in English
 
 
Camilla Wide

Forskning

I ​min forskning har jag främst arbetat med pragmatikinteraktionell lingvistik, konstruktionsgrammatik, grammatikalisering och variation. I många av mina studier har jag haft som syfte att kartlägga hur grammatiska konstruktioner används i autentiska samtal, d.v.s. utforska vilken funktionspotential konstruktionerna har. I min doktorsavhandling (2002) undersökte jag perfektkonstruktionen vera búinn að + inf. i modern isländska ur detta perspektiv. Efter det har jag mestadels forskat i svensk och finlandssvensk syntax ur en interaktionell synvinkel. Jag har varit särskilt intresserad av att utreda hur svenskan i Finland skiljer sig från svenskan i Sverige (se t.ex. Wide & Lyngfelt 2009). Därtill har den den regionala variationen och historiska utvecklingen som grammatiska konstruktioner uppvisar intresserat mig. Hur har de grammatiska konstruktioner vi har i dagens svenska vuxit fram och utvecklats över tid? Vilken roll spelar t.ex. kontakten med finska för grammatiska konstruktioner i svenskan i Finland? 
 
Det mest centrala forskningsområdet inom min forskning just nu är  svenskan i Finland ur ett pluricentriskt perspektiv. Tillsammans med Jan Lindström, Catrin Norrby (Stockholms universitet) och Jenny Nilsson (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg) leder jag forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska som finansieras av Riksbankens jubileumsfond (2013-2020). Inom programmet undersöker vi vilka likheter och skillnader man kan finna på det pragmatiska och interaktionella planet i de två nationella varieteterna av svenska. Exempelvis har vi utrett tilltalsmönster i olika typer av institutionella samtal.

Ett nytt forskningsområde som jag börjat ägna mig åt under de senaste åren är datorförmedlad kommunikation. Detta utgör ett led i mitt samarbete med Marjut Johansson och Marja-Liisa Helasvuo vid Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet. Därtill samarbetar jag med Elizabeth Peterson från Helsingfors univeristet kring engelska inslag i webbdiskussioner.

Sidan senast uppdaterad 23/5 2015.
​​​​​
Asiasana:
Tagit: