in English
 
 
Get a Life

Tulevaisuussuuntautunutta uraohjausta tehdään oppilaitoksissa, mutta käytännön työssä on havaittu selkeä tarve kehittää välineitä erityisesti korkeakouluopiskelijoille ja tukea heidän proaktiivisuutta urasuunnittelussa ja työelämään siirtymisessä.

 
Työelämän muutos on nopeaa ja ammattien sisällä tapahtuvat muutokset voivat myös olla isoja. Ennakointitietoa työelämän muutoksista on tarjolla runsaasti, mutta se tieto on suunnattu eri viranomaisten ja päättäjien tarpeisiin. Nuorille opiskelijoille sovitettua tietoa tai välineitä ja menetelmiä ennakointitiedon jäsentämiseen tarvitaan tukemaan nuorten itsenäistä ja kriittistä ajattelua ja toimintaa. Nykyisiin avainkompetensseihin kuuluva yrittäjämäinen asenne ja omaehtoinen yrittäjyys edellyttävät laajakatseisuutta, aktiivisuutta ja tulevaisuuden tarjoaminen mahdollisuuksien havaitsemista. Tähän tarpeeseen on opiskeluvaiheessa vastattava niin, että yrittäjyydestä tulee realistinen vaihtoehto työuraksi.

Pilottiryhmät mukana kehitystyöhössä

Get a Life -hankkeen ydintavoitteena oli paikata korkeakouluopiskelijoiden uraohjauksessa olevaa aukkoa moderneilla välineillä ja opiskelijoita kiinnostavalla tavalla tekemällä työvälineestä hauska, vuorovaikutteinen ja pelinomainen. Hankkeen lopputuloksena syntyi internetissä oleva pelinomainen tulevaisuussuuntautunut uraohjaustyökalu, joka on vapaasti ammattikorkeakoulujen ja muiden halukkaiden käytettävissä. Työvälineeseen liittyy opettajan käsikirja proaktiivisuutta ja omaehtoista yrittäjyyttä tukevista pedagogisista ja didaktisista malleista. Työväline tulee täydentämään nykyisiä ohjausvälineitä ja painottaa erityisesti tulevaisuusorientaatiota ja omaehtoista yrittäjyyttä.
 
Hankkeen käytännön toteutus perustuu tiiviiseen yhteistyöhön pilottiryhmien, sisällöntuottajien ja välineen teknisten sekä taiteellisten suunnittelijoiden kanssa. Lisäksi oleellista on tehdä suunnittelua ja testausta kuulemalla yrityselämän ja muiden sidosryhmien näkemyksiä.
 
Hankkeen rahoitti ESR sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.9.2008-31.12.2010 välisenä aikana. Hanketta koordinoi Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Mukana toteutuksessa olivat Turun yliopiston rekrytointipalvelut, Turun-, Hämeen ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulut sekä yrityspartnereita.
 
 
Lisätietoja:
 
Leena Jokinen
Johanna Ollila

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen verkkosivut:
getalifehanke.wordpress.com/ 

Simulaatio:
www.getalife.fi