in English
 
 
Kandivaiheen opinnot

Kulttuurihistorian perusopinnot

Kulttuurihistorian perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.

Rakenne (25 op)

P1 Johdatus opiskelutaitoihin 0 op
P2 Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
P3 Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op
P4 Menneisyyden läsnäolo 5 op
P5 Kulttuurihistorian tutkimusaloja 10 op

Historian perusopinnot

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.

Rakenne (25 op)

P1. Historian taito, 5 op
P1.1. Johdatus opintoihin ja opiskelutaitoihin, 0 op
P2. Historian mieli, 5 op
P3. Näkökulmia historiaan, 15 op
P3.1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
P3.2. Suomen historian linjat ja murrokset 5 op
P3.3. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Kulttuurihistorian aineopinnot

Aineopinnoissa opiskelija perehtyy kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin, tulkintoihin ja teemoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metodologisten valmiuksien lisäämiseen ja kulttuurihistorian tutkimustyön ja kirjoittamiseen harjoitteluun. Opiskelija jatkaa erikoistumistaan johonkin erityiseen kulttuurihistorialliseen teemakokonaisuuteen, kuten esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen historiaan, tunteiden, aistien tiedon tai aatteiden kulttuurihistoriaan, populaari- ja mediakulttuuriin, taiteen kulttuurihistoriaan, perheen, suvun, kansakunnan tai sukupuolten historiaan, ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen. Opiskelijalla on myös mahdollisuus erikoistua yhteen aikakauteen varhaisista korkeakulttuureista oman aikamme kulttuurihistoriaan.

Aineopinnoissa tapahtuvan erikoistumisen on tarkoitus tukea kandidaattiseminaarin suorittamista. Opintojakso Kulttuurin kentälle painottaa työelämävalmiuksia. Opintoihin voidaan sisällyttää myös työharjoittelu esimerkiksi työskentelynä museoissa, kulttuuri- ja taidealan organisaatioissa tai mediassa. Työharjoittelun sisällyttäminen opintoihin avaa mahdollisuuksia työelämään.

Sivuaineopiskelijat eivät suorita opintojaksoa A5 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma. Mikäli sivuaineopiskelija tekee myös kulttuurihistorian syventävät opinnot, suositellaan kandidaattiseminaarin suorittamista ja aineopintojen tekemistä 45 op:n laajuisina.

Kulttuurihistorian aineopintojen rakenne

Laajuus (45 op), sivuaineopiskelijat 35 op (ilman kandidaattiseminaaria)

A1 Avaintekstejä kulttuurihistoriaan, 5 op
A2 Kulttuurihistorian kirjoittaminen, 5 op
A3 Kulttuurihistorian teemoja, 5–15 op (suoritettava vähintään yksi jakso)
A4 Kulttuurihistorian metodologia, 10 op

A4.1. Digitaaliset ihmistieteet, 5 op
A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat, 5 op

A5 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma, 10 op
A6 Kulttuurin kentälle, 0–10 op

A6.1 Arkisto, museo, muisti 5 op
A6.2 Kulttuurituotanto ja talouden kulttuuri 5 op
A6.3. Työharjoittelu 5 op

 
Asiasana:
Tagit: