in English
 
 
Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset (PARTY)

Lähiruuassa on potentiaalia, kun elintarvikeketjunketjun ”heikoimmat lenkit” – alkutuotanto ja kulutus – hakevat nyt uudenlaista yhteyttä muun muassa ruuan paikkayhteyden kautta. Kehityssuuntia ja lähtökohtia potentiaalin hyödyntämiseksi on monia; lähihistoriassa sitä on Euroopassa leimannut maaseutupolitiikka (maatilojen ja maaseutuyritysten kehittäminen, maaseudun elinvoimaisuus) kun taas esimerkiksi USA:ssa ja Kanadassa perustana on toiminut sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristöllinen kestävyys. Euroopan pohjoisosissa panostetaan tarjontaketjujen lyhentämistä ja sen ääripäiden ”uudelleenyhdistämistä”, kun taas Etelä-Euroopassa panostetaan enemmän ruuan alkuperän korostamiseen. Erilaiset lähestymistavat, lähiruuan erilaiset määrittelyt ja sen eri ominaispiirteiden epäselvyys heikentää merkittävästi kehittämistyön mahdollisuuksia. Kaikki nämä ongelmat kiteytyvät paikallisen ruuan kehittämistyön tavoitteiden asettamisen perushaasteisiin ja -kysymyksiin:

  • Pitäisikö pyrkiä ensisijaisesti yhdistämään elintarvikejärjestelmän heikkoja ääripäitä (kuluttaja ja tuottaja) ja vahvistaa niiden asemaa arvonlisäyksen saajina ja määrittelijöinä lyhyiden tarjontaketjujen kautta – pitäisikö keskittyä markkinoiden toimintaan sekä vallan ja vuorovaikutuksen taloudellisiin vaikutuksiin ketjussa?
  • Pitäisikö pyrkiä ensisijaisesti ponnistamaan erilaisten alueiden vahvuuksista ja maksimoida tietynlaisten/tiettyjen alueiden osuus arvonlisäyksestä koko ketjun hallinnan kautta – pitäisikö keskittyä alueisiin?
  • Pitäisikö pyrkiä ensisijaisesti sellaisten kulttuuristen erikoistuotteiden synnyttämiseen, kaupallistamiseen ja suojaamiseen, joilla on tarina, historia ja paikkaperusteinen identiteetti – pitäisikö keskittyä tuotteisiin?
  • Pitäisikö pyrkiä ensisijaisesti kaikissa vaiheissaan (tuotanto, jalostus, kauppa, kulutus, kuljetukset) ekologisesti kestävän elintarvikejärjestelmän vahvistamiseen – pitäisikö keskittyä ympäristökuormitukseen?

Paikallinen ruoka jäsentyy kestävyyden neljälle ulottuvuudelle. Nämä neljä kysymystä kuvaavat samalla elintarvikeketjun kehitystä kohti kestävyyden neljää ulottuvuutta: taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja ekologista kestävyyttä. Hankkeen tavoitteena on laatia paikalliselle ruualle kestävyyden eri ulottuvuuksiin kiinnittyviä tulevaisuuskuvia ja arvioida sen yhteiskunnallisia vaikutuksia niiden pohjalta. Lähiruokaan liittyvän kehittämistyön tavoiteasettelun kirkastamiseksi ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten kuvaamiseksi tässä hankkeessa laaditaan neljä erilaista tulevaisuuskuvaa paikalliselle ruualle. Tulevaisuuskuva on tiettyyn aikaan kiinnittyvä, yhden vaihtoehtoisen kehityspolun tuottaman lopputuleman kuvaus. Tulevaisuuskuvien sisältöteemoina ovat kestävyyden neljä ulottuvuutta, jotka erottelevat lähiruuan kehityspolut toisistaan ja kuvaavat samalla suoraan eri polkuihin liittyvän kehittämistyön päämääriä, sisältöjä ja vaikutuksia. Tulevaisuuskuvien avulla voidaan tunnistaa suotuisia tavoitetiloja, valita sisältöjen painotuksia ja arvioida niiden tuottamia yhteiskunnallisia vaikutuksia paremmin kuin määrittelylähtöisessä tarkastelussa (mikä on lähiruokaa) tai nykytila-analyysissä (mikä on lähiruuan osuus). Sama pätee eri kehityspolkujen esteiden tunnistamiseen. Rakentamalla tulevaisuuskuvat suoraan kestävyyden ulottuvuuksille toteutetaan tavallaan käänteistä prosessia, kun perinteisesti vaikuttavuutta on arvioitu muilla periaatteilla laadituista tuloksista.

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja se kestää vuodet 2015–2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

 

 
Asiasana:
Tagit:
party-banner.PNG

 

 Lisätietoja:

 

Tuomas Kuhmonen
Riikka Saarimaa
Ira Ahokas
Timo Nurmi
Juha Kaskinen
Juha Panula-Ontto
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Katja Hyvönen
Itä-Suomen yliopisto

 

Hankeraportteja:
 
Kuhmonen, Tuomas – Hyvönen, Katja – Panula-Ontto, Juha – Saarimaa, Riikka – Ahokas, Ira – Kaskinen, Juha  & Nurmi, Timo (2016) Paikallisen ruuan tulevaisuudet ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Tutu-julkaisuja 1/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. 81 s. ISBN 978-952-249-426-9 (painettu), ISBN 978-952-249-427-6 (pdf), ISSN 1797-1284.

- -

Kuhmonen, Tuomas – Saarimaa, Riikka – Nurmi, Timo – Ahokas, Ira – Hyvönen, Katja & Kaskinen Juha (2016) Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat. Tutu e-julkaisuja 1/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
65 s. ISBN 978-952-249-404-7 (pdf), ISBN 978-952-249-405-4 (painettu), ISSN 1797-1322.

- -

Kuhmonen, Tuomas – Hyvönen, Katja – Ahokas, Ira – Kaskinen, Juha & Saarimaa, Riikka (2015) Paikallinen ruoka ja kestävä kehitys. Kirjallisuus-
katsaus.
Tutu e-julkaisuja 7/2015. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 77 s. ISBN 978-952-249-396-5, ISBN 978-952-249-397-2 (painettu), ISSN 1797-1322.

- -