in English
 
 
Kestävä ja luova yhdyskunta

Projektin keskeisenä tavoitteena on konseptoida ja havainnollistaa kestävän ja luovan yhdyskunnan konkreettisia ilmenemismuotoja ja toimintatapoja. Yleisinä tavoitteina on lisätä kestävän ja luovan yhdyskunnan edellytysten ja toteuttamismahdollisuuksien ymmärrystä sekä tuoda yhdyskuntasuunnitteluun konsepti, jolla on lisäarvoa kestävällä tavalla hyvän asuin- ja elinympäristön luomiseksi ja alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Projektin sisältö ja odotetut tulokset

Projekti alkaa käsiteanalyyttisellä osalla, jossa tutkitaan miten ja millainen yhdyskunta on kestävä ja luova, ja sitä, miten yhdyskunnan tilat, rakenteet ja toiminnot voivat edistää kestävyyttä ja luovuutta.

 
Toinen hankkeen ydinvaihe on tutkia, miten luovuutta ja etenkin yhteisöluovuutta voidaan käyttää yhdyskunnan kestävyyden hyväksi. Tällöin pureudutaan siihen, miten yhdyskunnan asukkaiden, suunnittelijoiden, viranomaisten, yrittäjien ja muiden toimijoiden luovuutta voitaisiin hyödyntää yhdyskuntien kestävyyden lisäämiseksi. Hankkeessa keskitytään keinoihin ja ratkaisuihin, joilla yhdyskuntien ja asuinalueiden eko- ja energiatehokkuutta ja omavaraisuutta voidaan parantaa. Hanke rakentuu äskettäin valmistuneessa Ekoseutumallit-hankkeessa esiin tuodun kokonaisvaltaisen ekoseutuajattelun konkreettiseen hyödyntämiseen (http://www.vtt.fi/ekoseutu, ks. Raportti 1 ja Raportti 2).
 
Projektissa tunnistetaan, arvioidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja kestävän ja luovan yhdyskunnan rakentamiseen konseptikehityksen, työpajatyöskentelyn, testauksen sekä asiantuntijakyselyjen ja haastattelujen pohjalta. Kaupunkilaisten/asukkaiden osallistaminen ja valtaistaminen kytketään tähän ideoiden, ehdotusten ja hyväksi koettujen ratkaisujen kartoittamiseen, arviointiin ja testaamiseen.
 
Hankkeessa tuotetaan uusia toimintamalleja, ratkaisuja ja uutta luovasti kestävyyteen osallistavaa ajattelutapaa, joita levitetään konkreettisesti projektin case-osioiden kautta. Projektin tulosten pohjalta annetaan suosituksia sovellusten tekemiseen. Sovellettavuutta arvioidaan myös erityisesti sen suhteen, mitkä osiot, tekniikat, ratkaisut tai toimintatavat ovat sovellettavissa kansainvälisestä aineistosta ja kokemuksista suomalaisiin olosuhteisiin. Hankkeeseen osallistuu ulkomaisia asiantuntijoita. Tarkastelua tehdään myös päinvastoin: syntyisikö kestävän ja luovan yhdyskunnan konseptista (ja slow housing-konseptista) suomalaisia malleja toteutettavaksi maassamme ja myös vietäväksi ulkomaille?
 

Mukaan hankkeeseen?

Etsimme hankkeeseemme mukaan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa projektin case-osiot toteutetaan. Hankkeessa mukana olevat saavat ajantasaisesti tietoa hankkeen tuloksista ja voivat osallistua hankkeen tilaisuuksiin ja innovatiivisiin työpajoihin. Projektissa mukana olemisesta hyötyvät erityisesti:
 • Yritykset, jotka voivat kehittää tuotteitaan, tekniikoita, palveluja tai liiketoimintamalleja kuvatun ja analysoidun kestävän ja luovan yhdyskunnan konseptin tiimoilta.
 • Asumis- ja rakennusalan yritykset ja organisaatiot ovat mahdollisia hyödyntäjiä omaan toimintaansa, tuotekehitykseensä ja palveluvalikoimaan liittyen.
 • Case-osioihin haetaan mukaan myös kaupunkeja ja esimerkiksi maakuntaliittoja, ml. laajemminkin kaupunki- ja seutusuunnittelun kenttä ja toimijat.

Mitä konkreettista hyötyä hankkeeseen osallistumisesta on?

Mukana olevat tahot hyötyvät yhteistyökumppanuudesta konkreettisesti mm. seuraavilla tavoilla:
 • Hanke tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden käyttää uusinta tutkimustietoa, tuoreimpia uusia ideoita sekä kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita tukena oman suunnittelukohteen kehitystyössä;
 • Yhteistyökumppanit voivat tuoda oman suunnittelu- tai toteutusalueen tai -teeman työstettäväksi asiantuntijariihissä;
 • Jokaiselle yhteistyöorganisaatiolle varataan 2 paikkaa verstastyöskentelypäiviin. Hankkeessa järjestetään viisi kotimaista tulevaisuusverstasta.
 • Yhteistyökumppaneille varataan 3 paikkaa hankkeessa järjestettäviin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin;
 • Jokainen yhteistyötaho saa myös 2 paikkaa hankkeen kansainvälisten symposiumien (2 kpl) yhteydessä järjestettäviin erillisiin tulevaisuusklinikoihin, joissa alan arvostetut kansainväliset asiantuntijat työstävät hankkeen kohteita yhdessä osallistujien kanssa.
 • Hankkeen internet-sivuilla projektissa työskennellään myös tapaamisten välillä, ja osallistujilla on mahdollisuus mm. esittää kysymyksiä tutkimusryhmälle sekä kommunikoida muiden osallistujien kanssa virtuaalisesti;
 • Hankkeen myötä osallistujat saavat myönteistä medianäkyvyyttä ja kilpailuetua;
 • Jokainen yhteistyötaho saa yhden edustajan hankkeen johtoryhmään, joka tekee hankkeen sisällön suuntauksia koskevia päätöksiä;
 • Kaikki tuotettavat dokumentit ja aineistot (artikkelit, työpajatyöskentelyjen, kyselyjen ja haastattelujen aineistot, raportit) välittömästi yhteistyökumppaneiden käytettävissä.
 
Projekti toteutetaan Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Helsingin toimistosta käsin yhteistyössä ja verkottuneena mukana olevien yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen vastuullinen johtaja on tulevaisuudentutkimuksen professori Sirkka Heinonen.
 
Jos kiinnostuit hankkeeseen osallistumisesta, ota yhteyttä!
Kerromme mielellämme lisää eri mahdollisuuksista.
 
 
 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 ​Lisätietoja:

 

Sirkka Heinonen
Juho Ruotsalainen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus