in English
 
 
Tutu-julkaisut 2017

 

​Kuhmonen, Tuomas – Ahokas, Ira – Ahvenainen, Marko –Pohjolainen, Pasi – Panula-Ontto, Juha – Kirveennummi, Anna – Auffermann, Burkhard & Kinnunen, Venla

Suomen proteiinijärjestelmän vaihtoehtoiset tulevaisuudet

Tutu-julkaisuja 1/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. 114 s. ISBN  978-952-249-472-6 (sidottu), ISBN  978-952-249-473-3 (pdf), ISSN 1797-1284.

Tässä tutkimuksessa on suunniteltu ja arvioitu ScenoProt-hankkeelle asetetun vision toteuttavia backcasting-skenaarioita. Vaihtoehtoiset skenaariopolut yhdistävät vuoteen 2030 asetetun vision nykyhetkeen. Vision keskeiset osatavoitteet kuvaavat Suomen proteiinijärjestelmää, joka edistää nykyistä järjestelmää paremmin kansanterveyttä, ympäristökestävyyttä sekä omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Proteiinijärjestelmästä on vaikea tunnistaa murtautumiskohtaa, josta käsin systeemi olisi viritettävissä muutostilaan ja josta käsin olisi käynnistettävissä vision toteuttava monipolvinen vaikutusketju. Tähän on pyritty käyttämällä useita teorioita, aineistoja, menetelmiä ja tutkijoita. Systeemisen muutoksen hallitsemisen ja ennakoinnin suurimpia haasteita ovat tekijöiden yhteenkietoutuminen ja monitulkintaisuus. Yhteenkietoutuminen tarkoittaa, että muutoksen ajurit, sisältöelementit, juonet, tahdit, tasot ja muodot kietoutuvat toisiinsa erilaisiksi kimpuiksi, hierarkioiksi ja osajärjestelmiksi. Monitulkintaisuus puolestaan tarkoittaa, että esimerkiksi lehmä voidaan tulkita tuotantovälineeksi, ravinnon lähteeksi, biojalostamoksi, huoltovarmuuskeskukseksi, päästölähteeksi, maisemanhoitajaksi, lauman jäseneksi, persoonaksi, lemmikiksi ja riiston kohteeksi. Siksi skenaariotkin ovat vain tietyillä periaatteilla toteutettu otos rajattomasta määrästä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

 

 


 

Asiasana:
Tagit:

 

kansikuva-1-2017.JPG