in English
 
 
Kemian alan, paperi- ja puualan laadullinen ennakointi

Teollisuuden teknologisista ja taloudellisista tekijöistä johtunut rakennemuutos yhdessä muuttuvien kulutustarpeiden kanssa on vaikuttanut ja vaikuttaa jatkuvasti siihen, millaista tuotantoa Suomessa on nyt ja tulevaisuudessa. Tuotantotyön laadullisten muutosten myötä myös tuotantotyöntekijältä vaaditaan uudenlaisia valmiuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Selvityksen tuottaman tiedon avulla voidaan kehittää sekä koulutusten sisältöjä että tutkintojen rakenteita. Tavoitteena on alan teollisuuden tehtäviin johtavan koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen niin, että koulutus antaa joustavia valmiuksia toimia tulevaisuudessa alan tehtävissä. Tulevaisuuden haasteita ovat yleisen joustavuuden lisäksi työvoiman liikkuvuuden, työurien keston ja työllistymismahdollisuuksien kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeessa tunnistetaan prosessiteollisuuden tuotantotyöhön liittyviä yleisiä laadullisia osaamistarpeita noin 10 vuoden aikajänteellä.

Tämän lisäksi kuvataan prosessiteollisuuden tuotannossa ja tuotannon suunnittelussa työskentelevien henkilöiden yleisiä, laadullisia osaamisprofiileja hyödynnettäväksi tuotantotyöhön suuntautuvien tutkintojen rakenteiden ja sisältöjen suunnittelussa. Usean alan yhteisten, laadullisten osaamistarpeiden tunnistaminen voi toimia ohjaavana tekijänä kun koulutuksen suunnittelussa tavoitellaan koulutuksen sekä siitä valmistuvien joustavuutta, yhteisiä nimittäjiä työelämän kanssa, sekä mahdollisuutta perustaa koulutuksia klusteripohjalle.

Hankkeen käytännön toteutus tapahtuu toimintaympäristön analyysin, Delfoi-prosessin ja teemahaastatteluiden keinoin, joissa jälkimmäisissä tavoitellaan mahdollisimman laaja-alaista näkökulmaa hyödyntäen alalla eri rooleissa työskentelevien henkilöiden asiantuntijuutta.

Lisäksi Tulevaisuuden tutkimuskeskus hyödyntää hankkeessa omia olemassa olevia tietolähteitään, yhteistyö- ja asiantuntijaverkostojaan, menetelmiään ja osaamista, jota on karttunut alan aikaisemmissa ennakointihankkeissa.

Hanke on käynnissä 2012-2013 ja sen rahoittajana toimii Opetushallitus.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Hankkeen loppuraportti:

 

​Ahvenainen, Marko & Mantere, Johanna (2014) Osaaminen tuotantotyössä 2020. Kemian alan, paperi- ja puualan tuotantotyön osaamistarpeen laadullisen ennakoinnin loppuraportti. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2014:4. 47 s.

 

 

 Lisätietoja:

 

​Marko Ahvenainen
Johanna Mantere

Tulevaisuuden tutkimuskeskus