in English
 
 
Kieliaineiden yhteiset opinnot
Kieliaineiden opiskelijoille järjestetään Turun yliopistossa joitakin yhteisiä kursseja. Osa näistä on pakollisia ja osa valinnaisia.  Jotkin kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineet voivat myös tarjota kurssejaan muiden kieliaineiden opiskelijoille. Tarjonta vaihtelee lukuvuosittain ja kursseista ilmoitetaan lukuvuoden alussa.
 
Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteinen opetus sekä kurssit, joita muut laitoksen oppiaineet tarjoavat kieliaineiden opiskelijoille, löytyvät laitoksen verkkosivuilta. Alla on tarkempaa tietoa pakollisista ja valinnaisista kursseista sekä niiden suorittamisesta ja hyväksymisestä pohjoismaisten kielten opintoihin.
 
Jos opiskelija haluaa suorittaa kieliaineiden opiskelijoille avoimen kurssin, jota kuitenkaan ei hyväksytä pohjoismaisten kielten opintoihin, se voidaan sisällyttää tutkinnon muihin opintoihin.
 

Pakolliset kieliaineiden yhteiset kurssit

Seuraavat kurssit ovat pakollisia kaikille pohjoismaisten kielten opiskelijoille (sekä pää- että sivuaineopiskelijoille):
  • Fonetiikan perusteet, 2 op (järjestävä oppiaine: fonetiikka)
  • Yleisen kielitieteen perusteet, 2 op (järjestävä oppiaine: fonetiikka)
  • Suomen kielen rakenne, 2 op (järjestävä oppiaine: suomen kieli)
Fonetiikan ja kielitieteen kursseja suositellaan suoritettaviksi perusopintojen yhteydessä.
 
Suomen kielen rakenteen kurssi on suoritettava viimeistään aineopintojen yhteydessä. Huom! Suomen kielen rakenteen kurssia ei tarvitse suorittaa, jos opiskelija on suorittanut suomen kielen perusopinnot (25 op), suomalais-ugrilaisten kielentutkimuksen perusopinnot (25 op) tai kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot (15 op).
 
Kurssit tulee olla suoritettuna aineopintojen loppumerkintää haettaessa. Lisätietoja kursseista saa niistä oppiaineista, jotka vastaavat kurssien järjestämisestä.
 

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämät kieliaineiden opiskelijoille avoimet kurssit

Pohjoismaisten kielten opiskelijat voivat suorittaa aine- tai syventävien opintojen valinnaisina opintojaksoina kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämiä kaikille kieliaineiden opiskelijoille avoimia kursseja. Kursseista ilmoitetaan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen verkkosivuilla.
 
Pohjoismaisten kielten oppiaineen verkkosivuilla ja ilmoitustaululla ilmoitetaan, mitkä kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kurssit hyväksytään osaksi pohjoismaisten kielten opintoja. Näistä kursseista ilmoitetaan erikseen, hyväksytäänkö ne aine- vai syventäviin opintoihin. Kurssit pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään oppiaineen opetusohjelmaan. Lisätietoja näiden opintojen sisällyttämisestä pohjoismaisten kielten opintoihin saa myös oppiaineen henkilökunnalta.
 
Pohjoismaisten kielten valinnaisiin opintoihin hyväksytään seuraavat kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kaikille kieliaineiden opiskelijoille avoimet kurssit:
  • Monikielisyys yhteiskunnassa -perusopintokokonaisuuteen kuuluvia 5 op:n kirjatenttejä voi sisällyttää syventävien opintojen valinnaisiin opintoihin. Huomaa kuitenkin valinnaisia kursseja koskevat rajoitukset alla.

Mahdollisista muista pohjoismaisten kielten valinnaisiin opintoihin hyväksyttävistä kursseista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla, sähköpostilistalla ja verkkosivuilla. Kieliaineiden yhteiset syventävät kurssit lasketaan pohjoismaisten kielten syventävien opintojen valinnaisissa opinnoissa erilliseksi blokiksi (vaatimuksena on, että opiskelija suorittaa vähintään neljä eri kurssia kolmesta eri blokista). 
 

Huomaa myös valinnaisia opintoja koskevat rajoitukset:

  • Ainakin yhden aineopintojen valinnaisista opintojaksoista tulee olla oppiaineen oma luentokurssi tai kirjatentti.
  • Ainakin kahden syventävien opintojen valinnaisista opintojaksoista tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä. (Poikkeuksena kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, jolla on suoritettava vähintään yksi polkukohtaisista pakollisista opintojaksoista. Lisäksi yhden (sivuaineopiskelijoilla kahden) polkukohtaisista vapaavalintaisista kursseista on oltava oppiaineen omia.)
Asiasana:
Tagit: