in English
 
 
Katriina Siivonen

 

katriina-siivonen-web2016.jpg

FT, dosentti
Varajohtaja, yliopistonlehtori

Puh. 050 322 8015
katriina.siivonen(a)utu.fi

Curriculum Vitae
Julkaisut

 

Kulttuurinen kestävyys on ollut keskeinen tutkimusteemani 1990-luvun lopulta. Nykyisellään tämä teema sisältää sekä ihmisten että luonnon hyvinvoinnin tutkimuksen ja edistämisen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja kulttuurin uudenlaisiin tulevaisuuksiin johtavan transformaatioprosessin avulla. Teoreettisena taustanani on kriittinen tulevaisuudentutkimus, kriittinen kulttuuriperinnön tutkimus ja semioottinen kulttuurin teoria. Metodeina käytän etnografiaa ja laadullisia, osallistavia tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksissani on vahva merellinen painotus.

Nykyisin vedän Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa neljää tutkimusteemaa kunkin parissa työskentelevän tutkijaverkoston kanssa. Näihin verkostoihin kuuluu ohjattaviani sekä maisteri-, tohtori- että postdoc-tasoilta. Kuhunkin teemaan liittyy sekä kotimaisia että kansainvälisiä yhteistyöverkostojani. Kaikki teemat liittyvät keskeisiin tutkimusteemoihini. Neljä tutkimusteemaani ovat seuraavat:

1. Tulevaisuusperintö (Heritage Futures) ja Tulevaisuusmuseo (Futures Museum) merellisellä painotuksella

Teeman parissa työskentelevä tiimi kehittää johdollani osallistavia arjen kulttuurin transformaatioprosesseja kulttuuriperinnön ja tulevaisuusperinnön avulla kohti kestävämpää tulevaisuutta. Olemme kehittäneet sekä teeman teoreettisia kysymyksiä, sisältöjä että yhteiskunnallisia verkostoja. Työ perustuu tulevaisuudentutkimuksen, kestävän kehityksen, kulttuuriperinnön ja saaristotutkimuksen pitkälle kokemukselleni sekä akateemisille ja yhteiskunnallisille asiantuntija- ja luottamustehtävilleni. Olemme parhaillaan kehittämässä teemaa käsitteleviä kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimushankkeita. Suomessa olemme tähän mennessä työskennelleet Turun museokeskuksen kanssa ”Turun uusi Historian museo” -hankkeessa. Olemme myös järjestäneet osallistavia työpajoja muille suomalaisille yhteistyökumppaneillemme, 114 suomalaisen museon TAKO-verkostolle ja Suomen Akatemian (STN) rahoittamalle Artsequal-hankkeelle.

2. Kasvunpaikat (merellinen painotus)

Verkosto kestävää maataloutta tukevien tiedon, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja visioiden saavuttamiseksi. Perustin Kasvunpaikat-verkoston yhdessä prof. Kristina Lindströmin kanssa vuonna 2014. Osallistuimme Helsinki Challenge tiedekilpailuun vuonna 2015 ja pääsimme 20 semifinalistin joukkoon. Kilpailun jälkeen olemme jatkaneet tutkimusverkostona. Verkostoon kuuluvat Turun yliopisto (Tulevaisuuden tutkimuskeskus), Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus LUKE.

3. Siirtolaisuuden tulevaisuus

Teeman puitteessa tavoittelemme siirtolaisuustutkimuksen vahvistamista tulevaisuudentutkimuksessa. Tiimimme kuuluu kaksivuotiseen “Siirtolaisuuden vuosisata” -verkostohankkeeseen, jolle on saatu Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-rahoitus johtaja Tuomas Martikaisen johdolla (Siirtolaisuusinstituutti, Turku).

4. Nuorten voimauttaminen tulevaisuuteen

Tiimi kehittää nuorten tulevaisuusajattelun taitoja ja on johdollani hakenut rahoitusta hankkeille.

 

 

 

Asiasana:
Tagit: