in English
 
 
Oppiaineen esittely
Pohjoismaisten kielten oppiaine kuuluu Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan. Oppiaineen toimitilat sijaitsevat Horttopihassa, puutalossa Fennicumia vastapäätä, osoitteessa Henrikinkatu 4a. Sen henkilökuntaan kuuluu kaksi professoria, kaksi ruotsin kielen lehtoria, norjan kielen lehtori ja opintosihteeri. Oppiaine tekee yhteistyötä Åbo Akademin ruotsin kielen oppiaineen kanssa mm. siten, että Åbo Akademin tanskan kielen lehtori antaa opetusta myös Turun yliopistossa. 

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa pohjoismaisten kielten asiantuntijoita, joilla on erinomainen ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Opintojen pääpaino on ruotsin kielessä, mutta lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua norjaa ja tanskaa. Opinnoissa perehdytään paitsi nykykielen rakenteeseen myös pohjoismaisten kielten alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun sekä niiden historialliseen kehitykseen. Lisäksi tavoitteena on hyvä pohjoismaisen kirjallisuuden ja pohjoismaiden kulttuuri- ja yhteiskuntaolojen tuntemus.
 
Huomattava osa pohjoismaisten kielten opiskelijoista valmistuu kielten opettajiksi. Oppiaineen opetuksen yhtenä painopisteenä ovatkin kielenopettajan ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot. Syventävissä opinnoissa on valittavissa Kielen oppimisen ja opettamisen maisteripolku, jonka opintojaksot antavat valmiuksia opettajan työhön. Monet oppiaineestamme valmistuneet tulevat työskentelemään kääntäjinä tai ainakin tekemään tilapäisiä käännöstöitä, minkä vuoksi opetukseen on sisällytetty myös näihin tehtäviin valmistavia opintojaksoja.
 
Oppiaineen opetus tapahtuu ruotsiksi (tai muulla pohjoismaisella kielellä). Oppiaineen sisäinen keskustelukieli on ruotsi, mutta tarvittaessa asioita voidaan hoitaa myös suomen kielellä.
 
Pohjoismaiset kielet on kielitieteisiin kuuluva tieteenala, jonka piiriin kuuluu hyvin laaja kirjo tutkimusalueita. Pääpaino on ruotsin kielen tutkimuksessa. Pohjoismaisten kielten tutkimuskohteita ovat niin nykykieli kuin kielihistoriakin muinaisruotsista nykypäivään asti, sekä puhuttu ja kirjoitettu kieli. Turun yliopistossa pohjoismaisten kielten henkilökunnan tutkimusalueita ovat mm. kielihistoria, nykyruotsin kielioppi, puhutun kielen rakenne ja vaihtelu, tekstintutkimus, kielenoppiminen ja nimistön tutkimus.
 

Ammattikuva ja työllistyminen

Pohjoismaisten kielten oppiaine kouluttaa kieliasiantuntijoita, joilla on valmiudet hyvin monenlaisiin työtehtäviin, joissa pohjoismaisten kielten ja kulttuurien tuntemus ja hyvä ruotsin kielen taito on tarpeen. Selkein ammattiryhmä on kielten opettajat.  Opiskelijan, joka aikoo ruotsin kielen opettajaksi, on hyvä valita sivuaineekseen vähintään yksi toinen vieras kieli. Aineyhdistelmä ruotsi + englanti on tällä hetkellä yleisin kielten opettajalta edellytettävä yhdistelmä, mutta ruotsin kieleen voi hyvin liittää sivuaineeksi myös jonkin muun vieraan kielen kuin englannin. Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan kasvatustieteiden tiedekunnassa, tavallisesti rinnan muiden opintojen kanssa. Sivuaineiden valinnasta ja niihin hakemisesta löytyy tarkempaa tietoa esim. yliopiston valintaoppaasta sekä humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta (vaatii kirjautumisen Intranet-sivuille). Aineenopettajan koulutus antaa kelpoisuuden paitsi peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi myös esim. ammattikorkeakoulujen opettajaksi.
 
Oppiaineestamme valmistuneet opiskelijat ovat yleensä sijoittuneet työmarkkinoille hyvin. Parhain työllistyminen on opettajilla, mutta monet ovat löytäneet paikkansa hyvää ruotsin kielen taitoa edellyttävistä tehtävistä kulttuuri- ja yrityselämässä. Opinnoissa saavutettava hyvä norjan ja tanskan kielen passiivinen kielitaito on myös eduksi työelämässä.
 ​
​​
Asiasana:
Tagit: