in English
 
 
Eco-Innovation Observatory (EIO)

Vauhtia ympäristöalan innovaatiotoimintoihin Euroopassa

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tehtävä hankkeessa on erilaisten ennakointimenetelmien soveltaminen ekoinnovaatioiden kehitykseen. Hankkeen aikana toteutetaan vuosittain Horizon Scanning -osio, Delfoi-tutkimus ja luodaan strategisia taustaskenaarioita sekä politiikkatiekarttoja alan yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurien yritysten sekä poliittisten päättäjien käyttöön.

Hankkeen aihepiiri on hyvin ajankohtainen. Yritysten ympäristötyötä on tutkittu aiemmin esimerkiksi ekotehokkuuden, teollisen ekologian ja ympäristömyönteisen teknologian näkökulmista. Tähän asti on puuttunut selkeät työkalut tulevaisuuden hahmottamiseen ja kokonaiskuvan luomiseen nopeasti muuttuvista ekoinnovaatioista ja niihin liittyvistä markkinoista ja kehityksen edellytyksistä ja esteistä. Kyseessä oleva hanke tarttuu juuri tähän puutteeseen tarkastelemalla ekoinnovaatioita laaja-alaisesti.

Tavoitteena on kerätä hajallaan oleva tieto ekoinnovaatioista yhteen paikkaan. Hankkeen aikana syntyvä tietokanta on niin päätöksentekijöiden kuin tiedon soveltajien ja hyödyntäjien, kuten yritysten ja alan etujärjestöjen, käytössä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan uutta strategisesti tärkeää tietoa, jolla voidaan tukea ekoinnovaatioita ja niiden syntymistä tulevaisuudessa.

Hanke edistää Euroopan Unionin klusteri- ja innovaatiostrategioita ja tukee Euroopan kehitystä maailman johtavaksi ympäristöalan tiede-, teknologia ja innovaatiokeskittymäksi. Hankkeessa luodaan myös mittaristo kansallisen ekoinnovatiivisuuden arvioimista varten. Mittariston avulla voidaan esimerkiksi verrata eri maiden mahdollisuuksia ekoinnovaatioiden tuottamiseen ja edistämiseen ja eri maiden "suoriutumista" ekoinnovaatioiden kehittämisessä ja käyttöön ottamisessa. Tässä mielessä projekti tukee ympäristöalan yritysten kehittämistä myös Suomessa.

EIO-hanketta koordinoi Technopolis Group (TG) Belgiasta. Hankkeen muina partnereina ovat Wuppertal Institute Saksasta (WI), Sustainable European Research Institute (SERI) Itävallasta ja C-Tech Innovation Ltd (C-T) Isosta-Britanniasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli kaksi miljoonaa euroa ja hankkeen kesto on kolme vuotta. Tuloksia tullaan hyödyntämään mm. European Environmental Agency (EEA) sekä Euroopan ympäristö- ja energiaklusterin yritykset eri Euroopan maissa.

Hankkeen verkkosivuilla www.eco-innovation.eu julkaistaan kakki hankkeen tuottamat raportit (vuosiraportit, teemaraportit, maaraportit EU27-maista sekä horizon scanning- ja foresight-raportit sen jälkeen kun komissio on ne hyväksynyt. C-Tech Ltd:n ylläpitämillä verkkosivuilla on myös mm. ekoinnovaatioihin liittyvä laaja-alainen tietokanta, edellä mainittu mittaristo (scoreboard) sekä hyviä ekoinnovaatiokäytäntöjä esittelevä tietopankki.

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Jarmo Vehmas
Anne Karjalainen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

eio-logo.jpg