in English
 
 
Kulttuurihistorioitsijan taidot ja valmiudet

 

​Oppimisen tavoitteet ovat hieman erilaisia perusopinnoissa kuin aine- ja syventävissä opinnoissa, ja osaaminen saavutetaan vaiheittain. Yhdessä eri asteet muodostavat kokonaisuuden. Tiedoista ja taidoista syntyy osaamista, jonka turvin siirrytään työelämään ja toimintaan yhteiskunnassa laajemminkin. Tässä kulttuurihistorioitsijan valmiudet ja taidot on eritelty opintokokonaisuuksittain.     
 
Kulttuurihistoria pääaineena HuK-tutkinnossa (180 op) tarkoittaa vähintään 70 opintopisteen laajuisia opintoja – perus- ja aineopintoja – tässä oppiaineessa. Perusopinnoissa (25 op) rakennetaan vankka pohja myöhemmille opinnoille. Aineopinnoissa myös työelämän kannalta keskeiset taidot ja valmiudet kehittyvät, ja ne vahvistuvat sitten FM-tutkintoon (120 op) kuuluvien syventävien opintojen (80 op) myötä.
 

Perusopinnot

Kulttuurihistorian perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

• käsittää kulttuurihistorian menetelmälliset ja sisällölliset lähtökohdat
• hallitsee perustiedot kulttuurihistorian aikakausista ja epookkiajattelun luonteesta
• osaa tarkastella kulttuurihistoriallisen tiedon ja historiakuvien monitahoisuutta ja kehitystä 
• on oivaltanut, miten historiallista tietoa tuotetaan ja välitetään ja miten se perustuu kriittiseen, itsenäiseen ja yhteisölliseen arviointiin
• ymmärtää erikoistumisen merkityksen tiedollisessa työssä
• osaa suunnitella ja ohjata monista vaiheista koostuvan tiedollisen kokonaisuuden oppimista

 

Aineopinnot

 Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

• on monipuolisesti perehtynyt kulttuurihistorian eri osa-alueisiin ja lähestymistapoihin
• osaa itsenäisesti hankkia tietoa tietoverkoista, kirjastoista ja sähköisistä arkistoista
• osaa kriittisesti analysoida hakemansa tiedon luonnetta ja pystyy käyttämään sähköisiä aineistoja omassa tiedon tuottamisessaan
• hallitsee tiedekirjoittamisen lähtökohdat ja tunnistaa sen eri muotojen (tieteellinen artikkeli, essee, popularisoiva esitys, kritiikki) keskeiset piirteet ja tavoitteet
• osaa arvioida tiedekirjoittamista ja soveltaa saamaansa palautetta
• osaa käyttää historiantutkimuksen menetelmiä laatiakseen suppean tutkielman
• osaa keskustella omasta ja muiden töistä sekä kommentoida kokonaista tutkielmaa
• kykenee suullisesti muotoilemaan näkemyksiään ja arvostaa vuorovaikutusta osana akateemista toimintatapaa
• osaa aikatauluttaa, suunnitella ja hallita projektityyppistä työtä

 

Syventävät opinnot 

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:

• tuntee kulttuurihistoriallisen ajattelun historian ja nykytilan
• on perehtynyt kulttuurihistorian keskeisiin metodologisiin ja teoreettisiin kysymyksiin
• osaa muotoilla kysymyksiä ja ongelmia ja ratkaista niitä
• hallitsee tutkimuksen teon ja tiedon tuottamisen prosessina, joka ulottuu aiheen ideoinnista ja rajauksesta valmiin tekstin tai esityksen viimeistelyyn
• kykenee itsenäiseen tieteelliseen työhön, kulttuurihistoriallisen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen
• hallitsee tieteellisen keskustelun sekä kirjallisena että suullisena käytäntönä

Asiasana:
Tagit: