in English
 
 
Turunmaan tulevaisuudenskenaariot

Tutkimusprosessissa valittiin erityisen huomion kohteeksi muutamia kysymyksiä ja ilmiöitä. Turunmaa on heterogeeninen alue, jonka eri osat poikkeavat toisistaan mm. luonnonolosuhteiltaan, kulkuyhteyksiltään ja elinkeinoiltaan. Myös alueen kunnat ovat eri kokoisia. Keskeisiksi tarkasteltaviksi ilmiöiksi valittiin talous, kulttuuri ja ympäristö. Tästä seuraa edelleen, että suomenruotsalainen kulttuuri on yksi alueen keskeisistä teemoista.

Lisäksi kestävä kehitys on yksi tutkimuksen keskeisistä teemoista. Mainittujen teemojen lisäksi tavoitteena oli ottaa huomioon sekä näkyvät trendit että täysin innovatiiviset ajatukset, jotka mahdollisesti nousevat esille tutkimusprosessin aikana.

Tutkimuksen aineisto koottiin kaksikierroksisella kyselytutkimuksella käyttäen Delfoi-menetelmää, kylätoimikuntien kanssa järjestetyissä tulevaisuusverstaissa ja koululaisten ainekirjoituksilla. Kullakin tulokseksi saadulla neljällä skenaariolla on omat keskeiset arvonsa ja ajatuksensa, joiden ympärille niiden tulevaisuuskuvat rakentuvat:

  • Skenaariolla Ekologinen ja elinvoimainen saaristokulttuuri on kulttuuriperintö, sosiaalinen ja kulttuurinen tasapaino, ekologinen kestävyys ja puhdas meri, kestävä talous, alueen hyvät vaikutusmahdollisuudet ja kasvu keskeisinä ajatuksina.
  • Skenaariossa Lintukoto arvostetaan perinteistä elämänmuotoa, pieniä yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä, joiden halutaan säilyvän, mutta usko alueen omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa tulevaisuuteensa tai meren ja ympäristön tilaan on heikko.
  • Skenaariossa Juureva teknologiausko rakennetaan ajatuksenkulku sen vankan uskon varaan, että teknologia, hallinto ja taloudellinen kasvu vallitsevat ja vaikuttavat myöntei-sesti alueen hallinnossa ja ympäristöasioissa.
  • Skenaariossa Uusia tuulia ja globaaleja vaikutuksia ovat kasvu, globalisaatio ja uusien elämäntapojen kehittyminen keskeisinä ajatuksina. Tämän skenaarion mukaan eivät niin teknologia kuin hallintokaan kykene ohjaamaan alueen sisäisiä olosuhteita eivätkä kansallisia tai kansainvälisiä alueeseen kohdistuvia vaikutuksia, mikä koskee myös ympäristöasioita.

On muistettava, että skenaariot eivät ole ennusteita, vaan keskenään erilaisia ja mahdollisia tulevaisuuskuvia. Skenaariotutkimuksen jälkeen tulisi Turunmaalla toimivien ihmisten muodostaa yhteistyöverkosto, joka muotoilee vision näiden skenaarioiden pohjalta. Visio voi olla yksi skenaarioista tai niiden yhdistelmä. Tärkeintä on, että mukana olevat toimijat keskustelevat perusteellisesti niistä arvoista, jotka tulevat muodostamaan vision ytimen. Kun visio on muotoiltu, tulisi samojen toimijoiden muotoilla strategia, jonka avulla visioon pyritään. Tämän prosessin kautta skenaariot täyttävät tarkoituksensa. Ne tulevat tulevaisuuden suunnittelun välineksi.

Hankkeen tutkijana toimi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Katriina Siivonen.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 

Hankkeen loppuraportti:

Siivonen, Katriina & Grönholm, Björn (2002) Framtidsscenarier för Åboland. Projektets slutrapport. Tutu-publikationer 9/2002. Framtidsforskningsinstitutut vid Åbo handelshögskolan och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. 102 s.

Ruotsinkielinen, tiivistelmä suomeksi, s. 5-6)