in English
 
 
Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksen toimintaperiaatteet

1 § Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) on monitieteinen tiedekuntarajat ylittävä tutkimuskeskus, joka koordinoi Turun yliopistossa tehtävää keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta. Hallinnollisesti TUCEMEMS sijoittuu humanistisen tiedekuntaan.

2 § Keskuksen tehtävänä on rahoituksen tarjoamissa puitteissa:

•toteuttaa omalla alallaan yliopiston tehtävää: tutkimuksessa, siihen perustuvassa opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa
•edistää tieteellistä verkostoitumista yliopistossa ja yliopiston ulkopuolella
•tehostaa jatkokoulutusta
•tukea julkaisutoimintaa ja myöntää matka-apurahoja
•tarjota asiantuntijapalveluita ja tehdä tutkimusta tunnetuksi suurelle yleisölle
3 § Keskuksen hallintoa hoitavat johtoryhmä ja johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii erikseen nimetty sihteeri.

4 § Dekaani nimittää johtoryhmän ja valitsee johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § Johtoryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5 - 8 jäsentä, jotka ovat keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta harjoittavia professoreita ja tutkijoita eri aloilta Turun yliopistosta.

Johtoryhmän harkinnan mukaan ryhmä voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.

6 § Johtoryhmän toimikausi on dekaanikausi.

7 § Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

8 § Johtoryhmän tehtävänä on:

•Luoda periaatteet määrärahan käytölle ja päättää määrärahan käytöstä
•Laatia keskuksen vuosittainen toimintasuunnitelma
•Valvoa keskukselle osoitetun määrärahan käyttöä ja raportoida siitä

9 § Johtoryhmän puheenjohtaja johtaa ja valvoo keskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Hän vastaa toiminnasta dekaanille.

10 § Nämä toimintaperiaatteet tulevat voimaan sen jälkeen, kun humanistisen tiedekunnan johtokunta on ne hyväksynyt.

11 § Toimintaperiaatteiden muuttamisesta päättää humanistisen tiedekunnan johtokunta johtoryhmän esityksestä. Keskuksen lakkauttamisesta päättää tiedekunnan johtokunta.

Asiasana:
Tagit: