in English
 
 
Ajankohtaista
Hakujulistus 
(päivitetty 15.3.2018 yhteishaun osalta)
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin voivat hakea maisteriopintoihin osallistuvien pääaineiden opiskelijat. Pääaineet ovat Turun yliopistossa folkloristiikka, kansatiede ja Suomen historia sekä Åbo Akademissa nordisk folkloristik, nordisk etnologi ja nordisk historia. Opintoihin valitaan 15 opiskelijaa. Åbo Akademin kiintiö on 3 opiskelijaa ja Turun yliopiston kiintiö 12 opiskelijaa. Haussa ei ole oppiainekohtaisia kiintiöitä yliopistojen sisällä.
Myös muiden kuin em. pääaineiden opiskelijat voivat hakea, mutta hyväksyminen vaatii pääaineen vaihdon ja tapauskohtaisesti määriteltävät pääainekohtaiset siltaopinnot eli tutkintoa täydentävät uuden pääaineen opinnot. Siltaopinnoista päättää se oppiaine, missä opiskelija suorittaa maisterin tutkinnon. Siltaopinnoista tulee keskustella uuden pääaineen henkilökunnan kanssa ennen hakuajan päättymistä.
Maisteriopintoihin voi hakea myös erillisopiskelijaksi, täydennysopiskelijaksi, hakemalla maisterintutkintoon yhteishaussa tai jatko-opiskelijana. Nämä hakemukset otetaan huomioon, jos kiintiö ei täyty muista hakemuksista.
Valintakriteerit:
- Kandidaatin tutkinto on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.
- Haetun pääaineen perus- ja aineopinnot on suoritettu joko pääaine- tai sivuainelaajuisina tai hakijalla on vastaavat tiedot. Opintojen tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.
- Jos kandidaatin tutkinto, haetun pääaineen opinnot tai vastaavat opinnot eivät ole valmiit hakuajan päättymiseen mennessä, hakija voidaan valita vain ehdollisesti. Tutkinnon tai pääaineopintojen on valmistuttava viimeistään 13.7.2018 tai ehdollinen valinta raukeaa.
- Opintomenestys ja opintojen laatu. Hakemukseen liitetään opintorekisteriote.
- Hakijan osoittama motivaatio. Hakemukseen liitetään motivaatiokirje.
Hakeminen
Haku tapahtuu Webropol-lomakkeella, johon täytetään pyydetyt perustiedot, laaditaan motivaatiokirje sekä liitetään opintorekisteriote ja muut mahdolliset liitteet. Hakuaika on samaan aikaan yhteishaun kanssa 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00. Jos opiskelu vaatii pääaineen vaihdon, hakijan tulee keskustella siltaopinnoista tulevan pääaineensa henkilökunnan kanssa ennen hakuajan päättymistä ja merkitä tiedot tästä hakulomakkeeseen. 
HUOM! Maisterintutkintoon yhteishaussa hakevat eivät täytä erillistä hakulomaketta, vaan hakevat ainoastaan yhteishaun kautta ja seuraavat siellä annettuja ohjeita. Motivaatiokirjeessä tulee vastata myös Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisterioipintojen motivaatiokirjeen kysymyksiin. Yhteishaun kautta hakevilla tutkinnon sekä haettavan pääaineen perus- ja aineopintojen tai vastaavien tulee olla rekisteröitynä viimeistään 31.5.2018 mennessä. 
Motivaatiokirje
Perehdy arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin sekä niiden sisältöihin koulutusohjelman verkkosivuilla www.utu.fi/arkistoala​. Kerro kirjeessä (pituus maksimissaan 2000 merkkiä):
1. Miksi olet kiinnostunut arkistoalan ja asiakirjahallinnan opinnoista
2. Onko sinun mahdollista sitoutua maisteriopintojen päätoimiseen opiskeluun tavoiteajan (kaksi vuotta) rajoissa ja miten aiot sen tehdä
3. Millaisia tulevaisuuden urasuunnitelmia ja -toiveita sinulla on ja kuinka opinnot tukisivat niitä
Jokainen mainituista kolmesta kohdasta on huomioitava kirjeessä.
Tulokset
Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 1.6.2018. Maisteriopintoihin valitun opiskelijan tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 15.6.2018 mennessä.
Maisterintutkintoon yhteishaussa hakeville tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018 ja paikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018.

Asiasana:
Tagit: