in English
 
 
Tutu-julkaisut 2009

​Vironmäki, Emma & Jokinen, Leena

Uusi yliopisto ja aluetehtävä. Loppuraportti.

Tutu-julkaisuja 1/2009, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 
49 s. ISBN 978-951-564-563-0. Julkaisu on ilmainen.

Raportti käsittelee talven 2008–2009 aikana tehtyä selvitystyötä ”Uusi yliopisto ja aluetehtävä”. Työn tavoitteena oli tuottaa käytännön toimenpidesuosituksia uuden yliopiston paikallisen vaikuttavuuden eli yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välisen yhteistyön parantamiseksi. Tiedonkeruussa hyödynnettiin tulevaisuusverstaita eli työryhmiä, joissa haettiin ensin kaukaisia ja mielikuvituksellisiakin tulevaisuuskuvia, jotka konkretisoitiin lopuksi toimenpide-ehdotuksia sisältäviksi visioiksi. Visioiden välinen ero perustuu pääosin erilaisiin tulkintoihin yliopiston kolmannesta tehtävästä: se tulkitaan joko melko tiukasti palvelutehtävänä tai väljemmin vastuullisena vaikuttamisena yhteiskuntaan. Oleellisimmissa kehittämisen kohteissa korostuivat ajantasainen ja aktiivinen viestintä, yhteistyöhön kannustaminen, yliopiston vahva ja selkeä strategia ja johdon rooli siinä, sekä sidosryhmäyhteistyön hyödyntäminen.


 

Ahvenainen, Marko - Hietanen, Olli & Huhtanen, Heikki

Tulevaisuus paketissa

Tutu-julkaisuja 2/2009, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu.
51 s. ISBN 978-951-564-966-9. Hinta: 15 €.
 
Tulevaisuus paketissa -hankkeen (2008–2009) tavoitteena oli muodostaa metsäklusterin ja varsinkin pakkaustoimialan tulevaisuuskuvia uusilla sovellutusalueilla, kuten esimerkiksi media- ja hyvinvointiklustereissa.
Selvityksen mukaan Suomessa ei ole itsenäisesti toimivaa pakkaustoimialaa. Valmistava teollisuus ja etenkin kauppa kilpailuttavat pakkausalan toimijoita, jotka ovat reaktiivisia ja kilpailevat lähinnä tuottavuudella ja tehokkuudella (hinnalla). Tämän seurauksena pakkausalan toimijat ajautuvat kustannuskriisiin aina toimintaympäristön muuttuessa. Myös pakkausten nykyinen imago on huono. Ne hoitavat perinteisen suojaamistehtävänsä korkeintaan tyydyttävästi, ovat vaikeita avata ja ovat täynnä lakisääteistä, vaikeatajuista informaatiota. Ja vaikka kierrätys on pääsääntöisesti organisoitu, niin se koetaan hankalaksi. Nykyisiä pakkauksia ei ole suunniteltu loppukäyttäjän ehdoilla vaan kaupan logistiikan tarpeista lähtien. Tulevaisuuden pakkauksilla on enemmän itse pakkaukseen liittyvää sisältöä. Tulevaisuuden pakkaus on palvelukonsepti, johon on kiinnitetty ohjaus- ja hallintajärjestelmiä, ohjelmistoja ja päivityksiä. Ne toimivat verkkokaupassa ja sisältävät viimeisten trendien mukaan asiakkaalle henkilökohtaisesti räätälöityjä ominaisuuksia. Raaka-aineiden, energian ja ruoan niukentuminen sekä myös ikääntymisestä ja vaurastumisesta johtuva hyvinvointipalveluiden ja terveystuotteiden kysynnän kasvu luovat historiallisen mahdollisuuden globaalin bioraaka-aineklusterin kehittämiselle. Tämän klusterin määritteleminen, kehittäminen ja johtaminen on merkittävä mahdollisuus suomalaiselle metsäteollisuudelle.
 

 
Hietanen, Olli 

Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskusohjelman tulevaisuuskoulutus. Yhteenveto alueellisten koulutusverstaiden menetelmistä ja tuloksista.

Tutu-julkaisuja 3/2009, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 
53 s. ISBN 978-951-564-974-4. Hinta: 15 €.
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa vuosina 2008–2010 Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskusohjelmalle valtakunnallista ennakointihanketta. Tulevaisuuskuvien lisäksi tavoitteena on myös lisätä alueellisten toimijoiden ennakointiosaamista. Siksi ennakointihankkeeseen on liitetty myös tulevaisuudentutkimuksen opetusta. Tämä raportti sisältää käytännönläheisen kuvauksen alueellisista matkailun tulevaisuusverstaista, joissa käytettiin ryhmätyömenetelminä tulevaisuuspyörää ja tulevaisuustaulukkoa. Raportti on tarkoitettu tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin oppikirjaksi matkailun ja elämystuotannon ammattilaisille. Vaikka raportti käsitteleekin erityisesti matkailun ja elämystuotannon tulevaisuutta, se sopii työkirjaksi ja oppimateriaaliksi kaikille niille, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa ja ymmärrystänsä tulevaisuudentutkimuksen visionäärisillä verkosto- ja muutosjohtamisen menetelmillä.
 

 
Ahvenainen, Marko - Hietanen, Olli & Huhtanen, Heikki 

Smart Forest @ Future Home. Älykkäästi kotona pidempään (ÄLYKOP) -hankkeen tulevaisuusprosessin loppuraportti.

Tutu-julkaisuja 4/2009, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 
78 s. ISBN 978-951-564-971-3.
 
Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteutti osana ÄLYKOP-hankekokonaisuutta hyvinvointi-, ICT- ja metsäsektorin rajapintoja kartoittaneen tulevaisuusprosessin. Tulevaisuusprosessin tarkoituksena oli ennakoinnin ja visionäärisen verkostotyöskentelyn keinoin osaltaan edistää hankekokonaisuuden tavoitteiden eli ”metsäteollisuuden osaamisella uusia hyvinvointituotteita ja -palveluja” toteutumista. Erityisenä näkökulmana tulevaisuustyöskentelyssä oli ikääntyvien ihmisten kotihoidon (kotona selviytymisen) tukeminen. Tulevaisuusverstaissa pohdittiin sitä, mitä on autonomia ja älykkyys tuotteissa (esimerkiksi pakkauksissa ja asunnoissa) sekä myös nykyisen innovaatioprosessin vahvuuksia ja heikkouksia.
 

 

Asiasana:
Tagit: