in English
 
 
LogiCityn tulevaisuusprosessi
Tutkimus auttaa Pilot Turku Oy:tä ja sen keskeisiä seudullisia, kansallisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä fokusoitumaan logistiikkaliiketoiminnan ja erityisesti LogiCityn keskeisiin tulevaisuushaasteisiin. Samalla selvitystyö lisää toimijoiden kykyä ja ymmärrystä proaktiiviseen tulevaisuuden haltuunottoon sekä edistää seudullista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkottumista.
 
Pilot Turku Oy:n (Oy Promoting Intermodal Logistics Operations inTurku Ltd:n) tehtävänä on tarjota yrityksille kattavaa sijoittumispalvelua, jolla mahdollistetaan logistiikasta lisäarvoa toimintaansa saavien yritysten joustava sijoittuminen Turun seudulle. LogiCity sijoittuu Turun lentoaseman etelä- ja pohjoispuolelle ja se on suuruudeltaan yhteensä 715 hehtaaria. Turun kaupungin kesäkuussa 2006 hyväksymä asemakaava antaa oikeuden 271 000 kerrosneliömetrin rakentamiseen LogiCityn alueelle. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi toimitiloja logistiikkayrityksille, varastoinnille ja tuotannolle sekä näiden käyttöön tulevia toimitiloja (mutta ei tilaa vievälle kaupalle eikä asumiselle).
 
Pilot Turku Oy:n (ja LogiCityn) visionäärisenä tavoitteena voidaan nähdä Suomen ja etenkin Varsinais-Suomen ja Turun seudun aseman vahvistaminen porttina Itään ja Länteen. Tästä näkökulmasta katsottuna sekä Pilot Turku Oy:n johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella määriteltiin tutkimukselle kansallisen tason fokus, eikä pelkästään keskittyminen seudullisiin LogiCityn kysymyksiin.

 

LogiCity-tutkimuksen tarkoituksena oli:

  1. Kerätä logistiikkaa ja logistista toimintaympäristöä koskevaa tausta-aineistoa tutkimusta varten mm. maailmankaupasta, Aasian ja länsimaiden välisistä tavaravirroista, logistiikan kehityssuunnista sekä globaaleista, eurooppalaisista ja kansallisista trendeistä.
  2. Määritellä alustava LogiCity-toimijaverkosto ts. osallistavaan tutkimushankkeeseen mukaan kutsuttavat tahot.
  3. Logistiikka-alan toimijoille suunnatun asiantuntijakyselyn avulla määritellä, minkälaisia vaikutuksia globaaleilla, eurooppalaisilla sekä kansallisilla trendeillä ja muutostekijöillä on kansallisen logistisen toimintaympäristön kehittämisen kannalta.
  4. Järjestää kolme tulevaisuusverstasta, joissa tulevaisuuslähtöisesti tuotetaan alan positiivisia tulevaisuuskuvia, määritellään kansallisen logistiikkavision elementtejä sekä konkreettisia tekoja haluttujen tulevaisuuskuvien toteuttamiseksi.
  5. Pohtia kansallisen logistiikkavision ja toimenpiteiden vaikutuksia LogiCity-alueen näkökulmasta ja etsiä vastauksia siitä, minkälaista työnjakoa, erikoistumista, kansallista yhteistyötä ja tekoja pitää alueellisella tasolla tehdä, jotta kansallinen visio toteutuisi vuoden 2017 aikajänteellä.

 

Lisätietoja:

Olli Hietanen
Timo Nurmi

 

 

Asiasana:
Tagit:

​Hankkeen loppuraportti:

Nurmi, Timo & Hietanen, Olli (2008) Logicity porttina itään ja länteen. TUTU-eJulkaisuja 8/2008, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 92 s. ISBN 978-951-564-556-2.