in English
 
 
Työelämävalmiudet
​Oppiaineestamme valmistuva kieliasiantuntija saavuttaa opinnoissaan myös yleisiä työelämävalmiuksia. Nämä yleiset taidot kehittyvät ja syventyvät vaiheittain opintojen edetessä. Työelämävalmiudet voidaan jakaa välineellisiin, yhteistoiminnallisiin ja itsenäisen toiminnan taitoihin.
 
Välineellisiä taitoja ovat esimerkiksi taidot etsiä ja soveltaa tietoa sekä kyky ajatella kriittisesti ja luovasti. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään tehokkaasti sekä suullisesti että kirjallisesti, niin omalla äidinkielellään kuin myös ruotsin kielellä. Opinnot valmistavat opiskelijaa myös tuottamaan ja esittämään uutta tietoa pohjoismaisten kielten alalta. Lisäksi erilaiset tekniset taidot kehittyvät opintojen aikana. Esimerkkinä voidaan mainita yleiset atk-valmiudet kuten tekstinkäsittely, tiedonhaku etenkin sähköisistä lähteistä sekä erilaisten verkko-ohjelmien käyttäminen.
 
Yhteistoiminnallisia taitoja ovat esimerkiksi vuorovaikutustaidot ja tiimityötaidot. Nämä taidot kehittyvät harjoituskursseilla käytävissä keskusteluissa ja erilaisissa ryhmätöissä.
 
Itsenäisen toiminnan taitoja ovat muun muassa kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja arvioida tietoa kriittisesti. Opiskelija oppii myös erottamaan oleellisen tiedon suurestakin tietomäärästä. Lisäksi hänen valmiutensa suunnitella ajankäyttöään kehittyvät ja hän oppii työskentelemään vastuullisesti ja sitoutuneesti.
​​
Asiasana:
Tagit: