in English
 
 
Tutkintovaatimukset

JUNON OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KULTTUURIHISTORIAN JATKO-OPINNOT 150 / 240 op (2017–2018)

Tohtorin tutkintoon vaaditaan 180 op:n laajuinen väitöskirja sekä 60 op:n laajuiset muut opinnot, joista vähintään 20 op täytyy olla pääainetta (mm. oppiainekohtaiset pakolliset suoritukset kohdista "Tutkijaseminaari" ja "Teoreettis-metodologiset ja oppihistorian opinnot"). Opiskelija voi suorittaa myös 90 op:n laajuisen lisensiaatintutkimuksen, mutta lisensiaatintutkintoa voi anoa vasta kun muut opinnot, 60 op, on suoritettu. Tällöin niitä ei enää tehdä tohtorintutkintoa varten. Tohtorin tutkintoa suorittava voi saada väittelyluvan vasta, kun muut opinnot on suoritettu.
 
Junon tarjoamaa opetusta

 
UTUGS:n tai tohtoriohjelman kurssi tai ohjaajan kanssa sovittava suoritus

 
Kulttuurihistorian tutkijaseminaari 12 op
KUHI9211–9213
Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija on valmis vaativaan, itsenäiseen tieteelliseen työhön, hallitsee työnsä keskeiset metodiset ja teoreettiset kysymykset sekä tieteellisen kirjoittamisen ja keskustelun periaatteet.
Sisältö: Osallistuminen tutkijaseminaariin, syyspäivään ja joulukouluun, joissa ohjataan tutkimuksen tekemisessä ja käydään tieteellistä keskustelua tutkimusteemasta, rajauksesta, metodisista ja teoreettisista lähtökohdista, lähdeaineistosta, tutkimustilanteesta, tieteellisestä argumentoinnista ja tieteellisen esityksen kirjoittamisesta.
Vaadittavat opintosuoritukset: Jatko-opiskelijan tulee osallistua seminaari-istuntoihin vähintään 20 kertaa ja osallistua aktiivisesti laitoksen syyspäivään ja kulttuurihistorian vuosittaiseen joulukouluun. Jokaisen on esiteltävä työtään tutkijaseminaarissa vähintään neljä kertaa: lyhyt aiheen esittely, tutkimussuunnitelma, johdanto ja käsittelyluku.
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: professorit
Toteutustavat: seminaari
Suositeltu suoritusajankohta: jatko-opiskeluiden alusta lähtien

 
 
Väitöstutkimusta tukevia teoreettisia ja metodologisia opintoja, joiden sisällöstä tohtorikoulutettava sopii työnsä ohjaajan kanssa. Kh:ssa muun muassa tutkimusryhmät.

Kulttuurihistorian tutkimusryhmä 8 op
KUHI9214–9215
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee tietyn teema- tai aikakausialueen tutkimuksellisen keskustelun ja on edistänyt omaa tutkimustyötään työpaperien esittämisen ja muiden töiden kommentoinnin kautta.
Sisältö: Osallistuminen tutkimusryhmien toimintaan. Tutkimusryhmien toiminta koostuu mm. metodologisista ja teoreettisista keskusteluista ja osallistujien työpapereiden käsittelystä.
Vaadittavat opintosuoritukset: Lisensiaatintutkimukseen tai väitöskirjaan liittyvät työpaperit
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: tutkimusryhmän vetäjä
Toteutustavat: seminaari
Suositeltu suoritusajankohta: jatko-opiskeluiden alusta lähtien
 
 
UTUGS:n ja Junon tarjoama ja suosittelema koulutus ja ohjaajan kanssa sovittavat suoritukset
Kulttuurihistoria: Tieteellinen kirjoittaminen 8 op
KUHI9216–9219
 
Mm. yliopistopedagogiset opinnot ja kurssit sekä muu opetustyö. Suunnitellaan yhdessä ohjaajan ja opetuksesta vastaavan professorin kanssa.
 
Junon tarjoama ja suosittelema opetus ja oppiaineen tarjonta, esim. kurssi, essee, artikkeli, harjoittelu tai ohjaajan kanssa sovittava suoritus

Kultuurihistoria: Tieteelliset ja ammatilliset verkostot 10 op
KUHI9220–9223
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee tieteellisessä yhteisössä toimimisen tapoja tutkimuksen, opetuksen ja yliopistohallinnon alueella.
Sisältö: Esitelmät kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa, seminaarien ja symposiumien järjestäminen, opetustehtävät, osallistuminen oppiaineen tai laitoksen suunnittelu- ja hallinnointikokouksiin sekä työryhmätyöskentelyyn.
Vaadittavat opintosuoritukset: Sovitaan erikseen ohjaajan kanssa.
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: professorit
Toteutustavat: esitelmät, luennot, työryhmätyöskentely
Suositeltu suoritusajankohta: läpi jatko-opiskeluajan
 
 
Ohjaajan kanssa sovittava suoritus


Väitöskirja 180 op
KUHI9003
 
Tavoitteet: Opiskelija kykenee haastavan tutkimusongelman hahmottamiseen ja määrittelyyn, on perehtynyt syvällisesti omaan alaansa, kykenee tarkastelemaan omaa tutkimustaan ja aiempaa tutkimusta kriittisesti sekä pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan useita vuosia kestävän tutkimushankeen. Hänellä on niin ikään kyky soveltaa ja luoda tutkimusmenetelmiä omaperäisesti, kyky analysoida laajaa aineistoa, tuottaa uutta tietoa ja kirjoittaa johdonmukainen, kriittinen analyysi sekä käydä teemastaan kriittistä tieteellistä keskustelua väitöstilaisuudessa.
Sisältö: Opiskelija soveltaa tutkimustyössään jatko-opintojen aikana saamiaan kriittisiä valmiuksia laatimalla monografia- tai artikkelimuotoisen väitöskirjan ja puolustamalla sitä julkisessa väitöstilaisuudessa.
Vaadittavat opintosuoritukset: Monografia- tai artikkelimuotoinen väitöskirja
Arviointi: hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty
Vastuuhenkilö: professorit ja ohjaajat
 
Asiasana:
Tagit: