in English
 
 
Miksi uusiutuvan energian kehitysyhteistyöprojektit epäonnistuvat? Energiaprojektien suunnittelu ja toteutus Kambodžassa ja Laosissa (DREAM)
Energialla on merkittävä osuus YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa kehitysmaissa. Monissa kehitysmaissa energiankulutus on jyrkässä kasvussa ja nyt tehtävillä energiaratkaisuilla on pitkäaikaiset vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön paitsi paikallisella myös kansallisella ja globaalilla tasolla. Samalla kun ymmärrys energian osuudesta kestävän kehityksen toteuttamisessa on lisääntynyt, on kehitysyhteistyöinstituutioiden kiinnostus uusiutuvaan energiaan kasvanut.
 
Kehitysyhteistyövaroin rahoitetaan monia uusiutuvan energian hankkeita, mutta niiden tulokset ovat olleet vaihtelevia. Monet projekteista eivät ole onnistuneet tuottamaan taloudellisesti, sosiaalisesti tai ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja, jotka toimisivat myös projektien loputtua. Lisäksi hankkeet ovat usein olleet teknologiavetoisia, ja ne on toteutettu kuulematta riittävästi kohderyhmän toiveita ja tarpeita. Usein myös naisten ja yhteisön heikoimmassa asemassa olevien ryhmien osaamisen kartuttaminen ja voimaannuttaminen on ollut puutteellista.

Hankkeen tavoitteet

Tutkimusprojektin tavoitteena on edistää ymmärrystä energiaan liittyvien kehitysyhteistyöhankkeiden ongelmista ja mahdollisuuksista. Lisäksi tarkoituksena on parantaa tulevien hankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä sitä kautta mahdollistaa uusiutuvan energian laajempi käyttö kehitysmaissa.
 
Hankkeessa kehitetään menetelmiä, jotka aikaisempaa paremmin huomioivat energiaratkaisujen lukuisat sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Tutkimusprojektissa on tavoittena (i) kehittää monitieteisiä menetelmiä energiahankkeiden tutkimiseen; (ii) lisätä tietoa hankkeiden positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista paikallistasolla; (iii) parantaa ymmärrystä tekijöistä joiden vuoksi hankkeet usein epäonnistuvat tuottamaan pitkäkestoista hyvinvointia paikallistasolla; (iv) määritellä konkreettisia ratkaisuja, joiden avulla kehitysyhteistyömäärärahoin rahoitettujen energiahankkeiden kestävyyttä voitaisiin parantaa siten, että ne jatkuisivat myös rahoituskauden päätyttyä.

Menetelmät

Tutkimuksessa tarkastellaan kahdeksaa kehitysyhteistyövaroin rahoitettavaa kestävän energian hanketta Kambodžassa ja Laosissa. Tutkimusmateriaaleina ovat mm. projektidokumentit, haastattelut sekä etnografisin menetelmin koottu aineisto.
 
Projektissa kehitetään ja sovelletaan analyysikehikkoa, joka ottaa entistä paremmin huomioon energiahankkeiden eri sektorit ylittävät, pitkän aikavälin vaikutukset.
 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 ​Lisätietoja:

 

Jyrki Luukkanen
Mira Käkönen
Hanna Kaisti

Tulevaisuuden tutkimuskeskus