in English
 
 
Kehityksen kuudes aalto ja Suomi
Kondratieffin teorian mukaan kutakin aaltoa määrittää sille tyypillisten teknologioiden ja yhteiskunnallisten rakenteiden muodostama kokonaisuus, joka on olennaisilta osiltaan erilainen jokaisessa aallossa. Murroskauden aikana määrittyvät seuraavan aallon avainajurit, ja on havaittu, että aikaisemmin marginaalisten teknologioiden ja yhteiskunnallisten käytänteiden nousu valtavirtaan tapahtuu usein juuri tällaisina aikoina. Kehityksen kuudes aalto ja Suomi hanke tarkastelee tätä prosessia, ja ennakoidun taloudellis-yhteiskunnallisen paradigmamuutoksen vaikutuksia suomalaisessa kontekstissa, erityisesti suomalaisen perinteisen teollisuuden näkökulmasta.

Hypoteesinamme on, että maailmantalouden megatrendit, kuten raaka-aineiden hinnan asettuminen pysyvästi aikaisempaa selvästi korkeammalle tasolle, sekä ympäristön kestävyyteen liittyvät tekijät viittaavat siihen, että seuraavan aallon tärkeimpänä teknologisen, taloudellisen ja sosiaalisen muutoksen ajurina toimii resurssitehokkuus. Ympäristöteknologiat, bioteknologia, nanoteknologia ja terveydenhuolto ovat avainaloja, joiden ympärille seuraava aalto kehittyy samalla kun digitalisoituminen ja laskentatehon kasvu -kehitys joka lähti vauhtiin edellisen aallon kestäessä – etenee valtavalla vauhdilla luoden edellytyksiä uusille tuotteille ja palveluille. Tutkimuksen lähtökohtana on, että paradigmamuutos kohti tehokkaampaa resurssien käyttöä on käynnissä, ja perustuu kolmeen päätekijään: 1) monien keskeisten raaka-aineiden niukkuus johtaa niiden hinnan nousuun, 2) koveneva kilpailu tuo raaka-aineiden käytön tehokkuuden keskeisemmäksi menestystekijäksi, ja 3) voimistuvan ympäristötietoisuuden ja –lainsäädännön yhteisvaikutus pakottaa yritykset käyttämään vähemmän haitallisia aineita tuotannossaan, ja tuottamaan markkinoille vähemmän ympäristöä kuormittavia tuotteita. 

Tutkimushankkeessa kartoitetaan olemassa oleva kirjallisuus Kondratieffin aalloista, ja tehdään uudelleentulkinta teoriasta tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi teoreettisen työn osana perehdytään laajasti teknologiaennakointeihin tulevan aallon mahdollisten avainalojen osalta, ja analysoidaan globaalien muutostrendien vaikutuksia Suomelle seuraavassa aallossa. Seuraava aalto tuo mukanaan joukon yhteiskunnallisia haasteita, joita niiden laajuuden vuoksi ei voida ratkaista yksittäisillä toimenpiteillä. Tutkimuksen tärkeimpänä motiivina on ymmärtää seuraavan aallon vaikutuksia yhteiskuntaan, ja sitä minkälaisia systeemisiä muutoksia ja innovaatioita suomalaisessa yhteiskunnassa ne edellyttävät ja mahdollistavat.

Tutkimuksen tuloksena on käytännön johtopäätöksiä ja politiikkasuosituksia, sekä yritysten ja julkisen sektorin käyttöön suunniteltu strategisen ennakoinnin työkalu.
Hanke tehdään yhteistyössä Metsäteollisuus ry:n ja Finanssialan keskusliiton kanssa, ja hankkeen soveltavassa osassa järjestetään työpajoja sekä Suomessa yhteistyökumppaneiden kanssa, että Piilaaksossa, jossa hanke tekee tutkimusyhteistyötä uraauurtavan tulevaisuuden tutkimusinsituutin, Institute for the Future:n kanssa. 

 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Markku Wilenius
Sofi Kurki

Tulevaisuuden tutkimuskeskus


Hankkeen ensimmäinen tutkimusraportti on luettavissa verkossa:

 

ebook-10-2012-cover.jpg 
Wilenius, Markku & Kurki, Sofi (2012)  
FFRC eBOOK 10/2012, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 124
p. ISBN 978-952-249-148-0.

 

 

FIM-lehti 3/2012:

Kondratieffin syklit

Uuden aallon myötä uusi kulttuuri? Tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius kirjoittaa parhaillaan kirjaa Kondratieffin sykleistä.
aalto.jpg