in English
 
 
Aineopinnot
Aineopinnot on mahdollista aloittaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Tavoitteena on saada ne päätökseen kolmannen opiskeluvuoden loppuun mennessä. Pohjoismaisia kieliä pääaineenaan opiskelevat suorittavat kolmantena opiskeluvuotenaan proseminaarin ja laativat sen yhteydessä kandidaatintutkielman humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista varten.

Aineopintojen pääpaino on tiedollisten valmiuksien saavuttamisessa. Opetuksen sisältö on perusopintoja selvästi teoreettisempaa. Teoreettista tietoa ruotsin kieliopista annetaan kurssilla Svenskans struktur. Yleiskatsaus ruotsin kielen historialliseen kehitykseen saadaan kurssilla Språkhistoria. Dialektologisen sekä sosiolingvistisen näkökulman ruotsin kieleen tarjoaa kurssi Svenskans regionala och sociala variation. Opintoihin sisältyy lisäksi pääaineopiskelijoilla norjan ja sivuaineopiskelijoilla lisäksi tanskan kielen kurssi. Nämä kurssit ovat pakollisia kaikille. Lisäksi opiskelija suorittaa kaksi valinnaista kurssia (specialiseringskurs).  Valinnaiset kurssit suoritetaan joko luentokurssina tai kirjatenttinä kurssista riippuen. Osa valinnaisista kursseista liittyy aiheeltaan proseminaareihin.

Aineopintojen kurssitarjonnan löydät opinto-oppaasta.
 
Asiasana:
Tagit: