in English
 
 
Maaseudun maankäytön tulevaisuuskuvat (MAMA)

Taajamien ulkopuolinen maaseutu kattaa 98 % Suomen pinta-alasta, mutta siellä asuu vain 1/5 väestöstä (Tilastokeskus). Vielä 1950-luvulla enemmistö suomalaisista asui haja-asutusalueilla ja sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta. Kaupungistuminen ja elinkeinorakenteen muutos on siis tapahtunut Suomessa varsin nopeasti. Samalla se on muuttanut sekä maaseudun maanomistusoloja että maaseutuun kohdistuvia asenteita ja vaikutuskanavia. Toisaalta edelleen kaikki luonnonvarat, lähes kaikki maatilat ja noin 40 % yrityksistä sijaitsee maaseudulla. Tämä liiketoiminta on avoimen kansainvälisen kilpailun piirissä toisin kuin pääosin kaupungeissa sijaitsevat palvelualojen työpaikat.

Yhteiskunnalliset ja kansainväliset megatrendit – kuten ilmastonmuutoksen torjunta, väestön ikääntyminen ja maailmanlaajuiset toimintaverkot (globalisaatio) – vaikuttavat suoraan maaseudun elinkeinoihin sekä politiikkakeinojen että markkinoiden kautta. Maaseudun asukkaista ja liiketoiminnan harjoittajista on tullut selkeä yhteiskunnallinen vähemmistö, joka omissa ratkaisuissaan sopeutuu yleisiin muutoksiin. Avoimen kilpailun piirissä olevan liiketoiminnan osalta tilanteesta voi muodostua hankala, jos toimintaehdot ovat kovin rajoittavia. Asumiseen liittyvät ehdot vaikuttavat puolestaan suoraan ihmisten mahdollisuuteen valita haluamansa asuin- ja rakennuspaikka.

Maankäyttö on yksi kulmakivi maaseudun tulevassa kilpailukyvyssä asumis- ja liiketoimintaympäristönä. Maankäyttö liittyy sekä vapaa-aikaan että toimeentuloon, maaseudulla viihtymiseen ja siellä toimimiseen. Ennakoinnin kautta sekä yhteiskuntapolitiikan suunnittelijat ja tekijät että maaseudun asukkaat ja yrittäjät voivat saada käsityksen mahdollisista tulevaisuuksista.

Tutkimuksen tavoitteena on tietoisuuden lisääminen maaseudun maankäyttöön tulevaisuudessa vaikuttavista tekijöistä ja niiden vaikutuksesta maaseudun elinvoimaisuuteen. Tässä tutkimuksessa maaseudulla tarkoitetaan maakuntakeskusten ulkopuolisia alueita.

Tutkimuksella on neljä tutkimustehtävää:

  1. laatia 3-4 erilaista tulevaisuuskuvaa (skenaariopohjaista tulevaisuuskertomusta) maaseutualueiden maankäytöstä,
  2. analysoida vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien vaikutuksia maaseudun liiketoimintaan ja asumiseen,
  3. keskustella tulosten vaikutuksesta maaseudun kilpailukykyyn liiketoiminta- ja asumisympäristönä,
  4. julkistaa tutkimuksen tulokset yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon taustatiedoksi.

Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö, Maatilatalouden kehittämisrahasto vuosina 2013-2014.

 

 


Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Tuomas Kuhmonen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 

 Hankkeen loppuraportti:

 
​​Kuhmonen, Tuomas & Kuhmonen, Irene (2014) Maaseudun alueidenkäytön tulevaisuuskuvat. Tutu-julkaisuja 1/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkea-
koulu, Turun yliopisto. 77 s.