in English
 
 
Haku tohtorikoulutukseen

Seuraava haku tohtorikoulutukseen on 3.-21.9.2018

Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella alla olevien ohjeiden mukaan.

Tiedekunta päättää tohtorin tutkinnon opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti marraskuun 2018 loppuun mennessä. Opinto-oikeuden saaneiden opiskeluoikeus alkaa 1.1.2019.

Syksyn 2018 hakuilmoitus koskien jatko-opiskeluoikeutta ja työsuhteisia tohtorikoulutettavan tehtäviä julkaistaan kesäkuussa.


 Jatko-opinto-oikeutta koskevan haun ohjeet

 
Huom. hakijat, joiden FM-tutkinto ei ole Turun yliopistosta: hakemukseen tulee liittää virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta.
 

Tavoite

Tutkintoasetuksen mukaan jatkotutkintojen tavoitteena on, että opiskelija
 
”perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.” (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004:21 §)
 

Jatkotutkintojen yleinen rakenne 

 Vuoden 2004 tutkintoasetuksessa korostetaan tohtorintutkinnon asemaa ensisijaisena jatkotutkintona. Tiedekunnan tohtorikoulutettava hyväksytään suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa (FT). Tohtorintutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, joka sisältää (1.8.2018 alkaen) 200 opintopisteen laajuisen väitöskirjan sekä 40-60 opintopisteen laajuiset muut opinnot.
 
Tohtorikoulutettava voi halutessaan suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL), joka koostuu 90 opintopisteen laajuisesta lisensiaatintutkimuksesta ja 40-60 opintopisteen laajuisista muista opinnoista. Kun opintoja jatkaa eteenpäin FL-tutkinnon jälkeen siihen kuuluvat muut opinnot luetaan osaksi filosofian tohtorin tutkintoa. 
 

1. Jatko-opintokelpoisuus

 Jatko-opinto-oikeuden edellytyksenä on pääsääntöisesti maisterintutkinto tai sitä vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Hakijalla tulee siis olla joko soveltuva suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai muuten osoitetut, tieteellisiä jatko-opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Soveltuvaksi katsotaan tutkinto tai koulutus, johon sisältyvät syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu jatko-opintojen pohjaksi.
 
Perustutkinnon pohjalta tiedekunnassa voi suorittaa ainoastaan yhden samantasoisen jatkotutkinnon. Tiedekunnan opiskelija voidaan hyväksyä tohtorikoulutettavaksi vasta, kun maisterintutkinto on suoritettu.
 

2. Hakuaikataulu ja hakemuksen valmistelu

 Hakuaika jatko-opintoihin on toistaiseksi kaksi kertaa vuodessa.
 
Ennen hakemuksen jättämistä jatko-opintoja suunnittelevan tulee ottaa yhteyttä sen oppiaineen jatkokoulutuksesta vastaavaan henkilöön (vastuuprofessoriin), jonka pääaineoikeutta hän hakee. Hakijan tulee neuvotella tutkimussuunnitelmasta, jatko-opinnoista (40-60 op) ja tutkimuksen ohjaajasta (ohjaajista) oppiaineen kanssa. Yhteydenotto tulee tehdä vähintään kuukautta aiemmin kuin jättää hakemuksensa, jotta arvointiin, neuvotteluun ja ohjauksen suunnitteluun on riittävästi aikaa.
 
Oppiaine arvioi tutkimussuunnitelman, käytössään olevat ohjausresurssit ja päättää hakemuksen puoltamisesta. Oppiaineen lausunnon kirjoittaa oppiaineen vastuuprofessori ja hän toimittaa sen suoraan tiedekuntaan humpostgraduate@utu.fi  hakuajan päättymiseen mennessä.
 
 
Keskusteltuaan tutkimussuunnitelmasta, jatko-opintojen 40-60 op:n suorittamisesta ja ohjauksesta sekä pyydettyään lausuntoa hakija voi jättää hakemuksen ja sen liiteasiakirjat hakusivuston ohjeiden mukaisesti. Hakijan vastuulla on, että hän toimittaa asiakirjat hakuajan päättymiseen mennessä (paitsi oppiaineen lausunto, jonka lähettää oppiaineen vastuuprofessori suoraan tiedekuntaan osoitteeseen).
 
Tohtoriohjelma Junossa on käytössä arviointilomake, joka korvaa oppiaineen lausuntolomakkeen ja jota käytetään sen sijaan. Arvioinnin laatii jatkokoulutuksesta vastaava henkilö/professori ja ohjaaja joko yhdessä tai kumpikin voi laatia myös oman arviointinsa. Arviointilomake lähetetään  humpostgraduate@utu.fi osoitteeseen hakuajan puitteissa.
 
 

3. Hakemus ja liitettävät asiakirjat

 A: Kaikkien hakijoiden on täytettävä hakemukseen pyydetyt tiedot ja liitettävä siihen asiakirjat 1-3.  Hakemuksen ja sen liitteet voi kirjoittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

Hakulomake

 Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta. Hakulomake on käytettävissä hakuaikoina ja ja löytyy linkistä oikealla
 
Hakulomakkeessa tulee ilmoittaa
 • väitöstutkimuksen ohjaaja(t) yhteystietoineen 
 • alustava jatko-opintosuunnitelma (40-60 op). Suunnitelman voi halutessaan liittää hakemukseen myös erillisenä liitteenä.
 
Suunnitelmassa esitellään jatko-opintokokonaisuuden (40-60 op) sisältö ja suoritusten alustava aikataulu. 
 
Tutkimuksen lisäksi jatkotutkintoon kuuluu  jatko-opintokokonaisuus (40-60 op). Tarkempia tietoja näiden opintojen sisällöstä annetaan tohtoriohjelmakohtaisissa jatkotutkintojen opetussuunnitelmissa. Niistä sovitaan hakuvaiheessa alustavasti oppiaineen jatko-opinnoista vastaavan kanssa. Opintojen aloittamisen jälkeen laaditaan HOPS henkilökohtainen (jatko-opintosuunnitelma), jossa opintojen sisältö suunnitellaan yksityiskohtaisemmin ja suunnitelmasta käydään keskustelu ohjaajan kanssa. 
 
Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat 2018-2020 löytyvät yliopiston sähköisestä opinto-oppaasta. https://opas.peppi.utu.fi/fi/tohtorikoulutus-ja-muu-jatko-opiskelu/14003
 
Jatko-opintojen (40-60 op) etenemistä ja suunnitelman (HOPS) toteutumista seurataan vuosittain.
 
Turun yliopistossa opetetaan pääsääntöisesti suomen kielellä, minkä lisäksi väitöskirjojen ohjausta ja opetusta annetaan myös englanniksi ja kieliaineissa asianomaisella kielellä. Suomen ja englannin kielen lisäksi jatkotutkinnot on mahdollista suorittaa oppiaineen kanssa sovittavalla kielellä. Mikäli hakijalla ei ole riittävää suomen tai englannin kielen taitoa, hänen on jatko-opintosuunnitelmaa laatiessaan varmistettava, että opinnot ovat suoritettavissa sillä kielellä, jota hän on suunnitellut käyttävänsä jatko-opinnoissaan.
 

Hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat asiakirjat liitetiedostoina (pdf)

1 Tutkimussuunnitelma

 Tutkimussuunnitelma tulee laatia seuraavan rakenteen mukaisesti: 
 1. Tausta
  - väitöskirjan aihe ja merkitys
  - liittyminen tutkimusperinteeseen ja ajankohtaisiin tutkimuskeskusteluihin
 2. Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma
 3. Tutkimuksessa käytettävät aineistot ja metodologia
  - tutkimuseettinen pohdinta
 4. Yhteistyö- ja liikkuvuussuunnitelma
 5. Toteutus
  - hakijan valmiudet ja aiempi tutkimuskokemus sekä perehtyneisyys aihepiiriin
  - tutkimuksen aikataulu
  - julkaisusuunnitelma: toteutetaanko väitöskirja artikkelimuotoisena vai monografiana
  - a) artikkelimuotoisen väitöskirjan osalta arvio artikkelien määrästä ja lyhyt kuvaus artikkelien sisällöstä sekä alustava näkemys julkaisufoorumeista
  - b) monografian alustava sisältösuunnitelma ja näkemys julkaisemisesta
 6. Lähteet
 
Tutkimussuunnitelman ohjeellinen pituus on viisi sivua poisluettuna lähdeluettelo (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5, normaalit marginaalit 2–2,5 cm).
 

2 Pro gradu -tutkielman tai sitä vastaavan tutkielman tiivistelmä tai selvitys muusta tieteellisestä julkaisutoiminnasta

 •  Selvityksen ohjeellinen pituus on noin yksi sivu (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5, normaalit marginaalit 2–2,5 cm).

 

3 Motivaatiokirje

 Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5) vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee ilmetä
 • miksi hakija haluaa tutkijakoulutukseen
 • miten suunniteltu tutkimus liittyy Turun yliopistossa tehtävään muuhun tutkimukseen ja
 • jatkokoulutuksen rahoitussuunnitelma
 

B: Hakijoiden, joiden FM-tutkinto ei ole Turun yliopistosta, tulee lisäksi toimittaa seuraavat asiakirjat (4–5)

 4 Kopiot tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta, joiden nojalla jatko-opinto-oikeutta haetaan.

A. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa (muualla kuin TYssa), tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

B. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan. Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa virallinen käännös todistuksista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Huomaa, että aikataulu todistusten toimittamiseksi on yleensä tiukka. 

5 Todistus kielitaidosta

 Väitöskirjan voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi ja näiden lisäksi sopimuksesta kaikilla niillä kielillä, joita Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa opetetaan tohtorikoulutustasolla.
 
Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Toimiminen kansainvälisessä tiedeyhteisössä edellyttää käytännössä aina myös englannin kielen taitoa. Opinto-oikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa jollakin alla luetelluista tavoista.
 
Kielitaito katsotaan riittäväksi, eikä kielitestiä vaadita, jos hakija
 • on suorittanut korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot
 1.  yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa.
 2. yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
 3. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä.
 • on suorittanut perusasteen tai toisen asteen koulutuksen suomen kielellä.
 • on suorittanut toisen asteen tutkinnon englannin kielellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa tai Uudessa-Seelannissa englannin kielellä. Tällöin toisen asteen tutkinnon tutkintotodistus tulee liittää hakemuksen liitteeksi.
   
  Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:
 •  IELTS-testi: 6,5 ei yhtään yksittäistä alle 6.0
 • TOEFL-testi 575 (paper-based test) /92 (internet-based test), ei yhtään yksittäistä alle 20
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) (arvosana "C" tai korkeampi 
 • Pearson Test of English, Academic (PTE A): 62, ei yhtään yksittäistä alle 54
 • Suomen Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto englanninkielellä: vähintään taitotasoasteikon tasolla 5 jokaisella kielen osa-alueella

  Suomen kielen taidon osoittaminen

  Mikäli hakija ei ole äidinkieltään suomenkielinen tai ei ole suorittanut maisterintutkintoaan suomeksi ja aikoo suorittaa jatkotutkintoon sisältyvät opinnot suomeksi ja/tai kirjoittaa väitöskirjan suomen kielellä, hakijan tulee liittää hakemukseensa virallinen todistus suomen kielen taidosta. Hakijalta edellytettävän kielitaidon voi osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnon (hyvä taito) tai yleisen kielitutkinnon (väh. taso 4) todistuksella.
  Opetushallitus, kielitutkinnot

C: EU:n ulkopuolella valmistuneiden tulee lisäksi toimittaa (6)

6 Hakijan aikaisemman oppilaitoksen vahvistamat tiedot maisterintutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon opinto-ohjelmasta ja tutkinnon sisällöstä.

 

Valinta

 
Turun yliopiston opintojohtosäännön (5 pykälä) mukaan ”jatkotutkintoon opiskelijoita valittaessa valintaperusteina voivat olla aiemmat opinnot, opintomenestys, opinto- ja tutkimussuunnitelma tai muu jatko-opintokelpoisuutta osoittava selvitys. Jatko-opintoihin valittaessa varmistetaan, että opiskelijalla on mahdollisuus saada tutkimuksensa aihepiiristä korkeatasoista ohjausta”.
 
JUNO- tai Utuling-tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi yhteistyössä oppiaineiden kanssa hakemukset ja esittää hakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä dekaanille. Päätös opiskeluoikeudesta tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Valintapäätös valmistellaan arvioimalla hakijat hakuasiakirjojen perusteella asetettujen valintakriteerien mukaisesti ja ottamalla huomioon oppiaineen lausunto. Arvioinnissa käytettävät kriteerit ovat
 • Tutkimussuunnitelman laatu: toteutettavuus ja tieteellinen merkitys
 • Osoitettu tutkimuksellinen taito ja
 • Motivaatio
Kriteerinä voidaan käyttää myös oppiaineen mahdollisuutta tarjota ohjausta hakijan tutkimusaiheessa. Jos jatkokoulutukseen pyrkivää ei voida hyväksyä, kielteinen päätös perustellaan kirjallisesti. Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua humanistisen tiedekunnan dekaanilta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Opiskelupaikan vastaanottaminen


Tohtorin tutkintoa suorittamaan hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottami-sesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.


Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelu-paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.–31.12., kevätlukukausi 1.1.–31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.​​

Asiasana:
Tagit:
 

 MUISTA kun haet OPINTO-OIKEUTTA

 
 • ​Tarvitset hyvän tutkimussuunnitelman.
 • Tarvitset ohjaajan.
 • Tarvitset oppiaineen lausunnon. Ota ajoissa yhteyttä (vähintään kuukautta ennen hakemuksen jättämistä)
 • Suunnittele alustavasti oma 40-60 op:n kokonaisuutesi. Tiedot kysytään hakemuslomakkeessa. (halutessaan suunnitelman voi liittää hakemukseen myös erillisenä liitteenä)
 •  Liitteiksi tarvitset tutkimussuunnitelman, gradun tiivistelmän ja motivaatiokirjeen.
 • Jos FM- tutkintosi ei ole Turun yliopistosta, tarvitset liitteeksi kopiot tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta.
 

 Oppiaineille ja ohjaajille