

Lähtökohtana on tukea nykyistä tekemistä tukevaa ajattelua ja vaihtaa perspektiiviä. 
‒ Tällaisessa koulutuksessa paljon oppimisesta tapahtuu asiasisältöjen lisäksi kanssakäymisessä kouluttajien ja kollegoiden kanssa. Monet aiheista eivät ole kokonaan uusia, vaan tietoa ja kokemuksia jäsennetään yhdessä edelleen, Taulu sanoo.
 
Yksi ohjelman kantavista ideoista on saattaa yhteen mahdollisimman monipuolinen osallistujajoukko. YLT-Top-ohjelman osallistujista osa vetää isoja, osa pienempiä organisaatioita. Tietyt haasteet ja asiat ovat kuitenkin samanlaisia, ja kokemuksia on mielekästä vertailla.
 
‒ Keskusteluissa nousi esille paljon asioita, jotka liittyvät meidän perustekemisiimme, kuten asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen. Kollegoihin tutustuminen ja verkostoituminen ovat tärkeä osa ohjelmaa. Ajatusten vaihto jalostaa omia ajatuksia, ja koulutuksessa saaduista kontakteista on hyötyä myös jatkossa. 
Taulu sanoo, että kauppakorkeakoulun asiantuntijoiden puheenvuoroista hän sai itse eniten ajateltavaa kansantalouden näkymiin ja tulevaisuudentutkimukseen liittyvistä aiheista.

‒ Jokaisessa työtehtävässä on aina riskinä liiallinen urautuminen juuri tämänhetkisiin toimintatapoihin ja näkemyksiin ympäröivästä maailmasta. On tärkeää ottaa arjessa säännöllisesti etäisyyttä omaan tekemiseensä ja nähdä oma liiketoiminta sekä toimenpiteet osana suurempaa kokonaisuutta. Myös tähän kehittämiseen koulutus toi hyviä työkaluja. 
Asiasana:
Tagit: