in English
 
 
Camilla Wide

Forskning

I min forskning har jag främst arbetat med pragmatik, interaktionell lingvistik, konstruktionsgrammatik, grammatikalisering och variation. I många av mina studier har jag haft som syfte att kartlägga hur grammatiska konstruktioner används i autentiska samtal, d.v.s. utforska vilken funktionspotential konstruktionerna har. I min doktorsavhandling (2002) undersökte jag perfektkonstruktionen vera búinn að + inf. i modern isländska ur detta perspektiv. Efter det har jag mestadels forskat i svensk syntax ur en interaktionell synvinkel. Jag har varit särskilt intresserad av att utreda hur svenskan i Finland skiljer sig från svenskan i Sverige (se t.ex. Wide & Lyngfelt 2009). Därtill har den den regionala variationen och historiska utvecklingen som grammatiska konstruktioner uppvisar intresserat mig. Hur har de grammatiska konstruktioner vi har i dagens svenska vuxit fram och utvecklats över tid? Vilken roll spelar t.ex. kontakten med finska för grammatiska konstruktioner i svenskan i Finland? I ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med Camilla Lindholm (Helsingfors universitet) utforskar jag formelaktiga och mer schematiska konstruktioner hos personer med demens.

Det mest centrala forskningsområdet inom min forskning just nu är svenskan i Finland i ett pluricentriskt perspektiv. Tillsammans med Catrin Norrby (Stockholms universitet), Jenny Nilsson (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg) och Jan Lindström (Helsingfors universitet) leder jag forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska, som finansieras av Riksbankens jubileumsfond (2013-2020). Inom programmet undersöker vi vilka likheter och skillnader man kan finna på det pragmatiska och interaktionella planet i de två nationella varieteterna av svenska. Exempelvis har vi utrett tilltalsmönster i olika typer av institutionella samtal.

Ett nytt forskningsområde som jag börjat ägna mig åt under de senaste åren är datorförmedlad kommunikation. Tillsammans med kolleger i Sverige och Danmark undersöker jag för tillfället hälsningsfraser i e-postmeddelanden.

Sidan senast uppdaterad 9/4 2018.
​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: